dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

Joanna Wegner Joanna Wegner

Contact

Room: 4.72

jwegner@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356325
 • Books & chapters in edited collections

  1. J. Wegner [w:] Z. Kmieciak i W. Chróścielewski (red.), „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, części następujące: art. 6-7a, 8-10, 39-66, 73-87, 88a-103, 161-162, 182-189, 221-260g oraz wprowadzenia do rozdziałów: 8, 9, 10 w dziale I, rozdziałów: 1, 3, 4, 5, 5a, 6 w dziale II, działu III, działu IV, działu VIII i działu VIIIa, 2019, Wolters Kluwer S. A.
  2. J. Wegner, "Termin milczącego załatwienia sprawy” w: Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik (red.), „Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej”, , 2019, WoltersKluwer S. A.
  3. J. Wegner-Kowalska, "Ochrona interesów faktycznych w postępowaniu administracyjnym” w monografii pod red. Z. Kmieciaka i W. Chróścielewskiego „Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego”, Warszawa 2018, s. 333 - 346;, 2018, Wolters Kluwer S. A.
  4. J. Wegner-Kowalska, „Idea pragmatyzmu postępowania administracyjnego” w monografii pod red. J. Zimmermanna „Aksjologia prawa administracyjnego”, T. 1, Warszawa 2018, s. 965 – 976., 2018, Wolters Kluwer S. A.
  5. J. Wegner-Kowalska, Z. Kmieciak, „Efektywność sądowej kontroli administracji a doktryna deference” w monografii pod red. J. Jagielskiego, D. Kijowskiego i M. Grzywacza „Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu”, Warszawa 2018, s. 327 – 332;, 2018, Wolters Kluwer S. A.
  6. J. Wegner-Kowalska, Z. Kmieciak, Część raportu polskiego na Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Japonii w 2018 r., zatytułowanego „The deference concept in Polish administrative courts adjudication” zamieszczonego w pracy pod red. Prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej „Rapports Polonais XXe Congrès International de Droit Comparé / XXth International Congress of Comparative Law Fukuoka, 22-28 VII 2018”, Łódź 2018, s. 245 – 260; , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  7. J. Wegner-Kowalska, Z. Kmieciak, The deference concept in Polish administrative courts adjudication Tytuł całości: Rapports Polonais : XXe Congrès International de Droit Comparé / XXth International Congress of Comparative Law Fukuoka, 22-28 VII 2018 Wydania: First edition Adres wydawniczy: Łódź , Łódź University Press 2018 , 2018, Oxford Uniwersity Press
  8. J. Wegner-Kowalska, "Dostęp do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w systemach common law” [w:] E. Łętowska, Z. Kmieciak (red.) „Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego”, Warszawa, s. 70 – 92;, 2017, Wolters Kluwer S. A.
  9. J. Wegner-Kowalska, "Idea pragmatyzmu w postępowaniu administracyjnym" [w:] J. Zimmermann (red.), "Aksjologia prawa administracyjnego", Warszawa 2017, s. 965-976., 2017, Wolters Kluwer S. A.
  10. J. Wegner-Kowalska, "Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej", Warszawa 2017;, 2017, Wolters Kluwer S. A.
  11. J. Wegner-Kowalska, „Niezawisłość sędziowska a postulat jednolitości orzekania przez sądy administracyjne” [w:] Z. Kmieciak (red.), „Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu", Wydanie II, s. 301 - 325, 2017, C. H. Beck S. A.
  12. J. Wegner-Kowalska, a) Udział podmiotu zainteresowanego w postępowaniu administracyjnym (art. 31a), b) Mediacja (art. 13, art. 96a – 96g), c) Ugoda (art. 114 – 122), d) Zabezpieczenie w trybach nadzwyczajnych (art. 152 § 3, 4, 5 i art. 159 § 3, 4, 5), e) Decyzja ostateczna a przepisy szczególne (art. 163), f) Europejska współpraca administracyjna (art. 8, art. 260a-260f), g) Projekt nowego Kodeksu postępowania administracyjnego, h) uwagi dotyczące wyników konsultacji, [w:] Z. Kmieciak (red.), „Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012 - 2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym”, s. 70-82, 135-136, 181-187, 224-236, 243-303, 441-443., 2017, Kancelaria Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego , www.nsa.gov.pl
  13. Z. Kmieciak & J. Wegner-Kowalska, "Abuse of Administrative Discretion" [in:] Leszek Leszczyński / Adam Szot (eds.), "Discretionary Power of Public Administration", Frankfurt am Main 2017, ss. 71-86., 2017, Peter Lang – Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien
  14. J. Wegner-Kowalska, "Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego" [w:] R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.) "Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publincznej", Warszawa 2016, s. 131 - 148., 2016
  15. J. Wegner-Kowalska, „Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego” [w:] R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.) „Prawo administracyjne Unii Europejskiej”, Warszawa 2016;, 2016
  16. J. Wegner-Kowalska, „Niezawisłość sędziowska a postulat jednolitości orzekania przez sądy administracyjne” [w:] Z. Kmieciak (red.), „Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu”, Warszawa 2015, s. 295 - 317, 2015
  17. J. Wegner-Kowalska, E. Cisowska-Sakrajda, "Współpraca międzynarodowa państw a standardy pomocy w sprawach podatkowych" [w:] Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), "Internacjonalizacja administracji publicznej", Warszawa 2015, s. 371 i n., 2015
  18. J. Wegner-Kowalska, „Kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej jako organ administracji publicznej” [w:] J. Łukasiewicz (red.), „Procesy kierowania w systemie administracji publicznej”, Rzeszów 2014, s. 425;, 2014
  19. J. Wegner-Kowalska, .„Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych”, Toruń 2013, praca recenzowana w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego 2013/5;, 2013
  20. J. Wegner-Kowalska, „Administracja w czasach kryzysu” [w:] P. J. Suwaj i J. Zimmermann (red.) „Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną”, Kraków 2012;, 2012
 • Articles

