PL

rekrutacja

Kontakt

 

Kontakt do Komisji dla studiów niestacjonarnych:
e-mail: rekrutacja@wpia.uni.lodz.pl 
telefon: +48 663 977 155

czynne od 24 sierpnia 2020 roku

Progi punktowe w roku akademickim 2018/2019

Prawo 537 punktów
Administracja 345 punktów 
Polityka społeczna 130 punktów

Podane wartości wskazują najniższy wynik punktowy, z którym w roku akademickim 2018/2019 kandydaci dostali się na dany kierunek. Progi punktowe na rok 2019/2020 będa zależne od wyników osiągniętych przez tegorocznych kandydatów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, że rekrutacja na wszystkie kierunki niestacjonarne:
została zakończona, a Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zakończyła pracę. Zapraszamy do rekrutacji na studia niestacjonarne od 3 sierpnia 2020 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie poświęconej rekrutacji na naszym Wydziale:
 • instrukcja dla kandydata

  • Etap 1 - Wybór kierunku studiów. Wszystkie kierunki studiów oferowane przez WPiA UŁ znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: kierunki studiów (kierunki na WPiA UŁ w serwisie rekrutacyjnym)
  • Etap 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Etap 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł za każdy kierunek/specjalność zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 99 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2020/21.

  UWAGA!!! Aby wziąć udział w rekrutacji na danym kierunku/specjalności należy uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej ostatniego dnia zapisu wynikającego z daty podanej przy wybranym kierunku/specjalności. Kwotę należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

  Uwaga kandydaci na studia stacjonarne!!!
  W systemie elektronicznej rekrutacji należy sprawdzić status (zakwalifikowany do przyjęcia/niezakwalifikowany).

  • Etap 7 - Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Dokumenty można złożyć osobiście lub przez zaufane osoby na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniach i godzinach wskazanych w zakładce "Terminy składania dokumentów" albo przesyłając je na adres Wydziału Prawa i Administracji UŁ pocztą lub kurierem z dopiskiem: REKRUTACJA na kierunek ... .  

  Uwaga! Decyzje pozytywne nie będą wysyłane, ani wręczane kandydatom. Przyjęcie na studia oznacza wpis na listę osób przyjętych na studia. Informacja ta będzie widoczna na koncie rekrutacyjnym.

  1. Etap 8 - Po przyjęciu na studia zapoznaj się z informacjami dla osób rozpoczynających naukę na naszym Wydziale.

  Odwołania:
  Po wszystkich etapach - osoby nieprzyjęte na studia mogą składać odwołania, od chwili odebrania pisemnej decyzji w sprawie. Odwoływanie się od decyzji widocznej w systemie elektronicznej rekrutacji jest przedwczesne i skutkuje wydaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

  Instrukcja dla cudzoziemców podjemujących studia na WPiA UŁ - zarządzenie Rektora UŁ nr 59 Rektora UŁ z 07.05.2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim

 • Dokumenty do złożenia

  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

  na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

  na studia II. stopnia: 

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

   oraz: 

  • wydrukowana z systemu elektronicznej rekrutacji ankieta osobowa 
  • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
  •  wymagane jest okazanie dowodu osobistego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy zweryfikować dane osobowe w dziekanacie po przyjęciu na studia

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

 • opłaty za studia niestacjonarne

  Opłaty za studia reguluje: 

  - uchwała nr 416 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 25. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim,

  uchwała nr 462 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 28. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 14 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim na rzecz obywateli polskich,

  zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020

  Uchwała nr 416
  Senatu Uniwersytetu Łódzkiego
  podjęta na 25, roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020
  w dniu 15 kwietnia 2019 r.

  w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim

  Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), Senat UŁ postanawia, co następuje:

  • 1

  Opłaty za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

  • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych;
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów;
  • opłaty za studia prowadzone w języku obcym;
  • opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów albo indywidualnym planem studiów;
  • opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
  • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • opłaty za studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia;
  • opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się (PEUS).
  • 2
  1. Warunki pobierania opłat oraz wysokość tych opłat reguluje umowa zawierana przez Uniwersytet Łódzki z osobami zobowiązanymi do ponoszenia tych opłat.
  2. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przez beneficjenta usług edukacyjnych. Opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu.
  3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na cały przewidywany okres studiów. Osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich nie może być zobowiązana do dokonywania opłat innych niż określone w umowie.

