EN

dr Katarzyna Serafin

Katarzyna Serafin Katarzyna Serafin

Contact

Room: 3.39

kserafin@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356306

Kadry i Płace - wyniki kolokwium

 • Books & chapters in edited collections

  1. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z rodzicielstwem [w:] Rodzina i prawo, red. D. Jaroszewska- Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimerza Wielkiego, Bydgoszcz 2017
  2. Wpływ nowelizacji działu ósmego Kodeksu pracy na zakres ochrony zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem [w:] Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektytwy rozwoju, red. T. Wyka, M. A. Mielczarek, 2017, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
  3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 25. 06. 2015 r. - wybrane problemy [w:] Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, red. M. Mędrala, 2017, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
  4. Polska regulacja uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem a standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej [w:] "Europejska Karta Społeczna: Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy", 2016, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016
  5. Uprawnienia rodzicielskie pracownika - ojca po nowelizacji kodeksu pracy [w:] Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. J. Czerniak-Swędzioł, 2016, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
  6. Ewolucja uprawnień rodzicielskich w kodeksie pracy w zakresie urlopu macierzyńskiego [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. A. Mielczarek, 2015, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście art. 33 Konstytucji RP [w:] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom II, red. A Kalisz, 2015, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2015
  8. Regulacje prawa pracy sprzyjające realizacji obowiązków rodzicielskich w zakresie opieki nad dzieckiem, [w:] Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  9. Porozumienie między pracodawcą a radą pracowników dotyczące procedury informacji i konsultacji - wybrane problemy. [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jublieuszowa Profesora Jerzego Wratnego, IPiSS, Warszawa 2013, s 213-221, 2013
  10. Status zakładowej organizacji związkowej a układ zbiorowy pracy [w:] Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, pod. red. Z. Górala, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 2013
  11. Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod red. Z Górala, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 2013
  12. Uprawnienia pracownicze ojca wychowującego dziecko, Metodologia pracy w SPP, Studencka Poradnia Prawna, pod red. I. Kraśnickiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, 2009
  13. Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu. [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Prof. Henryka Lewandowskiego, pod red. Z. Górala, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2009
 • Articles

  1. Urlop rodzicielski po nowelizacji kodeksu pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, rocznik 2016, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka - wątpliwości na tle stosowania art. 180 par. 17 k.p., Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 6 , Gdańsk-Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  3. Kilka refleksji na temat urlopu rodzicielskiego, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 4, Gdańsk-Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  4. Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z rodzicielstwem na gruncie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników., Gdańsko – Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2/2012, 2012
  5. Polska regulacja prawa do urlopu ojcowskiego na tle regulacji innych państw., Gdańsko – Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1/2011, 2011
  6. Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej, Zeszyty prawnicze Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 10.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010 , 2010
  7. Lokaut a zasada neutralności państwa w niemieckim systemie prawnym, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej pod red. A. Świątkowskiego, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 2007
  8. Lokaut w prawie międzynarodowym, europejskim i porównawczym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2/2001, 2001
  9. Lokaut w świetle orzecznictwa sądowego w Republice Federalnej Niemiec, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/1999, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1999
  10. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Serwis Prawno-Pracowniczy nr 46/99-(210), Wyd. Infor, Warszawa 1999, 1999
 • Others

  1. Sprawozdanie z VI Seminarium Szubertowskiego- międzynarodowej konferencji pt. "Przyszłość prawa pracy", Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2016, 2016
  2. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – dążenie do równego traktowania czy źródło dyskryminacji?, (publikacja pokonferencyjna) Wiedza Prawnicza 2/2012, 2012
  3. Aktualizacja haseł:, Wypadki przy pracy, BHP do encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 2006, 2006
  4. Aktualizacja haseł: Badania lekarskie pracowników, wypadki przy pracy, BHP do encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 2003, 2003
  5. Hasła do Encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, (badania lekarskie pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, lokaut, wypadki przy pracy), wyd. Park, Bielsko-Biała 2000 (wydanie I i wydanie II), , 2000
  6. Redakcja naukowa wspólnie z prof. H. Lewandowskim, Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Instytut Europejski, Łódź 1998;, 1998

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.