EN

dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ

Maciej Muliński Maciej Muliński

Contact

Room: 3.86
Office hours temporarily suspended. Please contact me by email or Microsoft Teams. Classes for Erasmus Students start on Wednesday at 9 a.m. (using Microsoft Teams)
mmulinski@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356422
 • Books & chapters in edited collections

  1. Uwagi do art. 760, 761, 796, 797, 804, 804(2), 809(1), 829, 833 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, Tom II, pod redakcją T. Zembrzuskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2020
  2. Uwagi do art. 730-757, 776-795(7), 1004-1013, 1014-1022(4) [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, pod redakcją J. Jankowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie III, zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa, 2019
  3. "Dopuszczalność podejmowania czynności egzekucyjnych w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w ujęciu prawnoporównawczym" [w:] "Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu", pod redakcją A. Laskowskiej-Hulisz, J. May, M. Mrówczyńskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2018
  4. "Nowa regulacja poszukiwania majątku dłużnika na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach" [w:] "Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej", pod redakcją A. Góry-Błaszczykowskiej, K. Flagi-Gieruszyńskiej, I. Gil, Wydawnictwo Currenda, Sopot, 2018
  5. "Obowiązek stosowania najmniej uciążliwego sposobu egzekucji w ujęciu prawnoporównawczym" [w:] "Studia z postępowania egzekucyjnego", pod redakcją A. Góry-Błaszczykowskiej, Wydawnictwo Currenda, Sopot, 2018
  6. "Terminy spełnienia świadczenia wyznaczane dłużnikowi przed wszczęciem egzekucji w ujęciu prawnoporównawczym" [w:] "Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu", pod redakcją A. Barańskiej i S. Cieślaka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2018
  7. J. Jankowski, S. Cieślak, M. Muliński, T. Strumiłło : "The Anti-Suit Injunction in Arbitral and Judicial Procedures (Poland)" [w:] "RAPORTS POLONAIS, XXth International Congress of Comparative Law, Fukuoka, 22-28 VII 2018", pod redakcją B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018
  8. "Zasady postępowania egzekucyjnego w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa" [w:] "Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu", pod redakcją T. Erecińskiego, J. Gudowskiego, M. Pazdana, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2017
  9. Monografia: "Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego", Wydawnictwo Currenda, Sopot, 2017
  10. Uwagi do art. 3,12, 13, 459-476 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, pod redakcją A. Góry-Błaszczykowskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa, 2016
  11. Rozdział "Najnowsze zmiany w przepisach o postępowaniu zabezpieczającym" [w:] "Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego" pod redakcją A. Góry-Błaszczykowskiej, Wydawnictwo Currenda, Sopot, 2015
  12. Uwagi do art. 730-757, 776-795(7), 1004-1013, 1014-1022(4) [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, pod redakcją J. Jankowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa, 2015
  13. J. Jankowski, S. Cieślak, M. Muliński: "Judicial and Cross-Border Mediation in Poland" [w:] "RAPORTS POLONAIS, XIXth International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26 VII 2014", pod redakcją B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014
  14. Rozdział "Funkcje postępowania klauzulowego w świetle nowelizacji KPC dotyczących tego postępowania" [w:] "Aequitas sequitur legem". Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego", pod redakcją K. Flagi-Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2014
  15. Uwagi do art. 730-757, 776-795(7), 1004-1013, 1014-1022(4) [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1088, pod redakcją J. Jankowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2013
  16. Uwagi do art. 776-795(7), 1004-1013, 1014-1022(4) [w:]:" Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do artykułów 758-1088” pod redakcją J. Jankowskiego, Warszawa, 2011
  17. Rozdział „Włochy” [w:] „Postępowanie administracyjne w Europie” pod redakcją Z. Kmieciaka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa, 2010
  18. Monografia: "Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2005
  19. Rozdział „Włochy” [w:] "Postępowanie administracyjne w Europie", pod redakcją Z. Kmieciaka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków, 2005
 • Manuals, scripts

  1. M. Muliński, M. Sorysz: "Postępowanie cywilne w diagramach", Wydawnictwo Od.Nowa, wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione, Bielsko-Biała, 2017
  2. M. Muliński, M. Sorysz: "Postępowanie cywilne w diagramach", Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała, 2016
  3. Rozdziały: „The Court System” oraz „Civil Procedure” w podręczniku "Introduction to Polish Law" pod redakcją Anny Wyrozumskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005
 • Articles

