PL

Rekrutacja na wyjazdy studentów w roku akademickim 2019/20

Czas i miejsce

system USOS 10 stycznia 2019 r. godz. 12.00 -18 lutego 2019 r. godz. 12.00
spotkanie informacyjne 14 stycznia 2019 r. godz. 10.00 sala 3.64
rozmowa kwalifikacyjna 22.02.2019 r.

Szczególowe informacje o programie

Rozmowa kwalifikacyjna ERASMUS+, Piątek 22 lutego 2019 o godzinie 13:00, Pokój 2.15

Zastanawiasz się nad wyjazdem, ALE:

 • chcesz się o coś dopytać
 • nie wiesz, jak zaliczyć przedmioty na WPiA
 • nie wiesz, jaką uczelnie wybrać
 • chciałbyś wiedzieć które przedmioty zaliczone zagranicą będą uznane na WPiA

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE ERASMUS+ PON. 14.01.2019 10:00-12:00 w sali 3.64

Przyjdź, posłuchaj, zapytaj!

 • CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UCZESTNICZYĆ W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020?- Zasady rekrutacji

  1.      ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI REKRUTACJI I SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI WYJAZDÓW W R.A. 2018/19 ZAMIESZCZONYMI:

  • na niniejsze stronie
  • w instrukcji wypełnienia wniosku online
  • na stronie BWZ

  Przypominamy, że w rekrutacji mogą brać udział studenci:

  • studiów licencjackich (pierwszy cykl),
  • magisterskich (drugi cykl),
  • doktoranckich (trzeci cykl).

  Decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą. W przypadku jednolitych studiów magisterskich, pierwsze 3 lata studiów liczone są jako pierwszy cykl, a następne 2 jako cykl drugi;

  • studenci polscy i zagraniczni UŁ, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju.

  W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

  W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę (więcej niż jeden raz) na okres w sumie nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące. Należy wliczyć tu zrealizowane już wyjazdy w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/ FSS, zarówno te z grantem jaki i „z grantem 0". W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

  Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+, LLP Erasmus, Campus Europae, FSS zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+, Campus Europae, FSS dany student otrzymał w przeszłości stypendium na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

  Student biorący udział w wymianie zagranicznej w ramach Erasmus + otrzymuje podczas wyjazdu stypendium przez maksimum 5 miesięcy. Ponadto, dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2019/2020, a pobierających na UŁ stypendium socjalne, istnieje możliwość ubiegania się o dodatek z funduszu POWER wypłacany co miesiąc. Osoby niepełnosprawne zapewnione mają dodatkowe finansowanie, aby mogły wziąć udział w wymianie. O szczegóły prosimy pytać w BWZ (tel. 42 635 40 36).

  UWAGA:

  • Musisz zaproponować, gdzie chcesz studiować, i wiedzieć dlaczego tam, a nie gdzie indziej (list motywacyjny jest obok CV jedną z części formularza aplikacyjnego). Zajrzyj na stronę internetową odpowiedniego Uniwersytetu (najbardziej aktualna lista w systemie USOS) i zapoznaj się z programem studiów, warunkami studiowania, cenami itp. Porozmawiaj z kolegami, którzy tam studiowali np. kontaktując się z ESN UŁ.
  • Liczba semestrów wskazana przy uczelni partnerskiej określa maksymalny okres, na jaki można wyjechać do danej uczelni - jeśli wskazuje 2 semestry, student może wyjechać na 1 lub 2 - wedle swojego życzenia.
  • Możliwość wyjazdu do niektórych uczelni partnerskich może być ograniczona tylko dla studentów pewnych kierunków i trybów, zgodnie z postanowieniami umów o współpracy z tymi uczelniami. W systemie USOS wskazana będzie lista uczelni dostępnych dla danego studenta. Jeśli nie jesteś pewny, zapytaj Wydziałowego Koordynatora ERASMU+.

  2.      DOKONAĆ ZGŁOSZENIA ON-LINE POPRZEZ SYSTEM USOS.

  Rejestracja w systemie USOS będzie otwarta dla studentów od godz. 12:00 dnia 10 stycznia 2019 do  godz. 12:00 dnia 18 lutego 2019 r. Po upływie tego terminu rejestracja on-line zostanie zamknięta. Jeśli system rekrutacji on-line nie zadziała poprawnie należy niezwłocznie powiadomić o problemach pracowników Biura Współpracy z Zagranicą. NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

  UWAGA: zgłoszenia OBOWIĄZKOWO dokonuje się w systemie USOS! W przypadku studentów, którzy z przyczyn technicznych nie mogli złożyć wniosku w USOSweb do 18.02.2019 r. do godz.: 12:00, a wcześniej zgłosili ten problem, istnieje możliwość złożenia wniosku papierowego najpóźniej do 18.02.2019 w pokoju 2.11 u p. Marty Muchy. Problem z wypełnieniem wniosków w USOSweb dotyczyć może studentów studiów doktoranckich.

  Dodatkowo student, który złożył wniosek w USOSweb jest zobowiązany wydrukować go i wypełnić zgodnie z instrukcją poniżej, po czym dostarczyć wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi do Koordynatora Wydziałowego w czasie dyżurów lub w pokoju 2.11 najpóźniej do dnia 19.02.2019 r.

