Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)

Contact

Dr hab. Dagmara Skupień, Professor of the University of Lodz
whistlepro@wpia.uni.lodz.pl

 

 

 • About project [ENG]

  Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)

  Visegrad Grant, No 21930021

  The project focuses on the protection of workers who reveal the irregularities or breaches of law in their organisations, both in the public and private sector (whistleblowing).

  It aims to contribute to improvement of the legal framework in the Visegrad (V4) countries concerning the protection of whistleblowers and indirectly to the change of attitude of workers towards whistleblowing with support of the Slovenian and French legislative experiences.

  The main goal of the project is to develop the model of the effective protection of whistleblowers in all the V4 countries, especially taking into consideration the obligation of all the EU Member States to implement the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law by 17 December 2021.

  The group of experts in the field of labour law wishes to present the comparative analysis of national legislations, caselaw and practice in the countries participating in the project. The analysis referred to will show the legislative shortcomings and loopholes in each of the countries. It is planned to prepare proposals for the improvement of the legislation taking into consideration the law of the European Union and international instruments.

  The first planned conference (25 September 2020, online) has a goal to present the current situation concerning whistleblowers' protection and discuss with different target groups the need and methods of improvement in this field with support of their experience. The second conference containing experts/speakers' presentations (15 June 2021, online), the monograph in English and the publication of the general report in the official languages of the partner organizations (also in the e-version) will disseminate the results of the project to the members of the national parliaments, governmental authorities, social partners, non-governmental organizations and other stakeholders and interested parties (workers and employers included) in all the V4 countries as well as in France, Slovenia and possibly in other EU countries.

  The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


  More about International Visegrad Fund:
  https://www.visegradfund.org/

Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro)

 

Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing).

Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m. in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 17 grudnia 2021 r.

Grupa ekspertów w dziedzinie prawa pracy pragnie przedstawić analizę porównawczą ustawodawstwa krajowego, orzecznictwa i praktyki krajów uczestniczących w projekcie. Wspomniana analiza ukaże niedociągnięcia prawne i luki prawne w każdym z tych państw. Planowane jest przygotowane propozycji ulepszenia ustawodawstwa z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i instrumentów międzynarodowych.

Pierwsza planowana konferencja (25 września 2020 r., online) ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie z różnymi grupami docelowymi potrzeby i metod poprawy w tym obszarze przy wsparciu ich doświadczeń. Druga konferencja składająca się z prezentacji ekspertów/prelegentów (15 czerwca 2021 r., online), monografia w języku angielskim oraz publikacja  raportu generalnego w językach urzędowych organizacji partnerskich (również w wersji elektronicznej) zmierzają do upowszechnienia wyników projektu wśród członków parlamentów krajowych, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów (w tym pracowników i pracodawców) we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej, także we Francji, Słowenii i ewentualnie w innych krajach UE.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.


 • Events

  15 June 2021, international  scientific conference online in English with simultaneous interpretations into V4 languages: "Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes".

  The registration is closed now.
  We invite you to view the conference live in English on the University of Lodz YouTube.

  Conference on YouTube - link
  Book of Abstracts.

  Conference program.
  Conference rules.

   

  15 czerwca 2021 r., międzynarodowa konferencja naukowa online w języku angielskim tłumaczona symultanicznie na języki państw V4 nt. "Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes".

  Rejestracja została zakończona.
  Zapraszamy do obejrzenia transmisji live w języku angielskim na YouTube Uniwersytetu Łódzkiego.

  Konferencja na YouTubie - link
  Księga abstraktów

  Program konferencji.
  Regulamin konferencji.

  ---
  Previous WhistlePro Events/Wcześniejsze wydarzenia WhistlePro

  25 September 2020, international  scientific conference online with simultaneous interpretation "
  Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection".

  Conference on YouTube - link
  Book of Abstracts

  Conference program.
  Conference rules.

  25 września 2020 r.,  międzynarodowa konferencja naukowa online tłumaczona symultanicznie nt. "Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection".

  Konferencja na YouTubie - link
  Księga abstraktów

  Program konferencji.
  Regulamin konferencji.   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.