prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, prof.

Contact

Room: 4.74

 • Books & chapters in edited collections

  1. Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, red. naukowa: Z. Kmieciak i W. Chróścielewski; współautorzy Z. Kmieciak, W. Chrościelewski, A. Krawczyk i J. Wegner, s. 1167, 2019, Wolters Kluwer
  2. System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Laszczyca i A. Matan, t. II, cz. I, Zakres podmiotowyi przedmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, red. naukowa: W. Chróścielewski + autorstwo rozdz. 2 Organ prpowadzący postępowane, 2018, Wolters Kluwer
  3. Niezbędność modyfikacji nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego jako element racjonalizacji prawa administracyjnego [w:] Racjonalny  ustawodawca- racjonalna administracja, pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016, s. 299 - 307., 2016
  4. Ustawa o cudzoziemcach, Komentarz pod red. J. Chlebnego, C.H.Beck 2015, (komentarz do art. 16 - 22  [ s. 113 - 131], art. 49 - 57 [s. 250 - 261] oraz art 428 - 458 [s. 887 -923]., 2015
  5. Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Oficyna a Wolters Kluwer business 2010, (autorstwo rozdz. 13 Slowacja), s. 348 - 371. 
  6. System prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, t. 10 - Sądowa kontrola administracji (autorstwo rozdz. VI -  Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego), C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2014, s. 231 - 273.
  7. System prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, t. 10 Sądowa kontrola administracji publicznej, ( autorstwo rozdz. VI Strony i  uczestnicy postępowania sadowoadministracyjnego, C. H. Beck, Instytut nauk Prawnych PAN, wyd. 2,  2016, s. 231 -  275 
 • Manuals, scripts

  1. Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu, pod red. Z. Kmieciaka – rozdz. III Zakres jurysdykcji sądów administracyjnych i rozdz. IV Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, wyd. 2, s. 74 – 133., 2017, C . H. BECK Warszawa
  2. Polskie prawo podatkowe, pod red. W. Nykla, Warszawa Difiin 2015, (współaustorstwo rozdz. IV, s. 91 - 159), s. 395. , 2015
  3. Polskie sądownictwo administracyjne, Zarys systemu, pod red. Z. Kmieciaka, (autorstwo rozdz. III - Zakres jurysdykcji sądów administracyjnych i rozdz.IV - Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego), C.H.Beck 2015, s. 73 - 231, 2015
  4. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądamia administracyjnymi,  (współautor. J. P. Tarno), Warszawa , Wolters Kluwer 2016, s. 567., 2015
  5. Polskie prawo podatkowe, [w:] red. W. Nykiel, W. Chróscielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Difin, Warszawa 2013 (współautorstwo rozdz. 4 - Postępowanie podatkowe), 2013
  6. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2013 wyd. 3, s. 521 (współautor J.P. Tarno)., 2013
 • Articles

  1. Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwolawczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z 29 grudnia 2016 r. [w:] O prawie administracyjnym i administracji, Refleksje, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, ZNSA 2016, z. 5. s. 23 - 35., 2016
  3. Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - racjonalne odmiennosci czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych? ZNSA 2016, nr 2, s. 9 - 22., 2016
  4. Czy potrzebny jest nowy kodeks postępowania administracyjnego? [w:] Administracja publiczna - aktualne wyzwania, red. L. Zacharko, A. Matan i D. Gregorczyk, Katowice 2015, s. 37 - 53., 2015
  5. Kasacyjny czy reformacyjny model postępowania odwoławczego? "Państwo i Prawo" 2015, nr 1, s. 3 - 19., 2015
  6. Oplaty od środków zaskarżenia - propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, nr 4 (61), s. 22 - 36., 2015
  7. Spory wokół instytucji wyłaczenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, "Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2015, nr 3 (40, s. 5 -26., 2015
  8. Postępowanie administracyjne wobec członkostwa polski w Unii Europejskiej [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Problemy prawnoadministracyjne, t. II, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014, s. 189 - 204., 2014
  9. O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, "Państwo i Prawo" 2013, nr 12, s. 15 -30., 2013
  10. Samorządowe kolegia odwoławcze - dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna potrzeba zmian, [w:] red. K. Sieniawska, Samorządowe kolegia odwoławcze - przeszłość i przyszłość, Kraków 2011, s. 177-184, 2011
  11. Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2011, z. 4, s. 61-72, 2011
  12. Z problematyki właściwości organów w postępowaniu administracyjnym (propozycje zmiany przepisów k.p.a.), "Administracja Terria - Dydaktyka - Praktyka" 2011, nr 4 (25), s, 7 - 34., 2011
  13. Z problematyki wznowienia postępowania administracyjnego, [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr ahb. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 117-129, 2011
  14. Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 4(37), s. 9-25, 2011
  15. Czy kodeks postępowania administracyjnego odpowiada standardom prawa do dobrej administracji?, [w:] M. Horakova, Maxim Tomoszek, Vliv EU a Rady Evropy na spravni rizeni v CR a v Polsku (Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010, s. 10-20, 2010
  16. Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowadministracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5 -6 (wydanie specjalne z okazji 30-lecia NSA), s. 77 - 93., 2010
  17. W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r. [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 44-60, 2009
  18. Sądownictwo administracyjne - zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej, Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Prof. Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 37-52, 2008
  19. Caracteristicas esenciales del procedimento tributario en Polonia, "Cronica Tributaria" 2007, nr 124, s. 81-99, artykuł w hiszpańskim czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instituto de Studios Fiscales, (współautor W. Nykiel), 2007
  20. Kodeks postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji [w:] Kodyfikacja postepowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 67 -77, (artykuł, współautor Z. Kmieciak)
  21. Pojęcie "nieodwracalne skutki prawne" w rozumieniu art 156 par. 2 k.p.a. [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Jackowi Langowi, Warszawa 2009, s. 75 -91.
  22. Wojewódzkie kolegia administracyjne - nowe organy odwołlawcze w postępowaniu administracyjnym "Administracja, Teoria - Dydaktyka - Praktyka " 2016, nr 4 (45), s. 5 - 25.
  23. Związanie organu administracji publicznej wlasną decyzją a mozliwość dokonania jej autoweryfikacji, "Państwo i Prawo" 2017 , nr4, s. 54 - 68

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.