PL

rekrutacja

Kontakt

Kontakt do Komisji dla studiów stacjonarnych: 
e-mail r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl
telefon : +48 661 377 855 (czynny pn-pt.),  
w godz. 11.00-16.00 od 3 czerwca 2019 r. 
a w dniach przyjmowania dokumentów - w godzinach pracy komisji.  

Kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę elektroniczną będą aktywne najpóźniej do 2 sierpnia 2019 roku.

Kontakt do Komisji dla studiów niestacjonarnych:
e-mail: rekrutacja@wpia.uni.lodz.pl
telefon: +48 663 977 155 (czynny pn-pt. w godz. 10.00-12.00 ) od 19.08.2019 r.

Progi punktowe w roku akademickim 2018/2019

Prawo 537 punktów
Administracja 345 punktów 
Polityka społeczna 130 punktów

Podane wartości wskazują najniższy wynik punktowy, z którym w roku akademickim 2018/2019 kandydaci dostali się na dany kierunek. Progi punktowe na rok 2019/2020 będa zależne od wyników osiągniętych przez tegorocznych kandydatów.

Rekrutacja na studia prowadzona jest przez Uniwersytet Łódzki, za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020.

Szczegółowe informacje nt. harmonogramu rekrutacji, zasad przyjęć oraz wymaganych dokumentów, znajdą Państwo w serwisie rekrutacyjnym przy danym kierunku, w FAQ, a także na naszej stronie.

Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 9 maja 2019 r.

 • instrukcja dla kandydata

  • Etap 1 - Wybór kierunku studiów. Wszystkie kierunki studiów oferowane przez WPiA UŁ znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: kierunki studiów (kierunki na WPiA UŁ w serwisie rekrutacyjnym)
  • Etap 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
  • Etap 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Etap 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 80,00 zł za każdy kierunek/specjalność zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 58 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2019/20

  UWAGA!!! Aby wziąć udział w rekrutacji na danym kierunku/specjalności należy uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej ostatniego dnia zapisu wynikającego z daty podanej przy wybranym kierunku/specjalności. Kwotę należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

  Uwaga kandydaci na studia stacjonarne!!!
  W systemie elektronicznej rekrutacji należy sprawdzić status (zakwalifikowany do przyjęcia/niezakwalifikowany).

  • Etap 7 - Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Dokumenty można złożyć osobiście lub przez zaufane osoby na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniach i godzinach wskazanych w zakładce "Terminy składania dokumentów" albo przesyłając je na adres Wydziału Prawa i Administracji UŁ pocztą lub kurierem z dopiskiem: REKRUTACJA na kierunek ... .  

  Decyzja ws. przyjęcia na studia (w przypadku odbioru osobistego / odbioru przez osobę trzecią)
  W miarę możliwości Komisje Rekrutacyjne będą na bieżąco wydawać decyzje o przyjęciu na studia wraz ze złożeniem przez kandydata kompletu dokumentów. Jeśli kandydat zdecyduje się dostarczyć dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej (członka rodzinny, innej zaufanej osoby) i chciałby jednocześnie, by osoba ta odebrała w jego imieniu decyzję o przyjęciu na studia, wówczas konieczne jest wyposażenie takiej osoby w pełnomocnictwo do odbioru decyzji. Pełnomocnictwo powinno wskazywać: dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (dane kandydata na studia), dane osoby umocowanej do odbioru decyzji, przedmiot pełnomocnictwa (wskazanie, że chodzi o odbiór decyzji za kandydata) oraz podpis kandydata (identyczny jak na podaniu o przyjęcie na studia). Pełnomocnik bedzie zobowiązany okazać swój dowód osobisty Komisji Rekrutacyjnej. W pozostałych przypadkach decyzje ws. przyjęcia na studia będą wysyłane listem poleconym na adres wskazany przez kandydata w systemie IRK.

