Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Przewody / Postępowania doktorskie

Kontakt

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak

pokój 2.37
tel. (042) 635 40 41
email: kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

mgr Katarzyna Godecka

pokój 2.37 
tel. 42 635 63 59
email:  katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

Obowiązują zapisy na konkretny dzień i godzinę. Umawiać można się telefonicznie lub przez email.

Dziekanat czynny:

poniedziałek: 10:00-15:30 
wtorek:  NIECZYNNE (praca zdalna - kontakt mail lub MS Teams)
środa: NIECZYNNE (praca zdalna - kontakt mail lub MS Teams)
czwartek: NIECZYNNE (praca zdalna - kontakt mail lub MS Teams)
piątek: 10.00-12.00*

* w dniach posiedzenia Rady Wydziału lub Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dziekanat będzie nieczynny.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 1010) przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

Planowane terminy posiedzień Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne:

25.02.2022, 25.03.2022, 22.04.2022, 20.05.2022, 24.06.2022

 

 Terminy egzaminu doktorskiego z ekonomii:

23.02.2022 (środa) - godz. 9.00
30.03.2022 (środa) - godz. 9.00
27.04.2022 (środa) - godz. 9.00
25.05.2022 (środa) - godz. 9.00
13.07.2022 (środa) - godz. 9.00
21.09.2022 (środa) - godz. 9.00

 

 • Instrukcja - zdalne egzaminy doktorskie

   

  W przypadku przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym należy stosować odpowiednio Zarzqdzenie nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiqgniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrozenia epidemicznego SARS-C oV-2 .

  Organizacja przeprowadzenia takiego egzaminu należy do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który zaprasza doktoranta oraz pozostałych  cztonków  komisji na  spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

  Przed przystąpieniem do przeprowadzenia zdalnie egzaminu doktorskiego muszą zostać wykonane określone działania zarówno ze strony przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, promotora jak i doktoranta.

  Promotor w uzgodnieniu z doktorantem i komisją egzaminacyjną powołaną do danego egzaminu doktorskiego ustala termin spotkania (data i godzina) w celu przeprowadzenia go za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

  Skład komisji egzaminacyjnej powołanej zgodnie z uchwałą Rady Wydziału/Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne promotor ustala w porozumieniu  z  pracownikiem Działu Nauki i Jakości Kształcenia (kkazulak@wpia.uni.lodz.pl lub katarzyna.kolasinska@wpia.uni.lodz.pl).

  Promotor po ustaleniu składu komisji oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu doktorskiego   z   komisją   egzaminacyjną   przekazuje   tą   informację   doktorantowi,    który następnie składa wniosek o wyrażenie zgody na możliwość przystąpienia do egzaminu doktorskiego, który:

  • jest skierowany do Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ,
  • zawiera informacje na temat:
  • terminu egzaminu (data, godzina),
  • przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams,
  • ustalenia termin egzaminu w porozumieniu z całą komisją egzaminacyjną.

  Skan wniosku należy przesłać najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem egzaminu do pracownika Działu Nauki i Jakości Kształcenia (kkazulak@wpia.uni.lodz.pl lub katarzyna.kolasinska@wpia.uni.lodz.pl). Oryginał wniosku należy przesłać na adres WPiA UŁ (pok. 2.37.) lub zostawić na portierni WPiA UŁ.

  Po otrzymaniu skanu wniosku pracownik Działu Nauki i Jakości Kształcenia przekazuje go Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w celu zaopiniowania dokumentu. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku przez Przewodniczącą pracownik administracyjny informuje wnioskodawcę o tym jak został rozpatrzony.

  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej organizuje spotkanie w aplikacji Microsotf Teams w celu przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, na które zaprasza doktoranta oraz pozostatych cztonków komisji egzaminacyjnej.

  Doktorant przystępujący do egzaminu doktorskiego musi złozyć oświadczenie o samodzielnej pracy podczas egzaminu pod rygorem jego przerwania lub negatywnego  wyniku. Oświadczenie, o którym mowa doktorant składa przy użyciu poczty elektronicznej. Oświadczenie  należy  przesłać  do   przewodniczącego   komisji powołanego do przeprowadzenia danego egzaminu oraz do wiadomości pracownika Działu Nauki i Jakości Kształcenia bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamosci doktoranta przystępującego do egzaminu doktorskiego, którą potwierdza promotor - członek komisji egzaminacyjnej i potwierdzenia otrzymania oświadczenia o samodzielnej pracy podczas egzaminu .

