EN

dr hab. Monika Namysłowska, prof. nadzw. UŁ

Monika Namysłowska Monika Namysłowska

Contact

Room: 4.22

mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356384

Egzamin z prawa reklamy UE

 • Books & chapters in edited collections

  1. Durchsetzung von grenzüberschreitenden Verbraucheransprüchen aus unlauteren Geschäftspraktiken (w:) Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (red.), Verbraucher und Rechtsdurchsetzung in der Grenzregion, Frankfurt (Oder)/Potsdam 2015, 2015
  2. Dochodzenie transgranicznych roszczeń konsumenckich z tytułu nieuczciwych praktyk handlowych. Zarys problematyki (w:) Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (red.) Konsument a dochodzenie roszczeń w regionie przygranicznym, Frankfurt nad Odrą/Poczdam 2015, 2015
  3. Internetowa reklama behawioralna – między regulacją prawną a samoregulacją (w:) J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, Warszawa 2015 , 2015
  4. Komentarz do § 5 UWG, § 5a UWG, § 6 UWG (w:) G. Spindler, F. Schuster (red.), Recht der elektronischen Medien, C.H. Beck 2015 (współautor H.-W. Micklitz), 2015
  5. Komentarz do art. 1 pkt 1, 5, 7, 8 (współautor D. Lubasz), 9, 12 (współautor D. Lubasz), 25 (współautor D. Lubasz), art. 44 pkt 1, art. 48, art. 49, art. 52, art. 53, art. 55 ustawy o prawach konsumenta (w:) D. Lubasz, M. Namysłowska, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015, 2015
  6. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej (w:) T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2015, 2015
  7. Nowa regulacja obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w świecie cyfrowym (współautor: Dominik Lubasz) (w:) D. Szostek, J. Gołaczyński, Konsument w świecie cyfrowym, Katowice 2015, s. 44–51 (http://serwer1573845.home.pl/pub/KwSC/)., 2015
  8. O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, 2015
  9. Ustawa o prawach konsumenta w świetle dyrektywy 2011/83/UE (w:) D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015, 2015
  10. Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza, Wolters Kluwer 2014. , 2014
  11. Fair B2C Advertising in the Telecommunications and Banking Sector in Poland - Mission: Impossible? (w:) T. Tóth (red.), Unfair Commercial Practices. The long road to harmonized law enforcement, Pázmány Press 2014, 2014
  12. The Blacklist of Unfair Commercial Practices: The Black Sheep, Red Herring or White Elephant of the Unfair Commercial Practices Directive? (w:) W. van Boom, A. Garde, O. Akseli, The European Unfair Commercial Practices Directive. Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems, Ashgate 2014. , 2014
  13. Komentarz do art. 2 i art. 6 ustawy o ochronie baz danych (współautor D. Lubasz) [w:] M. Namysłowska, D. Lubasz, Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013., 2013
  14. Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz (redakcja, współredaktor D. Lubasz), LexisNexis, Warszawa 2013., 2013
  15. Europejskie prawo konsumenckie – zawsze i wszędzie? [w:] M.B. Król, Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, Kraków 2012., 2012
  16. Europejskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji - od różnorodności do jedności? [w:] C. Mik (red.), Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012., 2012
  17. Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (red. naukowa), 2012
  18. Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zwalczanie nieuczciwej reklamy [w:] M. Namysłowska (red. naukowa), Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012., 2012
  19. Zwalczanie nieuczciwej reklamy ukrytej w prawie polskim i niemieckim (współautor K. Sztobryn) [w:] M. Namysłowska (red. naukowa), Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012., 2012
  20. Komentarz do art. 2 pkt 2, art. 4, art. 9, art. 10, art. 26 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [w:] Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (red. M. Namysłowska, D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  21. Komentarz do art. 2 pkt 5, art. 2 pkt 7, art. 10 ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym [w:] Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (red. M. Namysłowska, D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  22. Polska wobec zmiany standardu harmonizacji prawa ochrony konsumentów, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011., 2011
  23. Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw (redakcja, współredaktor D. Lubasz), Lexis Nexis, Warszawa 2011., 2011
  24. Zakaz wiązania technologicznego z art. 82 TWE w świetle wyroku w sprawie Microsoft (współautor K. Klafkowska-Waśniowska) [w:] M. Kępiński (red. naukowa) Zarys prawa własności intelektualnej. Tom II, K. Klafkowska-Waśniowska, J. Kępiński, R. Sikorski (red.) Własność intelektualna a konkurencja, Warszawa 2011., 2011
  25. Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Łódź 2010 (współautor J. Grzywaczewska, D. Lubasz, J. Szydlik-Derczyńska)., 2010
  26. Die Zukunft des europäischen Verbraucherrechts. Einige Anmerkungen im Lichte des Grünbuchs zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Verbraucheraquis und der Stellungnahmen der deutschen und polnischen Regierung [w:] Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung, Weigt Z., Warda A. (red.), Łódź 2009., 2009
  27. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki, Królikowska-Olczak M. (red.), Warszawa 2005., 2005
  28. Reklama porównawcza w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej, Królikowska-Olczak M. (red.), Kraków 2004., 2004
 • Articles

