EN

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ

Mirosław Włodarczyk Mirosław Włodarczyk

Contact

 • Bio

  In 1979 he graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz with an LLM degree in Law. In the same year he was employed as an Assistant in the Department of Labour Law and Social Security. In 1987 he obtained his doctorate degree in law and, in 2003, the postdoctoral degree; Since 2006 he has been employed as an Associate Professor. In the years 2004-2016 he was the head of the Department of Labour Market Law at the Department of Labour Law; Since 2012 he has been the head of the Department of Social Security Law and Social Policy. During the 2008-2012 term he was Associate Dean of the Faculty of Law and Administration. Since 2012 he has been the Head of Doctoral Studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz.


  He is the author of more than 80 works of various kinds: monographs, commentaries, articles in scientific journals, chapters in book collections. His record also includes numerous unpublished works, mainly expert opinions and opinions on draft legal acts commissioned by the Ministry of Labour, national labour unions, the Institute of Labour and Social Policy, the Inspector General for the Protection of Personal Data, the problem committees of the Senate of the Republic of Poland. He participated in national and international research projects; He is currently the head of the research project of the National Science Center: In search of the model of counteracting unemployment among the elderly - legal analysis. He has taken internships and study courses at the Universities of Strasbourg, Szeged and Grenoble. He is a member of the Polish Section of the International Association of Labour Law and Social Security. Since September 2016 to March 2018 he was a member of the Government’s Codification Commission for Labour Law.

   

  While working at University of Lodz he promoted more than 290 LLM students and 7 PhD students, and was involved many times as a reviewer in doctoral and postdoctoral proceedings.

  He was entrusted with various organizational functions at University of Lodz. From 1996 to 2006 he was the Head of the Post-Graduate Study of Labour Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz; between 2005 and 2008, he was the Faculty Representative of the Rector of the University of Lodz for undergraduate and graduate studies. He is currently a member of the Senate of the University of Lodz, chairman of the Committee of Regulation and a member of the Conciliation Committee at University of Lodz.

