Prawo Ochrony Zdrowia

Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • o kierunku

  Kierunek studiów „Prawo ochrony zdrowia” ma na celu dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zakresie tworzenia, obowiązywania i stosowania uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w szczególności administrowania tym systemem, prowadzenia działalności leczniczej oraz nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy władzy publicznej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także praw pacjentów.

   W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu, niezbędną dla zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

  Wszechstronna wiedza i kompetencje zdobyte na tym kierunku umożliwi absolwentom aktywne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej w organach administracji publicznej i instytucjach zajmujących się organizacją, nadzorowaniem i administrowaniem w systemie ochrony zdrowia, a także w podmiotach leczniczych, w oparciu o znajomość prawnej i etycznej problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie.

  Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie między innymi na studiach podyplomowych, zarówno z zakresu prawa medycznego, w tym praw pacjenta, jak i ochrony danych osobowych, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego w tym samorządu terytorialnego.

 • Organizacja studiów

  „Prawo ochrony zdrowia” -  studia drugiego stopnia, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w wyznaczonych:

  • 10 zjazdach w semestrze zimowym
  • 10 zjazdach w semestrze letnim.

  Program studiów obejmuje 4 semestry, podczas których student musi zdobyć 128  ECTS.

  W toku studiów realizowane jest 650 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, z czego:

  • 380 stanowią wykłady,
  • 30 ćwiczenia
  • 240 moduły wybieralne.

  Studenci dokonują wyboru spośród modułów wybieralnych (konwersatoria) – dwóch w pierwszym i dwóch w drugim semestrze oraz dwóch w trzecim i jednego w czwartym semestrze a w trakcie całego toku, student dokonuje dodatkowo wyboru jednego konwersatorium w języku obcym.

   Tytułu zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów – magister.

 • Rekrutacja

  Kierowany jest do absolwentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk społecznych. Głównie mogą to być osoby zamierzające pracować (lub już zatrudnione) w organach administracji rządowej i samorządowej, tworzących i nadzorujących podmioty lecznicze (począwszy od organów centralnych, poprzez organy wojewódzkie, a na lokalnych kończąc) oraz finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności NFZ). Kierunek jest przeznaczony również dla przedstawicieli zawodów prawniczych zamierzających pracować (lub już zatrudnionych) w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w sprawach medycznych.

  Orientacyjny limit miejsc: 80 osób;
  Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się co najmniej 25 osób.

  Informacje o rekrutacji

 • Zasady przyjęć

  Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.