29.10.2020 Komunikaty

Dydaktyka zdalna na WPiA UŁ

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ,
w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Państwa pytaniami o jego planowaną formę informuję, że tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie. Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić zdalnie.

 

Pomimo rozpoczęcia w Polsce szczepień przeciw Covid-19 nie mamy podstaw, by zakładać, że będziemy mogli w najbliższych miesiącach wprowadzić stacjonarny lub choćby w dużo większej mierze hybrydowy tryb zajęć.

Ponadto, nawet w przypadku, gdyby taka możliwość w ciągu semestru letniego 2021 zaistniała, nie możemy oczekiwać od studentów spoza Łodzi, że w krótkim czasie na powrót zorganizują sobie mieszkanie, pracę itd.

Mam ogromną nadzieję, że jesienią uda się nam wszystkim – studentom i pracownikom – powrócić w mury Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Prof. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

 • Rekomendacje – e-zajęcia

  Rekomendacje – e-zajęcia
  (na podstawie informacji MNiSW)

  1. Zajęcia zdalne muszą odpowiadać formie zajęć wpisanych do programu studiów. Nakład pracy studenta podczas uczestniczenia w tych zajęciach musi odpowiadać ECTS przypisanym do przedmiotu.
  2. Zajęcia zdalne powinny mieć charakter synchroniczny (odbywać się w czasie rzeczywistym – zgodnie z rozkładem zajęć).Wymaganie wyłącznie obecności na zajęciach nie może być podstawą zaliczenia. Konieczne jest uwzględnienie różnych aktywności studenta w ramach prowadzonych zajęć.
  3. Zajęcia zdalne planowane do realizacji powinny zostać zgrupowane w rozkładzie zajęć w określonych dniach, aby zapewnić udział w nich studentom.
  4. Na potrzeby kształcenia na odległość, możliwe jest zwiększenie liczebności grup laboratoryjnych/ ćwiczeniowych/ projektowych/ seminaryjnych zgodnie z regulaminem pracy w UŁ.
  5. Realizacja zajęć zdalnych powinna odbywać się głównie przy użyciu aplikacji Teams; Moodle powinien być aplikacją wspomagającą.
  6. Nauczyciel przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej. Materiały dydaktyczne podlegają monitorowaniu przez koordynatora przedmiotu.
  7. Monitorowanie jakości materiałów dydaktycznych, sposobu ich udostępniania oraz wykrywania zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia na odległość oraz jakości zajęć zdalnych powinna podlegać procedurom określonych w wydziałowych systemach jakości kształcenia.
  8. Prowadzący ma możliwość korzystania oraz udostępniania studentom w trakcie zajęć materiałów przygotowanych do asynchronicznej realizacji zajęć – należy to traktować wyłącznie jako wspomaganie zajęć.
  9. Forma materiałów dydaktycznych udostępnianych studentowi (m.in. sposób prezentacji i zredagowania, zastosowane środki graficzne i multimedialne) muszą wspomagać realizację efektów uczenia się oraz nie mogą przesłaniać istoty realizowanego procesu kształcenia.
  10. Materiały wykorzystujące głównie metodę podającą (np. pliki tekstowe, prezentacje, nagrane prelekcje) muszą być wspomagane innymi aktywnościami podejmowanymi przez nauczyciela (np. moderowanie dyskusji problemowej na forum). Nie rekomenduje się całkowite zautomatyzowania kursu online i braku oceny lub komentarza do aktywności studenta przez prowadzącego.Zaleca się możliwość współtworzenia materiałów edukacyjnych kursu, ich modyfikacji oraz uzupełniania (np. słownik pojęć, forum) przez studenta.
  11. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów. Na pierwszych zajęciach prowadzący informuje studentów o zasadach uczestnictwa w zajęciach oraz zasadach ich zaliczania. Kryteria zaliczenia muszą być jednoznaczne i spójne. Student musi mieć możliwość wglądu do jego raportów aktywności i uzyskanych ocen.
  12. W przypadku przedmiotu realizowanego przez kilku prowadzących (studenci podzieleni na grupy), realizacja tego przedmiotu oraz forma zaliczenia powinny być jednakowe dla każdej grupy, czyli np. dla wszystkich zdalnie.
  13. Zajęcia zdalne powinny gwarantować bieżącą kontrolę uczestnictwa studenta w zajęciach oraz jego postępów i bieżącej pracy przewidzianej dla danej formy zajęciowej. Przekaz i materiały dydaktyczne uzupełniane powinny być aktywnością studencką.
  14. Student powinien mieć zapewnioną możliwość anonimowego zgłaszania uwag, dotyczących jakości kształcenia.
  15. Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;
  16. Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Koordynator przedmiotu może zaproponować różną formę odrobienia tego typu zajęć.
  17. Aktywność studencka może być inicjowania poprzez wykonywanie zadań testowych w trakcie zajęć, zadań otwartych zespołowych i indywidualnych, dyskusji problemowych lub innych ćwiczeń.Każda aktywność studenta musi być opatrzona informacja zwrotną (np. ocena, odpowiedzi zwrotne, komentarz do zadań) od prowadzącego zajęcia.Należy precyzyjnie zdefiniować aktywności studenta służące autoewaluacji oraz aktywności, które podlegają ocenie wraz z ograniczeniami np. limitowanym czasie wykonania zadania, dostępnych podejściach itp.
  18. Studenci powinni mieć możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii lub za pomocą różnego rodzaju komunikatorów (preferowana aplikacja Teams) oraz bieżącą możliwość kontaktu e-mailowego.
  19. Nauczyciel powinien opracować zasady dotyczące frekwencji i zwolnień lekarskich, które uwzględniałyby różne ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej regionu, w której zamieszkuje student.
  20. Student powinien być poinformowany o możliwości pomocy ze strony UŁ (np. Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ) w ramach doświadczania różnych reakcji emocjonalnych.

