Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook
01.10.2021 Komunikaty

Informacje dla studentów I roku

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Wydziału Prawa i Administracji UŁ I ROK 2021/2022

Studenci I roku (zarówno polscy jak i zagraniczni) składają ślubowanie elektronicznie. W tym celu logują się do systemu USOS Web, w którym pojawia się tekst ślubowania, który muszą podpisać, aby "przejść dalej" i korzystać z funkcjonalności systemu.

Ślubowanie należy zatwierdzić w systemie USOSweb, jest to niezbędne do wpisania Państwa na listę pełnoprawnych studentów UŁ.

Po zatwierdzeniu ślubowania i pod warunkiem, że przesłaliście Państwo do Dziekanatu potwierdzenie opłaty za legitymację studencką, Dziekanat wyśle do każdego z osobna, za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), następujące dokumenty:

a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
b/ legitymację studencką,
Obowiązkiem Państwa jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo - studia stacjonarne".

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą emailową pracowników poszczególnych kierunków.

 W przypadku takich osób:

 1. a/ albo ww. przesyłka zostanie wysłana pocztą na nowy adres do korespondencji,
  b/ albo Pracownik Dziekanatu wyznaczy termin na osobisty odbiór dokumentów w budynku Wydziału na parterze w specjalnie w tym celu wyznaczonym punkcie kontaktowym.
  Kwestia ta zostanie zatem rozwiązana w drodze korespondencji e-mailowej.
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, jednak mieć na uwadze, że korespondencja pocztowa wydaje się bezpieczniejsza.
 2. Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

 Na studiach stacjonarnych najpóźniej do 10 września 2021r

Prawo stacjonarne- Monika Adamiak, Izabela Chycińska           

madamiak@wpia.uni.lodz.pl; ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Administracja stacjonarna I stopnia-Marta Wąsiewicz

 mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Polityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień: -Monika Stachlewska

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Na studiach niestacjonarnych najpóźniej do 17 września 2021r.

Prawo niestacjonarne wieczorowe- Dorota Getler               

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne zaoczne -Anita Grzesiak

 agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

Administracja niestacjonarna I stopnia- Beata Mielcarek Fiałkowska          

bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia; Prawo ochrony zdrowia- Ewa Andruszkiewicz.

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych -Elżbieta Adamkiewicz

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Przydatne linki:

Komunikaty w związku z wirusem Covid 19:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/komunikaty/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19.html

Formularze i regulaminy:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenia nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2021/ 2022 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Załącznik nr 16 - Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych),  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem  warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

 • Zapisy na zajęcia

  • Sprawdź swój plan i program studiów jaki będzie Cię obowiązywał na I roku / semestrze studiów. Plany znajdują się w strefie studenta, na stronie właściwej dla Twojego kierunku, w zakładce plany i programy. Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie ćwiczenia i wykłady zgodnie z programem. Do każdych zajęć można wybrać dowolny numer grupy, w której nie są wyczerpane limity. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia, nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.

  Rejestracja  na zajęcia w systemie USOS udostępniona będzie wkrótce.

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/22.

  Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia znajdziesz na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia
  Informacja nt. zapisów: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/zapisy-informacje
  Informacje nt. logowania: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/logowanie

 • Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

  • Wejdź na stronę www.swfis.uni.lodz.pl i zapoznaj się z informatorem dotyczącym czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji zajęć z wychowania fizycznego (w semestrze zimowym studenci I roku administracji stacjonarnej I stopnia oraz studenci  II roku polityki społecznej).
 • Testy diagnostyczne językowe

  DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

  Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

  Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

  • 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.”

  Realizując postanowienia tej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolną przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

  Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP  i kursu przysposobienia bibliotecznego bibliotecznego (dla Wydziału Prawa i Administracji: PA71). Zwracamy uwagę, że każdy z Wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

  KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU  JĘZYKÓW NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

  Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie), to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności od liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla Dziekanatów i Studium Języków Obcych.

  Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie ( również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

  Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

  Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

  Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy również o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z zaliczeń semestralnych i z egzaminu programowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów.

  Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/2015 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

  Test będzie dostępny na platformie od 2 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

  Po rozwiązaniu testu językowego prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji językowej, którą w postaci linka (Microsoft Forms) otrzymają Państwo na uniwersyteckie skrzynki pocztowe. Prosimy o przesłanie deklaracji do 17.01.2021 .

  Uwaga! Studenci kierunku polityka społeczna – powyższy termin odsyłania deklaracji nie dotyczy Państwa kierunku. W przypadku studentów kierunku Polityka społeczna deklaracje składane będą w semestrze letnim.

   W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z administratorem platformy.

   

  Z  wyrazami szacunku
  Dyrektor Studium Języków Obcych
  Mgr Wojciech Bachliński

 • Kurs BHP

  W pierwszym semestrze studencisz zaliczyć kurs z BHP (w trybie e-learningu).

  NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU, BEZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.

  Szczegółowe informacje.

 • Kurs prawa autorskie

  W pierwszym semestrze musisz zaliczyć kurs z Prawa autorskiego (w trybie e-learningu).


  Niezaliczenie w terminie szkolenia z BHP oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego powoduje niezaliczenie semestru/roku, bez możliwości uzyskania wpisu warunkowego.

  Szczegółowe informacje.

   

 • Pomoc materialna

  • Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o przyznanie: miejsca w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego i świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl
  • Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej i dostarczenie go do siedziby biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień. Oferta biura przedstawiona jest na stronie internetowej http://bonipu.uni.lodz.pl/
 • Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ 2021/2022

  Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ 2021/2022

  Szanowni Państwo,

  Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl   i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2021-30.09.2022 r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2021 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie. 

   

 • Dodatkowe informacje

  • Zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy
  • Dopilnuj, by przed końcem semestru  prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
  • Sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie na stronie WPiA w zakładce pracownicy.
  • Korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
  • Zaglądaj od czasu do czasu na wydziałową stronę internetową. W zakładce dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
  • W przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów

  Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości napisz na adres promocja@wpia.uni.lodz.pl lub skontaktuj się z właściwym dla Twojego kierunku Działem Obsługi Studenta. Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dziekanat

Śledź nas w mediach społecznościowych:

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.