   

  1

   

  1. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w formie pisemnej według wzoru ustalonego przez Senat UŁ.
  • 3
  1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1, ustalana jest zarządzeniem Rektora UŁ.
  2. Wpłaty opłat, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez zobowiązanego na wirtualne konto bankowe wskazane przez UŁ.
  3. Za datę dokonania opłaty przez studenta uważa się datę jej wpływu na konto, o którym mowa w ust. 2. Niewniesienie opłaty w terminie określonym w niniejszej uchwale spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
  4. Odsetek, o których mowa w ust. 3, nie nalicza się, jeśli termin wniesienia opłaty został zmieniony decyzją Rektora UŁ lub gdy uchybienie terminowi wniesienia opłaty wynika z terminu zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, przy zachowaniu przewidzianego w § 2 ust. 2 terminu zawarcia tej umowy.
  5. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, 3 i 6, mogą być dokonywane jednorazowo albo w ratach. Wniesienie opłat jednorazowo za kształcenie na poszczególnych latach studiów nastąpić powinno:
  • do 15 października — w przypadku wnoszenia opłaty za semestr zimowy albo za rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym;
  • do 25 lutego — w przypadku wnoszenia opłaty za semestr letni albo za rok studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.
  1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłat, o których mowa w ust. 5, w ratach:

  1) dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym:

  • 15 października,
  • 15 listopada,
  • 15 grudnia,
   — 25 lutego,
  • 15 marca,
  • 15 kwietnia,
  • 15 maja;

  2) dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim: — 25 lutego,

  • 15 marca,
  • 15 kwietnia,
  • 15 maja;
  • 15 października,
  • 15 listopada,

   

  2

   

  -15 grudnia.

  1. W przypadku osoby rozpoczynającej studia na danym kierunku, gdy ze względu na datę zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, wniesienie opłaty nie może być dokonane z zachowaniem terminów określonych w ust. 5 i 6, wniesienie należnej opłaty nastąpić powinno w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. W razie wniesienia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, 3 i 6, jednorazowo za cały rok studiów w terminie do 15 października w przypadku studentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, albo do 25 lutego w przypadku studentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, studentowi przysługuje bonifikata w wysokości 5%.
  3. W razie wniesienia jednorazowo opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, 3 i 6, za cały semestr studiów w terminie do 15 października za semestr zimowy i odpowiednio do 25 lutego za semestr letni, studentowi przysługuje bonifikata w wysokości 2,5% za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.
  • 4
  1. Osobie, która wniosła opłatę za kształcenie, a studiów nie podjęła, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Zwrot dokonywany jest na podstawie zgody Rektora wyrażonej na wniosek zainteresowanego.
  2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów w trakcie roku akademickiego, na podstawie złożonego oświadczenia student otrzymuje zwrot dokonanej opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, który upłynął od początku roku akademickiego do dnia rezygnacji, zgodnym z zarządzeniem Rektora w sprawie podziału roku akademickiego oraz o koszty prowizji banku związane z przelewem bankowym. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę pełnych tygodni nauki w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych studentowi do zakończenia semestru albo roku. W wyjątkowych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o zwrocie większej części albo całości opłaty za kształcenie, dokonanej przez osobę rezygnującą ze studiów w trakcie roku akademickiego.
  3. Na wniosek studenta będącego w trudnej sytuacji materialnej Rektor w drodze decyzji może zmienić terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 ust. 6.
  4. Student zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1, 3 i 6, zaliczający zajęcia na poczet dalszego toku studiów (poza zajęciami objętymi planem semestru/roku studiów, na który jest wpisany), opłatę za te zajęcia ponosi w ramach opłaty za rok studiów, w trakcie którego, zgodnie z planem studiów, zajęcia te powinny być zaliczone. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów następującego przed terminem powstania obowiązku wniesienia opłaty za rok studiów,

   

  3

   

  o którym wyżej mowa, zaliczone wcześniej na poczet dalszego toku studiów zajęcia, traktowane są jako zajęcia nieobjęte programem studiów, o których mowa w § 1 ust. 4.

