Prawo ochrony danych osobowych

Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • O kierunku

  Od dnia 25 maja 2018 r. polskich administratorów danych osobowych obowiązują przepisy RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Regulacje te przewidują nowe obowiązki administratora danych osobowych oraz nowe uprawnienia podmiotu danych osobowych, jak również nowe zasady odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym uprawnienia organu nadzorczego do nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

  Okoliczności te powodują, że konieczne staje się zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na wdrożenie standardów ochrony danych osobowych we wszystkich obszarach przetwarzania danych osobowych w organizacji. Wsparciem dla administratora danych osobowych ma być, zgodnie z art. 37 i n. RODO, inspektor ochrony danych osobowych. Ma on zostać wyznaczony na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej nt. prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania określonych prawem zadań (art. 37 ust. 5 RODO).

  Nowy kierunek studiów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, Prawo ochrony danych osobowych, stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy związane z ukształtowaniem się nowego zawodu, inspektora ochrony danych osobowych (a wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji). Program studiów powstał w oparciu o doświadczenia zdobyte w toku prowadzonych z dużym powodzeniem studiów podyplomowych dotyczących ochrony danych osobowych (realizowanych dotąd we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Na Wydziale funkcjonuje ponadto Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, które stanowi wsparcie merytoryczne dla licznych inicjatyw dydaktycznych i naukowych podejmowanych w dziedzinie ochrony danych osobowych.

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Program studiów ma charakter kompleksowy i obejmuje zagadnienia zarówno ogólne (m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego), jak i specjalistyczne (dotyczące konkretnych obowiązków administratora danych osobowych czy też określonych obszarów przetwarzania danych osobowych).  

  Kierunek studiów „Prawo ochrony danych osobowych" ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce, praw i obowiązków administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także uprawnień podmiotów danych osobowych. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję inspektorów ochrony danych osobowych.

  2-letnie studia zaoczne II stopnia

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania administratorów danych osobowych, podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz inspektorów ochrony danych osobowych.

  Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, objęte zakresem różnych dyscyplin prawa, takich jak m.in.: prawo administracyjne, konstytucyjne, cywilne, karne, Unii Europejskiej, międzynarodowe oraz prawo pracy. Program studiów uwzględnia najbardziej aktualne zagadnienia, takie jak prawo Internetu czy transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. W ramach realizowanych ćwiczeń absolwent nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające profesjonalną realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. wdrażanie procedur zabezpieczania danych osobowych, sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych czy opracowywanie procedur przetwarzania danych osobowych

  Perspektywy zatrudnienia

  Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi absolwentom profesjonalną realizację usług inspektora ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz wykonywanie zadań administratora danych osobowych. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki ochrony danych osobowych absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność zagadnienia ochrony danych osobowych ukończenie tego kierunku studiów stwarza absolwentowi wiele perspektyw zatrudnienia na różnych stanowiskach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, jak też stanowi wparcie w pracy na każdym stanowisku pracy oraz w prowadzeniu różnego typu działalności.

  Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie między innymi na studiach podyplomowych, zarówno z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak i z innych dyscyplin prawa.

 • rekrutacja

  "Prawo ochrony danych osobowych" jest kierowany do absolwentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

  Orientacyjny limit miejsc: 80 (kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób). Zasady przyjęć: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

 • Dzień dobry, dzwonię z ofertą sprzedaży niezastąpionych akcesoriów kuchennych, czyli czemu Prawo Ochrony Danych Osobowych na WPiA jest kierunkiem właśnie dla Ciebie!

  Problematyka ochrony danych osobowych odgrywa coraz większą rolę, szczególnie aktualnie w związku z uchwaleniem nowego aktu prawa Unii Europejskiej, rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Przepisy RODO będą obowiązywać także polskich administratorów danych osobowych. Wiedza w zakresie ochrony danych osobowych staje się zatem niezbędna, zwłaszcza dla tych, którzy w związku z realizacją określonych zadań mają dostęp do danych osobowych.

  O dynamicznym rozwoju ww. dziedziny świadczy również pojawienie się nowego zawodu, inspektora ochrony danych osobowych, mającego kluczowe znaczenie dla każdego typu organizacji.

  Jak wygląda to w praktyce? Skupmy się na jednym z przykładów:

  Spółka XYZ będąca administratorem danych osobowych pozyskuje zgody klientów na przetwarzanie danych do celów promocyjno-handlowych drogą telefoniczną. Ścieżka pozyskiwania zgody wygląda następująco. Telemarketer, po przyjęciu zamówienia klienta na określony produkt, odczytuje mu informację: „Informuję Pana/Panią, że Pana/Pani dane osobowe zostały zapisane w bazie danych Spółki XYZ. Składając zamówienie wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby Pana/Pani dane osobowe mogły być przetwarzane przez Spółkę XYZ w celach promocyjno-handlowych z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”. 

  Przedmiotem powyższego stanu faktycznego jest kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych może przetwarzać tzw. dane zwykłe w oparciu o przesłankę zgody złożonej w dowolnej formie (także drogą telefoniczną). Niedopuszczalna jest jednak przyjęta w omawianym przykładzie procedura pozyskiwania zgody klienta. Po pierwsze, z uwagi na składane przez klienta zamówienie zastosowanie ma przesłanka umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjno-handlowych musiałaby więc mieć odrębny charakter i być przedmiotem osobnego oświadczenia woli klienta.

  Po drugie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. W tym przypadku telemarketer w zasadzie informuje jedynie klienta o tym, że składając zamówienie wyraził on zgodę na przetwarzanie swoich danych. Zgoda musi być wyraźna, a nie dorozumiana. Należy zatem przyjąć, że w omawianym przypadku nie dochodzi do złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób prawidłowy i skuteczny, a co dalej za tym idzie, bezprawne jest przetwarzanie danych osobowych klienta do celów promocyjno-handlowych. W konsekwencji administrator danych osobowych poniesie odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

  Skąd to wiemy?

  Ponieważ interdyscyplinarna formuła studiów Prawo Ochrony Danych Osobowych umożliwia absolwentom zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania administratorów danych osobowych, podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz inspektorów ochrony danych osobowych. Ponadto dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki ochrony danych osobowych absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej oraz samorządowej, a także innych podmiotach i instytucjach publicznych i prywatnych. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność zagadnienia ochrony danych osobowych ukończenie tego kierunku studiów stwarza absolwentowi wiele perspektyw zatrudnienia na różnych stanowiskach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych (w tym pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych), jak też stanowi wparcie w pracy na każdym stanowisku oraz w prowadzeniu różnego typu działalności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.