dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

Contact

Room: 4.73

jachlebny@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356021
 • Books & chapters in edited collections

  1. Prawo o cudzoziemcach. Komentarz (współautor i redaktor), 2020, C.H. Beck
  2. Realizacja prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania granicy (współautor: W. Chróścielewski, R. Hauser) [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, 2019, PRESSCOM
  3. Rekodyfikacja postępowania administracyjnego czy rektyfikacja regulacji prawnej zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego? (współautor W. Chróścielewski) [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, 2019, Wolters Kluwer Polska
  4. Organy współdziałające w procesie wydawania decyzji [w:] Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego System Administracyjnego prawa procesowego, t. II, część 1, red. tomu W. Chróścielewski, red. naczelni Systemu red. G. Łaszczyca, A. Matan, 2018, Wolters Kluwer Polska
  5. Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, współautor i redaktor, Warszawa 2015, 2015
  6. How a national judge implements judgments of the Strasbourg Court” [w:] “Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation” ,  edit Anja Seibert-Fohr, Mark E.Villinger, Ashgate Nomos. Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law 2014, s. 237-249., 2014
  7. Prawo do informacji i pomocy tłumacza w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, red. J. Sługocki, Wrocław 2014, tom II, s. 613-626., 2014
  8. Prawo cudzoziemca do pobytu w kraju przyjmującym w czasie trwania procedury uchodźczej [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013, s. 230-246., 2013
  9. Dramaturgia sali sądowej. Próba zastosowania kategorii Ervinga Goffmana [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, Lublin 2012, s. 73-84., 2012
  10. Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011., 2011
  11. Europejskie standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy [w:] Europejska przestrzeń sądowa, red. A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s.123-143., 2010
  12. Realizacja prawa do skutecznej ochrony sądowej przez polski sąd administracyjny [w:] Vliv EU a Rady Europy na správni řizeni v ČR a v Polsku, Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjny w Czechach i w Polsce, Brno 2010, s. 229-240, 2010
  13. Rozpoznanie ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy [w:] Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010., 2010
  14. Standardy Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, wyd. II, Warszawa 2010, s. 19-46., 2010
  15. Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2005, współautor i redaktor., 2005
  16. Stosowanie Konwencji praw człowieka w sprawach o nadanie statusu uchodźcy [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005 r., Warszawa 2005, s. 59-74., 2005
  17. Poland – rozdział w: Asylum Practice and Procedure, Country-by-Country Handbook, Trenton Publishing 1999, s.139-149., 1999
  18. Ustawa Kodeks Celny, współautor, Wydawnictwa Prawnicze PWN 1997., 1997
 • Manuals, scripts

  1. Wpływ sędziego Janusza Borkowskiego na rozwój orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych, (współautorstwo: W. Ryms) [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, 2018, Wolters Kluwer Polska
  2. Zagadnienia procesowe związane ze współdziałaniem organów w postępowaniu w sprawie o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, 2018, C.H. Beck
  3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego z perspektywy europejskiej [w:] Zasady ogólne postępowania administracyjnego. System Administracyjnego prawa procesowego, t. II, część 2, red. tomu J.P. Tarno, W. Piątek, red. naczelni Systemu red. G. Łaszczyca, A. Matan, 2018, Wolters Kluwer Polska
  4. Odmowa dostępu do akt w postępowaniu administracyjnym, [w:] Raport Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa w postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, 2017, Wolters Kluwer Polska
  5. Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej, [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  6. Źródła administracyjnego prawa procesowego. [w:] Zagadnienia ogólne, System Administracyjnego prawa procesowego, red. tomu G. Łaszczyca, red. naczelni Systemu red. G. Łaszczyca, A. Matan, 2017, Wolters Kluwer Polska
  7. Zakres sądowej kontroli decyzji dublińskiej [w:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, red. Dorota Pudzianowska, 2016, Wolters Kluwer Polska
  8. Rozdział Koszty postępowania i prawo pomocy [w:] “ Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu”, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2015, s. 231-258, 2015
  9. Wpływ orzecznictwa sądów europejskich na ochronę praw uchodźców w Polsce [w:] VIII Seminarium Warszawskie Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, https://www.gov.pl/attachment/54e73be9-4dd7-441e-828c-029d09330760
 • Articles

  1. Koszty postępowania i prawo pomocy [w:] Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, red. Z. Kmieciak, wydanie II, 2017, C.H. Beck
  2. Establishing the facts connected with granting protection to a foreigner [w:] The Polish Administrative Judiciary as a guarantor of freedoms and rights of the individual, Scientific Bulletin of the Administrative Courts, Warszawa 2014, s. 184-194., 2015
  3. Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej, "Państwo i Prawo" 2014, nr 10, s. 98-110., 2014
  4. Ochrona tymczasowa przed wydaleniem cudzoziemca, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, nr. 6, s. 21- 39, 2013
  5. Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5–6 , s. 46 - 48, 2010
  6. Procedural Dillemas Resulting from National Security and Public Order Concerns, "Dignitas" 2008, The Slovenian Journal of Human Rights, guest editors: Mark Ockelton, Boštjan Zalar, No. 39-40, s. 31-41., 2009
  7. Ochrona własności w sprawach administracyjnych na podstawie EKPCz, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 9, s. 39-44., 2008
  8. Udostępnianie stronie akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2008, nr 3, s. 50 -70., 2008
  9. Ochrona interesu publicznego a prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 10, s.15-22., 2007
  10. Ustalanie okoliczności faktycznych w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi ochrony, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 6, s. 53-64., 2006
  11. Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, "Państwo i Prawo" 2005, nr 12, s.21-33., 2005
  12. Ochrona sądowa w sprawach dotyczących osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – doświadczenia i perspektywy [w:] Miscellanea Iuris Gentium, Cracoviae A.D. MMIV, no VII/2004, s. 19-33., 2004
  13. Ocena ustawodawstwa o uchodźcach w świetle praktyki orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego "Przegląd Legislacyjny" 2002, nr 4, s.44-55., 2002
  14. Zagadnienia proceduralne w sprawach o nadanie statusu uchodźcy w orzecznictwie NSA, "Państwo i Prawo" 2002, nr 5, s. 47-59., 2002
  15. The Refugee Status Determination Procedure in Poland, (współautor), "International Journal of Refugee Law", Oxford University Press 2000, vol. 12, s. 212-234., 2000

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.