  Po udzieleniu przez doktoranta odpowiedzi na zadane pytania przewodniczący komisji usuwa doktoranta z konwersacji i przechodzi do ustalenia wyniku egzaminu z członkami komisji. Doktorant w tym czasie oczekuje na ponowne zaproszenie nie wychodząc z Microsoft Teams. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odczytuje członkom komisji protokół, a po jego akceptacji zaprasza ponownie doktoranta i informuje go o wyniku egzaminu.

  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej w uwagach do protokołu wpisuje, że egzamin odbył się w formie zdalnej oraz że treść protokołu została  zaakceptowana przez wszystkich cztonków komisji.

  W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub pytań dotyczących obsługi aplikacji Microsoft Teams należy zgłosić się do Zespołu lnformatycznego WPiA UŁ pod numer telefonu (42) 635 46 37; (42) 635 46 25, 607 277 455 lub na adres e-mail: helpdesk@wpia.uni.lodz.pl .

   

   

 • Publiczne obrony

   

   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sadowskiej

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Sadowskiej zostaje odwołana. 

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 26.03.2020 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
  Pani mgr Justyny Sadowskiej

  na temat: Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacji”.

  Promotor: dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

  Recenzenci:
  a) dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
  b) dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Osieckiego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.02.2020 r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

   

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Mateusza Osieckiego

  na temat: International Legal Aspects of Aerial Terrorism”.

  Promotor: dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

  Recenzenci:

  a) dr hab. Anna Konert, prof. Ucz. Łaz.

  b) dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Amadeusza Małolepszego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014 r. poz. 1383) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 31.01.2020 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Amadeusza Małolepszego

   na temat: Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym”.

   Promotor: prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

  Recenzenci:
  a) dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. UR
  b) dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Pajora

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),, uprzejmie informuję, że w dniu 24.01.2020 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Łukasza Pajora

   na temat: Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego”.

  Promotor: prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska

  Recenzenci:
  a) dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
  b) dr hab. Beata Kucia-Guściora

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Olesiaka

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 16.01.2020 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Jarosława Olesiaka

   na temat: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”.

  Promotor: prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska

  Recenzenci:
  a) dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
  b) dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. USz

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Miłosza Jarzyńskiego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 13.12.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Miłosza Jarzyńskiego

  na temat: Skuteczność sankcyjnych decyzji wstrzymujących wydawanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska”.

  Promotor: prof. dr hab. Marek Górski

  Recenzenci:
  a) dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
  b) dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gross

  Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godziny obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Gross z godziny 12:00 na godzinę 15:30.

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 16.12.2019 r. o godz. 1530 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Anny Gross

   na temat: Konsultacje społeczne w prawie administracyjnym”.

  Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Stahl
  Promotor pomocniczy: dr Maria Karcz-Kaczmarek

  Recenzenci:
  a) dr hab. Krystian M. Ziemski, prof. UAM
  b) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sujki-Kujawiak

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.12.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pani mgr Dominiki Sujki-Kujawiak

   na temat: Ochrona zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności”.

   Promotor: dr hab. Grzegorz Wiciński, prof. UŁ 

  Recenzenci:
  a) dr hab. Tomasz Przesławski- Uniwersytet Warszawski
  b) dr hab. Adam Kwieciński- Uniwersytet Wrocławski

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krajewskiej (Barwaniec)

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Aleksandry Krajewskiej

  na temat: Podatki wydobywcze – ocena systemu opodatkowania wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajów”.

  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  Recenzenci:
  a) dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
  b) dr hab. Marek Zdebel, prof. UŚ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mendeckiej

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ((Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Karoliny Mendeckiej

  na temat: Dobro dziecka. Między dobrem wspólnym a dobrem jednostki”.

  Promotor: dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr 
  dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Matyjka

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 21.11.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

  Pana mgr. Sebastiana Matyjka 

  na tematMechanizmy prawne demokracji lokalnej w systemie samorządu gminnego”. 

  Promotor: dr hab. Michał Kasiński 

  Recenzenci: 
  dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ 
  dr hab. Jerzy Korczak, prof.UWr 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sztycha

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Łukasza Sztycha

  na temat: Uprawnienia kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę”.

  Promotor: dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS
  dr hab. Krzysztof  Walczak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Irminy Miernickiej

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 930 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Irminy Miernickiej

  na temat: Wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego pracownika jako przejaw ingerencji w chronionej prawem sferę jego wolności”.

