prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, prof.

Contact

 • Books & chapters in edited collections

  1. Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego? – dwugłos [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej, Warszawa 2014, s. 17-32, 2014
  2. Poland [w:] Codification of Administrative Procedure, red. Jean-Bernard Auby, wstęp George Bermann, Bruylant, Bruksela 2014, s. 329-343, 2014
  3. Rozdz. IV, § 14: Postępowanie przed organami administracyjnymi państw członkowskich UE, s. 215 – 246, rozdz. VI: Europejska formuła prawa do dobrej administracji – aspekt procesowy, s. 337 – 396, rozdz. VII: Europejskie standardy prawa do sądu w sprawach z dziedziny administracji publicznej, s. 397 – 463 [w:] System prawa administracyjnego, t. 3 – Europeizacja prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2014, 2014
  4. Rozdz. VII: Wszczęcie postępowania sądwoadministracyjnego, s. 275 – 309, rozdz. XIII: Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, s. 639 – 663 [w:] System prawa administracyjnego, t. 10 – Sądowa kontrola administracji publicznej, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2014, 2014
  5. The Recognition of Foreign Administrative Acts (The Polish Perspective) [w:] Rapports polonais. XIX-e congrès international de droit comparé. XIX-th International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26.VII.2014, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2014, s. 319-331 (współautorzy: P. Florjanowicz-Błachut, R. Siuciński), 2014
  6. G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia, tom III, Skuteczność regulacji, C.H. Beck, Warszawa 2013Redakcja oraz autorstwo rozdziału Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń, s. 1-20, 2013
  7. Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń europejskiego case law [w:] M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga (red.), Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Warszawa 2012, s. 113-126, 2012
  8. Idea europejskiego prawa administracyjnego [w:] P. Chmielnicki, A. Dybała (red.), Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Kielce 2011, s. 9-13, 2011
  9. Instytucja przedsądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym (na przykładzie procedury przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez francuską Radę Stanu) [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 417-427, 2011
  10. Public-Private Partnership in Poland [w:] Partenariats public-privé: rapports du XVIIIe congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé/Public-Private Partnership: Reports of the XVIII Congress of the International Academy of Comparative Law, pod red. F. Lichère'a, Bruylant, Bruksela 2011, s. 437-444, 2011
  11. Kodeks postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 67 – 77 (współautor: W. Chróścielewski)., 2010
  12. Public-Private Partnership in Poland (Within the Concept of Administrative Contracts) [w:] Rapport polonais. XVIIIe Congrés international de droit comparé. XVIIIth International Congress of Comparative Law. Washington, 25.VII – 1.VIII 2010, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2010, s. 285-290, 2010
  13. Instancyjność postępowania administracyjnego (Uwagi prawnoporównawcze) [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi Langowi, red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E, Stefańska, Warszawa 2009, s. 137 – 144., 2009
  14. Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy) [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 15 – 24., 2009
  15. Niezależność i bezstronność orzekania jako wartość procedury administracyjnej [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, Warszawa 2009, s. 103 – 109., 2009
  16. Sprawiedliwość proceduralna [w:] Europa urzędników, red. Z. Brodecki, Warszawa 2009, s. 179 – 186., 2009
  17. Wykonanie decyzji administracyjnej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 197 – 205., 2009
  18. Z zagadnień metodologii badań skuteczności regulacji administracyjnoprawnej [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, red. G. Szpor, Warszawa 2009, s. 11 – 19., 2009
  19. Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej [w:] Ewolucja prawnych form, administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod. red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy, Warszawa 2008, s. 53 – 60 (współautor: Z. Defecińska-Tomczak)., 2008