  1. 2. Recenzja książki Ł. Prusa „Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego”, Wrocław 2018;, 2019, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019/2/167-172
  2. J. Wegner-Kowalska, „ Nowy wymiar ochrony sądowej w sprawach bezczynności administracji lub przewlekłego prowadzenia postępowania?”,, 2018, Państwo i Prawo 2018, nr 9, s. 54 - 68
  3. J. Wegner, B. Wróblewski, "Mediacja w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym", 2018, Studia Prawa Publicznego 2018/4, s. 31 - 46
  4. J. Wegner-Kowalska, „Mediacja w sprawach administracyjnych – pytania i wątpliwości", 2017, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017/6, s. 40 - 53
  5. J. Wegner-Kowalska „Mediacja bez przyzwyczajeń i uprzedzeń”, Gazeta Prawna 2016/144, s. B10;, 2016
  6. J. Wegner-Kowalska, „Idea governance a współczesne kierunki rozwoju prawa”, PiP 2016/5, s. 3 - 17;, 2016
  7. J. Wegner-Kowalska, "Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym", Przegląd Prawa Publicznego 2016/10;, 2016
  8. J. Wegner-Kowalska, "Koncepcja włączenia instytucji mediacji do kodeksu postępowania administracyjnego", Przegląd Prawa Publicznego 2016/11;, 2016
  9. J. Wegner-Kowalska, Recenzja, Iwona Niżnik-Dobosz, "Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego", Warszawa 2015, ss. 289, Administracja (teoria – dydaktyka – praktyka) 2016/1, s. 188., 2016
  10. J. Wegner-Kowalska, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Przedstawienie wyników prac zespołu eksperckiego.” (Warszawa 15.VI.2015), PiP 2016/7, s. 113-115;, 2016
  11. J. Wegner-Kowalska, Z. Kmieciak, „O ułomności sądowej kontroli uznania”, PPP 2016/5, s. 7-32;, 2016
  12. J. Wegner-Kowalska, "The Protection of Equal Treatment under the Code of Administrative Proceedings – Between Truth and Illusion”, Comparative Law Review 2015/1;, 2015
  13. J. Wegner-Kowalska, „Czy należy zachować art.. 163 k. p. a. ?”, PiP 2015/3;, 2015
  14. J. Wegner-Kowalska, „Między formalizmem a niezawisłością sędziowską (rozważania na tle koncepcji nowej metodologii pracy sędziego Edmunda Waltera Thomasa)”, Gdańskie Studia Prawnicze, 2015/4., 2015
  15. J. Wegner-Kowalska, „Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawa administracyjnego” w materiałach konferencyjnych z Łódzkich Dni Prawniczych, Łódź 2013;, 2013
  16. J. Wegner-Kowalska, „Europejska współpraca administracyjna w projekcie reformy kodeksu postępowania administracyjnego”, Europejski Przeglą Sądowy 2016/6, s. 4 – 11
  17. J. Wegner-Kowalska, „Główne idee projektu nowej kodyfikacji postępowania administracyjnego”, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2015/3, s. 223-244;
  18. J. Wegner-Kowalska, „Mniej formalizmu, więcej elastyczności w postępowaniu administracyjnym”, Gazeta Prawna 2015/130, s. B8;
  19. J. Wegner-Kowalska, „O iluzji kar nakładanych na organ”, Przegląd Legislacyjny 2014/4, s. 45 - 62;
  20. J. Wegner-Kowalska, „Obowiązek nadzoru nad schroniskiem dla zwierząt przez organ inspekcji weterynaryjnej – na tle wyroku z 20 listopada 2012r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 841/12”, ZNSA 2013/4 – ZNSA 2014/2, s. 87 - 97;
  21. J. Wegner-Kowalska, Recenzja J. Auby, "Codification of Administrative Procedure", Bruxelles 2014, PiP 2015/9;
  22. J. Wegner-Kowalska, Recenzja P. Ostojski, "Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężych w prawie Polski i Niemiec", Poznań 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. VIII + 368, ZNSA 2016/1, s. 175-178;
  23. J. Wegner, „Cienie zasady legalizmu” [w:] P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), „Patologie w administracji publicznej”, Warszawa 2009;
  24. J. Wegner, „Kilka uwag na temat sankcji administracyjnych” [w:] J. Niczyporuk (red.), „Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego”, Lublin 2010;
  25. J. Wegner, „O stosowaniu Konstytucji przez sąd administracyjny” ZNSA 4/2008;
 • Glosy