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral
  Promotor pomocniczy: dr Ewa Staszewska

  Recenzenci:
  dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
  dr hab. Krzysztof Walczak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Olczyka

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 06.09.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Adama Olczyka

  na temat: Filozofia Leszka Kołakowskiego wobec praw człowieka”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Balcerzaka

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 08.07.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Mateusza Balcerzaka

  na temat: „Sytuacja prawna części zamiennej w prawie własności intelektualnej”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Urszula Promińska

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szymorek - Chachuły

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 05.07.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Karoliny Szymorek-Chachuły

  na temat: Instytucje indywidualnego prawa pracy wobec wyzwań i zagrożeń cywilizacji informacyjnej.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Patory

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 04.07.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Krystyny Patory

  na temat: „Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Witold Kulesza

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kamińskiej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 28.06.2019 r. o godz. 1130 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Pauliny Kamińskiej

  na temat: „Nieegzekucyjne licytacje administracyjne w Królestwie Polskim (1842-1866). Praktyka w powiecie piotrkowskim na tle prawodawstwa”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski

  Promotor pomocniczy: dr Joanna Machut-Kowalczyk

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Van Kędzierskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Dawida Van Kędzierskiego

  na temat: Transakcje lewarowane a ustawowe mechanizmy ochrony praw wierzycieli finansowych”.

  Promotorem pracy jest: dr hab. Mariusz Golecki, prof. nadzw. UŁ

  Promotorem pomocniczym jest: dr Jarosław Bełdowski (SGH).

   Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Sulczewskiej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Krystyny Sulczewskiej

  na temat: „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ujęcie prawne i sprawiedliwościowe.”

  Promotorem pracy jest: dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Rau

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Marcina Rau

  na temat: „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”. 

  Promotorem pracy jest: dr hab. Krzysztof Indecki, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Laszczyk

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1330 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Anny Laszczyk

  na temat: „Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector as Agreements Restricting Competition – Law and Economic Analysis”.

  Promotorem pracy jest: dr hab. Mariusz Golecki, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rodak

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 10.05.2019 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Katarzyny Rodak

  na temat: „Emerytury rolnicze. 

  Promotorem pracy jest: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sowińskiej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 10.05.2019 r. o godz. 900 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Moniki Sowińskiej

  na temat: „Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika a zasada wolności pracy”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marciniak - Sikory

  Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w związku z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), uprzejmie informuję, że w dniu 26.04.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Anny Marciniak – Sikory

  na temat: „Testamenty szlacheckie w Koronie w świetle drukowanych materiałów praktyki (XVI-XVIII w.).”

  Promotorem pracy jest: dr hab. Tadeusz Szulc, prof. nadzw. UŁ Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aliny Sperki - Cieciury

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 12.04.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ,    Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Aliny Sperki - Cieciury

  na temat: „Prawna regulacja prywatyzacji sektora publicznego we Francji.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Goss - Przyguckiej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.04.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Mart Goss - Przyguckiej

  na temat: „Brak skargi uprawnionego oskarżyciela i jego konsekwencje w polskim procesie karnym”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

  Promotor pomocniczy: dr Michał Błoński

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Federowicza

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.04.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Kamila Federowicza

  na temat: „Przesłanki stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a, 185b, 185c k.p.k.”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jędraszek - Karwasik

  Zgodnie z § 7 ust. 3 oraz z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku (Dz.U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Moniki Jędraszek - Karwasik

  na temat: „Kryminologiczne i prawnokarne aspekty wyłudzania środków finansowych przeznaczonych na rolnictwo”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit

  Promotor pomocniczy: dr Zbigniew Wardak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tobiasza Bocheńskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Tobiasza Bocheńskiego

  na temat: Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy.”

  Promotorem pracy jest: dr hab. Tomasz Tulejski, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Nowaka

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 25.01.2019 r. o godz. 1030 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Filipa Nowaka

  na temat: Forma rozrządzeń na wypadek śmierci w prawie prywatnym międzynarodowym”.

  Promotorem pracy jest: dr hab. Michał Wojewoda, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Piątkowskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Mateusza Piątkowskiego

  na temat: Współczesna wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.”

  Promotorem pracy jest: dr hab. Piotr Daranowski, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Tylińskiej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Eweliny Tylińskiej

  na temat: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Brzezińskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2018 r. o godz. 1015 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sadowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Jarosława Brzezińskiego

  na temat: Zdolność korporacji transnarodowej do kształtowania własnego statusu prawnego w świetle prawa Unii Europejskiej”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Maria Królikowska - Olczak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Sulczewskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 30.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Wojciecha Sulczewskiego

   na temat: Etyczne i prawne aspekty udziału rzeczoznawcy majątkowego w procesie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.”

