Brak obsługi skryptu


Formularz rejestracyjny
PRAWO GOSPODARCZE I CYWILNE DLA KADR SĄDÓW POWSZECHNYCH APELACJI ŁÓDZKIEJ I WARSZAWSKIEJ


Szanowni Państwo, Zakres danych objętych niniejszym formularzem wynika z założeń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zdajemy sobie sprawę, że część z nich Państwa nie dotyczy, niemniej jednak muszą one być pozyskane od Uczestników. Dziękujemy za zrozumienie.

Wybór szkolenia

Imię/Imiona:

Nazwisko:

PESEL

Płeć:

Kobieta Mężczyzna

Wiek:

Wykształcenie:

e-mail:

Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

Adres zamieszkania

Miejscowość:

kod pocztowy:

województwo:

powiat:

gmina:

ulica

nr budynku:

numer lokalu:

jestem zatrudniony/a w sądzie mającym swą siedzibę w apelacji:

Łódzkiej Warszawskiej

Nazwa sądu i dokładny adres:

Jestem zatrudniony/a w sądzie

apelacyjnym okręgowym rejonowym

Stanowisko:

sędzia asesor sądowy referendarz sądowy asystent sędziego

Oświadczam że specjalizuję się w prawie:

cywilnym gospodarczym karnym gospodarczym

Preferowanym sposobem komunikacji z Organizatorem jest:

Telefon E-mail

Zgłaszam zapotrzebowanie na nocleg

TAK NIE

Czy jest Pan/Pani osobą, która wymaga specjalnych potrzeb? (np. dot. specyficznych potrzeb w zakresie wyżywienia, zakwaterowania):

TAK NIE

jeśli tak - jakie?

Status na rynku pracy

Czy należy Pan/Pani do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest migrantem bądź osobą obcego pochodzenia?

TAK NIE ODMOWA

Czy jest Pani/Pan osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?

TAK NIE

Czy jest Pani/Pan osobą z niepełnosprawościami?

TAK NIE ODMOWA

Czy jest Pani/Pan osobą pozostającą w innej niekorzystnej sytyacji społecznej?

TAK NIE ODMOWA

W przypadku zakończenia udziału w projekcie szkolenia, certyfikat potwierdzający udział w projekcie odbiorę:

osobiście proszę o przesłanie na adres zamieszkania

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.(Zgoda na przetwarzanie danych osobowych złożona na etapie rekrutacji do projektu, jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie).
Więcej informacji
  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych projektu : W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora szkolenia należy wypełnić Załącznik nr 7 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
* Oświadczam, że nie uczestniczyłem/am w innych szkoleniach organizowanych w ramach Projektu
* Oświadczam, że przedstawię zgodę Prezesa sądu/przełożonego. (W przypadku braku zgody nie może Pan/i wziąć udziału w szkoleniu w ramach Projektu)
* Akceptuję założenia Regulaminu
 

*pola wymagane do wysłania formularza