  20. Urzędowe Interpretacje przepisów prawa podatkowego (nowe wyzwania), [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, pod red. naukową T. Bąkowskiego, K. Grajewskiego, J. Warylewskiego, Warszawa 2008, s. 121 – 133., 2008
  21. Funkcje procedury a efektywność ochrony sądowoadministracyjnej (na przykładzie sporów w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu), [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 261 – 273., 2007
  22. Mediacja w polskim prawie administracyjnym [w:] Mediacja w sprawach administracyjnych, pod red. H. Machińskiej, Warszawa 2007, s. 35 – 47., 2007
  23. The Rulemaking Powers of Independent Administrative Agencies in Poland [w:] Rapports polonais. Présentés au XVIIe congrès international de droit comparé. Utrecht, 16-22 juillet 2006, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2006, s. 189-197, 2006
  24. Kierunki wykładni prawa w działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 – 2005, Warszawa 2005, s. 75 – 89 (współautor: W. Chróścielewski)., 2005
  25. Procedura administracyjna a zasady poprawnej legislacji [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 101 – 116 (współautorzy: W. Chróścielewski, J. P. Tarno)., 2005
  26. Przyszłość instytucji niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, pod red. Cz. Martysza i A. Matana, Zakamycze 2005, s. 55 – 65,, 2005
  27. Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego – dylematy praktyczne [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 231 – 235., 2004
  28. Granice prawa do sądu w sprawach administracyjnych [w:] Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar. Międzynarodowa konferencja naukowa – 0lszanica 23 – 26 maja 2004 r., Rzeszów 2004, s. 71 – 79 (współautor: W, Chróścielewski)., 2004
  29. Polski model egzekucji administracyjnej - mit czy rzeczywistość? [w:] System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S. Fundowicza i J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 28 – 54 (współautor: K. Defecińska-Tomczak)., 2004
  30. Reforma sądownictwa administracyjnego - oczekiwania i zagrożenia [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004 (współautorzy: W. Chróścielewski, J. P. Tarno), s. 63 – 71., 2004
  31. Encroachment of Criminal Law In Polish Administrative Law (The Conception of Administrative Sanction) [w:] Rapports polonais. Preséntés au sizième congrès international de droit comparé. Brisbane, 14-20 juillet 2002, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2002, s. 275-285, 2002
  32. Omówienie orzeczeń NSA, [w:] Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego. NSA 1981 - 2001, Część I, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski 2002, s. 26 – 36, 54 – 57 oraz 61 – 64., 2002
  33. Sądowa kontrola administracji w Japonii, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001, s. 355 - 361., 2001
  34. The Legitimate Expectation Principle in the Activity of Public Administration (Polish Experiences) [w:] Rapports polonais. Présentés au Quinzimème Congrès International de droit comparé, Łódź 1998, s. 231-239, 1998
  35. Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004, ss. 195
  36. Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 201
  37. Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ss. 209
  38. Polskie sądownictwo administracyjne, C. H. Beck, Warszawa 2006, ss. 236Redakcja oraz opracowanie rozdziałów: Polskie sądownictwo administracyjne na tle systemów europejskich (s. 1-28) i Problem efektywności ochrony sądowoadministracyjnej (s. 213-232)
  39. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 227
  40. Postępowanie administracyjne w Europie, wydanie drugie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 444 (wydanie pierwsze - Zakamycze 2005, ss. 329)Redakcja, Wstęp (s. 9-17) oraz opracowanie rozdziałów: Finlandia (współautor: M. Królikowska-Olczak), s. 137–160, Grecja, s. 182–197 i Zjednoczone Królestwo, s. 413–434
  41. Zarys teorii postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 452, ISBN 978-83-264-3321-4
 • Articles

  1. Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Państwo i Prawo 2014, nr 8, s. 98-111, 2014
  2. Austria – reforma sądownictwa administracyjnego. Wybór przepisów znowelizowanych 51. ustawą federalną Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013, nr 4, s. 187-201 (tłum. i oprac., współautor: P. Florjanowicz-Błachut), 2013
  3. Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013, nr 2, s. 7-20, 2013
  4. O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy), Państwo i Prawo 2013, nr 11, s. 17-32, 2013
