Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook
20.03.2022 Biblioteka

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE MARZEC 2022

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE MARZEC 2022

 

 

Definicja i zakres prawa służb specjalnych.

AUTOR: Przemysław Szustakiewicz
 

Wydawnictwo: Difin

 Rok: 2021

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanych z podstawami prawnymi działania służb specjalnych. Poszerzający się zakres ich uprawnień oraz wzrost liczebny przyczyniły się do powstania nowej dziedziny prawa – prawa służb specjalnych. Jej wyodrębnienie ma służyć opisaniu za pomocą metod prawnych wyjątkowej działalności służb, ale również mechanizmów pozwalających na ich kontrolę w demokratycznym państwie prawa. Zamysłem pracy jest więc przedstawienie i opisanie obecnej pozycji, organizacji oraz posiadanych kompetencji służb specjalnych, ich usystematyzowanie, a także omówienie zasad kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

 

METODYKA SPORZĄDZANIA AKTÓW NOTARIALNYCH.

AUTORZY: MACIEJ KUDELSKIMACIEJ KASPRZYK

Wydawnictwo: C.H.BECK

Rok: 2022

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym.

Struktura książki odpowiada strukturze aktu notarialnego i wyczerpująco omawia kolejne relewantne elementy, które, na mocy treści art. 92 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), są niezbędnymi częściami aktu notarialnego. Autor w sposób niezwykle przejrzysty stara się wytłumaczyć wszelkie wątpliwości, jakie mogą wiązać się z próbą sporządzenia aktu notarialnego.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w których omówiono m.in.:
- Istotę art. 92 ustawy - Prawo o notariacie;
- Akty notarialne obejmujące umowy przenoszące własność nieruchomości;
- Akty notarialne obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego;
- Odmowę dokonania czynności prawnej;
- Egzamin notarialny i jego ogólne założenia.

W publikacji dokonano systematyzacji zagadnień dotyczących reprezentacji poszczególnych podmiotów, jak również budowy komparycji aktu notarialnego oraz oświadczeń, których treść wyraża wolę stron czynności prawnych. Komentarz wzbogacono też o liczne przykłady z orzecznictwa oraz doktrynę.

Metodyka sporządzania aktów notarialnych dąży do pokazania prawidłowości dotyczących powtarzalności i uchwytności pewnych schematów w odniesieniu do rozwiązywania problemu reprezentacji podmiotów w obrocie cywilnoprawnym nieruchomościami, w tym także uchwał organów kolegialnych i orzeczeń sądów, których przedłożenie do aktu może być niezbędne. Autor omawia zwięźle także sankcje dokonania określonych czynności z przekroczeniem umocowania.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz wszelkich osób zainteresowanych praktyką notarialną. Książka jako swoisty podręcznik sporządzania aktów notarialnych będzie również użyteczna dla aplikantów zawodów notarialnych przygotowujących się do egzaminu oraz studentów prawa.

SPIS TREŚCI

  

Indywidualne prawo pracy.

Autorzy: Jagoda JaskulskaJan PiątkowskiMarzena Szabłowska-Juckiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rok: 2022

Do rąk Czytelnika trafia monografia poświęcona indywidualnemu prawu pracy. Jest to pierwsza z trzech planowanych publikacji, których przedmiotem są podstawowe kwestie i problemy współczesnego prawa pracy w Polsce. W dalszej kolejności ukażą się książki dotyczące odpowiednio zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Publikacje te są objęte projektem Prawo bliżej odbiorcy, realizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu doskonalenia wiedzy, także wśród studentów i słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji. Kierownik naukowy projektu Prawo bliżej odbiorcy dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK

  

Ochrona prawna przedsiębiorców w interesie publicznym przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. 

Autor: dr Magdalena Knapp

Seria:  Monografie Prawnicze

 Rok: 2022

Monografia zawiera rozważania na temat ochrony prawnej przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami silniejszych kontrahentów, takimi jak opóźnione płatności, przerzucanie ryzyka handlowego, jednostronna zmiana warunków współpracy czy kształtowanie ceny w oparciu o mało przejrzyste przesłanki.

Przewaga kontraktowa lub inaczej siła przetargowa przedsiębiorców jest kluczowym czynnikiem wpływającym na przebieg i warunki transakcji handlowych. Duże różnice w sile przetargowej i wyraźna przewaga silniejszego przedsiębiorcy może prowadzić do nadużyć wobec jego kontrahentów skutkujących osiąganiem korzyści finansowych ich kosztem. Monografia zawiera rozważania na temat propozycji oraz obowiązującego zakresu ochrony prawnej słabszej strony przed nieuczciwymi praktykami.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli nauki, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Będzie również źródłem wiedzy dla studentów i zainteresuje przedsiębiorców.

  

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz.

Autorzy: dr Justyna Kurekprof. dr hab. Artur Mezglewskidr Monika Nowikowska

Seria:  Krótkie Komentarze Becka 

Rok: 2022

Bestsellerowy komentarz do Prawa o ruchu drogowym.

Kolejne, 2. wydanie komentarza wyczerpująco omawiającego wszystkie aspekty związane z problematyką ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

Najnowsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczą m.in.:

 • podwyżki mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe;
 • wprowadzenia nowych dokumentów – karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego, obowiązkowych dla kierowców zawodowych;
 • surowych kar za ingerencję w tachograf;
 • możliwości uczestniczenia w kursach e-learningowych dla kierowców;
 • przejęcia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowych kompetencji w zakresie wydawania odstępstwa od warunków technicznych;
 • przekazywania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego wpływów z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego;
 • uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, takich jak deskorolki elektryczne, oraz urządzeń wspomagających ruch, takich jak rolki, wrotki, czy napędzana ruchem mięśni deskorolka i hulajnoga;
 • zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach (pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście, zakaz używania telefonów komórkowych na pasach, obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h, zakaz jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych);
 • ujednolicenia przepisów dotyczących homologowanych ograniczników prędkości;
 • rezygnacji z obowiązku naklejki z numerem rejestracyjnym na szybie;
 • ułatwienia procesu rejestracji pojazdów;
 • rozszerzenia katalogu pojazdów, przy rejestracji których wymagany jest dokument potwierdzający zapłatę bądź brak obowiązku zapłaty akcyzy [samochody ciężarowe (kategoria homologacyjna N1, podrodzaj „furgon", „furgon/podest", „ciężarowo-osobowy", „terenowy", „wielozadaniowy" lub „van") oraz samochody specjalne (kategoria homologacyjna M1 i N1)].

Publikacja w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób wyjaśnia następujące zagadnienia:

 • zasady zachowania na drodze;
 • obowiązki uczestników ruchu;
 • ruch pieszych;
 • ruch pojazdów;
 • ruch zwierząt;
 • przepisy porządkowe;
 • warunki używania pojazdów w ruchu drogowym;
 • warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu;
 • centralna ewidencja pojazdów;
 • profesjonalna rejestracja pojazdów;
 • badania techniczne pojazdów;
 • kontrola ruchu drogowego;
 • kary pieniężne.

Komentarz  uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328), która m.in. stanowi, że wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego; przewiduje nakładanie na kierującego pojazdem w przewozach drogowych, który dopuścił się ingerencji w system tachografów, nie tylko kary grzywny, ale także sankcji administracyjnych. Wejście w życie 1.1.2022 r. oraz 17.9.2022 r.;
 • ustawy z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2165), która określa obowiązek wyposażenia – autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Wejście w życie 1.1.2022 r.;
 • ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1997), która wprowadza zmiany związane z wydawaniem nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy, z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, wprowadzaniem do systemu informacji o przeprowadzonym badaniu przez uprawnionych lekarzy i psychologów, gromadzeniem dodatkowych danych o prowadzonych przez ośrodki szkolenia kursach i szkoleniach; wskazuje dodatkowe opłaty ewidencyjne związane z wydawaniem zgody na prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz z wydawaniem karty kwalifikacji kierowcy; wprowadza uprawnienie policjanta do zatrzymania karty kwalifikacji kierowcy za pokwitowaniem w razie jej unieważnienia i określa tryb postępowania z zatrzymaną kartą. Wejście w życie 6.4.2022 r. oraz 6.6.2022 r.;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694 ze zm.), która rozszerza katalog rodzajów pojazdów, przy rejestracji, których załączony powinien być dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy [o samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon", „furgon/podest", „ciężarowo-osobowy", „terenowy", „wielozadaniowy" lub „van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1)], a także rozszerza katalog dokumentów, które mogą być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Wejście w życie 1.7.2021 r.;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 720), która wprowadza szereg rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, takich jak deskorolki elektryczne, oraz urządzeń wspomagających ruch, takich jak rolki, wrotki, czy napędzana ruchem mięśni deskorolka i hulajnoga. Zmiany dotyczą m.in. statusu prawnego hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagającego ruch, a tym samym użytkowników – poruszających się tymi urządzeniami, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch, dopuszczalnej prędkości wskazanych urządzeń, uprawnień do kierowania oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń. Wejście w życie 20.5.2021 r.;
 • ustawy z 25.2.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463), mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Ustawa m.in. wprowadza pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście, zakaz używania telefonów komórkowych na pasach, obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h oraz zakaz jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Wejście w życie 1.6.2021 r.;
 • ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poza. 1517), która wprowadza szereg ułatwień dla posiadaczy pojazdów oraz przedsiębiorców poprzez uproszczenie procesu rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Zmiany polegają m.in. na: zwolnieniu z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu dokumentu prawa jazdy; rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej; wprowadzeniu zasady zwrotu przez organy rejestrujące do producenta tablic – tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkowania i odbioru ich na własny koszt przez tego producenta; wprowadzeniu regulacji ustanawiającej bazę punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla organów rejestrujących pojazdy; uzupełnieniu delegacji do określania wzorów stosowanych formularzy związanych z rejestracją i czasową rejestracją pojazdów; zniesieniu obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu przez zmianę; zniesieniu obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu. Wejście w życie 4.6.2021 r., 4.9.2021 r., 1.1.2022 r., 31.1.2022 r., 4.9.2022 r.;

Publikacja kompleksowo omawia przepisy ustawy, wykorzystując dorobek doktryny i judykatury, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Ponadto Autorzy podejmują próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy.

Komentarz okaże się przydatny zarówno dla uczestników ruchu drogowego, policjantów, jak i sędziów, adwokatów i radców prawnych.

  

Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych.

Rok: 2022

Monografia stanowi pokłosie badań prowadzonych w ramach Pracowni Analiz Prawnych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Praca wpisuje się w aktualny trend prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych obejmujących różne dziedziny prawa, począwszy od rozważań teoretycznoprawnych, poprzez obszary związane z prawem konstytucyjnym i administracyjnym, a kończąc na szczegółowych zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. W prezentowanej pracy nie pominięto także istotnych kwestii proceduralnych.

Opracowania zawarte się w monografii mają zróżnicowany charakter, bowiem z jednej strony dotyczą ogólnych zasad ustrojowych w odniesieniu do wolności działalności gospodarczej (w tym w odniesieniu do ograniczeń wprowadzonych w stanie pandemii COVID-19), z drugiej zaś odnoszą się do szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem i swobodą działalności gospodarczej z perspektywy różnych gałęzi prawa. Argumentem determinującym wybór problemów była ich społeczna doniosłość i użyteczność.

Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych prawników naukowo-dydaktycznych. Wszystkie opracowania eksponują wiedzę, poglądy i analizę istotną z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. Monografia stanowi cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, ekonomii czy politologii.

Prof. dr hab. Lidia Zacharko

  

Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym. Wpływ standardów europejskich na krajowe postępowanie dowodowe.