  Odwołania:
  Po wszystkich etapach - osoby nieprzyjęte na studia mogą składać odwołania, od chwili odebrania pisemnej decyzji w sprawie. Odwoływanie się od decyzji widocznej w systemie elektronicznej rekrutacji jest przedwczesne i skutkuje wydaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

  Instrukcja dla cudzoziemców podjemujących studia na WPiA UŁ - zarządzenie Rektora UŁ nr 113 Rektora UŁ z 26.05.2017 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim

 • Dokumenty do złożenia

  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

  na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

  na studia II. stopnia: 

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składnia osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

   oraz: 

  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania, 
  • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
  • kserokopię dowodu osobistego w przypadku składnia osobistego wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać kserokopię, a oryginał okazać na żądanie w procesie rekrutacyjnym lub dziekanacie po przyjęciu, 

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

 • terminy składania dokumentów - ROK AKADEMICKI 2019/2020

  STUDIA STACJONARNE

  KIERUNKI:  prawo – jednolite studia magisterskie, administracja pierwszego i drugiego stopnia, polityka społeczna pierwszego stopnia

  Dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia po zakwalifikowaniu kandydata w systemie rekrutacyjnym, będą przyjmowane w gmachu Wydziału Prawa  i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.04 (budynek A) w następujących terminach:

  Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia:

  • 17.07. 2019 r. (środa) - 10.00-14.00
  • 18.07.2019 r. (czwartek)- 13.00-17.00
  • 19.07.2019 r. (piątek) - 10.00-14.00
  • 20.07.2019 r.(sobota) - 10.00-13.00

  Jeżeli komisja podejmie decyzję o poszerzeniu rankingu na poszczególne kierunki, wówczas będzie się kontaktować z poszczególnymi kandydatami telefonicznie. W takim przypadku kandydaci, którzy zdecydują się podjąć studia, będą zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminach ustalonych z komisją, nie później jednak niż do 25 lipca.

  Studia drugiego stopnia:

  • 25.07.2019 r. (czwartek) - 10.00-14.00
  • 26.07.2019 r. (piątek) - 13.00-17.00
  • 29.07.2019 r. (poniedziałek) – 10.00-12.00

  Jeżeli publikacja list osób zakwalifikowanych na studia II stopnia nastąpi wcześniej niż 24 lipca, wówczas komisja rozważy możliwość przyjmowania dokumentów również we wcześniejszych niż ww. terminach, o czym jednak poinformuje wcześniej odrębnym komunikatem zamieszczonym w "Aktualnościach" na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

  Kontakt do Komisji dla studiów stacjonarnych: 

  e-mail r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl
  telefon : +48 661 377 855 (czynny pn-pt.),  w godz. 11.00-16.00 od 3 czerwca 2019 r.
  a w dniach przyjmowania dokumentów - w godzinach pracy komisji.  

  Kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę elektroniczną będą aktywne najpóźniej do 2 sierpnia 2019 roku.

  STUDIA NIESTACJONARNE

  KIERUNKI: prawo -  jednolite studia magisterskie (zaoczne, wieczorowe), administracja pierwszego i drugiego stopnia, prawo podatkowe i rachunkowość, prawo zatrudnienia – kadry i płace, prawo ochrony zdrowia, prawo ochrony danych osobowych, prawo zamówień publicznych

  Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji  w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.04 (budynek A) w następujących terminach: 

  • 04.09.2019 r. (środa) – 10.00-11.00
  • 04.09.2019 r. (środa) - 16.30-18.00
  • 05.09.2019 r.  (czwartek) - 10.00-11.00
  • 05.09.2019 r. (czwartek) – 16.30-18.00
  • 06.09.2019 r.  (piątek) - 10.00-11.00
  • 06.09.2019 r. (piątek) - 16.30-18.00  (ostateczny termin składania dokumentów)

  Zgodnie z terminarzem rekrutacji, kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikacyjne pocztą na adres:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź

  z dopiskiem  "REKRUTACJA" prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

  decyduje data stempla pocztowego do 6.09.2019 r.

  Kontakt do Komisji dla studiów niestacjonarnych:
  e-mail: rekrutacja@wpia.uni.lodz.pl
  telefon: +48 663 977 155 (czynny pn-pt. w godz. 10.00-12.00 ) od 19.08.2019 r.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.