  1. Der Biss in den (sauren) Apfel oder die europäische Durchsetzung von Verbraucherrechten auf dem Prüfstand, Verbraucher und Recht 2015, nr 11.  , 2015
  2. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu interesów konsumentów – wzmocnienie ochrony konsumentów czy nadużycie praw przedsiębiorcy?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 3, 2015
  3. Bój o vacatio legis nowych praw konsumentów, Rzeczpospolita z 14 maja 2014 r., s. C8., 2014
  4. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 2, 2014
  5. Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązywanie (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11 (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  6. Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązywanie (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11 (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  7. To B2C or not to B2C. Some Reflections on the Regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish Perspective, Journal of Consumer Policy 2013, nr 3., 2013
  8. Wojna wszystkich ze wszystkimi, Dziennik Gazeta Prawna nr 142, dodatek Prawnik, 24.7.2013 r. (współautorzy: E. Łętowska, M. Grochowski, A. Wiewiórowska-Domagalska)., 2013
  9. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 7., 2012
  10. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 8., 2012
  11. Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12. , 2011
  12. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 10., 2011
  13. Perfumy prawie oryginalne, Rzeczpospolita z dn. 8.4.2010 r., 2010
  14. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2007 r., Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 1., 2010
  15. Przyszłość ochrony oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3 (współautor A. Wróbel)., 2010
  16. Trifft die Schwarze Liste der unlauteren Geschäftspraktiken ins Schwarze? Bewertung im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil 2010, nr 12., 2010
  17. Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych – uwagi na tle orzecznictwa TS, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 8., 2010
  18. Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 10., 2009
  19. Lokowanie produktu w prawie wspólnotowym – dozwolone czy zakazane?, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6, (współautor K. Sztobryn)., 2009
  20. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2006 r., Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 11., 2009
  21. Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 10. , 2008
  22. Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów od 1.05.2004 r. do 31.12.2005 r., Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12., 2008
  23. Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 1., 2008
  24. Seans filmowy czy reklamowy?, Rzeczpospolita z dn. 15.2.2008 r. (współautor K. Sztobryn)., 2008
  25. Ukryta reklama po implementacji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, Państwo i Prawo 2008, nr 11, (współautor K. Sztobryn)., 2008
  26. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Monitor Prawniczy 2007, nr 23., 2007
  27. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: niewykorzystana szansa, Rzeczpospolita z dn. 3.7.2007 r., 2007
  28. Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE - cz. I, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 2., 2007
  29. Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE - cz. II, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 3., 2007
  30. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w Internecie na płaszczyźnie wspólnotowej i polskiej, Studia Prawno-Europejskie 2006, t. VIII (współautor D. Lubasz)., 2006
  31. Some Comments on the Rejection of the “Software Patent” Draft Directive, IPR Bulletin 2006, nr 25, Bruksela., 2006
  32. Projekt reformy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej – zagadnienia materialnoprawne, Monitor Prawniczy 2004, nr 3. , 2004
 • Glosy