   

Komunikat Rektora w sprawie obowiązkowego korzystania z adresów email UŁ w celach dydaktyki zdalnej.

Szanowni Państwo,
poniżej znajdziedziecie zaktualizowane instrukcje do prowadzenia zajęć zdalnie.

 1. Zakładanie kursu na platformie - „Instrukcja zakładania kursu.pdf”, zaktualizowany załącznik nr 1.xlsx” (zaznaczam, że dotychczasowe przesłane załączniki są uznane) i  instrukcja obsługi platformy w mailu „Poradnik wykładowcy - Platforma eCampus UŁ.” rozesłanego dnia 13.03.2020.

 2. Zajęcia i informacje rozesłane poprzez USOSMAIL – „Instrukcja rozsyłania wiadomości przez USOSMAIL.pdf”.

W przypadku potrzeby przesyłania większego załącznika do studentów (film wideo, większa prezentacja ze zdjęciami itp.), należy skorzystać z OneDrive. Na naszej poczcie służbowej mamy OneDrive 1TB (1000GB) przestrzeni na pliki - Wysyłanie plików USOSWEB i OneDrive.pdf.

3. Spotkania online poprzez Teams – „Spotkania Teams - instrukcja WPiA.pdf”. Proszę o przeprowadzenie próbnego spotkania chociaż z jedną osobą, aby nabrać wprawy i wyeliminować ewentualne problemy. Przypominam, że po zaplanowaniu spotkania w Teams należy rozesłać link do studentów poprzez USOSMAIL (patrz punkt 2), należy napisać aby studenci wyłączyli kamery/mikrofony, ewentualnie do pytania lub reakcji je na chwile włączali. Przy dużej liczbie osób tworzy się zbyt duży pogłos.

 

Wsparcie prowadzimy zdalnie, aktualny opis pracy zdalnej na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-informatyczny.
Najlepszym kontaktem jest mail helpdesk@wpia.uni.lodz.pldzięki któremu możemy zdiagnozować łatwiej problem.

 

 

Tworzenie spotkań oraz dyżurów w Teams, sposoby tworzenia listy obecności.

 

OMÓWIENIE TWORZENIA EGZAMINU NA PLATFORMIE NAUCZANIA UŁ (MOODLE)

Komunikat Dziekana z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie realizacji obowiązku nauczania na odległość na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka - Prorektora UŁ ds. Kształcenia w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość, uprzejmie informuję, że wszystkie wskazane w tym komunikacie formy prowadzenia i dokumentacji zajęć będą pracownikom i studentom zaliczane pod warunkiem, że udostępniane studentom za pomocą poczty elektronicznej materiały (treść wykładów, ćwiczenia do wykonania, omówienia wykonanych prac etc.) będą przekazywane za pośrednictwem USOS-maila lub służbowej poczty elektronicznej. Wykluczam tym samym jedynie formę zamieszczania materiałów do pobrania na stronie internetowej.

Niniejszym uchylam obowiązek uzyskiwania indywidualnej zgody, o którym mowa w komunikacie dziekana WPiA z dnia 13 marca 2020 r.  

Komunikat Dziekana w sprawie dydaktyki zdalnej na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. wprowadzam następującą organizację procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego

1. Pracownicy prowadzący działalność dydaktyczną są zobowiązani do prowadzenia zajęć za pomocą środków nauczania na odległość.

Dopuszczalne są następujące formy kształcenia:

a. za pomocą platformy e-learningowej;

b. za pośrednictwem systemu USOS wykorzystując do tego celu u-mail.

 

2. Korzystając ze wskazanych wyżej form pracownik jest zobowiązany do przesyłania studentom treści wykładów oraz prezentacji, a także dodatkowych zadań i ćwiczeń sprawdzających (w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć).

Pracownicy prowadzący zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów mają obowiązek sprawdzania i oceny pracy wykonanej przez studentów w ramach weryfikacji efektów kształcenia.

Uznanie zajęć za odbyte wymaga udokumentowania ich przebiegu.

 

3. Inne niż wskazane w pkt. 2 formy prowadzenia zajęć na odległość są dopuszczalne po uzyskaniu indywidualnej zgody Dziekana WPiA UŁ.

Wnioski o uzyskanie zgody należy przesyłać na adres: aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

 

4. Studenci zobowiązani są do wykonywania zadań zlecanych przez prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość.

 

5. Procedura zakładania kursu na platformie e-learningowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wsparcie przy platformie na WPiA UŁ jest realizowane poprzez adres mailowy helpdesk@wpia.uni.lodz.pl oraz telefonicznie pod numerami 635 46 37 albo 635 46 25.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.