EN

prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela

 • Books & chapters in edited collections

  1. Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, ISP, Warszawa 2011, ss. 20 oraz [w:] J. Kucharczyk (red.), Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel, Warszawa 2015, ss. 19-44 (współautorstwo z Marcinem Rulką), 2015
  2. Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015 , 2015
  3. Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie, [w:] J. Kucharczyk (red.), Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel, Warszawa 2015, ss. 71-100, 2015
  4. Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną - perspektywa prawnoporównawcza, [w:] D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle miedzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014, ss. 266-283, 2014
  5. Funkcje wyborów a kampania wyborcza, [w] S. Sulowski, J. Szymanek (red.), "Ustrój polityczny państwa. Polska. Europa, świat", Warszawa 2013, ss. 607-620., 2013
  6. Hiszpania [w:] K. Skotnicki (red.), External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012, 2012
  7. Republika Austrii [w:] K. Skotnicki (red.), External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012, 2012
  8. Rzeczpospolita Polska [w:] K. Skotnicki (red.), External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012 (współautorstwo z K. Skotnickim), 2012
  9. Formy i granice kampanii wyborczych według Kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.) "Kodeks wyborczy. Wstępna ocena", Warszawa 2011, 2011
  10. Prawa kobiet w Republice Czeskiej, [w:] L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Warszawa 2011, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim i Jarosławem Sułkowskim), 2011
  11. Udział parlamentarzystów w kampanii wyborczej do parlamentu kolejnej kadencji, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011, 2011
  12. Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach z protestów wyborczych w wyborach samorządowych; [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.) Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Warszawa 2010, 2010
  13. Prerogatywy prezydenta w konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), ELIPSA 2010, 2010
  14. Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009, 2009
  15. Kontrasygnata aktów Prezydenta w Polsce i na Ukrainie, [w:] A. Frankiewicz, S. L. Stadniczenko (red.), Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, Opole 2009, 2009
  16. Konsekwencje konstytucjonalizacji proporcjonalności wyborów, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3-4 marca 2008; Rzeszów 2008, 2008
 • Articles

  1. Długość kampanii wyborczej - znaczenie, obowiązująca regulacja, propozycje de lege ferenda, [w:] „Acta Iuridica Lebusana” 2015, vol. 1, 319-342, 2015
  2. Prawa wyborców w kampanii wyborczej, [w:] „Studia Wyborcze” 2015, z. XX, ss. 7-34, 2015
  3. Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów, współautor: K. Skotnicki, [w:] "Zaszyty Luksemburskie. Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji", Lublin 2013, ss. 53-88., 2013
  4. Głosowanie korespondencyjne - nowe rozwiązanie kodeksu wyborczego, [w:] W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka, red. D. Szpoper, Gdańsk 2012, 2. 295-304 (współautor: Krzysztof Skotnicki), 2012
  5. Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów, [w:] "Państwo i Prawo" 10/2012, ss. 62-75, 2012
  6. Wykorzystanie bilbordów w kampanii politycznej, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, R. M. Czarny i K. Spryszak (red), Toruń 2012, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2012
  7. Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, ISP, Warszawa 2011, 2011
  8. Kodeks wyborczy jako szansa na stabilizację prawa wyborczego, [w:] "Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Śwatowy Dzień Wyborów 2011. Toruń, 2-3 lutego 2011 r.", Toruń 2011, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2011
  9. Les Principes Du Deroulemen Des Campagnes Electorales En Pologne, [w:] "Annales Universitatis Apulensis", Series Jurisprudentia, 2011 nr 14, (współautorstwo z Anną Chmielarz), 2011
  10. Rola sędziów i sądów w wyborach, [w:] J. Jaskiernia (red.) Transformacje systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom I, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, Toruń 2011 (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2011
  11. Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu "w trybie wyborczym" po wejściu w życie kodeksu wyborczego, "Palestra" 9-10/2011, 2011
  12. Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, [w:] "Przegląd Sejmowy" 2011, t. IV, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2011
  13. Postępowanie w sprawach z protestów wyborczych, [w:] „Państwo i Prawo” z 3/2010, 2010
  14. Kontrasygnata i prerogatywy Prezydenta w dyskusji ustrojowej poprzedzającej uchwalenie Konstytucji kwietniowej, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 70, 2009, 2009
  15. Wpływ likwidacji obowiązku meldunkowego na funkcjonowanie rejestru i spisów wyborców, [w:] J. Zbieranek (red.), Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, Warszawa 2009, (współautorstwo z Marcinem Rulką), 2009
  16. Postawy wyborcze osadzonych w jednostkach penitencjarnych w głosowaniu do Sejmu w 2007, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 61 z 2008 roku, (współautorstwo z Maciejem Rakowskim), 2008
  17. Udział komisarzy wyborczych w rozpoznawaniu protestów wyborczych, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” nr 9-10 z 2008 r., ss. 26-44, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2008
  18. Głosowanie przez pełnomocnika (uwagi krytyczne), „Studia Wyborcze” t. IV z 2007 r., 2007
  19. Konstytucja RP na tle innych obowiązujących ustaw zasadniczych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Sejmowy” nr 4 z 2007 roku, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim), 2007
  20. Zapewnianie skuteczności prawu wspólnotowemu w polskim porządku prawnym, [w:] Ustavnopravne aspekty vstupu Slovenskej Republiky do Europskej Unie, Bratislava 2004, 2004
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 listopada 2011 r., sygn. akt III SW 102/11, "Studia Wyborcze" 2012, z. XIV, 2012
 • Others

  1. Ekspertyza pt. Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie, opublikowana na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/Prawneregulacje.pdf, 2012
  2. Recenzja: Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wybory Samorządowe w Łodzi w latach 1990-2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss.279, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 4 z 2011 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.