EN

prof. dr hab. Wojciech J. Katner, prof.

Contact

Room: 4.07

wjkatner@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6655766

Programy i zasady egzaminowania z przedmiotu "prawo gospodarcze i handlowe" studia stacjonarne kierunek: Prawo, w r. ak. 2019/2020

 • Books & chapters in edited collections

  1. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego, w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne, cześć ogólna, red. M. Safjan, wyd.2, CH Beck – PWN, Warszawa 2012, stron 93, 2012
  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych (gospodarczych) (w:) S. Włodyka (red) System Prawa Handlowego ,Prawo umów handlowych, tom 5 , wyd III, rozdział V s. 257-327, C.H. Beck , Warszawa 2011, 2011
  3. Polska class action – wybrane zagadnienia prawa materialnego i postępowania cywilnego (w:) Aurea Praxis – Aurea Theoria, księga pamiątkowa profesora Tadeusza Erecińskiego, red J. Gudowski, K. Weitz, Lexis Nexis Warszawa 2011 s. 341-373 ( współautor M. Krakowiak), 2011
  4. Sprzedaż (w:) J. Rajski (red) System Prawa Prywatnego , Prawo zobowiązań – część szczególna, tom 7, rozdział 1 i 2 s. 3-161; 245-258, C.H. Beck , Warszawa 2011, wyd. II, 2011
  5. Umowy w obrocie towarowym (w:) S. Włodyka (red) System Prawa Handlowego , Prawo umów handlowych, tom 5 , wyd III, rozdział 10 s. 689-804, C.H. Beck , Warszawa 2011, 2011
  6. Drogi i bezdroża prawnej regulacji przedsiębiorczości w Polsce w latach transformacji ustrojowej i akcesji unijnej aż po dzień dzisiejszy - zarys oceny i studium przypadków, w: Studia i rozprawy księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, red. A. Janik, SGH, Warszawa 2009, s. 261-582, 2009
  7. Kodeks Cywilny Komentarz, częśc ogolna, red. M. pyziak – Szafnicka, komentarz do art. 431, 44-554 s. 399-413 i 450-540, 2009
  8. Cena i inne oznaczenia rzeczy (towaru) w umowie sprzedaży (w:) „Europeizacja prawa prywatnego, t. I red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott- Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 541-563, 2008
  9. Nowe typy umów handlowych (New Types of Commercial Contracts) (w:) Súèasnost a perspectivy právnej regulácie obchodných zmlúv, red, J. Husár, Košice 2008, s. 77-84, 2008
  10. Rozporządzanie własnością państwową zwłaszcza państwowej osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki kapitałowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) „Węzłowe problemy prawa handlowego”, VI Ogólnopolski Zjazd katedr Prawa Handlowego, Szczecin 2008, s. 141 -158, 2008
  11. Cena i inne oznaczenia rzeczy (towaru) w umowie sprzedaży, Materiały Zjazdu Katedr Prawa Cywilnego, Wisła, wrzesień 2006, Zakamycze, Kraków 2007 , 2007
  12. Nowe typy umów handlowych – New Types of Commercial Contracts, referat Konferencja Katedr Prawa Handlowego, Słowacja, październik 2007, wydawnictwo Uniwersytetu J.S. Šafarika, Koszyce 2007 s. 1-20, 2007
  13. Podpis elektroniczny w prawie europejskim i polskim na tle uwag do procesu harmonizowania obu tych systemów prawnych (w:) W kierunku Europeizacji prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s.213-225, 2007
  14. Precz z lichwą! Konsekwencje prawne ustawy z 2005 r. zmierzającej do zwalczania lichwy (w:). Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Marii Poźniak – Niedzielskiej (red: A. Kidyba, R. Skupisz) Wolters Kluwer Polska , Kraków 2007, s. 119-132, 2007
  15. Szkodliwy spór o prawdziwe i nieprawdziwe harcerstwo. (w:) Odrodzenie Harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959, materiały z konferencji naukowej odbytej w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 r., wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 2007
  16. Wykonywanie prawa własności państwowej osoby prawnej będącej wspólnikiem w spółce kapitałowej, referat Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, Międzyzdroje, wrzesień 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2007  , 2007
 • Manuals, scripts

  1. Prawo cywilne i handlowe w zarysie podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, redakcja plus rozdziały I, II, III, IV § 1-4, IX, XII, XVI §1, §6, §10, wstęp, 2011
  2. Pojęcie umowy nienazwanej, Studia Prawa Prywatnego nr 1 (12) 2009r. s. 1-17, 2009
 • Articles

  1. Charakter prawny i skutki rozdzielenia w prawie polskim rejestracji przedsiębiorców-osób fizycznych i innych przedsiębiorców, współautor M. Węgierski, w: Zeszyty Naukowe KUL, Lublin 2012, stron 22, 2012
  2. Mergers and and other types of transformation of commercial companies with special focus on protecting creditors of merging capital companies (Polish law in light of European Union law), współautor K. Fliszkiewicz, w: Právo-Obchod-Ekonomika II, red. J. Suchoža, J. Husár, Zbornik vedeckých prác, Łeges, Praha 2012, stron 19,, 2012
  3. Obowiązek udzielania informacji akcjonariuszowi spółki akcyjnej (art. 428 ksh) a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 3 i 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2012, stron 19, 2012
  4. 9. Leasing in the Polish Civil Code (w:) Uniform Law Review Revue de droint uniforme, vol. XVI wyd UNIDROIT 2011, w 1-2 s. 401-414, 2011
  5. Dyskusja na temat projektu zmian w przepisach spółki z o.o., wstęp i red, PPH 2011 nr 9 s. 4, 2011
  6. Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (współautorstwo) PPH 2011, nr 4 s. 9-17, 2011
  7. Najwyższa Izba Kontroli u podstaw siły i praworządności Rzeczypospolitej, Kontrola Państwowa, 2009 nr 2 s. 43-56, 2009
  8. Niech gospodarują. Jakie są prawne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez państwowe szkoły wyższe?, Forum Akademickie, 2007 nr 6 s. 44-46, 2007
  9. Pojęcie przedsiębiorcy – w odpowiedzi na artykuł dr A. G. Harli , PPH 2007 nr 4 , 2007
  10. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej i nie powinna być przedsiębiorcą, Gazeta Prawna 2007 nr 137, 2007
 • Glosy

  1. Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej - glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r. (III CZP 65/07), Glosa 2009 nr 2 s. 34-43, 2009
  2. Glosa - Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2006 r., I CSK 185/05, art. 231 § 1 k.c., OSP 2007 nr 5 poz. 62 str. 387 , 2007
  3. Umorzenie udziałów w spółce z o.o. a wyłączenie wspólnika ze spółki – glosa do wyroku SN z 12.05.2005 r., Glosa 2007 , nr 2 s. 23-32, 2007
 • Others

  1. Wykorzystywanie do ochrony konsumentów powództwa grupowego w : Potencjalne i rzeczywiste standardu ochrony prawnej Konsumenta, wyd Uniwersytetu Wrocławskiego 2011 s. 55-76, 2011

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.