menu struktura

Pracownik - informacje

 

Katedra Polskiego Postępowania Administracyjnego / -

Prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski - kierownik katedry

dyżur: wtorek 9,30 10,0

tel.: 6354671

pokój: 4.74

email:


 

Książki, komentarze, rozdziały

 1. Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Oficyna a Wolters Kluwer business 2010, (autorstwo rozdz. 13 Slowacja), s. 348 - 371.

   

 2. System prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, t. 10 - Sądowa kontrola administracji (autorstwo rozdz. VI -  Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego), C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2014, s. 231 - 273.

 3. System prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, t. 10 Sądowa kontrola administracji publicznej, ( autorstwo rozdz. VI Strony i  uczestnicy postępowania sadowoadministracyjnego, C. H. Beck, Instytut nauk Prawnych PAN, wyd. 2,  2016, s. 231 -  275

   

 4. Ustawa o cudzoziemcach, Komentarz pod red. J. Chlebnego, C.H.Beck 2015, (komentarz do art. 16 - 22  [ s. 113 - 131], art. 49 - 57 [s. 250 - 261] oraz art 428 - 458 [s. 887 -923].

 5. Niezbędność modyfikacji nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego jako element racjonalizacji prawa administracyjnego [w:] Racjonalny  ustawodawca- racjonalna administracja, pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016, s. 299 - 307.

Podręczniki, skrypty

 1. Polskie prawo podatkowe, [w:] red. W. Nykiel, W. Chróscielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Difin, Warszawa 2013 (współautorstwo rozdz. 4 - Postępowanie podatkowe)

 2. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2013 wyd. 3, s. 521 (współautor J.P. Tarno).

 3. Polskie prawo podatkowe, pod red. W. Nykla, Warszawa Difiin 2015, (współaustorstwo rozdz. IV, s. 91 - 159), s. 395.

   

 4. Polskie sądownictwo administracyjne, Zarys systemu, pod red. Z. Kmieciaka, (autorstwo rozdz. III - Zakres jurysdykcji sądów administracyjnych i rozdz.IV - Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego), C.H.Beck 2015, s. 73 - 231

 5. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądamia administracyjnymi,  (współautor. J. P. Tarno), Warszawa , Wolters Kluwer 2016, s. 567.

Artykuły

 1. Kodeks postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji [w:] Kodyfikacja postepowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 67 -77, (artykuł, współautor Z. Kmieciak)

 2. Pojęcie "nieodwracalne skutki prawne" w rozumieniu art 156 par. 2 k.p.a. [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Jackowi Langowi, Warszawa 2009, s. 75 -91.

 3. Caracteristicas esenciales del procedimento tributario en Polonia, "Cronica Tributaria" 2007, nr 124, s. 81-99, artykuł w hiszpańskim czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instituto de Studios Fiscales, (współautor W. Nykiel)

 4. Sądownictwo administracyjne - zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej, Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Prof. Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 37-52

 5. W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r. [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 44-60

 6. Czy kodeks postępowania administracyjnego odpowiada standardom prawa do dobrej administracji?, [w:] M. Horakova, Maxim Tomoszek, Vliv EU a Rady Evropy na spravni rizeni v CR a v Polsku (Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010, s. 10-20

 7. Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowadministracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5 -6 (wydanie specjalne z okazji 30-lecia NSA), s. 77 - 93.

 8. Samorządowe kolegia odwoławcze - dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna potrzeba zmian, [w:] red. K. Sieniawska, Samorządowe kolegia odwoławcze - przeszłość i przyszłość, Kraków 2011, s. 177-184

 9. Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2011, z. 4, s. 61-72

 10. Z problematyki wznowienia postępowania administracyjnego, [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr ahb. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 117-129

 11. Z problematyki właściwości organów w postępowaniu administracyjnym (propozycje zmiany przepisów k.p.a.), "Administracja Terria - Dydaktyka - Praktyka" 2011, nr 4 (25), s, 7 - 34.

 12. Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 4(37), s. 9-25

 13. O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, "Państwo i Prawo" 2013, nr 12, s. 15 -30.

 14. Postępowanie administracyjne wobec członkostwa polski w Unii Europejskiej [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Problemy prawnoadministracyjne, t. II, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014, s. 189 - 204.

 15. Czy potrzebny jest nowy kodeks postępowania administracyjnego? [w:] Administracja publiczna - aktualne wyzwania, red. L. Zacharko, A. Matan i D. Gregorczyk, Katowice 2015, s. 37 - 53.

 16. Kasacyjny czy reformacyjny model postępowania odwoławczego? "Państwo i Prawo" 2015, nr 1, s. 3 - 19.

 17. Oplaty od środków zaskarżenia - propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, nr 4 (61), s. 22 - 36.

 18. Spory wokół instytucji wyłaczenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, "Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2015, nr 3 (40, s. 5 -26.

 19. Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, ZNSA 2016, z. 5. s. 23 - 35.

 20. Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - racjonalne odmiennosci czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych? ZNSA 2016, nr 2, s. 9 - 22.

Glosy

 1. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22.II.2007 r. (II GPS 2/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2007, nr 3(12), s. 137-144

 2. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 16.V.2006 r., (II SA/Wr 523/05), Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9 z 2007 r., poz. 101, s. 631-635

 3. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7.IV.2008 r. (II FPS 1/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, nr 6(21), s. 132-138

 4. Glosa do wyroku NSA z dnia 15.XI.2006 r. (II GSK 225/06), Orzecznictwo Sądów Polskich  2008, nr 1., poz. 4, s. 24-27.

 5. Glosa do wyroku NSA z 26.V.2008 r., II GSK 201/08, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11 z 2009 r., poz. 117, s. 822-826

 6. Glosa do uchwały NSA z 11.VI.2013 r., I OPS 1/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2013, nr 12, poz. 118, s. 876 - 880.

 7. Glosa do uchwały NSA z  13.I.2014 r., II GSP 3/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2014, nr. 7 - 8, poz. 69, s. 928 - 937.

 8. Glosa do wyroku NSA z 29.IV2014 r., II GSK 320/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015, nr 2, poz. 13, s. 191 - 198.

 9. Glosa do wyroku NSA z  24.IV.2015 r., I FSK 1881/14, "Orzecznicznictwo Sądów Polskich" 2015, nr 12, s. 1719 - 1726.

 10. Glosa do wyroku NSA z  27.X.2015 r., II OSK 269/15, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7 - 8, poz. 75,  s. 1046 -1054.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information