EN

dr Anna Chmielarz-Grochal

Contact

Room: 3.53

achmielarz@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356558
 • Books & chapters in edited collections

  1. Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2011., 2011
  2. Ochrona praw kobiet w Republice Czeskiej, [w:] Wyzwania współczesnej Europy, Równouprawnienie kobiet, red. J. Senyszyn, Gdynia 2011 (współautorstwo z dr J. Sułkowskim)., 2011
  3. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem, red. K. Machowicz, Lublin 2010., 2010
  4. Systém pramenù práva Polské republikyve ve vztahu k právu Evropské unie, [w:] Dvacet let poté: pro ve víru metamorfoz. Sborník pøíspĕvkù ze stejnojmenné mezinárodní konferencje uspoøádané Ústavem státu a práva AV ÈR a Fakultou právnickou ZÈU v Plzni ve dnech 9.-11. Èervna 2010 ve Znojmĕ, red. H. Jermanová, Z. Masopust, Praha-Plzeò 2010., 2010
  5. Wolność gospodarcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Człowiek z perspektywy biznesu, K. Machowicz (red.), Lublin 2009., 2009
  6. Sądownictwo administracyjne w Polsce – status ustrojowy i prawny, [w:] Olomoucké právnické dny 2008, red. Renáta Šínová, Olomouc 2008., 2008
  7. Zasada proeuropejskiej wykładni prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Interpretace Prava Ustavnimi soudy (teoreticke reflexe), red. Karel Klima, Pilzno 2006., 2006
  8. Problem wtórnej niekonstytucyjnosci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Právo a jeho prostredie, red. E. Bárány, Bratislava 2011.
 • Articles

  1. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie innych państw. Republika Rumunii: decyzja Sądu Konstytucyjnego nr 356 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sporu prawnego o charakterze konstytucyjnym między prezydentem a rządem Rumunii oraz decyzja nr 98 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie sporu prawnego o charakterze konstytucyjnym między Prezydentem Rumunii i rządem Rumunii, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.  , 2012
  2. Les principes du déroulement des campagnes électorales en Pologne, „Annales Universitatis Apulensis”, Series Jurisprudentia, 2011, nr 14., 2011
  3. Rada Konstytucyjna po zmianach konstytucyjnych z lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1., 2010
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a wtórne prawo europejskie w świetle zasady nadrzędności Konstytucji, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Iuridica 2009, z. 70. , 2009
  5. Działalność lobbingowa w procedurze ustawodawczej w Polsce – rozważania w zakresie teorii, prawa i praktyki, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2007, t. LXXV., 2007
 • Others

  1. Przegląd orzecznictwa – Europejski Trybunał Praw Człowieka, „Forum Prawnicze” 2012, nr 1(9)., 2012
  2. Przegląd orzecznictwa – Europejski Trybunał Praw Człowieka, „Forum Prawnicze” 2012, nr 2(10)., 2012
  3. Przegląd orzecznictwa – Europejski Trybunał Praw Człowieka, „Forum Prawnicze” 2011, nr 4-5 (6-7)., 2011
  4. Przegląd orzecznictwa – Europejski Trybunał Praw Człowieka, „Forum Prawnicze” 2011, nr 6 (8)., 2011
  5. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, Łódź, 4-6 września 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2., 2009
  6. Wyniki wyborów i referendów na świecie, [w:] „Studia Wyborcze” 2008, t. 5., 2008
  7. Wyniki wyborów i referendów na świecie, [w:] „Studia Wyborcze” 2007, t. 3., 2007
  8. Wyniki wyborów i referendów na świecie, [w:] „Studia Wyborcze” 2006, t. 1., 2006
  9. Wyniki wyborów i referendów na świecie, [w:] „Studia Wyborcze” 2006, t. 2., 2006
  10. Wyniki wyborów i referendów na świecie, [w:] „Studia Wyborcze” 2007, t. 4., 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.