  1. Czy można zbudować „piramidę”? Glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. w sprawie C-515/12 4finance, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 11., 2014
  2. Der Preis ist heiß. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2012 in der Rs C-428/11 (Purely Creative ua/Office of Fair Trading), EUVR (Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht) 2013, nr 2., 2013
  3. Kiedy przyznanie nagrody jest nieuczciwą praktyką handlową? - glosa do wyroku TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-428/11 Purely Creative i in., Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1., 2013
  4. Glosa do wyroku TS z dnia 9 czerwca 2011 r., C-52/10 Eleftheri tileorasi i Konstantinos Giannikos, LEX/el. 2012 (współautor K. Sztobryn)., 2012
  5. Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 2008 r., C-205/07 Gysbrechts, LEX/el. 2011., 2011
  6. Granice krajowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych - glosa do wyroku TS z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag i do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 11., 2011
  7. Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02, LEX/el. 2010., 2010
  8. Glosa do wyroku SPI z dnia 17 września 2007 r., T-201/04 Microsoft, LEX/el. 2010 (współautor K. Klafkowska-Waśniowska)., 2010
  9. Glosa do wyroku TS z dnia 14 stycznia 2010 r., C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft, LEX/el. 2010., 2010
  10. Glosa do wyroku TS z dnia 14 stycznia 2010 r., C-522/08 Telekomunikacja Polska, LEX/el. 2010., 2010
  11. Glosa do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-261/07 i C-299/07 VTB i Galatea, LEX/el. 2010., 2010
  12. Glosa do wyroków TS z dnia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe i wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-59/05 Siemens, LEX/el. 2009., 2009
  13. Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings & O2, LEX/el. 2009., 2009
  14. Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C 487/07 L'Oréal SA, LEX/el. 2009., 2009
  15. Glosa do wyroku TS z dnia 19 kwietnia 2007 r., C-381/05 De Landtsheer, LEX/el. 2009., 2009
  16. Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C-356/04 Lidl Belgium, LEX/el. 2009., 2009
 • Others

  1. Sprawozdanie z konferencji pt. 10 Jahre UGP-Richtlinie: Erfahrungen und Perspektiven, Berlin, 7-8 maja 2015 r. (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8., 2015
  2. Konsument!, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4., 2014
  3. Opracowanie haseł „B2C”, „ ochrona konsumenta”, „nieuczciwe praktyki handlowe przedsiębiorców wobec konsumentów” (w:) Z. Brodecki (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, tom III, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014., 2014
  4. Sprawozdanie z konferencji "Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian". Warszawa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 18.03.2014 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4. , 2014
  5. Sprawozdanie z konferencji "The Image(s) of the ‘Consumer’ in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law", St Anne’s College, Oxford, 27–28.03.2014 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4., 2014
  6. Niedyskryminacja w Unii Europejskiej – zasada czy slogan? Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.4.2012 r.), Edukacja Prawnicza 2012, nr 6., 2012
  7. Ochrona konsumenta w świetle prawa bankowego, prawa reklamy i prawa telekomunikacyjnego. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.5.2011 r.), Edukacja Prawnicza 2011, nr 7., 2011
  8. Wszystkie chwyty dozwolone? Prawne aspekty reklamy. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (22-23.10.2010 r.), Edukacja Prawnicza 2010, nr 12., 2010
  9. Skutki rozporządzenia nr 1/2003 dla polskich sądów powszechnych z uwzględnieniem doświadczeń sądów łódzkich [w:] Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Przewodnik, Łódź 2009., 2009
  10. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji w Łodzi (8-9.6.2006), Państwo i Prawo 2007, nr 4 (współautor D. Skupień)., 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.