  1. "Zajęcie zamienne w germańskich systemach prawnych", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 2, 2018
  2. "Konstrukcja gradus executionis w germańskich systemach prawnych", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 10, 2017
  3. "Zasada minimalnej uciążliwości zabezpieczenia orzekanego w postępowaniu karnym", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 11, 2016
  4. "Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 6, 2015
  5. "Zasada nieobciążania dłużnika ponad potrzebę w postępowaniu egzekucyjnym", Monitor Prawniczy nr 17, 2015
  6. Niekonstytucyjność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego – komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (P 45/12), Monitor Prawniczy nr 11, 2015
  7.  "Postępowanie egzekucyjne prowadzone w Polsce na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 7-8, 2014
  8.  "Powództwa przeciwegzekucyjne wnoszone w Polsce w związku z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 9-10, 2014
  9.  "Zasada minimalnej uciążliwości zabezpieczenia", Monitor Prawniczy nr 6, 2014
  10. "Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5-6, 2014
  11. "Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (podstawowe zagadnienia)”, Monitor Prawniczy nr 3, 2009
  12. "Warsztaty z zakresu redagowania pism procesowych w łódzkiej klinice prawa” (współautorstwo z M. Krakowiakiem), Klinika nr 6, 2009
  13. "Tytuły egzekucyjne powstające w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym”, ADR – Arbitraż i Mediacja nr 1, 2008
  14. "Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5, 2007
  15. "Mediacja w polskim postępowaniu cywilnym", Teise. Vilniaus Universiteto Leidykla nr 61, 2006
  16. "Nadawanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacjach k.p.c. z 2004 i 2005 r.", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 4-6, 2006
  17. "Postępowanie klauzulowe po nowelizacjach k.p.c.", Monitor Prawniczy nr 21, 2005
  18. M. Muliński, M. Krakowiak: "Przesłuchanie świadka w postępowaniu cywilnym za pomocą środków nowoczesnej techniki – postulat de lege ferenda", Przegląd Sądowy nr 3, 2005
  19. "Nadawanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym po nowelizacji k.p.c.", Łódzki Biuletyn Notarialny nr 6, listopad, 2004
  20. "Nadawanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacji prawa bankowego i k.p.c.", Prawo Bankowe nr 12, 2004
  21. "Uwzględnienie następstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 1-2, 2004
  22. "Czy w toku egzekucji prowadzonej na podstawie art. 1046 k.p.c. można usunąć z nieruchomości osoby niewymienione w tytule wykonawczym?", Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 4-5 oraz nr 9-10, 2003
  23. "Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia?", Monitor Prawniczy nr 2, 2003
  24. "Tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej podstawą uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko jej wspólnikom", Przegląd Prawa Handlowego nr 6, 2003
  25. "Możliwość dochodzenia należności na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w razie zmiany dłużnika lub wierzyciela", Prawo Bankowe nr 10, 2002
  26. "Nadawanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym", Nowy Przegląd Notarialny nr 1 (15), grudzień, 2002
  27. "Organy postępowania klauzulowego", Problemy Egzekucji nr 19 (55), 2002
  28. "Zażalenie w postępowaniu klauzulowym i postępowanie wywołane jego wniesieniem", Problemy Egzekucji nr 20 (56), 2002
  29. "Uczestnicy postępowania klauzulowego", Problemy Egzekucji nr 13 (49), 2001
  30. "Wszczęcie postępowania klauzulowego", Problemy Egzekucji nr 17 (53), 2001
  31. "Zakończenie postępowania klauzulowego", Przegląd Sądowy nr 1, 2001
 • Glosy

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. (III CZP 53/17), Orzecznictwo Sądów Polskich nr 2, 2019
  2.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r. (III CZP 85/13), Monitor Prawniczy nr 16, 2014
  3.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r. (IV CSK 567/08), Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 1-3 , 2013
  4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2009 r. (III CZP 4/09), Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 4, 2010
  5. J. Jankowski, M. Muliński: glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2005 r. (FSK 1218/04) – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 12, 2005
  6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004 r. (III CZP 98/03), Prawo Bankowe nr 6, 2004
  7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 r. (II CK 113/02) – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11, 2004
  8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2003 r. (III CZP 90/02), Prawo Bankowe nr 5, 2003
  9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r. (III CZP 53/01), Monitor Prawniczy nr 13, 2002
 • Others

  1. System egzekucji roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ograniczeń egzekucji, niespójności uregulowań dotyczących egzekucji cywilnej i administracyjnej, kolejności zaspokajania wierzycieli oraz społecznych i ekonomicznych skutków egzekucji w świetle rozwiązań postulowanych w petycji (P9-31/19) , 2020, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5409/plik/oe-278.pdf

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.