  1. Glosa do uchwały NSA z 8 października 2018 r., sygn. akt I OPS 1/18, , 2018, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018/5/54
  2. Glosa do uchwały NSA z 25.11.2013 r. I OPS 12/13, OSP 2015/5;
  3. Glosa do wyroku NSA z 7.04.2016 r., II OSK 1627/14, OSP 2017/9
 • Others

  1. I. Kunowska (red.), J. Wegner-Kowalska, M. Skonieczna, C. Młotek, K. Lankamer, "Umowy zlecenia z kierowcami. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ich zawieranie było korzystne", 2017, Wiedza i Praktyka
  2. J. Wegner-Kowalska, A. Hrycak, E. Matejczyk, Ł. Prasołek, "Czas pracy kierowców - najnowsze zmiany. Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń", Wydanie 3;, 2017, Wiedza i Praktyka
  3. J. Wegner-Kowalska, I. Szwed, B. Muc, „Ewidencja czasu pracy kierowców – co w niej umieścić i jak ją prowadzić” (E-book), Warszawa 2014, ss. 24. , 2014
  4. J. Wegner, E. Matejczyk, M. Petranik, B. Naróg, Ł. Wilczkowski, „Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary?”, Warszawa 2014, ss. 144;, 2014
  5. J. Wegner – Kowalska,E. Matejczyk, Ł. Prasołek, „Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013. Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń”, Warszawa 2013;, 2013
  6. *Udział w pracach legislacyjnych Zespołu eksperckiego do spraw reformy postępowania administracyjnegohttp://www.nsa.gov.pl/raport-ekspercki-kpa.phpAutorstwo projektu przepisów i uzasadnienia potrzeby ich wprowadzenia w zakresie: udziału podmiotu zainteresowanego w postępowaniu administracyjnym (art. 31a), mediacji (art. 13, art. 96a - 96g), ugody (art. 114 - 122 k. p. a.), zabezpieczenia w trybach nadzwyczajnych (art. 152 par. 3, 4, 5, art. 159 par. 3, 4, 5), uchylenia art. 163 k. p. a., europejskiej współpracy administracyjnej (art. 8, art. 260a - 260f), a także projektu jednolitej wersji nowego Kodeksu postępowania administracyjnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.