Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ

Contact

Room: 4.48

aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6354631
 • Books & chapters in edited collections

  1. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w: System Prawa Medycznego, tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Red. E. Zielińska, T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021, Wolters Kluwer
  2. Osoba wykonująca zawód medyczny jako gwarant nienastąpienia skutku, w: System Prawa Medycznego, tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Red. E. Zielińska, T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021, Wolters Kluwer
  3. Pojęcie i rodzaje błędu medycznego (współautor M. Serwach) w: System Prawa Medycznego, tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Red. E. Zielińska, T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021, Wolters Kluwer
  4. Prawo medyczne dla fizjoterapeutów (współautor R. Kubiak), Warszawa 2020, C.H. Beck
  5. Prawo o cudzoziemcach. Komentarz (ustawa o cudzoziemcach - Dział IX; ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Rozdział 6, Dział V; ustawa o wjeździe na terytorium RP - Rozdział 7), red. J. Chlebny , Warszawa 2020, C.H. Beck
  6. Rozdz. 5 Moduł odpowiedzialności zawodowej, w: Prawne, psychologiczne i etyczne aspekty zawodu chirurga onkologa, pod red. R. Kubiaka, Warszawa 2020, Via Medica, viamedica@viamedica.pl
  7.  Odpowiedzialność karna i zawodowa za błędy medyczne, w: Meritum. Prawo medyczne, pod red. J. Zajdel, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 363-406.
  8. Rozdział II. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego, w: System Prawa Karnego, tom 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, pod red. Ryszarda Dębskiego, Warszawa 2013, C.H. Beck
  9. Prawo karne materialne (współautor K. Indecki), Warszawa 2002, DOM WYDAWNICZY ABC
  10. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, red. A. Liszewska, J. Kulesza, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, www. wydawnictwo.uni.lodz.pl
  11. Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004, ss. 231, Wydawnictwo UŁ
  12. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, ss. 268, Zakamycze
  13. Komentarz do art. 13-24 k.k., Legalis, Komentarze on-line, red. R. Stefański, 2011
  14. AIDS a tajemnica lekarska (współautor Wojciech Robaczyński), Poznań 2001, ss. 94 .
 • Articles

  1. Dokonanie przestępstwa popełnionego w warunkach ciągłości, Palestra 2021, nr 10, 2021
  2. Charakterystyka normatywna usiłowania, w: Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, red. A. Liszewska, J. Kulesza, Łódź 2020, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, www.wydawnictwo.ini.lodz.pl
  3. Współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych (głos w dyskusji o wykładni art. 21 par. 2 k.k.), Państwo i Prawo 2020, nr 4, 2020, www.panstwoiprawo.pl
  4. La responsabilite penale liee a l'exercise de l'autorite publique en droit polonais, (w:) P. Baleynaud, Ch. Guillard, W. Robaczyński (red.), La responsabilite des autorites publiques en Europe. Point de vue compares de droit francais, polonais et europeen, Paris 2019, 2019, Clement Juglar
  5. Ochrona tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym, (w:) R. Olszewski (red.) Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa 2019, 2019, Wolters Kluwer, Wyd. UŁ, www.wolterskluwer.pl
  6. Odpowiedzialność karna za wyłudzenie podatku VAT, Kontrola Państwowa 2018, nr 6, 2018
  7. Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII , 2017
  8. Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji kodeksu karnego, Przegląd Podatkowy 2017, nr 9, 2017
  9. Współsprawstwo jako forma współdziałania, w: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie.Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 439-450, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  10. Odpowiedzialność karna lekarza jako gwaranta nienastąpienia skutku, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, pod red. B. Namysłowskiej-Gabrysiak, K. Syroki-Marczewskiej, A. Walczak-Żochowskiej, Warszawa 2016, s. 721-728., 2016
  11. Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych. Zakres podmiotowy ochrony, Kontrola Państwowa 2016, nr 6, 2016
  12.  Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (wybrane aspekty), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 71-82, 2015
  13.  Zakres bezprawności "korupcji urzędniczej", Kontrola Państwowa 2015, nr 5, s. 149-159, 2015
  14. Usiłowanie tzw. sprawstwa niewykonawczego, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wrocław 2015, s. 260-268., 2015
  15.  Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego - problemy z wykładnią art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, Kontrola Państwowa 2014, nr 5, s. 79-94, 2014
  16. O projektowanych zmianach kodeksu karnego w zakresie orzekania obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, (w:) T. Grzegorczyk (red.) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014, s. 427-437., 2013
  17. Sporne problemy typizacji przygotowania, (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego pod red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowskiej-Hara, J. Kosonogi, H. Kuczyńskiej, Warszawa 2013, s. 85-96., 2013, Wolters Kluwer
  18. Środek karny z art. 46 k.k. a naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, (w:) W. Górowski (red.), P. Kardas (red.), T. Sroka (red.), W. Wróbel (red.) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 228-237., 2013, Wolters Kluwer
  19. Z problematyki kodeksowej regulacji współdziałania przestępnego, PiP 2013, nr 7, s. 82-95, 2013
  20. Lekarskie przewinienie zawodowe a przestępstwo, Medycyna Praktyczna 2012, nr 12 (262), s. 131-136, 2012
  21. Strona podmiotowa czynu zabronionego i wina a niepoczytalność, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 635-650, 2012, Wolters Kluwer
  22. Usiłowanie przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, PiP 2012, nr 3, s. 20-33, 2012
  23. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, Edukacja Prawnicza 2009 r., Nr 5, s. 3-9, 2009
  24. Problem zbiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem podżegania i pomocnictwa (w:) Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa pod red. J. Majewskiego, Toruń 2007, s. 51-74, 2007
  25. Współdziałanie w odniesieniu do przestępstw nieumyślnych w polskim prawie karnym (w:) Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Bielsko-Biała 2006, s. 35-43, 2006
  26. Wybrane problemy polskiego i niemieckiego prawa karnego materialnego (w:) Związki prawa polskiego z prawem niemieckim pod red. A. Liszewskiej i K. Skotnickiego, Łódź 2006, s. 121-128, 2006
  27. Lichwa w świetle prawa cywilnego i karnego. Kolejny głos w dyskusji, Kontrola Państwowa 2004, nr 6, s. 86 - 99 (współautor Wojciech Robaczyński), 2004
  28. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych w polskim prawie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok VIII: 2004, z. 1, s. 5 - 24, 2004
  29. Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody (w:) Aktualne Problemy Prawa Karnego Kryminologii i Penitencjarystyki, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 395-415 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2004
  30. Problem odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo łapownictwa biernego, Palestra 2001, nr 7-8, s. 18 - 28 (współautorka Joanna Garus-Ryba), 2001
  31. Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, Państwo i Prawo 2000, nr 6, s. 51 - 62., 2000
  32. O karaniu niesumiennych dłużników, Kontrola Państwowa 1999, nr 3, s. 68 - 80 (współautor W. Robaczyński), 1999
  33. Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów, Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 74 - 83, 1999
  34. Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 85 - 90, 1999
  35. Zastrzeganie wygórowanych odsetek (Lichwa w ujęciu prawa cywilnego i karnego), Kontrola Państwowa 1998, nr 6, s. 32 - 42 (współautor Wojciech Robaczyński), 1998
  36. Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Państwo i Prawo 1997, nr 1, s. 36 - 48, 1997
  37. Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy, Palestra 1996, nr 5-6, s. 38 - 47, 1996
  38. Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia, Kontrola Państwowa 1996, nr 3, s. 80 - 89, 1996
  39. Kilka uwag na temat charakteru prawnego czynności leczniczych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 63, 1995, s. 103-114, 1995
  40. Przestępstwo nadużycia zaufania a przestępstwo niegospodarności, Kontrola Państwowa 1995, nr 3, s. 113 - 119, 1995
  41. Przestępne nadużycie władzy (art. 246), Kontrola Państwowa 1994, nr 1, s. 89-96, 1994
  42. Wątpliwości wokół pojęcia błędu w sztuce lekarskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 60, 1994, s. 129-137, 1994
  43. Z problematyki przestępstwa rozboju (zagadnienia przedmiotu ochrony), Przegląd Sądowy 1993, nr 2, s. 62-73, 1993
  44. Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające, Palestra 1992, nr 5-6, s. 37-46, 1992
  45. Z problematyki przestępstw indywidualnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 47, 1991, s. 105-117, 1991
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r., V KK 124/09, (Lex nr 519632), Studia Prawno-Ekonomiczne 2011 r., t. 84 (współautor W. Robaczyński)., 2011
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.06.2009 r., IV KK 11/09, LEX/el. 2010., 2009
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1994 r. (WR 70/94), Palestra 1995, nr 5-6, s. 236 – 240., 1995

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.