PL

rekrutacja na studia doktoranckie

Kontakt

dr Katarzyna Kuszewska

pokój 2.37
tel. (042) 635 46 20
email: kkuszewska@wpia.uni.lodz.pl

poniedziałek: 10.00-14.00
wtorek: 14.00-17.00
środa: NIECZYNNE
czwartek: 10.00-13.00
piątek: 11.00-14.00
Uwaga: w dniu 24 września 2018 r. dyżur wyjątkowo w godz. 14.00-16.00

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROWADZI 4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE W ZAKRESIE PRAWA. GŁÓWNYM ZADANIEM STUDIÓW JEST PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY DO SAMODZIELNEJ PRACY NAUKOWEJ, KTÓREJ ZWIEŃCZENIEM JEST OPRACOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I UZYSKANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK PRAWNYCH.

Logowanie w systemie elektronicznej rekrutacji IRK na: www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Zasady przyjęć oraz kryteriów oceny kandydatów, systemu punktacji i sposobu konstruowania listy rankingowej, na podstawie której komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (Uchwała nr /2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 20.04.2018 r.)

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019 (załącznik do uchwały Senatu UŁ nr 207 z dnia 16 kwietnia 2018 r.)  

Uchwała Senatu nr 207 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019

Wykaz dokumentów dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
na Wydział Prawa i Administracji w roku akad.2018/2019

Kandydaci obowiązkowo dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji IRK:
( www.rekrutacja.uni.lodz.pl ). Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się w momencie złożenia podania o przyjęcie na studia doktoranckie w formie pisemnej. Rejestracja elektroniczna nie stanowi czynności wszczynającej postepowanie rekrutacyjne, zatem w przypadku zarejestrowania się i niezłożenia dokumentów w formie papierowej - uczelnia nie wydaje decyzji.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora albo stopień doktora habilitowanego zatrudnionego na Wydziale PiA UŁ z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego,
 • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji (www.rekrutacja.uni.lodz.pl ) i podpisany formularz podania,
 • arkusz oceny kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie osiągnięcia wskazane w arkuszu oceny (wzór jak wypełnić Arkusz znajduje się poniżej) - właściwy dla danej formy studiów: stacjonarnej lub/i niestacjonarnej, 
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź innych równorzędnych wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie „Diamentowego Grantu”,
 • CV,
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Uwaga! Przypominamy, że dodatkowo należy wgrać zdjęcie do systemu elektronicznej rejestracji IRK ( www.rekrutacja.uni.lodz.pl ),
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz informację o uzyskanej ocenie z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, o ile kandydat posiada dokument potwierdzający znajomość języka zgodny z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018, poz. 261),
 • opis zamierzeń naukowo-badawczych kandydata (do 5 tys. znaków),
 • oświadczenie kandydata dotyczące dorobku naukowo-badawczego,
 • deklarację mobilności,
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności oraz kwalifikacje kandydata,
 • w przypadku osób ubiegających się o stypendium lub o jego zwiększenie z dotacji podmiotowej na dofinansowane zadań projakościowych wymaga się złożenia stosownego wniosku o przyznanie tych świadczeń, którego wzór określają odrębne przepisy obowiązujące w uczelni (dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Doktorant - Dokumenty i wnioski).

W przypadku osób podejmujących rekrutację na dwa lub więcej studiów doktoranckich, do dokumentów dołączany jest wydruk z systemu IRK z informacją na jakie studia została podjęta rekrutacja.

Zasady ogólne

Zasady przyjęć oraz kryteriów oceny kandydatów, systemu punktacji i sposobu konstruowania listy rankingowej, na podstawie której komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (Uchwała nr /2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 20.04.2018 r.)

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019 (załącznik do uchwały Senatu UŁ nr 207 z dnia 16 kwietnia 2018 r.)  

Arkusz osiągnięć kandydata ubiegającego się o przyjęcie na STACJONARNE studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019

Arkusz osiągnięć kandydata ubiegającego się o przyjęcie na NIESTACJONARNE studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019

Przykładowo wypełniony arkusz osiągnięć kandydata (wzór)

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (załącznik do Uchwały Senatu UŁ nr 208 z dnia 16 kwietnia 2018 r.) 

Inne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Link do spisu Komunikatów Ministra m.in. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Program studiów (siatki godzin) dla doktorantów zaczynających studia w roku akademickim 2018/2019 (1 rok)

I rok w roku 2018/2019
(dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akad. 2018/2019 - studia stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmioty do wyboru dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019
(przedmioty do wyboru rozwijające umiejętności zawodowe oraz rozwijające umiejętności dydaktyczne)

Program studiów doktoranckich dla osób, które rozpoczęły naukowę w roku akad. 2018/2019

Przepisy dotyczące opłat na studiach doktoranckich i wzorów umów

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 97 z dnia 2018-04-23 w sprawie: wysokość opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim na rzecz obywateli polskich na studiach stacjonarnych (Załącznik nr 6 do uchwały  nr 380 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim.)

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim na rzecz obywateli polskich na studiach niestacjonarnych (Załącznik nr 6 do uchwały  nr 380 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim.)

 

 • opłaty/limit miejsc

  Opłata rekrutacyjna:

  Rekrutacja na studia doktoranckie jest całkowicie bezpłatna. Nie pobiera się opłat za rejestrację. W systemie elektronicznej rejestracji IRK wstępnie wyświetli się komunikat o opłacie, jednak później zostanie on zlikwidowany.

  Limit miejsc:

  W roku akademickim 2018/2019 limit przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie wynosi:
  a) na studia stacjonarne - 10 miejsc,
  b) na studia niestacjonarne - 10 miejsc.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.