  5. Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji, Państwo i Prawo 2013, nr 3, s. 6-20, 2013
  6. The Efficiency of Administrative Courts (in the Light of European and Polish Experiences), Comparative Law Review 2013, nr 15, s. 135-150, 2013
  7. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013, nr 4, s. 25-38, 2013
  8. Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP, Państwo i Prawo 2012, nr 5, s. 3-17, 2012
  9. O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego regulujących postępowanie odwoławcze, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 12, s. 4-11, 2012
  10. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako instytucjonalna gwarancja ochrony zaufania do stanowionego prawa na tle porównawczym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, nr 3, s. 49-63, 2012
  11. Projekt regulacji prawnej dotyczącej wstępnego badania skargi kasacyjnej w postępowaniu przed NSA, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 2, s. 4-10, 2012
  12. Rozstrzyganie sporów pomiędzy jednostką i administracją w systemach common law (Refleksje na kanwie książki Sary Blake), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012, nr 4, s. 275-289, 2012
  13. Rozwój sądownictwa administracyjnego w Europie – współczesne tendencje [w:] I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Biuletyn RPO – Materiały 2012, nr 75, s. 19-34, 2012
  14. Trybunały administracyjne w Kanadzie, Państwo i Prawo 2012, nr 11, s. 59-71, 2012
  15. Wzmocnienie kompetencji najwyższych sądów administracyjnych i jego wpływ na efektywność orzecznictwa, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, nr 4, s. 165-175, 2012
  16. Czy sądy administracyjne stosują przepisy prawa materialnego?, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 2, s. 9-20, 2011
  17. Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2011, nr 10, s. 19-32, 2011
  18. Postępowanie administracyjne w Norwegii – dowód uniwersalizmu czy separatyzmu idei kodyfikacyjnych?, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2011, nr 4, s. 64-89, 2011
  19. Precedens sądowy – istota i znaczenie, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 5, s. 9-18, 2011
  20. Przewlekłość postępowania administracyjnego, Państwo i Prawo 2011, nr 6, s. 30-43, 2011
  21. Efektywność sądowej kontroli administracji publicznej, PiP 2010, nr 11, s. 21 – 34., 2010
  22. Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych, PiP 2010, nr 1, s. 25 – 38., 2010
  23. Rady stanu we współczesnych systemach sądownictwa administracyjnego, PiP 2010, nr 9, s. 17 – 31., 2010
  24. Standardy ochrony praw jednostki w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, ZNSA 2010, nr 5 – 6, s. 219 – 231., 2010
  25. Problem funkcji i metody rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., PiP 2009, nr 9, s. 3 – 17., 2009
  26. Sędziowie prawa administracyjnego w postępowaniu administracyjnym w USA, PiP 2009, nr 3 , s. 85 – 94., 2009
  27. Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich UE i jej konsekwencje dla procesu orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej, ZNSA 2009, nr 2, s. 9 – 26., 2009
  28. Koncepcja decyzji ostatecznej (w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej), ZNSA 2008, nr 2, s. 9 – 19., 2008
  29. Nauka prawa i postępowania administracyjnego w Stanach Zjednoczonych, PPP 2008, nr 10, s. 6 – 14., 2008
  30. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a. (Odwołanie czy remonstracja ?), PiP 2008, nr 3, s. 19 – 35., 2008
  31. Głębokość orzekania w sprawach objętych kognicją sądów administracyjnych, PiP 2007, nr 4, s. 31 – 44., 2007
  32. Polski urzędnik wobec problemów stosowania prawa unijnego, „Studia Prawno-Europejskie" t. IX, Łódź 2007, s. 37 – 95., 2007
  33. Europejskie modele sądownictwa administracyjnego, ZNSA 2006,nr 4 – 5, s. 9 – 19., 2006
  34. Koncepcja interesu prawnego w sprawach udzielania na wniosek banków zezwoleń na wykonywanie prawa głosu z akcji, „Przegląd Prawa Handlowego" (PPH) 2006, nr 6, s. 4 – 7., 2006
  35. Prawotwórstwo sędziowskie w sferze jurysdykcji sądów administracyjnych, PiP 2006, nr 12, s. 22 – 36., 2006
  36. Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, PiP 2006, nr 4, s. 20 – 33., 2006
  37. Dwuinstancyjne postępowanie sądowoadministracyjne a europejskie standardy sądowej kontroli aktów administracyjnych, ST 2005, nr 5, s. 5 – 13., 2005
  38. Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym (Raport badawczy), ST 2005, nr 11, s. 5 – 32 (współautor: W. Chróścielewski)., 2005
