PL

rekrutacja

Kontakt

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

studia stacjonarne:
E:
r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl
(od czerwca 2018 roku)

studia niestacjonarne:
E: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest przez Uniwersytet Łódzki, za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018.

Szczegółowe informacje nt. harmonogramu rekrutacji, zasad przyjęć oraz wymaganych dokumentów, znajdą Państwo w serwisie rekrutacyjnym przy danym kierunku, w FAQ, a także na naszej stronie.

Rekrutacja elektroniczna ostatecznie zakończyła się w dniu 11 grudnia 2017 roku.

 • instrukcja dla kandydata

  • Etap 1 - Wybór kierunku studiów. Wszystkie kierunki studiów oferowane przez WPiA UŁ znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: kierunki studiów (kierunki na WPiA UŁ w serwisie rekrutacyjnym)
  • Etap 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Etap 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 60,00 zł za każdy kierunek/specjalność zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 97 z dnia 2017-04-18 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2017/18

  UWAGA!!! Aby wziąć udział w rekrutacji na danym kierunku/specjalności należy uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej ostatniego dnia zapisu wynikającego z daty podanej przy wybranym kierunku/specjalności. Kwotę należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

  Uwaga kandydaci na studia stacjonarne!!!
  W systemie elektronicznej rekrutacji należy sprawdzić status (zakwalifikowany do przyjęcia/niezakwalifikowany).

  • Etap 7 - Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Dokumenty można złożyć osobiście lub przez zaufane osoby na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniach i godzinach wskazanych w zakładce "Terminy składania dokumentów" albo przesyłając je na adres Wydziału Prawa i Administracji UŁ pocztą lub kurierem z dopiskiem: REKRUTACJA na kierunek ... .  

  Decyzja ws. przyjęcia na studia (w przypadku odbioru osobistego / odbioru przez osobę trzecią)
  W miarę możliwości Komisje Rekrutacyjne będą na bieżąco wydawać decyzje o przyjęciu na studia wraz ze złożeniem przez kandydata kompletu dokumentów. Jeśli kandydat zdecyduje się dostarczyć dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej (członka rodzinny, innej zaufanej osoby) i chciałby jednocześnie, by osoba ta odebrała w jego imieniu decyzję o przyjęciu na studia, wówczas konieczne jest wyposażenie takiej osoby w pełnomocnictwo do odbioru decyzji. Pełnomocnictwo powinno wskazywać: dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (dane kandydata na studia), dane osoby umocowanej do odbioru decyzji, przedmiot pełnomocnictwa (wskazanie, że chodzi o odbiór decyzji za kandydata) oraz podpis kandydata (identyczny jak na podaniu o przyjęcie na studia). Pełnomocnik bedzie zobowiązany okazać swój dowód osobisty Komisji Rekrutacyjnej. W pozostałych przypadkach decyzje ws. przyjęcia na studia będą wysyłane listem poleconym na adres wskazany przez kandydata w systemie IRK.

  Odwołania:
  Po wszystkich etapach - osoby nieprzyjęte na studia mogą składać odwołania, od chwili odebrania pisemnej decyzji w sprawie. Odwoływanie się od decyzji widocznej w systemie elektronicznej rekrutacji jest przedwczesne i skutkuje wydaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

  Instrukcja dla cudzoziemców podjemujących studia na WPiA UŁ - zarządzenie Rektora UŁ nr 113 Rektora UŁ z 26.05.2017 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim

 • Dokumenty do złożenia

  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

  na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

  na studia II. stopnia: 

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

   oraz: 

  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania, 
  • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
  • kserokopię dowodu osobistego w przypadku składnia osobistego wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać kserokopię, a oryginał okazać na żądanie w procesie rekrutacyjnym lub dziekanacie po przyjęciu, 

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

 • terminy składania dokumentów

   

  Studia niestacjonarne:

  dokumenty są składane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji:

  16.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

  18.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

  23.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

  25.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

  30.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

  02.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

  07.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

  09.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

  14.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
  ul. Kopcińskiego 8/12 
  90-232 Łódź (przy rondzie Solidarności). 
   

  Przesyłanie dokumentów pocztą: 

  Zgodnie z terminarzem rekrutacji kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikcyjne pocztą na adres: 

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
  ul. Kopcińskiego 8/12 
  90-232 Łódź 

  z dopiskiem  "REKRUTACJA p. 4.53".

  najpóźniej do dnia 11.12.2017 (data stempla pocztowego)

  Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje! 

 • opłaty za studia niestacjonarne

  Opłaty za studia reguluje uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 36. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzenie Rektora nr 99 z dnia 18-04-2017 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2017/2018 - wyciąg

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.