EN

dr Michał Błoński

Contact

Assistant Professor
Institute of Criminal Procedure

Room: 4.40

mblonski@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356418
 • Books & chapters in edited collections

  1. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, (współautor), 2018, C.H. Beck
  2. Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy (art. 9 par. 1 k.w.). Zagadnienia wybrane (w:) Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita (red. B. Hołyst, J. Duży, P. Grzegorczyk, Z. Wardak), Łódź 2018, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  3. Zaliczenie protokołów i dokumentów w poczet materiału dowodowego bez ich odczytywania jako wyjątek od zasady bezpośredniości, sprzyjający sprawności postępowania (w:) Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania (red. S. Steinborn, K. Woźniewski), Gdańsk 2018, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  4. Termin do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 wrzesnia 2013 r. (w:) Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, 2017, Wolters Kluwer
  5. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem, 2017, Wolters Kluwer
  6. Wybrane problemy praktyczne w orzekaniu w przedmiocie przestępstw narkotykowych , 2016, tom 76, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
  7. Kryteria oceny oraz konwalidacja uchybień opinii sądowo-psychiatrycznej (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym. Zagadnienia wybrane., 2016, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
  8. Wyjaśnienia oskarżonego na tle prawnoporównawczym (w:) Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, 2016, Wydawnictwo KUL
  9. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2015 (współautor), 2015
  10. Praktyczne aspekty przesłuchiwania pokrzywdzonego czynami z art. 197-199 k.k. (art. 185c k.p.k.), a europejskie standardy dotyczące ochrony ofiar przestępstw popełnianych na tle seksualnym (w:) Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015, 2015
  11. Sprawny sędzia a efektywne rozpoznanie sprawy - teoria a praktyka (w:) Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, 2015
  12. Inicjatywa dowodowa przed sądem pierwszej instancji w świetle zasady kontradyktoryjności i szybkości postępowania. Zagadnienia wybrane (w:) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014 (współautor)., 2014
  13. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych. Komentarz praktyczny ABC 2014, Lex SiP, 2014
  14. Wyrok zaoczny. Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych. Komentarz praktyczny, ABC 2013, Lex SiP, 2013
  15. Znaczenie opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Warszawa 2013., 2013
  16. Wyjaśnienia oskarżonego w polskim procesie karnym, Łódź 2011, 2011
  17. Znaczenie odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego na tle standardów rzetelnego procesu (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011., 2011
 • Manuals, scripts

  1. Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów., 2017, Wolters Kluwer
  2. Prawo karne procesowe. Testy (współautor) pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2012, wydanie II., 2012
  3. Państwowe organy orzekające (współautor) pod red. A. Liszewskiej, Łódź 2011, 2011
  4. Prawo karne procesowe. Kazusy (współautor) pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011, wydanie II., 2011
  5. Łamigłówki procesu karnego (współautor), Bielsko Biała 2014
  6. Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów, Warszawa 2014
 • Articles

  1. Zmiana ról procesowych a możliwość wykorzystania protokołów wyjasnień oskarżonego i zeznań świadka, Palestra 2018, nr 5
  2. Odpowiedzialność oskarżonego za pomówienie a prawo do obrony, Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, t. CVI, 2018, StudiaPrawno_ekonomiczne, tom CVI
  3. Dochodzenie odszkodowania przez cudzoziemców z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, Palestra 2015, nr 11-12., 2015
  4. Kilka uwag o wyroku warunkowo umarzającym postępowanie, Kwartalnik KSSiP, z. 1 (16) z 2015 r. , 2015
  5. Umorzenie postępowania wskutek cofnięcia aktu oskarżenia, współautor, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIV, 2015, 2015
  6. Znaczenie dowodu z bilingu w procesie karnym dla wykrywania przestępstw (w:) Problemy prawoznawstwa: Teoria, praktyka, doświadczenie społeczne, Kijów 2013, 2013
  7. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podsłuchu procesowego, Palestra 2012, nr 7-8., 2012
  8. Odczytywanie zeznań świadka, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXIII, 2001., 2001
  9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego, Przegląd Policyjny nr 2 (62) 2001., 2001
  10. Wniosek dowodowy, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXII 2000., 2001
  11. Czynności dowodowe przed sądem w ramach instytucji dobrowolnego poddania się karze-art. 387 k.p.k., Przegląd Sądowy 2017, nr 7-8.
  12. Praktyczne aspekty dotyczące właściwości miejscowej sądu, Przegląd Sądowy 2013, nr 7-8.
  13. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu. Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych. Komentarz praktyczny ABC 2013, Lex SiP
  14. Przeprowadzanie na rozprawie dowodów uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, Państwo i Prawo 2017, nr 8
  15. Właściwość nadzwyczajna sądu a wymogi zasady praworządności (w świetle art. 36 k.p.k.), Państwo i Prawo 2014, z. 11
  16. Zaskarżalność wyroku zaocznego, Kwartalnik KSSiP, z. 2 (8) z 2013 r.
  17. Znaczenie zeznań funkcjonariusza policji opartych na czynności tzw. rozpytania, Prokuratura i Prawo 2017, nr 9
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia SN z 11 kwietnia 2012 r. (II KK 313/11), Lex dla Sędziego i Prokuratora, 2013. , 2013
  2. Glosa do wyroku SN z 28 listopada 2012 r. ( V KK 237/12 ), Lex dla Sędziego i Prokuratora 2013.
 • Others

  1. Zarzuty podniesione w środku odwoławczym jako wyznaczające jego granice. Linie orzecznicze, komentarz praktyczny, ABC 2014, Lex SiP, 2014
  2. Postępowanie karne. Zbiór przepisów, orzecznictwo i literatura (współautor) pod red. J. Tylmana, Bydgoszcz-Łódź 2002, 2002

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.