 • Books & chapters in edited collections

  1. Indywidualne prawo pracy a polityka społeczna (rozdział 4), /w:/ System prawa pracy, Tom II: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G.Goździewicza, Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  2. Stosunki pracy z powołania (rozdział 4-7), /w:/ System prawa pracy, Tom IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, pod red. Z.Górala, Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  3. Źródła swoiste – geneza i funkcje (rozdział 18 pkt 18.1); Układy zbiorowe pracy w systemie prawa pracy (rozdział 18 pkt 18.2), /w:/ System prawa pracy, Tom I: Część ogólna, pod red. K.W.Barana, , Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, pod red. Z.Górala (współaut.: E.Bielak-Jomaa, A.Drabek, Z.Góral, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska) , Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 103-114, 199-206, 350-392     , 2016
  5. Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współautorzy: K.W.Baran i inni), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 285-349, 2016
  6. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, Z.Góral, A.Kosut, D.Książek, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, K.Stefański, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), Wolters Kluwer SA, wyd. 3, Warszawa 2016, ss. 702-713, 745-757, 1100-1189, 2016
  7. Outline of Polish Labour Law System, edited by K.W.Baran (co-authors.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, M.Lekston, K.Walczak, M.Włodarczyk, M.Wójcik) , Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 106-111, 358-375, 459-465, 2016
  8. Niepracownicze zatrudnienie dzieci, (rozdział 7), /w:/ System prawa pracy, Tom VII: Zatrudnienie niepracownicze, pod red. K.W.Barana, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 256-273, 2015
  9. Ubezpieczenia społeczne w spuściźnie naukowej profesora Wacława Szuberta, /w:/ Współczesne problemy prawa emerytalnego, pod red. T.Bińczyckiej-Majewskiej i M.Włodarczyka, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 19-25 , 2015
  10. Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy, /w:/ Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, pod red. Z.Hajna i D.Skupień, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 481-491 , 2015
  11. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod red. M.Włodarczyka (współaut.: E.Bielak-Jomaa, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 2015
  12. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, pod red. M.Włodarczyka (współaut.: E.Bielak-Jomaa, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska), Wolters Kluwer, wyd. I, Warszawa 2015, ss. 23-25, 519-537, 822-854, 2015
  13. Współczesne problemy prawa emerytalnego, pod red. T.Bińczyckiej-Majewskiej i M.Włodarczyka (współredaktor), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, 2015
  14. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, M.Gładoch, Z.Góral, A.Kosut, D.Książek, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), LEX a Wolters Kluwer business, wyd. II, Warszawa 2014, ss. 693-704, 737-749, 1049-1130, 2014
  15. Pojęcie kompetencji związków zawodowych (rozdział 10 pkt 10.1), /w:/ System prawa pracy, Tom V: Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W.Barana, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 403-448, 2014
  16. Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu, /w:/ Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. A.Redy-Ciszewskiej i M.Włodarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 7-12, 2014
  17. Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. A.Redy-Ciszewskiej i M.Włodarczyka (współredaktor), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 2014
  18. Bezrobocie jako kwestia społeczna według Profesora Wacława Szuberta, /w:/ Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod red. Z.Górala, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, ss. 13-19 , 2013
  19. Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, /w:/ Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. III, pod red. B.M.Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, ss. 121-126, 2013
  20. Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy a ochrona interesu pracodawcy, /w:/ Związkowe przedstawicielstwo pracowników w zakładzie pracy, pod red. Z.Hajna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 316-326 , 2012
  21. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.Barana (współaut.: K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, S.Driczinski, Z.Góral, A.Kosut, W.Perdeus, J.Piątkowski, M.Skąpski, M.Tomaszewska, M.Włodarczyk, T.Wyka), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 647-657, 690-702, 970-1040, 2012
