Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Spotkanie podsumowujące Projekt ,,DOBRY STAŻ-DOBRY START

7 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, przy udziale Władz Wydziału, Studentów oraz przedstawicieli pracodawców odbyło się spotkanie podsumowujące trwający rok Projekt ,,DOBRY STAŻ-DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ”, realizowany w roku akademickim 2018/2019, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projektem objęci byli studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z kierunków studiów stacjonarnych prawo, administracja (I i II stopnia) oraz polityka społeczna (I stopnia). Przyznany budżet projektu, niemalże 2,5 mln zł, zakładał zorganizowanie płatnych staży dla studentów. W ramach przyznanych środków Stażyści wypłacane mieli nie tylko wynagrodzenie. Finansowane były również koszty dojazdów na miejsce stażu, zakwaterowanie w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania oraz zakup książek. Budżet projektu przewidywał również wynagrodzenia dla osób, które sprawowały funkcje opiekunów dla stażystów.

W projekcie wzięło udział w sumie 220 stażystów (18 więcej niż pierwotnie zakładano). Odbywali oni staże w ponad 60 instytucjach, w tym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Finansowego, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, Głównym Urzędzie Statystycznym, Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Łodzi, Urzędzie Miejskim w Łasku, Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Delegaturze NIK w Łodzi, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi, łódzkich sądach, w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi oraz kancelariach (adwokackich, notarialnych, komorniczych oraz radcowskich).

Podczas spotkania podsumowującego projekt o swoich doświadczeniach z nim związanych opowiadali studenci (Iga Helbik, Piotr Bomba, Przemysław Zielonka oraz Erwin Ozdoba). Ze strony Pracodawców wypowiadali się Mec. Anna Gręda-Adamczyk oraz Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – dr Krzysztof Kurosz. Wszyscy podkreślali, że Projekt umożliwił uczestnikom rozeznanie na rynku pracy, zdobycie praktycznych umiejętności oraz wzbogacenie swojego CV. Wielu stażystów otrzymało propozycje pracy w instytucjach, w których odbywali staże.

Jak zauważa Kierownik Projektu, dr Izabela Florczak, tego typu przedsięwzięcia stanowią obopólną korzyść, zarówno dla Studentów, którzy mogą w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę, jak i dla podmiotów działających rynku pracy. Tworzą one również dobrą atmosferę w zakresie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt realizowany był przez czteroosobowy zespół, w skład którego poza Kierownikiem weszli dr Katarzyna Kuszewska, Hanna Swaczyna i Karol Mordel.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.