  39. Podstawy skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, PiP 2005, nr 1, S. 17 – 28., 2005
  40. Sądowa kontrola działań organów administracji publicznej w świetle standardów europejskich, „Biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych" 2005, nr 1, s. 62 – 66., 2005
  41. Grecka kodyfikacja postępowania administracyjnego na tle rozwiązań europejskich, PiP 2004, nr 7, s. 29 – 40., 2004
  42. Jaka przyszłość kolegiów ?, Cas. 2004, nr 33, jesień, s. 39., 2004
  43. Czy można i należy rozszerzyć zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego?, ST 2003, nr 1 – 2, s. 3 – 10., 2003
  44. Kontrola decyzji administracyjnych w Australii, ST 2003, nr 3, s. 52 – 58., 2003
  45. Kontrola decyzji administracyjnych w trybie przedsądowym (uwagi prawnoporównawcze), „Casus" (Cas) 2003, nr 27, s. 5 – 7., 2003
  46. Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2003, nr 5, s. 18 – 29., 2003
  47. Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym, PiP 2003 nr 10, s. 18 – 29., 2003
  48. Spory o właściwość a prawo jednostki do sądu, G 2003, nr 9, s. 4 – 8., 2003
  49. Ochrona sądowa a alternatywne środki rozstrzygania sporów między administracją a jednostką, ST 2002, nr 3, s. 31 – 36., 2002
  50. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, PIP 2002, nr 4, s. 31 – 47., 2002
  51. Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, PiP 2002, nr 12, s. 32 - 44 (współautorzy: W. Chróścielewski i J. P. Tarno)., 2002
  52. Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, PiP 2002, nr 9, s. 25 – 35., 2002
  53. Akty kolegium regionalnej izby obrachunkowej w świetle wymagań prawa procesowego, ST 2001, nr 6, s. 44 – 49., 2001
  54. Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (w świetle ustaleń orzecznictwa NSA i poglądów doktryny), ST 2001, nr 1 - 2, s. 92 – 121 (współautor: M. Stahl)., 2001
  55. Dopuszczalność i celowość weryfikacji przez Naczelny Sąd Administracyjny czynności kontrolnych, „Kontrola Państwowa" (KP) 2001, nr 2, s. 3 – 9., 2001
  56. Koncepcja niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym, PiP 2001, nr 10, s. 25 – 37., 2001
  57. Konsekwencje prawne uznania za niekonstytucyjną instytucji ustalenia „dodatkowego zobowiązania podatkowego", G 2000, nr 2, s. 6 – 9., 2000
  58. Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego" (KPP) 2000, nr 1, s. 9 – 28., 2000
  59. System kontroli działań administracji w Holandii, ST 2000, nr 3, s. 64 – 71., 2000
  60. Rozstrzyganie konfliktów w prawie administracyjnym, PiP 1999, nr 12, s. 34 – 45., 1999
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2011 r., sygn. akt SK 3/11, Państwo i Prawo 2013, nr 6, s. 124-129, 2013
  2. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2009 r. w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Szwajcaria, nr skargi 32772/02, Państwo i Prawo 2011, nr 2, s. 125-130, 2011
  3. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 4 II 2008. r., I OPS 3/07, OSP 2008, nr 5, poz. 51, s. 348 – 352., 2008
  4. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 1 2007 r., II SA/Gl 385/06, OSP 2008, nr 4, poz. 38, s. 252 – 255., 2008
  5. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 11 XII 2006 r., I FPS 39/06, OSP 2007, nr 6, poz. 77, s. 468 – 471., 2007
  6. Glosa do wyroku NSA z 13 X 2005 r., OSK 1932/04, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" (GSP) 2007, nr 2, s. 43 – 48., 2007
  7. Glosa do wyroku NSA z 17 III 2005 r., OSK 1273/04, „Przegląd Prawa Publicznego" (PPP) 2007, nr 5, s. 96 – 100., 2007
  8. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 XII 2006r., III SA/Gd 440/06, OSP 2007, nr 10, poz. 115, s. 724 – 726., 2007
  9. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 27 X 2004 r., 4 II SA/Ka 2352/02, OSP 2007, nr 3, poz. 25, s. 162 – 165., 2007
  10. Konstytucyjność instytucji skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – glosa do wyroku TK z 20 IX 2006 r., SK 63/05, G 2007, nr 1, s. 123 – 131., 2007
  11. Glosa do postanowienia NSA z 27 X 2005 r., II OSK 1133/05, OSP 2006, nr 7 – 8, poz. 83, s. 394 – 396., 2006
  12. Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z 16 I 2006 r., I OPS 4/05, PiP 2006, nr 9, s. 124 – 128., 2006
  13. Glosa: Interpretacje organów podatkowych w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, G 2006, nr 1, s. 125 – 131., 2006
  14. Glosa do wyroku NSA z 18 VIII 2004 r., FSK 207/04, OSP 2005, nr 2, poz. 18, s. 76 – 77., 2005
