Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Samorząd doktorantów

Kontakt

 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ

http://doktoranci.uni.lodz.pl 

Samorząd Doktorantów WPiA UŁ tworzą wszyscy doktoranci tego Wydziału. Członek Samorządu Doktorantów ma prawo do uczestniczenia w jego działalności, w szczególności poprzez zgłaszanie opinii i wniosków do organów Samorządu Doktorantów. Może także zwrócić się do jego właściwego organu z określoną sprawą w celu jej załatwienia we właściwym trybie. Organy Samorządu Doktorantów są, w granicach określonych w Regulaminie, jedynymi reprezentantami ogółu doktorantów Wydziału. Przedstawiciele doktorantów w organach Samorządu Doktorantów kierując się interesem obecnych i przyszłych doktorantów oraz dobrem Wydziału a także UŁ obowiązani są wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. Do obowiązków tych zalicza się: obronę i wspomaganie obrony praw oraz słusznych indywidualnych i zbiorowych interesów doktorantów, w szczególności wobec Władz Wydziału i Uniwersytetu oraz jego pracowników a ponadto wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów, zarówno w ramach Wydziału, Uniwersytetu, jak i na zewnątrz.

 • struktura

  Organami Samorządu Doktorantów są:
  1. Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów,
  2. Rada Samorządu Doktorantów,
  3. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów.

  ZEBRANIE OGÓLNE
  Zebranie Ogólne tworzą wszyscy doktoranci WPiA. Jest ono najważniejszym organem Samorządu Doktorantów wyznaczającym kierunki jego działania.

  RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
  Rada jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów realizującym ogólne cele wyznaczone przez Zebranie Ogólne. Rada jest również organem uchwałodawczym w zakresie bieżącej działalności Samorządu Doktorantów w okresie między kolejnymi posiedzeniami Zebrania Ogólnego. W jej skład wchodzi 7 członków powoływanych na dwuletnią kadencję. W dniu 28 września 2016 r. na kadencję 2016-2018 do Rady zostali wybrani:

  • Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski - Przewodniczący
  • Oktawia Braniewicz - Zastępca Przewodniczącego
  • Sandra Zientalewicz - Sekretarz
  • Aleksandra Pietras
  • Magdalena Nazimek
  • Filip Nowak
  • Jakub Neumann

  PRZEWODNICZĄCY RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
  Przewodniczący Rady stoi na czele Samorządu Doktorantów WPiA. Organizuje prace Rady i kieruje nimi. Reprezentuje Radę oraz Samorząd Doktorantów przed Władzami Wydziału, Uniwersytetu oraz na zewnątrz. Wykonuje ponadto inne zadania wynikające z Regulaminu Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji.
  Przewodniczącym Rady od 28.09.2016 r. jest Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski.

 • dofinansowanie

  STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW PIERWSZEGO ROKU:

  Stypendium doktoranckie dla doktorantów pierwszego roku studiów
  O przyznaniu tego stypendium decyduje miejsce zajmowane na liście rankingowej, sporządzonej w ramach postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie. Lista ta jest tworzona w oparciu o kryteria oceny kandydatów w procesie rekrutacji na studia doktoranckie. Stypendium może otrzymać tylko ten doktorant, który uzyskał bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat obowiązany jest złożyć wniosek o takie stypendium, jeśli chce się o nie ubiegać (wraz z innymi dokumentami wymaganymi w toku postępowania rekrutacyjnego).
  O przyznaniu stypendium decyduje Rektor UŁ, po zaopiniowaniu wniosku przez właściwą komisję doktorancką.

  Kryteria oceny kandydatów, system punktacji oraz sposób konstruowania listy rankingowej, na podstawie której komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów na studia doktoranckie w roku ak. 2012/2013

  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dla I roku studiów)

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra

  Uchwala_RW_doktoranckie_i_projakościowe_2012.doc

  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ( stypendium z „dotacji projakościowej" )
  Stypendium to może zostać przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału nr 48/2012 – podstawą przyznania tego stypendium jest miejsce zajmowane na liście rankingowej sporządzonej podczas postępowania rekrutacyjnego. Stypendium to przysługuje 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów danego roku, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim z „dotacji projakościowej". Również w tym przypadku kandydat musi złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium – za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich – do Rektora UŁ w terminie do 30 września.
  Zarówno stypendium doktoranckie, jak i stypendium „z dotacji projakościowej" jest przyznawane na dany rok akademicki. Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Rektora UŁ, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora UŁ wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.

  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dla I roku studiów)

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra
  Regulamin

  Stypendium dla najlepszych doktorantów
  Doktorant I roku studiów doktoranckich może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Rozumie się przez to odpowiednio wysoką liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów składa wniosek do dnia 15 października w odpowiednim do miejsca odbywania studiów dziekanacie. Liczba tych stypendiów jest ograniczona do trzech na danym wydziale.

  Wniosek_o_przyznanie_stypendium_dla_najlepszych_doktorantow.doc

  Podstawa prawna:
  Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego ( załącznik do Zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 04-12-2012 r.)

   

  STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW DRUGIEGO I KOLEJNYCH LAT STUDIÓW:


  Stypendium doktoranckie
  Stypendium doktoranckie jest przyznawane w oparciu o pozycję zajmowaną na liście rankingowej sporządzonej przez Komisję Doktorancką WPiA UŁ, oddzielnie dla każdego roku studiów. Maksymalna liczba punktów, jakie może osiągnąć doktorant wynosi 100 – punkty są przyznawane według algorytmu – 50 pkt za postępy w pracy nad doktoratem, 40 pkt za działalność naukową, 10 pkt za średnią ocen ze studiów. Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Rady Wydziału nr 48/2012.

  Stypendium „z dotacji projakościowej"
  W celu przyznania stypendium „z dotacji projakościowej" tworzona jest lista rankingowa doktorantów, jednakże w tym przypadku bierze się pod uwagę dokonania w zakresie działalności naukowej doktoranta. Do utworzenia tej listy stosuje się odpowiednio postanowienia Uchwały Rady Wydziału nr 48/2012. Zgodnie zaś z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – stypendium „z dotacji projakościowej" może być przyznane doktorantowi stacjonarnych studiów doktoranckich, który wyróżnia się w pracy naukowej i dydaktycznej, na jego pisemny wniosek. Stypendium to przysługuje 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości „stypendium z dotacji projakościowej" i staje się ono stypendium doktoranckim z dotacji projakościowej.
  Zarówno stypendium doktoranckie, jak i „stypendium z dotacji projakościowej" są przyznawane na określony rok akademicki. Należy złożyć odpowiednie wnioski o ich przyznanie w terminie do 30 września za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do Rektora UŁ. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora UŁ o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora UŁ w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

  Stypendium dla najlepszych doktorantów
  Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać 20% liczby najlepszych doktorantów danych studiów doktoranckich. Stypendium to przysługuje doktorantowi niezależnie od formy odbywanych studiów doktoranckich. Aby ubiegać się o to stypendium należy w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskać bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazać się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Szczegółowe wymagania określa Uchwała Rady Wydziału nr 70/2012. Ubiegający się o to stypendium składa wniosek w tej sprawie do dnia 15 października w odpowiednim do miejsca odbywania studiów dziekanacie.

  Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego ( załącznik do Zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 04-12-2012 r.)

  Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego)

  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (lata studiów: II, III, IV)

  Uchwała Rady Wydziału w sprawie szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć dla potrzeb przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów WPiA UŁ

  Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Łódzkim ( załącznik do Zarządzenie Rektora nr 150 z dnia 26.09.2012 r. )

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
  O stypendium to może ubiegać się doktorant zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych studiów doktoranckich uczelni publicznych i niepublicznych, jednak najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów. Stypendium to może zostać przyznane jeśli ubiegający się o nie spełni łącznie kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia: wykaże się postępami w pracy naukowej, uzyska wyniki z egzaminów w poprzednim roku akademickim, które klasyfikują go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie, uzyska wybitne osiągnięcie sportowe, naukowe, artystyczne.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. z dnia 10 października 2011 r.)

  Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

  Stypendium socjalne
  Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant ubiegający się o przyznanie takiego stypendium zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, którego dotyczy wniosek. Doktorant studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium z tytułu zamieszkiwania w miejscu, z którego codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększenie stawki stypendium może również nastąpić z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

  Zapomoga
  Zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych (nieprzewidywalnych lub trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli doktoranta i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Ubiegający się o zapomogę zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie opisane we wniosku. Z tytułu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedna zapomoga. Przyznawana jest ona na okres od 1 października do 30 czerwca.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności albo innego właściwego).
  Stypendium specjalne, zapomogę oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje dziekan na wniosek doktoranta. O tej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora UŁ, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem dziekana w siedzibie COS-SBS UŁ.

  Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego ( załącznik do Zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 04-12-2012 r.)

  Nagroda Rektora UŁ
  Rektor UŁ może przyznać nagrodę doktorantowi, który aktywnie działa w organach samorządu doktoranckiego: Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów, Wydziałowych Komisjach Stypendialno-Socjalnych Doktorantów, Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów, Radach Mieszkańców, a ponadto doktorantom będącymi członkami senatu UŁ, pocztu sztandarowego, wybitnie angażującym się w rozwój i promocję Uczelni. Nagrody przyznaje się w trzech stopniach, w zależności od zasług i osiągnięć doktoranta. Stopień uzyskanej nagrody zależy od liczby zdobytych punktów zgodnie z zasadami punktacji ustalonymi w Regulaminie przyznawania nagród Rektora UŁ.

  Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wzorem wniosku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.