  22. Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach, /w:/ Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, pod red. T. Wyki, A. Nerki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 147-156, 2012
  23. Legal forms of equalisation of opportunities in the Polish labour market for people aged 50+/45+, /w:/ An Analytical Report on Programmes for People 50+ implemented in Poland between 2004 and 2009, pod red. B.Urbaniak i J.Wiktorowicz (współaut.: M.Paluszkiewicz), Łódź 2011, ss. 35-50, 2011
  24. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z.Górala (współaut.: E.Bielak-Jomaa, A.Drabek, Z.Góral, M.Paluszkiewicz, E.Staszewska, M.Włodarczyk, T.Wrocławska) , LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 81-88, 125-131, 233-254, 2011
  25. Swoiste źródła prawa pracy (rozdział 7 pkt 7.4) /w:/ Zarys systemu prawa pracy, Tom I: Część ogólna prawa pracy, pod red. K.W.Barana, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 389-466, 2010
  26.  „Swoiste” źródła prawa pracy – kilka refleksji na temat ich genezy i funkcji, /w:/ Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod. red. Z.Górala, Warszawa 2009, ss. 107-117, 2009
  27. Long-Term Unemployment in Poland, /w:/ New European Approaches to Long-Term Unemployment, Germana Di Domenico i Silvia Spattini (red.), Wolters Kluwer, Kluwer Law International 2008, ss. 167-178, 2008
  28. Historia zbiorowych porozumień normatywnych na szczeblu zakładu pracy w Polsce w latach 1918-1994, /w:/ Studia z prawa pracy, Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Wyd. UŁ, Łódź 2007, ss. 209-223, 2007
  29. Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Wyd. UŁ, Łódź 2002, ss. 221 (rozprawa habilitacyjna), 2002
  30. Zatrudnianie młodocianych, /w:/ Prawo pracy. Akty wykonawcze. Komentarz, pod red. W.Muszalskiego i K.Walczaka, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2002, ss. 667-744, 2002
  31. Jeszcze w sprawie dostępu związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniach pracowników (w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych), /w:/ Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), pod red. B.M.Ćwiertniaka, WSZiA, Opole 2001, ss. 53-64, 2001
  32. Zatrudnianie młodocianych, /w:/ Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z.Kubota, Wrocław 2000, ss. 199-223, 2000
  33. 1) Dodatki do wynagrodzenia za pracę; 2) Odprawa emerytalna lub rentowa; 3) Pracownicy sezonowi; 4) Pracownik; 5) Taryfikatory kwalifikacyjne; 6) Urlop bezpłatny; 7) Urlop macierzyński; 8) Urlopy okolicznościowe i zwolnienia od pracy zawodowej; 9) Urlopy wypoczynkowe dla młodocianych, /w:/ Wielka encyklopedia prawa, pod red. E.Smoktunowicza, Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Białystok 1999, 1999
  34. Młodociany (ss. 1-4); Przygotowanie zawodowe młodocianych (ss.1-6), /w:/ Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, pod red. L.Florka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 , 1998
  35. Prawne problemy rynku pracy, /w:/ Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, pod red. H.Lewandowskiego, (współaut.: Z.Góral, M.Włodarczyk), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, ss. 143-171, 1997
  36. Prawo dzieci i młodocianych do ochrony; Prawo do szkolenia zawodowego, /w:/ Europejska Karta Społeczna, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Biuletyn 1-2/1997, ss. 54-63, 72-75, 1997
  37. Wpływ przynależności do związku zawodowego na sytuację pracownika, /w/ Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy, pod red. S.L.Stadniczeńki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, ss. 71-75, 1997
  38. Zmiany w kodeksie pracy. Komentarz wraz z ujednoliconym tekstem kodeksu pracy, pod red. Z.Hajna (współaut.: I.Boruta, Z.Góral, Z.Hajn, M.Włodarczyk, T.Wyka), DIFIN, Warszawa 1996, 1996
  39. Charakter prawny umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, /w:/Problemy prawa pracy i polityki społecznej, pod red. H.Lewandowskiego i T.Wyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 58, 1993, ss. 63-73, 1993
  40. Komentarz do ustawy z 16.10.1991 o zatrudnieniu i bezrobociu, EKORNO, Łódź 1992 (współaut.: Z.Góral), ss. 135, 1992
  41. Zatrudnianie młodocianych według kodeksu pracy, /w:/ Przesłanki reformy prawa pracy, cz. II, pr. zb. pod red. Z.Salwy, St. i Mat. IPiSS, z. 10 (333), Warszawa 1990, ss. 155-170, 1990
  42. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, St. i Mat. IPiSS, z. 6 (313), Warszawa 1989, ss. 107 (rozprawa doktorska), 1989
 • Manuals, scripts

