EN

dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Contact

 • Books & chapters in edited collections

  1. "Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania szczególne". Opracowanie zawiera analizę zmian wprowadzonych do przepisów działu VIII i X kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)., 2015
  2. Apelacja obrońcy i pełnomocnika po zmianach [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach., 2015
  3. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do działu IX i XI pod redakcją naukową Jerzego Skorupki, 2015
  4. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją naukową Dariusza Świeckiego, tom I i II ., 2015
  5. Posiedzenie przygotowawcze do rozprawy głównej w świetle nowelizacji z 27 września 2013 r. [w:] Złota Księga Jubileuszowa Profesora Brunona Hołysta., 2015
  6. Postępowanie odwoławcze, nadzwyczaje środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych pod redakcją Dariusza Świeckiego, Kraków 2015 r., 2015
  7. Realizacja prawa do obrony w trybach konsensualnych po nowelizacji z 27 września 2013 r. (Wybrane zagadnienia) [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piortra Kruszyńskiego., 2015
  8. Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego a możliwość reformatoryjnego orzekania w instancji odwoławczej w świetle wchodzacej w życie 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin. , 2014
  9. Zarzut jako składnik środka odwoławczego [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Ksiega jubileuszowa poświęcona Sęziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40 - lecia pracy zawodowej., 2014
  10. "Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym. Analiza dogmatycznoprawna". W momografii przedstawiono rozważania dotyczace dowodów z perspektywy zasad procesowych, a w szczególności zasady bezpośredniości. Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy w polskim procesie karny dominuje bezpośredniość w przeprowadzaniu dowodów, czy też może przeważa pośredniość postępowania dowodowego., 2013
  11. "Apelacja w postępowaniu karnym" - jest to opracowanie, w którym całościowo przedstawiono problematykę środka odwoławczego jakim jest apelacja., 2012
  12. Udział obrońcy w postępowaniu o wydanie wyroku łączego [w:] Funkcje procesu karnego. Ksiega jublieuszowa Profesora Janusz Tylmana, 2011
  13. "Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych" - książka zawiera analizę prawną poszczególnych instytucji procesowych z punktu widzenia czynności obrońcy i pełnomocnika, podejmowanych w poszczególnych stadiach procesu, a więc w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji., 2010
  14. "Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia" - opracowanie omawia w układzie kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia poszczególne jego przepisy w kolejności ustawowej wraz z analizą recypowanych przez nie norm kodeksu postępowania karnego, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyzszego i poglądów doktryny. Zawiera też uwagi praktyczne dotyczące poszczególnych czynności sędziego i sądu w postępowaniuw sprawach o wykroczenia., 2007
  15. "Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym". Książka zawiera analizę przepisów regulujących system środków odwoławczych oraz przedstawia zagadnienia dotyczące przebiegu rozprawy apelacyjnej, z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa., 2006
  16. "Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo". Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego. W układzie kodeksowym przedstawiono analizę poszczególnych przepisów oraz przywołano najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.
 • Manuals, scripts

  1. "Prawo karne procesowe. Testy" (współautor), pod red. T. Grzegorczyka - opracowanie przeznaczone dla studentów jako materiał pomocniczy do nauki prawa procesowego przygotowany w oparciu o podręcznik T. Grzegorczyka i J. Tylmana "Polskie postępowanie karne" . , 2010
  2. "Prawo karne procesowe. Kazusy." (współautor), pod red. T. Grzegorczyka - podręcznik do nauki prawa procesowego przygotowany w formie kazusów wraz z odpowiedziami, które w skrótowej formie zawierają analizę poszczególnych instytucji procesowych., 2008
 • Articles

  1. "Rola i znaczenie zarzutów odwoławczych w sprawach karnych", Temidium 2015, nr 2. W artykule przedstawiono problematykę formułowania zarzutów odwoławczych  oraz ich znaczenia dla kontroli odwoławczej., 2015
  2. "Reformatoryjne orzekanie w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2013 roku", Przegląd Sądowy 2014, nr 10. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące granic orzekania sądu odwoławczego w znowelizowanej procedurze karnej. , 2014
  3. "Apelacja w niemieckim kodeksie postępowania karnego", Prokuratura i Prawo 2011, nr 5. W artykule przedstawiono środek odwoławczy od wyroków wydawanych w pierwszej instancji w niemieckim kodeksie postępowania karnego oraz omówiono przebieg postępowania odwoławczego., 2011
  4. "Dialog między sądami i trybunałami należącymi do różnych struktur sądownictwa" [w:] Dialog między Sądami i Trybunałami pod red. L. Gardockiego, J. Godynia, M. Hudzika, L.K. Paprzyckiego. Artykuł zawiera rozważania dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym w aspekcie interpretacji przepisów dotyczących różnych gałęzi prawa i wzajemnego oddziaływania w celu wypracowania jednolitości orzecznictwa. , 2010
  5. "Wina i strona podmiotowa a problem redagowania wyroku skazującego (refleksje o praktyce orzeczniczej) [w:] Okoliczności wyłączające winę pod red. J. Majewskiego. Artykuł omawia problematykę znaczenia przypisania winy w wyroku oraz zagadnienie dotyczące opisu czynu zarzucanego i przypisanego pod kątem wskazania znamion strony podmiotowej czynu zabronionego. , 2010
  6. "Orzekanie na niekorzyść oskarżonego na podstawie art. 434 i art. 443 k.p.k.", Przegląd Sądowy 2009, nr 5. Artykuł dotyczy spornego w doktrynie i orzecznictwie zagadnienia zakresu orzekania na niekorzyść oskarżonego przy wniesieniu środka odwoławczego na jego niekorzyść, tak w instancji odwoławczej, jak i przy ponownym rozpoznaniu sprawy., 2009
  7. "Postępowanie apelacyjne we francuskim kodeksie postępowania karnego", Prokuratura i Prawo 2009, nr 10. Artykuł ma charakter prawnoporównawczy, dotyczący przebiegu postępowania apelacyjnego we francuskiej procedurze karnej., 2009
  8. "Wina w prawie karnym materialnym i procesowym", Prokuratura i Prawo 2009, nr 11-12. Artykuł omawia zagadnienie pojęcia "wina" w prawie karnym materialnym i procesowym poprzez analizę poszczególnych przepisów kodeksowych i norm konstytucyjnych oraz poglądów doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego., 2009
  9. "Zaskarżalność uzasadnienia orzeczenia karnego", Przegląd Sądowy 2009, nr 4. Artykuł przedstawia całościową analizę dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego wyłącznie od uzasadnienia orzeczenia., 2009
  10. "Opis czynu i jego kwalifikacja prawna we wniosku o ukaranie [w:] Reakcja Policji na popełnione wykroczenia. Materiały pokonferencyjne. Artykuł omawia problematyke  kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego obwinionemu we wniosku o ukaranie., 2008
  11. "Postępowanie odwoławcze według rosyjskiego kodeksu postępowania karnego", Prokuratura i Prawo 2007, nr 6. Artykuł o charakterze prawnoporównawczym, omawia przebieg postępowania odwoławczego w rosyjskiej procedurze karnej. , 2007
  12. "Problematyka art. 400 kodeksu postępowania karnego (wspóautor Michał Kurowski), Prokuratura i Prawo 2004, nr 10. Artykuł zawiera rozważania dotyczęce zmiany procedury z karnej na wykroczeniową w trakcie przebiegu procesu i związane z tym trudności w dostosowaniu dalszych czynności do nowej rzeczywistości procesowej. , 2004
  13. "Właściwość trybu uproszczonego w postępowaniu sądowym według znowelizowanej procedury karnej" (współautor Michał Kurowski), Przegląd Sądowy 2004, nr 7-8. Artykuł poświęcony jest zagadnienom związanym w rozpoznawniem spraw w trybie uproszczonym z perspektywy odmienności w stosunku do trybu zwyczajnego. , 2004
  14. "Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym", Przegląd Sadowy 2001, nr 3. W artykule całościwo przedstawiono  instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w aspekcie materialnym i procesowym. , 2001
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2009r ., Palestra 2009, nr 11-12. Glosa aprobująca pogląd Sądu Najwyższego dotyczący związania sądu odwoławczego zarzutem odwoławczym (wskazanymi uchybieniami), przy rozpoznawaniu apelacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego przez oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika. , 2009
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  z dnia 7 marca 2008 r., OSP 2009, nr 1. W glosie poddano krytycznej analizie pogląd Sądu Najwyższego, że dostęp do informacji niejwanych mogą mieć ławnicy sądów powszechnych tylko wówczas, gdy posiadają stosowne poświadczenie bezpieczeństwa., 2008
  3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 14/15, Przegląd Sądowy 2006, nr 7-8. W glosie zaaprobowano pogląd SN, że w sprawie złożonej przedmiotowo, gdy jeden z zarzucanych jako przestępstwo czynów stanowi wykroczenie (art. 400 k.p.k.), w postępowaniu odwoławczym, gdy przedmiotem zaskarżenia jest ten czyn oraz czyn stanowiący przestępstwo, stosuje sie przepisy kodeksu postępowania karnego., 2006
  4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2003 r., III KK 271/02, OSP 2004, nr 10. W glosie wyrażono krytyczny stosunek do poglądu Sądu Najwyższego, że użyty w art. 453 par. 2 k.p.k. wyraz "wyjaśnienia" odnosi się do wyjaśnień jako środka dowodowego., 2004
  5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., IV KK 94/03 (współautor Michał Kurowski). W glosie zaaprobowano pogląd SN, że w wypadku zastosowania art. 400 k.p.k.  w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, postępowanie odwoławcze toczy się w trybie procedury wykroczeniowej., 2003
  6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2000 r., I KZP 24/00, Prokuratura i Prawo 2001, nr 7-8. W glosie zaaprobowano pogląd SN o dopuszczalności zwrotu sprawy do uzpełnienia braków postępowania przygotowawczego w związu z wnioskiem o udzielenie zezwolnienia na dobrowolne poddanie sie odpowiedzialności., 2001
 • Others

  1. "Punktualny, czyli kulturalny", Wokanda 2015, nr 2. Artykuł poświęcony jest etyce zawodu sędziego w aspekcie punktualnego rozpoczynania rozpraw i posiedzeń. , 2015
  2. "Model postępowania przygotowawczego i sądowego" - opinia prawna sporządzona na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kanego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, zeszyt 1/2010. Opracowanie zawiera propozycje nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w celu zwiększenia kontradyktoryjności rozprawy głównej oraz przyspieszenia i usprawnienia postępowania sądowego., 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.