PL

rekrutacja

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

studia niestacjonarne:
rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl
669-466-955 (czynne od sierpnia 2017 roku)

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się w czerwcu br.

 • instrukcja dla kandydata

  • Etap 1 - Wybór kierunku studiów. Wszystkie kierunki studiów oferowane przez WPiA UŁ znajdują się na naszej stronie internetowej,
   w zakładce: kierunki studiów
  • Etap 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Etap 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 60,00 zł za każdy kierunek/specjalność zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 97 z dnia 2017-04-18 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2017/18

  UWAGA!!! Aby wziąć udział w rekrutacji na danym kierunku/specjalności należy uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej ostatniego dnia zapisu wynikającego z daty podanej przy wybranym kierunku/specjalności. Kwotę należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

  Uwaga kandydaci na studia stacjonarne!!!
  W systemie elektronicznej rekrutacji należy sprawdzić status (zakwalifikowany do przyjęcia/niezakwalifikowany).

  • Etap 7 - Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Dokumenty można złożyć osobiście lub przez zaufane osoby na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniach i godzinach wskazanych w zakładce "Terminy składania dokumentów" albo przesyłając je na adres Wydziału Prawa i Administracji UŁ pocztą lub kurierem z dopiskiem: REKRUTACJA na kierunek ..... .  

  Decyzja ws. przyjęcia na studia (w przypadku odbioru osobistego / odbioru przez osobę trzecią)
  W miarę możliwości Komisje Rekrutacyjne będą na bieżąco wydawać decyzje o przyjęciu na studia wraz ze złożeniem przez kandydata kompletu dokumentów. Jeśli kandydat zdecyduje się dostarczyć dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej (członka rodzinny, innej zaufanej osoby) i chciałby jednocześnie, by osoba ta odebrała w jego imieniu decyzję o przyjęciu na studia, wówczas konieczne jest wyposażenie takiej osoby w pełnomocnictwo do odbioru decyzji. Pełnomocnictwo powinno wskazywać: dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (dane kandydata na studia), dane osoby umocowanej do odbioru decyzji, przedmiot pełnomocnictwa (wskazanie, że chodzi o odbiór decyzji za kandydata) oraz podpis kandydata (identyczny jak na podaniu o przyjęcie na studia). Pełnomocnik bedzie zobowiązany okazać swój dowód osobisty Komisji Rekrutacyjnej. W pozostałych przypadkach decyzje ws. przyjęcia na studia będą wysyłane listem poleconym na adres wskazany przez kandydata w systemie IRK.

  • Etap 8 - Po przyjęciu na studia zapoznaj się z informacjami dla osób rozpoczynających naukę na naszym Wydziale.

  UWAGA kandydaci na studia stacjonarne!!!
  Po wszystkich etapach - osoby nieprzyjęte na studia mogą składać odwołania, od chwili odebrania pisemnej decyzji w sprawie. Odwoływanie się od decyzji widocznej w systemie elektronicznej rekrutacji jest przedwczesne i skutkuje wydaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

 • Dokumenty do złożenia

  Studia I stopnia
  jednolite studia magisterskie

  • w przypadku kandydatów z nową maturą wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • w przypadku kandydatów ze starą maturą wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej

  studia II stopnia

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej.
  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania, ze wskazaniem kierunku, na który kandydat aplikuje,
  • dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.