  1. Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć w przypadku rozliczenia rocznego wnosi się jednorazowo do 15 października. W przypadku rozliczenia semestralnego ww. opłaty, należy uiścić do 15 października ze semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni.
  2. Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów, w tym także zajęcia ogólnouczelniane, albo indywidualnym programem studiów, w przypadku rozliczenia rocznego wnosi się jednorazowo do 15 listopada. W przypadku rozliczenia semestralnego ww. opłaty należy uiścić do 15 listopada ze semestr zimowy oraz do 15 marca za semestr letni.
  3. Suma opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studentów studiów stacjonarnych nie może być wyższa od kwot określonych zarządzeniem Rektora UŁ.
  4. Suma opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studentów studiów niestacjonarnych nie może być wyższa niż opłata za kształcenie odpowiednio za rok albo semestr studiów w zależności od przyjętego dla danych studiów semestralnego albo rocznego systemu rozliczania.
  5. Opłatę za zajęcia objęte zaliczeniem warunkowym należy uiścić przed terminem egzaminu, nie później jednak niż do 15 grudnia w przypadku egzaminu przewidzianego na semestr zimowy oraz do 15 maja w przypadku egzaminu przewidzianego na semestr letni.
  6. Rektor może wyrazić zgodę na dokonanie opłat, o których mowa w ust. 5, w ratach, określając terminy i wysokość rat.
  • 5
  1. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w czasie trwania ćwiczeń terenowych student pokrywa we własnym zakresie.
  2. Studenci studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych w języku obcym oraz cudzoziemcy ponoszący opłatę za studia wyjeżdżający na studia za granicę w ramach programów wymiany studenckiej, wnoszą w UŁ opłatę za studia w wysokości 50% stawki ustalonej dla danego semestru albo roku studiów.
  • 6
  1. Ulgi w opłatach za usługi edukacyjne mogą polegać w szczególności na:
  • zwolnieniu z części opłaty,
  • odroczeniu terminu dokonania opłaty,
  • rozłożeniu opłaty na raty.

   

  4

   

  1. Ulga w opłacie za usługi edukacyjne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów, a w przypadku rocznego systemu rozliczania — studentowi pierwszego roku studiów,
  2. Ulga w postaci zwolnienia z części opłat może zostać przyznana studentowi, który na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub z powodu innych szczególnych okoliczności nie jest w stanie ponosić opłat za usługi edukacyjne w pełnej wysokości, lub osiąga wybitne wyniki w nauce.
  3. Na wniosek posiadacza Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), złożony do dnia 10 października danego roku, Rektor przyznaje mu na rok akademicki ulgę w wysokości 25% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 i 6. W takim przypadku nie mają zastosowania okoliczności określone w ust. 2 i § 7 ust. 5. Przyznanie ulgi, o której wyżej mowa, nie wyłącza możliwości ubiegania się przez posiadacza Karty Dużej Rodziny o inne ulgi na ogólnych zasadach.
  • 7

  1 Wniosek w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne należy składać we właściwym dziekanacie do 10 października za semestr zimowy oraz do 20 lutego za semestr letni. Wzór wniosku określa Rektor UL w drodze zarządzenia.

  1. Decyzję w sprawie udzielenia ulgi w opłatach za usługi edukacyjne podejmuje Rektor w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
  2. Decyzja Rektora wydawana jest w formie pisemnej i niezwłocznie przekazywana studentowi. Jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności, decyzja może być doręczona za pokwitowaniem przez pocztę.
  3. Od decyzji wydawanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  4. Podejmując decyzję w sprawie przyznania ulgi polegającej na zwolnieniu z części opłaty, Rektor uwzględnia zasady współżycia społecznego oraz równości wszystkich studentów Ut.
  5. Dziekanaty prowadzą rejestry decyzji wydawanych w sprawach ulg w opłatach za usługi edukacyjne.
  • 8
  1. Zasady pobierania opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się (PEUS), odpłatności za studia podyplomowe i inne formy kształcenia, takie jak kursy dokształcające oraz szkolenia, a także zasady odpłatności za studia cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Łódzkim niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo

   

  5

   

  o szkolnictwie wyższym i nauce, regulują odrębne przepisy.

