EN

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ

Contact

Associate Professor
Department of Criminal Law

Room: 4.48

aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6354631
 • Books & chapters in edited collections

  1.  Odpowiedzialność karna i zawodowa za błędy medyczne, w: Meritum. Prawo medyczne, pod red. J. Zajdel, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 363-406., 2016
  2. Rozdział II. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego, w: System Prawa Karnego, tom 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, pod red. Ryszarda Dębskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013., 2013
  3. Komentarz do art. 13-24 k.k., Legalis, Komentarze on-line, red. R. Stefański, 2011
  4. Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Wyd. UŁ., Łódź 2004, ss. 231., 2004
  5. AIDS a tajemnica lekarska, Poznań 2001, ss. 94 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2001
  6. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Zakamycze 1998, ss. 268., 1998
 • Manuals, scripts

  1. ABC Samorządu Terytorialnego (red. A. Korzeniowska), rozdz. VIII - Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, Bydgoszcz-Łódź 2004, s. 217 - 230., 2004
  2. Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, ss.378 (współautor Krzysztof Indecki)., 2002
 • Articles

  1. Odpowiedzialność karna za wyłudzenie podatku VAT, 2018 nr 6, Kontrola Państwowa
  2. Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, 2017, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII, Wrocław 2017.
  3. Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji kodeksu karnego, 2017, Przegląd Podatkowy 2017, nr 9
  4. Współsprawstwo jako forma współdziałania, w: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie.Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 439-450, 2017
  5. Odpowiedzialność karna lekarza jako gwaranta nienastąpienia skutku, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, pod red. B. Namysłowskiej-Gabrysiak, K. Syroki-Marczewskiej, A. Walczak-Żochowskiej, Warszawa 2016, s. 721-728., 2016
  6. Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych. Zakres podmiotowy ochrony, 2016, Kontrola Państwowa 2016, nr 6.
  7.  Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (wybrane aspekty), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 71-82., 2015
  8.  Zakres bezprawności "korupcji urzędniczej", Kontrola Państwowa 2015, nr 5, s. 149-159., 2015
  9. Usiłowanie tzw. sprawstwa niewykonawczego, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wrocław 2015, s. 260-268., 2015
  10.  Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego - problemy z wykładnią art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, Kontrola Państwowa 2014, nr 5, s. 79-94., 2014
  11. O projektowanych zmianach kodeksu karnego w zakresie orzekania obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, (w:) T. Grzegorczyk (red.) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014, s. 427-437., 2013
  12. Sporne problemy typizacji przygotowania, (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego pod red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowskiej-Hara, J. Kosonogi, H. Kuczyńskiej, Warszawa 2013, s. 85-96., 2013
  13. Środek karny z art. 46 k.k. a naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, (w:) W. Górowski (red.), P. Kardas (red.), T. Sroka (red.), W. Wróbel (red.) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 228-237., 2013
  14. Z problematyki kodeksowej regulacji współdziałania przestępnego, PiP 2013, nr 7, s. 82-95., 2013
  15. Lekarskie przewinienie zawodowe a przestępstwo, Medycyna Praktyczna 2012, nr 12 (262), s. 131-136., 2012
  16. Strona podmiotowa czynu zabronionego i wina a niepoczytalność, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 635-650., 2012
  17. Usiłowanie przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, PiP 2012, nr 3, s. 20-33., 2012
  18. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, Edukacja Prawnicza 2009 r., Nr 5, s. 3-9., 2009
  19. Problem zbiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem podżegania i pomocnictwa (w:) Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa pod red. J. Majewskiego, Toruń 2007, s. 51-74., 2007
  20. Współdziałanie w odniesieniu do przestępstw nieumyślnych w polskim prawie karnym (w:) Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Bielsko-Biała 2006, s. 35-43., 2006
  21. Wybrane problemy polskiego i niemieckiego prawa karnego materialnego (w:) Związki prawa polskiego z prawem niemieckim pod red. A. Liszewskiej i K. Skotnickiego, Łódź 2006, s. 121-128., 2006
  22. Lichwa w świetle prawa cywilnego i karnego. Kolejny głos w dyskusji, Kontrola Państwowa 2004, nr 6, s. 86 - 99 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2004
  23. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych w polskim prawie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok VIII: 2004, z. 1, s. 5 - 24., 2004
  24. Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody (w:) Aktualne Problemy Prawa Karnego Kryminologii i Penitencjarystyki, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 395-415 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2004
  25. Problem odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo łapownictwa biernego, Palestra 2001, nr 7-8, s. 18 - 28 (współautorka Joanna Garus-Ryba)., 2001
  26. Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, Państwo i Prawo 2000, nr 6, s.51 - 62., 2000
  27. O karaniu niesumiennych dłużników, Kontrola Państwowa 1999, nr 3, s. 68 - 80 (współautor W. Robaczyński)., 1999
  28. Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów, Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 74 - 83., 1999
  29. Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 85 - 90., 1999
  30. Zastrzeganie wygórowanych odsetek (Lichwa w ujęciu prawa cywilnego i karnego), Kontrola Państwowa 1998, nr 6, s. 32 - 42 (współautor Wojciech Robaczyński)., 1998
  31. Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Państwo i Prawo 1997, nr 1, s. 36 - 48., 1997
  32. Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy, Palestra 1996, nr 5-6, s. 38 - 47., 1996
  33. Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia, Kontrola Państwowa 1996, nr 3, s. 80 - 89., 1996
  34. Kilka uwag na temat charakteru prawnego czynności leczniczych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 63, 1995, s. 103-114., 1995
  35. Przestępstwo nadużycia zaufania a przestępstwo niegospodarności, Kontrola Państwowa 1995, nr 3, s. 113 - 119., 1995
  36. Przestępne nadużycie władzy (art. 246), Kontrola Państwowa 1994, nr 1, s. 89-96., 1994
  37. Wątpliwości wokół pojęcia błędu w sztuce lekarskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 60, 1994, s. 129-137., 1994
  38. Z problematyki przestępstwa rozboju (zagadnienia przedmiotu ochrony), Przegląd Sądowy 1993, nr 2, s. 62-73., 1993
  39. Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające, Palestra 1992, nr 5-6, s. 37-46., 1992
  40. Z problematyki przestępstw indywidualnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 47, 1991, s. 105-117, 1991
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r., V KK 124/09, (Lex nr 519632), Studia Prawno-Ekonomiczne 2011 r., t. 84 (współautor W. Robaczyński)., 2011
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.06.2009 r., IV KK 11/09, LEX/el. 2010., 2009
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1994 r. (WR 70/94), Palestra 1995, nr 5-6, s. 236 – 240., 1995

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.