dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ

Agnieszka Krawczyk Agnieszka Krawczyk

Contact

Room: 4.71

akrawczyk@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356325
 • Books & chapters in edited collections

  1. System Prawa Administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne. Tom 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2020: rozdział III - Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego;(współaut.) rozdział IV - Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział V - System regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział VII § 18 - Strona postępowania administracyjnego - koncepcja doktrynalna, normatywna, orzecznicza,(współaut.) rozdział VIII § 20 - Przedmiot regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział IX - Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego,(współaut.) rozdział XII § 50–51, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną,(współaut.) rozdział XIV - Prawomocność decyzji administracyjnej., 2020, CH Beck
  2. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (red. W. Chróścielewski i Z. Kmieciak); wprowadzenie do rozdz. 6 dział I, rozdz. 7, 8 i 9 działu II oraz do rozdz. IV a oraz komentarz do przepisów w tych rozdziałach (strona, decyzja - z wyjątkiem art. 106 i 106a, postanowienie, ugoda, administracyjne kary pieniężne ), 2019, WKP
  3. Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego (red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski), rozdział: Sądowa kontrola decyzji podatkowych sprawowana przez Federalny Sąd Finansowy w Austrii;, 2018
  4. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym – w kierunku uspołecznienia interesu prawnego (red. Z. Kmieciak), rozdział: Pojęcie interesu w austriackim i niemieckim prawie administracyjnym;, 2017, WoltersKluwer
  5. Raport Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym (red. Z. Kmieciak) – opracowanie przepisów i uzasadnienia: Umowa administracyjna (autorstwo); Zasady ogólne postępowania administracyjnego (współaut. L. Klat-Wertelecka, Z. Kmieciak, R. Sawuła); Postępowanie z udziałem znacznej liczby osób (współaut. K. Ziemski);, 2017, Naczelny Sąd Administracyjny
  6. Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie (red. E. Wójcicka), rozdział: Austria, 2017, Wyd. Sejmowe
  7. System Prawa Administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne. Tom 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017: rozdział III - Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego;(współaut.) rozdział IV - Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział V - System regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział VII § 18 - Strona postępowania administracyjnego - koncepcja doktrynalna, normatywna, orzecznicza,(współaut.) rozdział VIII § 20 - Przedmiot regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział IX - Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego,(współaut.) rozdział XII § 50–51, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną,(współaut.) rozdział XIV - Prawomocność decyzji administracyjnej., 2017, CH Beck
  8. System Prawa Administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014:rozdział IV  par. 1 - Postępowanie przed organami administracji unijnej; par. 3- Postępowanie wielostopniowe (przed organami administracyjnymi UE i organami administracji krajowej), par. 4 - System ochrony sądowej w sprawach unijnych, rozdział V par. 4 - Wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka., 2014
  9. System Prawa Administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne. Tom 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014:rozdział III - Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego;(współaut.) rozdział IV - Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział V - System regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział VII § 18 - Strona postępowania administracyjnego - koncepcja doktrynalna, normatywna, orzecznicza,(współaut.) rozdział VIII § 20 - Przedmiot regulacji prawa procesowego administracyjnego,(współaut.) rozdział IX - Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego,(współaut.) rozdział XII § 50–51, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną,(współaut.) rozdział XIV - Prawomocność decyzji administracyjnej., 2014
  10. Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013, ss. 280., 2013
  11. Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2010:Gruzja (s. 198-218);Portugalia (s. 285-307);Republika Federalna Niemiec (s. 308-347). , 2010
  12. Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006, 2006
  13. Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z.Kmieciak, Zakamycze 2005:rozdział pt. Republika Federalna Niemiec., 2005
 • Manuals, scripts

  1. Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu (red. Z. Kmieciak), Warszawa 2015 - autorstwo rozdziałów: Rozdział II Ewolucja, ustrój i podstawowe założenia funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce, Rozdział VI Rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny, Rozdział VII Postępowanie uruchamiane w wyniku wniesienia środka odwoławczego, 2015, CH Beck
  2. Polskie sądownictwo administracyjne (red. Z. Kmieciak), Warszawa 2006 - autorstwo: rozdział II: Geneza i ustrój sądownictwa administracyjnegorozdział V par. 11: Uchwaly NSA., 2006, CH Beck
 • Articles

  1. Model postępowania mediacyjnego w niemieckim postępowaniu sądowoadministracyjnym , 2020 z. 1, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
  2. Koncepcja mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu sądowoadministracyjnym, w: Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (red. E. Wójcicka), 2020, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2020
  3. Rechtsschutz gegen die Untaetigkeit von Verwaltungsbehoerde im polnischen Verwaltungsverfahrensrecht , 2019, Economics. Law. State International peer-reviewed scientific journal
  4. Umowa administracyjna w demokratycznym państwie prawnym - w poszukiwaniu modelu regulacji prawnej, 2017, ZNSA nr 6/2017
  5. Perspektywy unifikacji postępowania administracyjnego w: W Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s.  248-258;, 2015
  6. Umowa administracyjna w kodeksie postępowania administracyjnego (propozycja regulacji), PiP nr 2/2015, s. 100-114., 2015
  7.  Regulacja prawna ograniczeń jawności (w:) Podstawy teoretyczne badań skuteczności regulacji jawności i jej ograniczeń, pod. red. Z. Kmieciaka i G. Szpor, Warszawa 2014, 2014
  8.  Reforma sądownictwa administracyjnego w Austrii, „Państwo i Prawo” nr 4/2013, 2013
  9. Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w Austrii w świetle założeń reformy sądownictwa administracyjnego (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012) [w:] red. I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Biuletyn RPO – Materiały Nr 75/2013, 2013
  10. O fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia administracji raz jeszcze, „Państwo i Prawo” nr 5/2010, s. 100-106;, 2010
  11. Fikcja pozytywnego rozstrzygnięcia w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” nr 11/2009, 2009
  12. Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu Przepisów ogólnych prawa administracyjnego); „Państwo i Prawo” nr 4/2009, 2009
  13. Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym w RFN, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 2/2008, 2008
  14. Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008, 2008
  15. Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Materiały konferencyjne (Zakopane 24-27.09.2006 r.), red. i wstęp J. Zimmermann, Warszawa 2007, 2007
  16. Postępowanie odwoławcze (rechtsbehelfsverfahren) w postępowaniu administracyjnym w RFN; Casus nr 46/2007, 2007
  17. (współaut.) Ogólny kodeks administracyjny Gruzji, „Samorząd Terytorialny” nr 5/2006, 2006
  18. Wpływ kodyfikacji austriackiej na polskie prawo o postępowaniu administracyjnym [w:] Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006, 2006
  19. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz określająca wysokość zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości (problemy praktyczne), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2002 nr 1 s. 119-124, 2002
  20. Wybrane aspekty odpowiedzialności podatkowej nabywcy z wolnej ręki nieruchomości osoby prawnej w upadłości, Casus 2002 nr 26 s. 14-16, 2002
  21. Problem administracyjnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego za usunięcie drzew bez zezwolenia (wybrane aspekty); Casus 2001 nr 22 s. 19-22, 2001
  22. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorcy jako podstawa wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, Csus 2000/4/52-54 (współaut.), 2000
 • Glosy

  1. , 2020
  2. Glosa do wyroku WSA z dnia 9 września 2015 r., IV SA/Po 10/15, 2016, OSP nr 11/2016
  3.  Glosa do uchwały NSA z 13.1.2014 r., II GPS 3/13, PiP nr 11/2015, s. 135-142, 2015
  4.  Glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2013 r., II GPS 4/12,"Orzecznictwo Sądów Polskich" nr 11/2013. poz. 106, s. 773 i n., 2013
  5. Glosa do uchwały NSA z dnia 23 lutego 2010 r., II GPS 6/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 2/2011, poz. 24, 2011
  6. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. II FPS 7/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 4/2010, s. 283-289;, 2010
  7. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2008 r. II SA/Wa 921/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 6/2010, s. 423-426, 2010
  8. (współaut.) Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r., (sygn.akt I OPS 3/07), „Państwo i Prawo” nr 6/2008, 2008
  9. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2007 r. (sygn.akt I FPS 4/07); „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 3(18)/2008, 2008
  10. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. (sygn.akt II GSK 85/07), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 11, poz. 120, 2008
  11. Glosa do wyroku NSA z 11.01.2006 r. II FSK 104/05; „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007 nr 1 poz. 7., 2007
  12. Glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 25.04.2005 r. FPS 6/04; „Glosa” nr 4/2005, 2005
  13. Glosa do wyroku TK z dnia 12 marca 2002 r. (sygn. akt P 9/01), Przegląd Sejmowy Nr 1(54)/2003, s. 76-80, 2003
 • Others

  1. Sprawozdanie: Dylematy kodyfikacji postępowania administracyjnego (forum dyskusyjne, Wisła-Czarne, 12-15 V 2013), Państwo i Prawo nr 11/2013, 2013
  2. W sprawie dochowania terminu do udzielenia interpretacji prawa podatkowego – polemika z glosą J.Drosika; „Państwo i Prawo” nr 10/2009, 2009
  3. Recenzja książki Marty Kopacz: Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 6(21)/2008, 2008
  4. Słowo wprowadzające [w:] Ekatarine Kardawa, Stosunki administracyjno-umowne w gruzińskim ustawodawstwie administracyjnym, „Casus” nr 4/2006, 2006
  5. Sprawozdanie: Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich (Forum dyskusyjne, Wisła-Czarne, 13-16 V 2012), Państwo i Prawo nr 2/2013, s. 118-120

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.