KONTAKT

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: mgr Magdalena Kostrzewska
email: mkostrzewska@wpia.uni.lodz.pl

nr tel.: (42) 635 46 31
pokój: 4.46 IV piętro bud. B

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW KATEDRY

Wszystkie informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęc, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

ZAPISY NA SEMINARIA DO KATEDRY PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

Studenci IV roku prawa i I roku USM administracji zainteresowani zapisami na seminaria proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy mkostrzewska@wpia.uni.lodz.pl (sekretariat Katedry) zawierających:
imię i nazwisko, rok studiów, kierunek, nr indeksu, nazwę seminarium, wskazanie osoby prowadzącej seminarium.

Proszę jednak pamiętać, iż zgłoszenie mailowe nie zwalnia studenta z obowiązku zapisania się na powyższe seminaria przez system USOS.

KONWERSATORIUM METODYCZNE

Szanowni Państwo, od listopada, w roku akademickim 2022/2023 zapraszam Państwa na KONWERSATORIUM (dla III roku studiów). Seminarium będzie obejmowało zagadnienia związane z prawem karnym międzynarodowym oraz prawem karnym

 

Serdecznie zapraszam na zajęcia!

dr Joanna Łuczak - Tarka 

 

STRUKTURA

Kierownik katedry:
dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński prof. UŁ

Pracownicy:
prof. dr hab. Stefan Lelental prof. profesor
dr hab. Justyna Stasiołek prof. UŁ profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Grzegorz Wiciński prof. UŁ profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr Joanna Łuczak-Tarka adiunkt
dr Magdalena Niewiadomska - Krawczyk adiunkt
mgr Aleksandra Leszczyńska doktorant
mgr Karolina Witczak doktorant

Świeca na czarnym tle

Nasza społeczność akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego poniosła stratę na zawsze. W dniu 28 grudnia 2021 roku zmarł dr hab. Krzysztof Indecki, prof. UŁ. Odszedł na wieczny spoczynek człowiek, który pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, organizacyjny oraz wielu przyjaciół. W swojej karierze zawodowej pełnił wiele ważnych funkcji min. kierownika Katedry Prawa Karnego, kierownika Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego, kierownika Zakładu Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości. Z  bogactwem swojej wiedzy dzielił się z innymi środowiskami akademickimi, bowiem był również profesorem nadzwyczajnym Wydziału Organizacji, Sztuki Filmowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W swojej pracy badawczej poszukiwał prawnych instrumentów przeciwdziałania przestępczości powrotnej, aż po przestępczość terrorystyczną. Pozostawił po sobie interesujące piśmiennictwo w tym zakresie. Był nauczycielem wielu pokoleń prawników, promotorem rozpraw doktorskich. Na Jego losie jako człowieka, obywatela, naukowca, ojca rzutowała tragiczna śmierć żony Joanny Agackiej–Indeckiej, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Tym tragicznym przeciwieństwom losu stawił dzielnie czoła, pełniąc szereg funkcji akademickich oraz rodzica-córki Katarzyny. Pan Profesor wpisał się chlubnie w historię naszej Uczelni będąc jej wieloletnim pracownikiem oraz w kariery zawodowe naszych pracowników, których był nauczycielem, mentorem i przyjacielem.

Wyrazy współczucia i wsparcia dla Córki i Rodziny składają pozostający w głębokim żalu współpracownicy Pana Profesora z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Teodora Szymanowskiego współtwórcy nowoczesnego polskiego systemu penitencjarnego wybitnego naukowca, wielkiego społecznika i niezwykłego człowieka, autora dzieł z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, penitencjarystyki i kryminologii, przyjaciela Katedry Prawa Karnego Wykonawczego

Pogrążeni w smutku i poczuciu straty łączymy się z Rodziną Pana Profesora.

 

Wyrazy współczucia i żalu dla Żony oraz całej Rodziny Pana Profesora

Pracownicy Katedry Prawa Karnego Wykonawczego

W dniu 10 lutego 2021 roku w wieku 88 lat zmarł Teodor Szymanowski- profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych. Odszedł wybitny naukowiec, wielki społecznik, niezwykły człowiek. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą wielu warszawskich uczelni. Był przyjacielem wielu łódzkich naukowców związanych z Katedrą Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego w różnych okresach ich dziejów.

Jako przewodniczący Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego Komisji ds. Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości był współtwórcą obecnie obowiązującego Kodeksu karnego wykonawczego opartego na nowoczesnych standardach państwa demokratycznego.

Bliski mu był każdy człowiek i jego los. W swojej pracy naukowej propagował ideę traktowania osób pozbawionych wolności z poszanowaniem człowieczeństwa, godności oraz prawa powrotu do społeczeństwa. Upowszechniał międzynarodowe standardy postępowania wobec osób skazanych, zwłaszcza pozbawionych wolności. W okresie stanu wojennego w latach 1981-1983 uczestniczył w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Internowanym i Skazanym. Za ten akt dobroczynności zapłacił zwolnieniem Go przez Ministra Sprawiedliwości z Instytutu Badania Prawa Sądowego, którego był pracownikiem.

Pozostawił po sobie nie tylko wybitne dzieła naukowe z dziedziny kryminologii, prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego ale dzieła które służą i będą służyć człowiekowi opuszczającemu więzienie, by ten mógł powrócić łatwiej do społeczeństwa albowiem był twórcą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

W okresie przemian ustrojowych wpływał na nowoczesny kształt polskiego systemu penitencjarnego nie tylko poprzez bogatą twórczość naukową, uczestnictwo w konferencjach, kongresach ale i działalność ekspercką poprzez doradztwo Ministrowi Sprawiedliwości i Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, dzięki czemu więziennictwo polskie w minionym czasie przeszło od  totalitarnego do prospołecznego. Na jego nowoczesny kształt miało również wpływ to, iż przez wiele lat był redaktorem naczelnym reaktywowanego czasopisma „Przegląd Więziennictwa Polskiego”.

Prof. Teodor Szymanowski pozostawił w środowisku Uniwersytetu Łódzkiego wielu przyjaciół min. z którymi współtworzył Kodeks karny wykonawczy, którym recenzował prace naukowe, monografie oraz artykuły naukowe. Mimo, iż nie ma Profesora już wśród nas, to nie odszedł z naszych umysłów, ani serc, nie pozostawił pustki, jego wiedza będzie nas motywowała do niepokoju twórczego a jego dobroć pozostanie w pamięci na zawsze….W imieniu pracowników Katedry Prawa Karnego Wykonawczego 

dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. UŁ