   Promotorem pracy jest: dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Urbańskiej - Arendt

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 30.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Marty Urbańskiej - Arendt

  na temat: Eksterytorialne stosowanie polskich regulacji zakazujących praktyk antykonkurencyjnych – od legalności do skuteczności normy.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

  Promotorem pomocniczym pracy jest: dr Łukasz Grzejdziak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Kowalskiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Patryka Kowalskiego

  na temat: Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Trzaskowskiego 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Roberta Trzaskowskiego 

  na temat: Normatywność konstytucyjnych praw socjalnych”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

  Promotorem pomocniczym jest: dr Jarosław Sułkowski

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Baci

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Bartosza Baci

  na temat: Zasada neutralności opodatkowania transgranicznych dochodów kapitałowych w prawie europejskim oraz krajowych przepisach prawa podatkowego wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Świądera

  Zgodnie z § 7 ust. 3 oraz z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku (Dz.U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 13.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Michała Świądera

  na temat: „Sędzia-komisarz jako organ postępowania upadłościowego”.

  Promotorem pracy jest: dr hab. Józefa Jagieła, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jachowicz

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Agnieszki Jachowicz

  na temat: Rola Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu istoty samorządu terytorialnego.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

  Promotorem pomocniczym jest: dr Maria Karcz - Kaczmarek

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wojtunia

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 16.10.2018 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Macieja Wojtunia

  na temat: Sądowa kontrola uznania administracyjnego z perspektywy komparatystyki prawniczej.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Dusia

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 05.10.2018 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Jarosława Dusia

  na temat: „Śledztwa w sprawach ludobójstwa na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1945. Analiza kryminalistyczna i karnoprocesowa”.

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Chmielnickiego

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 21.09.2018 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Michała Chmielnickiego

  na temat: Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne.”

  Promotorem pracy jest: dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska, prof. nadzw. UŁ

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

   

   

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Juliana Smorąga

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 27.06.2018 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA  OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Juliana Smorąga

  na temat: Ustawodawstwo fabryczne w Królestwie Polskim, jako czynnik kształtujący uprawnienia pracownika, w świetle wypowiedzi doktryny i publicystyki

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https

 • Zdalne publiczne obrony

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Dąbek

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 13:30 
  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Aleksandry Dąbek

  na temat: „Odpowiedzialność karna za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w warunkach współdziałania w procesie leczenia”.

  Promotor: dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ 

  Recenzenci: 
  prof. dr hab. Andrzej Jan Szwarc – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 
  prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Uniwersytet Warszawski. 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Karpińskiej

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 1000
  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Patrycji Karpińskiej

  na temat: „Administracyjna władza dyskrecjonalna w postępowaniach prowadzonych w sprawach wjazdu i pobytu cudzoziemców”.

  Promotor: dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Marek Chmaj – Uniwersytet SWPS w Warszawie,
  prof. dr hab. Andrzej Matan – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Barwaśnego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 11.07.2022 r. o godz. 11.30  rozpocznie się 

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Mateusza Barwaśnego

  na temat: „Ochrona osób pracujących na własny rachunek – koncepcja regulacji prawnej”

  Promotor: dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ 

  Recenzenci:  

  dr hab. Daniel Książek – Uniwersytet Jagielloński,  

  dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski.  

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dudek

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.06.2022 r. o godz. 900 rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Moniki Dudek

  na temat: „Model administracyjnego postępowania uproszczonego”.

  Promotor: Dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ- Uniwersytet Zielonogórski,
  dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Uniwersytet Gdańsk.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Urbaniak

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 01.06.2022 r. o godz. 1000 rozpocznie się

   ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pani mgr Ewy Urbaniak

   na temat: „Normatywne ukształtowanie systemu dochodów i wydatków samorządu terytorialnego jako czynnik kreujący zadłużenie”.

  Promotor: dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski,
  dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Burskiego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższypm i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 13.05.2022 r. o godz. 13:30
  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr Radosława Burskiego

  na temat: „Karnoprawna ochrona wolności prasy”.

   

  Promotor: dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kołtuniak

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 11.05.2022 r. o godz. 1400 rozpocznie się

   

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Moniki Kołtuniak

  na temat: „Prokurator jako rzecznik interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym”.

  Promotor: dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof.  UŁa – Uczelnia Łazarskiego.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

   

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nowak

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 23.03.2022 r. o godz. 10.00 rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pani mgr Justyny Nowak

  na temat: „Samoregulacja i koregulacja na rynkach środków spożywczych – między faktyczną ochroną konsumentów a pozornością działań przedsiębiorców”.

  Promotor: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW- Uniwersytet Warszawski,

  dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Mierzejewskiego

  Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 18.02.2022 r. o godz. 13.30 rozpocznie się

   ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Zbigniewa Mierzejewskiego

   na temat: „Zasada instancyjności w postępowaniu karnym”.