  1. Postanowienia § 3 ust. 6-9, § 4 ust. 1-2, ust. 5-9 oraz § 5 ust. 1 nie znajdują zastosowania do studiów prowadzonych w ramach programów Unii Europejskiej, jeżeli nie da się ich pogodzić z warunkami określonymi w umowie o dofinansowaniu projektu.
  2. Zasady odpłatności za usługi edukacyjne określone w niniejszej uchwale, w tym zasady

  i tryb udzielania ulg w opłatach za usługi edukacyjne, odnoszą się odpowiednio do uczestników studiów doktoranckich w UŁ rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

  • 9
  1. Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 lub wcześniej, obowiązują regulacje wynikające z zawartej przez nich umowy.
  2. Studenci przyjęci na UŁ w trybie przeniesienia z innej uczelni wnoszą opłaty w wysokości określonej dla roku, na który zostali przyjęci.
  3. Traci moc uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

   

  Przewodniczący Senatu UŁ

  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

  i

  Prof. dr hab. Antoni Różalski

   

   

   

   

  Zarządzenie nr 60

  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  z dnia 08.05.2019 r.

  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020

  Na podstawie: art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały nr 416 Senatu UL z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim zarządzam, co następuje:

  • 1
  1. Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020.
  2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, za:
  • kształcenie. studentów na studiach niestacjonarnych na poszczególnych wydziałach UL określona jest w załącznikach nr 1-13 do niniejszego zarządzenia;

  (…)

  • 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia

  1 października 2019 r.

  Rektor

  Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. dr hab. Antoni Rożalski

   

  ZAŁĄCZNIK NR 9

  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

   

  STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

  (ROZLICZANE  ROCZNIE)

  kierunek: PRAWO

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  4.900

  I rata 15 października -    700

  II rata 15 listopada -   700

  III rata 15 grudnia -  700

  IV rata 25 lutego –  700

  V rata 15 marca -   700

  VI rata 15 kwietnia –  700

  VII rata 15 maja -  600

   

  STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE  (5-letnie)

  (ROZLICZANE  ROCZNIE)

  Kierunek: PRAWO

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  4.700

  I rata 15 października -    700

  II rata 15 listopada -   700

  III rata 15 grudnia -  700

  IV rata 25 lutego –  700

  V rata 15 marca -   700

  VI rata 15 kwietnia –  600

  VII rata 15 maja -  600

   

  STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie)

  (ROZLICZANE  ROCZNIE)

  Kierunek: ADMINISTRACJA

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  4.000

  I rata 15 października -   600

  II rata 15 listopada -  600

  III rata 15 grudnia -  600

  IV rata 25 lutego – 600

  V rata 15 marca -  600

  VI rata 15 kwietnia – 600

  VII rata 15 maja - 400

   

   

   

   

  STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

  (ROZLICZANE  ROCZNIE):

   

  Kierunek: ADMINISTRACJA

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  4.400

  I rata 15 października -   700

  II rata 15 listopada -   700

  III rata 15 grudnia -  700

  IV rata 25 lutego –  700

  V rata 15 marca -   600

  VI rata 15 kwietnia –   600

  VII rata 15 maja -  400

   

  Kierunek: PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

  kierunek prowadzony wspólnie z Wydz. Zarządzania, obsługa administracyjna na WPiA UŁ

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  4.800

  I rata 15 października -   700

  II rata 15 listopada -   700

  III rata 15 grudnia -  700

  IV rata 25 lutego –  700

  V rata 15 marca -   700

  VI rata 15 kwietnia –   700

  VII rata 15 maja -  600

   

  Kierunek: PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

       PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,

       PRAWO OCHRONY ZDROWIA

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  3.900

  I rata 15 października -   600

  II rata 15 listopada  -   600

  III rata 15 grudnia -  600

  IV rata 25 lutego –  600

  V rata 15 marca -   600

  VI rata 15 kwietnia –   600

  VII rata 15 maja -  300

   

  Kierunek: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Rok studiów

  Odpłatność za rok

  Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 7 ratach (za rok )

  I

  3.300

  I rata 15 października -   500

  II rata 15 listopada -  500

  III rata 15 grudnia -  500

  IV rata 25 lutego – 500

  V rata 15 marca -  500

  VI rata 15 kwietnia – 500

  VII rata 15 maja - 300

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.