  15. Glosa do wyroku NSA z 25 II 2005 r., FSK 1640/04, OSP 2005, nr 12, poz. 143, s. 652 – 654., 2005
  16. Glosa do wyroku NSA z 29 VII 2004 r., OSK 591/04, OSP 2005, nr 4, poz. 50, s. 207 – 209., 2005
  17. Glosa do wyroku NSA z 30 III 2004 r., FSK 154/04, OSP 2005, nr 6, poz. 73, s. 306 – 308., 2005
  18. Glosa do postanowienia NSA z 27 IX 2002 r., III SA 1361/02, OSP 2003, nr 4, poz. 49, s. 216 – 218., 2003
  19. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 21 X 2002 r., OPS 9/02, OSP 2003, nr 3, poz. 32, s. 141 – 143., 2003
  20. Glosa do postanowienia SN z 5 I 2001 r, III RN 45/00, OSP 2002, nr 2, poz. 28, s. 111 – 112., 2002
  21. Glosa do wyroku SN z 7 VI 2001 r., III RN 104/00, OSP 2002, nr 10, poz. 133, s. 516 - 519 (współautor: W. Chróścielewski)., 2002
  22. Glosa do postanowienia NSA z 1 VI 2000 r., II SA 1331 - 1332/00, OSP 2000, nr 9, poz. 136, s. 458 – 460., 2000
  23. Glosa do wyroku NSA z 28 IX 1999 r., I SA/Wr 926/98, OSP 2000, nr 5, poz. 83, s, 276 – 278., 2000
 • Others

  1. Recenzja książki: Jan Zimmermann: Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, Państwo i Prawo 2014, nr 2, s. 113-117, 2014
  2. Sprawozdanie: Skuteczność i wysoka jakość sądownictwa administracyjnego (Seminarium, Paryż, 26 – 28 V 2013), Państwo i Prawo 2014, nr 4, s. 115-117, 2014
  3. Zasada państwa prawnego (Rule of Law) – siedemnasta doroczna międzynarodowa konferencja sądowa sponsorowana przez Furth Family Foundation przy współudziale the University of Michigan Law School oraz International Foundation for Electoral Systems (Malta, 21 – 23 maja 2014 r.), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, nr 4, s. 199-203, 2014
  4. Recenzja książki: Giampaolo Rossi, Diritto amministrativo. Principi, Padova 2011, Państwo i Prawo 2013, nr 9, s. 111-114, 2013
  5. Recenzja książki: Agnieszka Skóra: Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, PiP 2010, nr 8, s. 123 – 126., 2010
  6. Recenzja książki: Robert Sawuła: Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl – Rzeszów 2008, PiP 2009, nr 6, s. 115 – 117., 2009
  7. Recenzja książki: Keith Werhan: Principles of Administrative Law, St. Paul – Minnesota 2008, PIP 2008, nr 10, s. 131 – 133., 2008
  8. Recenzja książki: Judicial Lawmaking and Administrative Law, red: F. Stroink, E. van der Linden, Intersentia Antwerpen – Oxford 2005, PiP 2006, nr 11, s. 104 – 106., 2006
  9. Hasła: Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym i Sądownictwo administracyjne w Europie [w:] Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 429 – 430, 532 i 913 – 914., 2005
  10. Recenzja zbioru glos: „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, nr 1 – 2, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" (ZNSA) 2005, nr 2 – 3, s. 178 – 130., 2005
  11. Kto zapłaci za szkodę ?, GP nr 126 z 30 VI 2004 r., s. 4 (dodatek: Urząd i Obywatel)., 2004
  12. Recenzja książki: Global Trends in Mediation, red. N. Alexander, Centrale für Mediation – Köln 2003, SPE 2004, t. LXIX, s.150 – 153., 2004
  13. Recenzja książki: Hanna Knysiak-Molczyk: Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym. Kraków 2004, Zakamycze, PiP 2004, nr 11, s. 111 – 113., 2004
  14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze - czas na zmiany, GP nr 116 z 16 VI 2004 r., s. 2 (dodatek: Urząd i Obywatel)., 2004
  15. Wywiad dla „Gazety Prawnej” (GP): Mediacja zamiast rozprawy ?, nr 38 z 24 II 2004 r., s. 26., 2004
  16. Wywiad dla GP: Pytania o postępowanie mediacyjne i uproszczone, nr 39 z 25 II 2004 r., s. 5., 2004
  17. Zbyt duży formalizm, GP nr 186 z 22 IX 2004 r., s. 7 - 8 (dodatek: Ugoda administracyjna)., 2004
  18. O definicji prawa do sądu raz jeszcze, PiP 2003, nr 3, s. 101 – 103., 2003
  19. Recenzja książki: Tania Sourdin: Alternative Dispute Resolution, Sydney 2002, Lawbook Co. A Thomson Company, PiP 2003, nr 12, s. 109 – 111., 2003
  20. Recenzja książki: Ludwik Żukowski, Robert Sawuła: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2001, PiP 2001, nr 6, s. 97., 2001
  21. Recenzja książki: Robert Suwaj: Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009, ZNSA 2010, nr 4, s. 225 – 230.
  22. Sprawozdanie z seminarium „Ocena magistratury” (Evaluation des magistrates/Magistrate Assessment) zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rad Stanu I Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej we współpracy z Radą Stanu Belgii i przy wsparciu Komisji Europejskiej, Bruksela – 30 listopada 2009 r., ZNSA 2010, nr 1, s. 79 – 80.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.