EN

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof.

Contact

 • Books & chapters in edited collections

  1. Funkcje procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011 - redakcja naukowa str.830  , 2011
  2. Obrońca z urzędu w polskim procesie karnym – w: Funkcje Procesu Karnego, Warszawa 2011, s. 297-316 , 2011
  3. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe w Podatki 2011 rozdział- opracowanie zbiorowe pod red. Aleksandra Kaźmierskiego, 2011
  4. Podstawowe założenia materialnego i procesowego prawa wykroczeń w : Kodeks wykroczeń Warszawa 2011, s. 67 , 2011
  5. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe (w:) Podatki 2010, praca zbiorowa , Warszawa 2010, s. 1132 - 1202, 2010
  6. Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, wydanie 4, stron 764, 2009
  7. Model postępowania przygotowawczego w świetle kodeksu postępowania karnego z 1997 r. oraz jego nowelizacji w okresie 1998-2007 (w:) Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian, Lublin 2009, s. 156-173, 2009
  8. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu (w:) Rzetelny Proces Karny, Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Wrocław 2009, s. 295-311 , 2009
  9. Podstawowe założenia materialnego i procesowego prawa wykroczeń (w:) Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, C.H. Beck 2009, wydanie 13 stron 62 (zmiany w 30%), 2009
  10. Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, stron 1502  , 2008
  11. Kodeks wykroczeń kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przepisy wprowadzające, Wydanie 11, C.H Beck, Warszawa 2008, s. 800  , 2008
  12. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe (w) Podatki praca zbiorowa , Warszawa 2008, s. 1209-1334, 2008
  13. Podstawowe założenia materialnego i procesowego prawa wykroczeń (w:) Kodeks wykroczeń, Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2008 s. 54  , 2008
  14. Prawo karne Procesowe. kazusy (red), Warszawa 2008 s. 275, 2008
  15. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jako surogat aktu oskarżenia (w:) Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi "Skargomy model procesu karnego", Wolters Kluwer, Poznań 2008, s. 97 -116  , 2008
  16. Kształtowanie się reguł uzasadniania orzeczeń o oddaleniu kasacji jako oczywiście bezzasadnej na gruncie k.p.k. z 1997 roku ,Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007 s. 155-179, 2007
  17. Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych., Księga jubileuszowa Prof. A. Gaberle, Kraków 2007 s. 174-184, 2007
  18.  Kilka refleksji na temat sugestii wprowadzenia instytucji sędziego śledczego (w:) Węzłowe problemy procesu karnego, praca zbiorowa pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2010 s. 105-114
  19. Kilka uwag o potrzebie sięgania do wykładni systemowej i funkcjonalnej w procesie wykładni przepisów prawa w sprawach karnych [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010, s. 399-411).
  20. Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010 s. 664 (współautorstwo z dr M. Zbrojewska i dr W. Jankowskim)
  21. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe (w:) Podatki 2010, praca zbiorowa , Warszawa 2010, s. 1132 – 1202
  22. Podstawowe założenia materialnego i procesowego prawa wykroczeń (w:) Kodeks wykroczeń , Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2010, wyd. 14 s. 64
  23. Podstawowe założenia materialnego i procesowego prawa wykroczeń (w:) Kodeks wykroczeń , Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2010, wyd. 154 s. 66
  24. Prawo Karne Procesowe. Testy, Warszawa 2010, s. 197
  25. Rzetelne postępowanie odwoławcze i kasacyjne. (w:) Rzetelny proces karny.  pod red J. Skorupki, Warszawa 2010, s.  115-128
 • Manuals, scripts

  1. Polskie postępowanie Karne , Warszawa 2011 współautorstwo J. Tylman s. 1137, 2011
  2. Prawo Karne Procesowe Kazusy, Warszawa 2011 – redakcja naukowa s. 312 , 2011
  3. Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie VII, zmienione i uzupełnione, Warszawa 2009 s. 1036 (wspólnie z Prof. J. Tylmanem), 2009
  4. Polskie postępowanie karne, wyd. 6. Warszawa 2007 (wspólatorstwo J. Tylman), 2007
 • Articles

  1. O projektowanych zmianach przepisów w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania kary i warunkowego umorzenia postępowania, Probacja nr 1 z 2009r., s. 139-144, 2009
  2. Odstąpienie od oskarżenia w sprawach o czyny ścigane z oskarżenia prywatnego, Palestra nr 1-2/2009, s. 39-49 , 2009
  3. Zobowiązywanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody lub uiszczenia nawiązki w trybie art. 46 k.k., Przegląd Sądowy nr 1 z 2009 , s 48-55 , 2009
  4. Przekazanie przez sąd sprawy prokuratorowi do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych , Przegląd Sądowy 2008 nr 2, s 42 - 57, 2008
  5. Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym po nowelizacji k.p.k, Prokuratura i Prawo 2008 nr 3, s. 5-16  , 2008
  6. Podmiot zbiorowy jako quasi-strona postępowania karnego i karnego skarbowego, Przegląd sądowy nr 2, 2007, s. 30-40, 2007
  7. W kwestii terminów, w jakich w prawie wykroczeń dopuszczalne jest nałożenie grzywny mandatem karnym oraz uiszczania tak nałożonej grzywny, Paragraf na drodze nr 9 2007, s. 14-24, 2007
  8. Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 2009 r. ustawy o prokuraturze., Prokuratura i Prawo nr 1-2 z 2010 r. s. 41-60
  9. Nowy model postępowania przyspieszonego w sprawach karnych  Prokuratura i Prawo nr 4 z 2010 r. s. 6 - 26
 • Others

  1. Kilka refleksji na temat wprowadzenia instytucji sędziego śledczego, Kraków 2009 – materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.