KONTAKT

Kierownik studiów: 
dr Katarzyna Koperkiewicz - Mordel 
Katedra Materialnego Prawa Podatkowego

Sekretariat:
mgr Katarzyna Godecka
tel. (42) 635 63 59     katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl
mgr Katarzyna Kazulak-Łozak 
tel. (42) 635 40 41;      kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa  i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

Obecnie, z uwagi na pracę zdalną, pytania prośmy kierować poprzez pocztę elektroniczną.

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy m.in. w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania administracji publicznej, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Celem jest nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.

Kandydaci

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym dowolnego kierunku.

REKRUTACJA W ROKU AKAD. 2020/2021

Warunki uczestnictwa

Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning powinni legitymować się wyższym wykształceniem dowolnego kierunku.

Ilość miejsc

Liczba miejsc wynosi 70.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć (pocztą/kurierem) wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  1. Odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. Podanie o przyjęcie na studia,
  3. Kwestionariusz osobowy,
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe 

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ

Po przyjęciu na studia podyplomowe słuchacze studiów podyplomowych składają: Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ

Wymagane dokumenty należy przesłać wyłącznie pocztą/kurierem na adres:
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak
pokój 2.37, bud. B, II piętro
tel. (42) 635 40 41;         kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

Obecnie, z uwagi na pracę zdalną, pytania prośmy kierować poprzez pocztę elektroniczną.

 

Termin składania dokumentów

Dokumenty na rok akademicki 2020/2021 przyjmowane są od 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. UWAGA!  Rekrutacja została przedłużona do 30 paźdzernika 2020 r.

Koszty uczestnictwa

W roku akademickim 2020/2021 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3200 zł. z możliwością płacenia w czterech ratach. Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia.