PL

Prawo medyczne

Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • o kierunku

  Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów, dysponujących umiejętnościami kształtowania odpowiednich postaw zawodowych wobec pacjentów i pracowników, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem podmiotami działającymi w tym systemie.

  2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących zarówno działania organów władz publicznych, jak i partnerów jakimi są podmioty lecznicze, unormowań prawnych i etycznych wyznaczających prawa i obowiązki pracowników medycznych, prawa pacjentów, a także przepisów regulujących ustrój podmiotów leczniczych i zasady ich działania oraz zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych.

  Uczestnicy podczas zajęć zostaną zapoznani z zasadami działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementami procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Podczas ćwiczeń i konwersatoriów studenci zdobędą praktyczne umiejętności sporządzania dokumentacji i pism procesowych, wykorzystywanych na potrzeby załatwiania spraw z zakresu prowadzenia działalności leczniczej i powstałej w tej sferze odpowiedzialności prawnej oraz posługiwania się systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych medycznych.

  Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi jego absolwentom aktywne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej, w tym w:

  • organach administracji publicznej,
  • instytucjach zajmujących się procesem organizowania, administrowania, nadzorowania i finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • podmiotach prowadzących działalność leczniczą, na podstawie znajomość prawnej i etycznej problematyki związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Organizacja studiów

  Studia trwają dwa lata, cztery semestry, programy realizowany jest w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W toku studiów realizowane jest 675 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, z czego 535 stanowią wykłady i 140 ćwiczenia, ponadto studenci dokonują wyboru dodatkowych przedmiotów spośród modułów wybieralnych – 2 w pierwszym i 2 w drugim semestrze oraz 4 podczas drugiego roku studiów.

 • rekrutacja

  Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk społecznych, zainteresowanych uzyskaniem teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z organizacją, administrowaniem, nadzorowaniem i finansowaniem systemu opieki zdrowotnej, prowadzenia działalności leczniczej oraz odpowiedzialności prawnej, jaka może powstać w tej sferze.

  Orientacyjny limit miejsc: 80 osób; kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się co najmniej 40 osób.

  Zasady przyjęć: dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

 • Przychodzi baba do lekarza, czyli dlaczego warto studiować Prawo Medyczne na WPiA UŁ

  Komu dedykowany jest ten unikalny kierunek? Najlepszą, choć dość kolokwialną zdaje się odpowiedź WSZYSTKIM – w regule „znaj swoje prawa” nie ma wyjątków, bez znaczenia, którą stroną przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu jesteś. Do rekrutacji zapraszamy zarówno personel medyczny, jak i osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z tą dziedziną. Czemu właśnie Prawo Medyczne na WPiA UŁ? Odpowiedzi najłatwiej znaleźć w codziennych problemach – zarówno ze strony pacjentów jak i samych lekarzy. Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego studiowanie na kierunku Prawo Medyczne na WPiA może przynieść tak wiele korzyści skupmy się na jednym z przykładów:

  Mężczyzna po wizycie u swych rodziców, schodząc z oblodzonych schodów poślizgnął się i upadł. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz zbadał pacjenta i ustalił, że pozostaje on pod wpływem alkoholu oraz że uskarża się na bóle kręgosłupa lędźwiowego. Mimo że lekarz sugerował choremu transport do szpitala, ten odmówił hospitalizacji. Prawdopodobnie z powodu stanu nietrzeźwości nie odczuwał bowiem silnie dolegliwości bólowych. Wówczas lekarz poinformował rodzinę pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego należy ponownie wezwać pogotowie ratunkowe. Następnego dnia rano stacja pogotowia ratunkowego przyjęła takie zgłoszenie. Ostatecznie pacjent został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go operacji. Wskutek urazu kręgosłupa i zbyt późnego zabiegu został jednak sparaliżowany od pasa w dół i wymagał długotrwałej rehabilitacji. Utracił również zdolność do pracy w zawodzie. Poniesiony uszczerbek może uzasadniać odpowiedzialność cywilną oraz karną.

  W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe jest ustalenie, czy lekarz postąpił prawidłowo nie zabierając chorego do szpitala. Czy zatem sprzeciw pacjenta był dla niego wiążący? Ponadto, czy złożona deklaracja chorego była skuteczna prawnie. Rozważanie tych kwestii wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy w warunkach poważnego zagrożenia zdrowia lub życia lekarz powinien uwzględniać stanowisko chorego i w razie odmowy poddania się danej procedurze, uszanować taką decyzję? Po wtóre należy określić warunki skuteczności takiego sprzeciwu. W szczególności, jaki zakres informacji musi zostać przekazany pacjentowi, by ten mógł podjąć świadomą decyzję. 

  Znajomość tych zagadnień pozwoliłaby lekarzowi uniknąć odpowiedzialności, którą w przedstawionym kazusie ostatecznie poniósł. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że w przypadku, gdy chory odmawia hospitalizacji, lekarz powinien przekazać mu pełną informację „o powziętych podejrzeniach, konieczności poszerzenia diagnostycznego w warunkach szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, do jakich może doprowadzić odmowa lub spóźnione zastosowanie się do zaleceń”.

  Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli nie tylko rozwiązać, lecz, co ważniejsze, unikać sytuacji, które jak opisany powyżej przypadek mogą za sobą nieść dużą liczbę konfliktów i związanych z  nimi nieprzyjemności.

  Podczas zajęć słuchacze zapoznani zostaną z zasadami działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej a także elementami procedury administracyjnej, cywilnej i karnej. Podczas ćwiczeń i konwersatoriów studenci zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych medycznych oraz sporządzania pism procesowych, wykorzystywanych na potrzeby załatwiania spraw z zakresu prowadzenia działalności leczniczej i powstałej w tej sferze odpowiedzialności prawnej.

  Interdyscyplinarny w swej formule kierunek Prawo Medyczne umożliwia bowiem zdobycie wiedzy z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów kształtujących działania organów władz publicznych i podmiotów leczniczych. Absolwenci kierunku Prawo Medyczne na WPiA będą w stanie biegle poruszać się wśród unormowań prawnych i etycznych wyznaczających prawa i obowiązki pracowników medycznych oraz pacjentów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.