Autor: dr Dominika Czerniak

Seria: Monografie Prawnicze

 Rok: 2022

Monografia analizuje proces europeizacji postępowania dowodowego w procesie karnym, rozumianej jako proces zbliżania się ustawodawstw poprzez implementację do krajowego porządku prawnego prawa europejskiego sensu largo lub recepcję rozwiązań prawnych obowiązujących w innym państwie europejskim („impuls europeizacyjny") w celu stworzenia zbliżonych standardów w określonej dziedzinie prawa.

Autorka bada prawo europejskie na dwóch płaszczyznach – standardu wynikającego z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także odnosi się do innych, mniej znanych konwencji Rady Europy oraz prawa unijnego wraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ocenia, w jakim stopniu, krajowe postępowanie dowodowe jest zgodne z nadrzędnym wzorcem europejskim, a następnie prezentuje propozycje rozwiązań zidentyfikowanych przez siebie rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a europejskimi. Rozważania dotyczące prawa krajowego także są prowadzone na dwóch poziomach: konstytucyjnym i ustawowym. Całość uzupełnia rozdział poświęcony problemowi europeizacji horyzontalnej oraz perspektywom i realnym możliwościom utworzenia w ramach Unii Europejskiej wspólnych standardów minimalnych postępowania dowodowego. W pracy przyjęto perspektywę uczestników postępowania dowodowego - oskarżonego, ofiary przestępstwa i organów procesowych - ich praw i obowiązków w sferze postępowania dowodowego.

Monografia – obok części teoretycznej – odsyła do bogatego orzecznictwa trybunałów europejskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Wykorzystanie dorobku orzeczniczego sądów i trybunałów sprawia, że publikacja jest adresowana nie tylko do teoretyków prawa, ale także do praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, przedstawicieli organizacji społecznych uczestniczących w procesach karnych.

  

Karanie terapia resocjalizacja.

Redakcja naukowa: MAŁGORZATA KOWALCZYK, DANUTA MACKOJĆ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rok: 2021

W moim przekonaniu recenzowana praca naukowa stanowi cenne opracowanie z zakresu resocjalizacji, którego odbiorcami będą: funkcjonariusze penitencjarni, kuratorzy sądowi, terapeuci, pedagodzy resocjalizacyjni, psycholodzy, kryminolodzy, prawnicy oraz studenci wielu kierunków studiów i pracownicy naukowi. Takie szerokie grono Czytelników wynika z wszechstronnie ukazanej problematyki resocjalizacji przestępców i nieletnich. Odbiorcy zaspokoją swoje wielorakie potrzeby poznawcze. Uzyskają podstawową wiedzę lub utrwalą ją w zakresie terminologii stosowanej w naukach społecznych. Poza tym będą mieli okazję do pogłębionej refleksji nad zjawiskami powiązanymi z: nieprzystosowaniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, wykolejeniem społecznym, a także zaburzeniami w zachowaniu i emocjonalnymi. Praktycy skorzystają zapewne z tzw. dobrych praktyk dotyczących: karania, terapii i resocjalizacji, wybierając najlepsze rozwiązania.

Fragment recenzji 1 

Problematyka resocjalizacji wciąż stanowi obszar wielu dyskusji, właściwie w dużej mierze sprowadzających się do wskazywania jej wad i ograniczeń. Redaktorki tomu dobrały teksty konstytuujące publikację w taki sposób, aby odzwierciedlić złożoność tego procesu, czyli pokazać w obiektywny sposób jego wady i zalety. Ponadto Czytelnik może prześledzić cały ciąg podejmowanych działań od karania poprzez podejmowanie odpowiednich działań resocjalizacyjnych po konkretne działania, czyli terapię, wsparcie i readaptację. Ujęcie takie jest w pełni nowatorskie, ponieważ nie tylko prezentuje zagadnienia związane z procesem resocjalizacji, ale rozszerza jego postrzeganie o środki leczniczo-terapeutyczne, które w efekcie przekładają się na readaptację do środowiska zewnętrznego.

Fragment recenzji 2

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.