PL
31.01.2019 Komunikaty

Informacje dla studentów I roku

Instrukcja dla osób składających dokumenty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szanowni Studenci,

Potwierdzenie  opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

 42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Termin przesyłania potwierdzenia opłaty:

 • studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie od 10 września do 5 października 2020r
 • studia stacjonarne II stopnia od 21 września 5 października 2020r
 • studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie od 11 września do 5 października.

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej.

Adresy mailowe pracowników obsługujących poszczególne kierunki studiów znajdują się na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

 

Informacja o inauguracji zostanie ogłoszona wkrótce.

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

 • Zapisy na zajęcia

  • Sprawdź swój plan i program studiów jaki będzie Cię obowiązywał na I roku / semestrze studiów. Plany znajdują się w strefie studenta, na stronie właściwej dla Twojego kierunku, w zakładce plany i programy. Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie ćwiczenia i wykłady zgodnie z programem. Do każdych zajęć można wybrać dowolny numer grupy, w której nie są wyczerpane limity. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia, nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.

  Rejestracja  na zajęcia w systemie USOS udostępniona będzie wkrótce.

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2020/21.

  Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia znajdziesz na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia
  Informacja nt. zapisów: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/zapisy-informacje
  Informacje nt. logowania: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/logowanie

 • Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

  • Wejdź na stronę www.swfis.uni.lodz.pl i zapoznaj się z informatorem dotyczącym czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji zajęć z wychowania fizycznego (w semestrze zimowym studenci I roku administracji stacjonarnej I stopnia oraz studenci  II roku polityki społecznej).
 • Testy diagnostyczne językowe

  Dyrektor Studium Języków Obcych informuje o obowiązku wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego, który jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

  Termin testu zostanie podany wkrótce.
  Adres:
  https://moodle.uni.lodz.pl

  Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

  Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

   

  • 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.”

   

  Realizując postanowienia tej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolną przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

  Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP  i kursu przysposobienia bibliotecznego (dla Wydziału Prawa i Administracji: PA71). Zwracamy uwagę, że każdy z Wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

  KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU  JĘZYKÓW. NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

  Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności od liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla Dziekanatów i Studium Języków Obcych.

  Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

  Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

  Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

  Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy również
  o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu programowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161 90-236 Łódź , Sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Liceum UŁ).

  Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/2015 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

  W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z administratorem platformy.

   

  Uwaga! Studenci kierunku polityka społeczna nie pobierają i nie przynoszą deklaracji. W przypadku Państwa kierunku deklaracje składane będą w semestrze letnim.

  Z  wyrazami szacunku 
  Dyrektor Studium Języków Obcych
  Mgr Wojciech Bachliński

 • Kurs BHP

  W pierwszym semestrze studencisz zaliczyć kurs z BHP (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie.

  NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU, BEZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.

 • Kurs prawa autorskie

  W pierwszym semestrze musisz zaliczyć kurs z Prawa autorskiego (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie.


  Niezaliczenie w terminie szkolenia z BHP oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego powoduje niezaliczenie semestru/roku, bez możliwości uzyskania wpisu warunkowego.

 • Opłaty na studiach niestacjonarnych WPiA UŁ

    • Zapoznaj się z opłatami, dokonaj wyboru w systemie USOSweb i zgodnie z terminami dokonaj wpłaty na swoje indywidualne konto. Opłaty za studia reguluje uchwała nr 416  Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 25. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020

   

 • Pomoc materialna

  • Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o przyznanie: miejsca w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego i świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl
  • Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej i dostarczenie go do siedziby biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień. Oferta biura przedstawiona jest na stronie internetowej http://bonipu.uni.lodz.pl/
 • Dodatkowe informacje

  • Zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy
  • Dopilnuj, by przed końcem semestru  prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
  • Sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie na stronie WPiA w zakładce pracownicy.
  • Korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
  • Zaglądaj od czasu do czasu na wydziałową stronę internetową. W zakładce dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
  • W przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów

  Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości napisz na adres promocja@wpia.uni.lodz.pl lub skontaktuj się z właściwym dla Twojego kierunku Działem Obsługi Studenta. Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dziekanat

Śledź nas w mediach społecznościowych:

 • WPiA

https://www.facebook.com/wpiaul
Twitter: @wpiaul

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WPiA UŁ
https://www.facebook.com/wpiasamorzad

Uniwersytet Łódzki
https://www.facebook.com/uni.lodz
Twitter: @uni.lodz
Dzieje się - Uniwersytet Łódzki - grupa na Facebooku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.