  • wypełnij FORMULARZ APLIKACYJNY w systemie USOS; postępuj zgodnie z instrukcjami w systemie, wypełnij wszystkie obligatoryjne pola formularza!
  • po zakończeniu rejestracji wydrukuj formularz w 1 egzemplarzu za pomocą polecenia "Drukuj" z menu "Plik" przeglądarki (dobrze jest też wydrukować dodatkowy egzemplarz "dla siebie")
  • dołącz swoje 2 (podpisane na odwrocie) zdjęcia w prawym górnym rogu pierwszej strony wydruku
  • wpisz odręcznie na 1. stronie formularza swoje imię, nazwisko, kierunek, rok, stopień i tryb studiów, jeśli dane te nie będą widoczne automatycznie; podaj także preferowany okres wyjazdu (1 semestr - zimowy czy letni albo 2 semestry)
  • studenci, którzy biorą udział w rekrutacji będąc na ostatnim roku studiów są zobowiązani dołączyć zobowiązanie o kontynuacji edukacji na tym samym wydziale,
  • średnia ocen z toku studiów zostanie uzyskana z dziekanatów przez Koordynatora
  • opcjonalnie do wydruku formularza można dołączyć (w 1 egzemplarzu):
   • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym chcesz studiować,
   • dokumenty poświadczające szczególne osiągnięcia i umiejętności studenta na uczelni i poza nią

  UWAGA: prosimy o dołączanie kopii, a nie oryginałów posiadanych certyfikatów, dyplomów, itp.

  UWAGA: tylko studenci, którzy planują wyjazd na ostatnim roku studiów magisterskich (tj. 5 roku prawa lub 2 roku administracji II stopnia, a więc w trakcie rekrutacji są na 4 roku prawa lub 1 administracji II stopnia) zobowiązani są uzyskać opinię promotora / prowadzącego seminarium. W tym celu wskazują w odpowiednim polu w systemie USOS osobę, która ma wystawić opinię; wskazana osoba wystawia opinię przez system USOS - student powinien dopilnować, aby opinia została wystawiona w terminie do 18 lutego 2019 r. godz. 12:00. W przypadku studentów, którzy planują wyjazd na ostatni semestr studiów magisterskich opinia powinna zawierać także zgodę promotora na taki wyjazd. Należy pamiętać, że aby promotor mógł wystawić opinię, student musi najpierw dokonać pełnej rejestracji online!

  UWAGA: wszyscy studenci, którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji zobowiązani są podać do systemu USOS swój poprawny i AKTUALNY adres E-MAIL! Należy go zgłosić w swoim kierunkowym dziekanacie. Informacje dotyczące rekrutacji będą przesyłane drogą mailową przez system USOS.

  3. NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  w International Office pokój 2.11 (Beczka A, pon., wt., czw., pt. 09:00-13:00) lub u Koordynatorów w czasie dyżurów (informacje poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019 r.

  UWAGA: niezłożenie wydruku formularza zostanie uznane za rezygnację z udziału w rekrutacji!

  4. STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ 22 LUTEGO 2019 W POKOJU 2.15

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczony został wstępnie i zostanie jeszcze, wraz z podaniem godziny, potwierdzony.

  • wszyscy zgłoszeni studenci powinni przyjść na wyznaczoną godzinę,
  • na rozmowę kwalifikacyjną należy obowiązkowo przynieść indeks,
  • jeśli ktoś z góry wie, że nie będzie mógł stawić się na rozmowie, może uczestniczyć w rekrutacji, ale powinien zgłosić to wcześniej Koordynatorowi WPiA ds. Erasmusa, dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej i ustalić indywidualnie dalszy tryb postępowania.

  WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

  zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Od dnia ogłoszenia wyników studenci mają 7 dni na złożenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dziekana WPiA - w formie pisemnej, z uzasadnieniem. Odwołania należy składać u Koordynatorów w czasie dyżurów lub w pokoju 2.11 u p. Marty Muchy.

  Po upływie terminu odwoławczego zostaną ogłoszone ostateczne wyniki rekrutacji. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani uzupełnić formularz w USOS, a następnie po zatwierdzeniu przez Koordynatora , wydrukować, podpisać i złożyć w pokoju 2.11 u p. Marty Muchy lub bezpośrednio do Koordynatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2019 r.

  PODSTAWOWE KRYTERA KWALIFIKACYJNE

  • średnia ocen w dotychczasowym przebiegu studiów z uwzględnieniem czasu trwania studiów,
  • znajomość języka obcego zgodna z wymogami językowymi uczelni przyjmującej,
  • motywacja studenta,
  • udział w życiu Wydziału i Uniwersytetu (np. aktywne członkostwo w organizacjach studenckich takich jak ESN, koła naukowe, ELSA, udział w organizacji imprez naukowych na WPiA),
  • osiągnięcia naukowe,
  • udział w zajęciach w językach obcych oferowanych przez WPiA UŁ w dotychczasowym przebiegu studiów.

  UWAGA: priorytetowo traktuje się studentów, którzy dotychczas nie brali udziału w wymianie.

  O POMOC MOŻESZ ZWRACAĆ SIĘ DO

  • Dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej, Koordynatora WPiA ds. Programu Erasmus+
  • Dr Anny Czaplińskiej, Koordynatora WPiA ds. ECTS
  • Marty Muchy, International Office WPiA, pok. 2.11

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.