  1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, (rozdział: V p. 4-5, XXI-XXII, XXXI), pod red. K.W.Barana, (współaut.: K.Antonów, K.W.Baran, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, M.Lewandowicz-Machnikowska, K.Walczak), wyd. II, , Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska SA
  2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, (rozdział: V p. 4-5, XXI-XXII, XXXI), pod red. K.W.Barana, (współaut.: K.Antonów, K.W.Baran, B.M.Ćwiertniak, D.Dörre-Kolasa, Z.Góral, K.Walczak, M.Włodarczyk), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 132-138, 502-530, 633-640, 2015
 • Articles

  1. Analiza wybranych tajemnic prawnie chronionych w prawie pracy, Monitor Prawniczy 2014, nr 21, ss. 1161-1168, 2014
  2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, /w:/ Płace. Sprawne wynagradzanie, BECK INFO BIZNES, październik 2002, nr 4 (7), ss. 1-8, 2002
  3. Pojęcie odpowiedniego zatrudnienia w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LIX, 1999, ss. 41-61, 1999
  4. „Odpowiednie zatrudnienie” w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, nr 7-8, ss. 35-40, 1998
  5. Sytuacja bezrobotnej młodzieży w świetle ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - wybrane problemy, /w:/ Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod red. A.Świątkowskiego, Kraków 1997/1998, ss. 357-367, 1997
  6. Geneza i funkcje pośrednictwa pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LIII, 1996, ss. 49-65, 1996
  7. Regulamin wynagradzania - nowa instytucja kodeksu pracy, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 1996, nr 9, ss. 48-50, 1996
  8. Pośrednictwo pracy w prawie międzynarodowym, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LI, 1995, ss. 33-54, 1995
  9. Układy zbiorowe pracy (w nowym kształcie prawnym), Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 1994, nr 12, ss. 66-76, 1994
  10. Obowiązki stron umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XLII, 1989, ss. 93-106, 1989
  11. Wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1987, nr 5-6, ss. 59-72, 1987
  12. Kilka uwag na tle rozwoju prawnych form przygotowania zawodowego młodocianych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1983, nr 12, ss. 19-25, 1983
  13. Problem podmiotowości pracowniczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1983, nr 4, ss. 1-10, 1983
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku S.N. z 14.01.2015 r., II PK 54/14 [urlop szkoleniowy aplikanta radcowskiego], OSP 2016, z. 4, poz. 33, ss. 455-461 , 2016
  2. Glosa do wyroku S.N. z 8.03.2013 r. II PK 192/12 [zatrudnianie skazanych], OSP 2014, z. 11, poz. 108, ss. 1516-1520, 2014
  3. Glosa do wyroku S.N. z 24.11.2011 r., I PK 62/11 [umowa agencyjna jako podstawa prawna zatrudnienia a zatrudnienie na podstawie stosunku pracy], OSP 2013, z. 7-8, poz. 71, ss. 498-499, 2013
  4. Glosa do uchwały S.N. z 10.03.2005 r., II PZP 2/05 [podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych], OSP 2006, z. 6, poz. 76, ss. 355-357, 2006
  5. Glosa do wyroku S.N. z 13.10.1999 r., I PKN 292/99 [podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych], OSP 2001, z. 10, poz. 150, ss. 508-510, 2001
  6. Glosa do wyroku S.N. z 7.09.1995 r., I PRN 43/95 [przygotowanie zawodowe młodocianych], OSP 1996, z. 12, poz. 221, ss. 553-554, 1996
  7. Glosa do uchwały SN z 11.09.92, III AZP 19/92 [pobieranie nauki jako przesłanka pojęcia bezrobotnego], OSP 1993, z. 7-8, poz. 140, ss. 319-320, 1993
  8. Glosa do uchwały SN z 6.11.91, I PZP 49/91 [wypowiedzenie stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego], OSP 1993, z. 10, poz. 202, ss. 476-478, 1993
  9. Glosa do uchwały SN z 17.09.91, I PZP 22/91 [przygotowanie zawodowe młodocianych], OSP 1992, z. 10, poz. 224, ss. 474-475, 1992
  10. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 7.12.88, III PZP 32/88 [treść umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych], PiZS 1991, nr 1, ss. 56-59, 1991
  11. Glosa do postan. SN z 22.11.79, III PZP 7/79 [pojęcie pracownika wg Kodeksu pracy], OSPiKA 1980, z. 12, poz. 221, ss. 527-529, 1980
 • Others

  1. Recenzja: Dominika Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 2017, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 10
  2. Worker mobility and measures adopted by the employment services for promoting mobility; ADAPT - Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Włochy, listopad 2006, ss. 36, 2006
  3. Active labour market actions and models, institutional frame works, policies and powers. Country report – Poland; ADAPT - Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia, Włochy, luty 2005, ss. 96, 2005
  4. Skutki projektu zmian w Kodeksie pracy w sferze praw i interesów pracowników, /w:/ Zmiany w Kodeksie pracy jako element reformy i dostosowania prawa pracy do prawa Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia 14 maja 2002 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2002, referat – ss. 29-32; główne tezy – ss. 90-92, 2002
  5. Cykl: Prawa pracownika w nowym Kodeksie pracy: Podstawowe zasady prawa pracy - Panaceum 1996, nr 3 (32), s.15 ; Zasady zawierania umów o pracę - Panaceum 1996, nr 4 (33), s. 15; Rozwiązywanie umów o pracę - Panaceum 1996, nr 5 (34), s. 25; Obowiązki pracodawcy wobec pracownika - Panaceum 1996, nr 6 (35), s. 9; Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą i ich dochodzenie - Panaceum 1996, nr 7 (36), s. 17; Umowy zlecenia zawierane przez lekarzy i skutki prawne z nich wynikajace - Panaceum 1997, nr 1, s. 15; Urlopy wypoczynkowe oraz ochrona pracy kobiet - Panaceum 1997, nr 2, s. 25;, 1996
  6. Układy zbiorowe pracy w nowym kształcie prawnym, /w:/W.Kubyszek, G.Kuźma, M.Włodarczyk: Układy zbiorowe pracy, Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Łódź 1995, ss. 7-19, 1995
  7. Bezrobocie i bezrobotni. O czym trzeba wiedzieć, pr. zb. pod red E.Malinowskiej (współaut.: W.Błaszczyk, Z.Góral, Z.Janowska, E.Malinowska), Łódź 1994, ss. 21-43, 1994
  8. Poradnik bezrobotnego, Łódź 1992 (współaut. Z.Góral), ss. 24, 1992

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.