   Promotor: dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

  Recenzenci:
  dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski,

  prof. dr hab. Paweł Wiliński- Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu,

  dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ- Uniwersytet Śląski w Katowicach.

   Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lis

   

  Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 11.02.2022 r. o godz. 1000 rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Magdaleny Lis

   na temat: „Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych”.

  Promotor: dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ

  Promotor pomocniczy: dr Ryszard Krawczyk

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak - Uniwersytet Wrocławski,

  dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego,

  dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Macieja Zarzyckiego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 15.12.2021 r. o godz. 15.00  rozpocznie się

   ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Macieja Zarzyckiego

   na temat: „Instytucje kapitałowe polskiego systemu emerytalnego na tle konstrukcji wybranych krajów”

   Promotor: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

  Recenzenci:

  dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

  dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG- Uniwersytet Gdański. 

   

   Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pietras 

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 24.11.2021 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Aleksandry Pietras

  na temat: „Wpływ koncepcji work-life balance na ochronę dóbr osobistych w stosunku pracy”

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral

  Recenzenci:

  Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

  Dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski. 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzej Pałysa

  Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 15.11.2021 r. o godz. 1000 rozpocznie się

   ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pana mgr. Andrzeja Pałysa

   na temat: „System nadzoru horyzontalnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”.

   Promotor: dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ

  Promotor pomocniczy: dr Jarosław Bełdowski

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic- Uniwersytet Śląski,
  dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH- Szkoła Główna Handlowa,
  dr hab. Hanna Filipczyk- Uniwersytet w Białymstoku.

  Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Odrowskiej-Stasiak

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 08.07.2021 r. o godz. 1000  rozpocznie się 

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

  Pani mgr Moniki Odrowskiej-Stasiak 

  na temat: „Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym”. 

  Promotor: dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ 

  Recenzenci: 
  dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

  dr hab. Radosław Flejszar – Uniwersytet Jagielloński.  

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Banat

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 07.05.2021 r. o godz. 900
  rozpocznie się 

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Pani mgr Marty Banat

   na temat: „Instytucjonalne uprawnienia kontrolne członków wspólnoty samorządowej wobec organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”.

   Promotor: dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński,
  prof. dr hab. Stanisław Pieprzny - Uniwersytet Rzeszowski.

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Walczaka 

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 30.04.2021 r. o godz. 9.00  
  rozpocznie się 

   ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

   Pana mgr. Michała Walczaka 

   na tematPozycja prawna kredytobiorcy odwróconego kredytu hipotecznego w prawie polskim”. 

  Promotor: dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ  

  Recenzenci: 
  dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski, 
  prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Uniwersytet w Białymstoku. 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Gajdy

  Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 29.03.2021 r. o godz. 14.00  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Mateusza Gajdy

  na temat: Polskie standardy ochrony prawnej przed przemocą w pracy na tle doświadczeń zagranicznych”.

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral 

  Recenzenci: 
  prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński- Uniwersytet Wrocławski, 
  dr hab. Helena Szewczyk- Uniwersytet Śląski,
  dr hab. Dorota Karkowska- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  . 

  Pracę udostępnionoBiuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kraśniewskiego

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Marcina Kraśniewskiego

  na temat: Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. 

  Promotor: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 

  Recenzenci: 
  dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ - Uniwersytet Śląsk, 
  dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia zamiarze uczestnictwa w obronie pracy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

   

   Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr. Wojciecha Malesy

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 15.01.2021 r. o godz. 13.00  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana dr. Wojciecha Malesy

  na temat: Parafia katolicka jako jednostka trzeciego sektora”.

  Promotor: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński 

  Recenzenci: 
  dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski, 
  dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. 

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

  Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. Link do spotkania w Microsoft Teams zostanie przesłany na adres email nie wcześniej niż dzień przed obroną. 

  W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

   

  Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jabłonowskiej

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

  ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pani mgr Agnieszki Jabłonowskiej

  na temat: Consumer protection and the platform-driven transformation of the travel sector: a way forward for European Union law”.

  Promotor: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ 

  Recenzenci: 

 • zamknięcie albo umorzenie przewodu / postępowania doktorskiego

  WZÓR WNIOSKU DLA OSÓB, KTÓRE WSZCZĘŁY PRZEWODY DOKTORSKIE DO 30.04.2019 

  Osoba, która chce umorzyć przewód doktorski proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
  Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

  Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego

   

  WZÓR WNIOSKU DLA OSÓB, KTÓRE WSZCZĘŁY POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE PO 01.10.2019 

  Osoba, która chce umorzyć postępowanie doktorskie proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
  Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

  Wniosek o umorzenie postępowania doktorskiego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.