KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne
dr Monika Kapusta
mkapusta@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat:
specjalista mgr Magdalena Kuźniak
mkuzniak@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232
pokój: 3.46, III piętro bud. B

nr tel.: (42) 635-46-09

Pytania dotyczące studiów podyplomowych prosimy kierować na adres mailowy: mkapusta@wpia.uni.lodz.pl

 

ADRESAT OFERTY KSZTAŁCENIA

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne" są skierowane do:

* pracowników administracji samorządowej oraz rządowej (niezespolonej i zespolonej – służb, inspekcji i straży),

* pracowników niepublicznych formacji ochrony,

* członków organizacji pozarządowych mających w celach statutowych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz

* wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest również zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

REKRUTACJA

Warunkiem przyjęcie jest złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie.

Uwaga:

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ IFORMUJEMY, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZAJĘCIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE (w aplikacji MS Teams).

Rekrutacja: trwa od 1 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r.

Koszt studiów podyplomowych: 3 500,00 zł.

Wymagane dokumenty:

  1.  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów (załącznik do pobrania),
  2.  wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania),
  3.  odpis albo poświadczona za zgodność z oryginałem (przez Uczelnię Wyższą albo notariusza) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4.  1 zdjęcie,
  5. opatrzona datą i podpisem Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe (załącznik do pobrania).

Dokumenty można składać osobiście albo wysłać przesyłką poleconą dostarczoną na wskazany poniżej adres.

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji
 budynek WPiA UŁ
Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
3.46 (III piętro, beczka B).

UWAGA:

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych i wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych na Uniwerystecie Łódzkim zarówno osoby uczestniczące w rekrutacji na studia podyplomowe jak i słuchacze tychże studiów będą zobligowani do podpisania odpowiedniej informacji. Na etapie rekrutacji są to:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe. Pl

Po zakończeniu rekrutacji i uruchomieniu studiów podyplomowych słuchacze studiów podyplomowych będą zobowiązani do zapoznania się z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowyc.

PROGRAM STUDIÓW I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program studiów będzie realizowany w ramach zajęć prowadzonych przez teoretyków i praktyków (m.in. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi i innych formacji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego).

Po zrealizowaniu programu studiów zostanie przeprowadzony egzamin końcowy w formie testu. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają świadectwa ukończenia studiów. Absolwenci studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia  od 1.10 2019 r. nie wnoszą opłaty za świadectwo.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Głównym celem studiów jest zwiększenie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności w języku polskim i – fakultatywnie – w języku angielskim, niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym nowych zawodów – stosownie do profilu anglojęzycznych ofert na regionalnym rynku pracy). Sektor ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego jest szczególnym obszarem na rynku pracy. W trakcie Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne słuchacze będą mogli nauczyć się w szczególności: podstaw teoretycznych metod działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, trendów rozwojowych w tym obszarze czy teorii pozwalających na przezwyciężanie ograniczeń wynikających z zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga również posiadania szczególnych  umiejętności i kompetencji. Słuchacze nabędą również m.in. umiejętność: prognozowania sytuacji w sytuacji wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wykonywania złożonych zadań zawodowych w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach czy umiejętność opracowywania planu strategicznego i kierowania zespołem pracowniczym realizującym zadania związane z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego.