KONTAKT

Kierownik Studium
dr hab. Tomasz Nowak

e-mail:tnowak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat:
mgr Agnieska Grącka

e-mail: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
Pokój 3.69 lub 3.46  III piętro
Tel.: 0-42 635 46 04, e-mail: pspst@wpia.uni.lodz.pl

 

REKRUTACJA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na  Studia Podyplomowe Prawo Samorządu Terytorialnego  2021/2022 rozpoczyna się 10 czerwca i trwa do końca października.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie zdalnie. 

Zapraszamy do rejestracji on-line poprzez formularz rejestracyjny (link na stronie), a następnie przesyłanie podpisanych i zeskanowanych dokumetów (wymagane dokumenty są  wyszczególnione na stronie)  na adresy mailowe:

agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

tnowak@wpia.uni.lodz.pl

Jedynie przesłanie wymaganych dokumentów gwarantuje zachowanie miejsca po rejestracji on-line.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

ZAJĘCIA W EDYCJI 2021/2022 W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ BĘDĄ ODBYWAŁAY SIĘ ZDALNIE BĄDŹ W UZASADNIONYCH SYTUACJACH STACJONARNIE - RÓWNIEŻ Z  MOŻLIWOŚCIĄ UCZESTNICTWA NA PLATFORMIE M-Teams

CEL STUDIÓW

Celem studium jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu, zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb zbiorowych, realizacji programów pomocowych oraz funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.

Ambicją naszą jest kształcenie nowoczesnej kadry polityków lokalnych oraz pracowników komunalnych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed organami lokalnymi.

Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządu Terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.

Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna uczestnik studium w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych- wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.

Program Studium został wzbogacony o  zagadnienia najbardziej aktualne, takie jak ochrona danych osobowych, czy zamówienia publiczne.

Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządu Terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.

Główna część programu studium poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi.

Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego).

Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).

Skład osobowy prowadzących zajęcia w ramach studium, złożony nie tylko z doświadczonych dydaktyków, ale również osób, których wiedza wynika z doświadczenia orzeczniczego sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz współautorów projektów legislacyjnych dotyczących prawa lokalnego a także działaczy samorządowych, daje rękojmię nie tylko wysokiego poziomu kształcenia ale również, że zajęcia będą prowadzone w sposób przystępny dla absolwentów różnych kierunków studiów.

Należy wskazać, że takie ukształtowanie programu kształcenia zostało poprzedzone ankietą na temat preferencji i zainteresowań potencjalnych uczestników studium.

Jak wynika z określenia sylwetki absolwenta i przyjętego celu studium, adresatami studium są działacze samorządowi (radni, członkowie organów samorządu terytorialnego), pracownicy samorządu terytorialnego, osoby reprezentujące lub pracujące w organach pożytku publicznego, osoby związane z funkcjonowaniem pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego.

Podyplomowe Studium Prawa Samorządu Terytorialnego są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.

REKRUTACJA

Dokumenty można składać do 30 wrzesnia 2021 r.

Koszt studiów: 3800,00 PLN

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjacie)

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
  • podanie uczesnika o przyjęcie adresowane do kierownika studiów
  • kwestionariusz osobowy
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności za Studium
  • Wymagane dokumenty należy przesłać na adresy mailowe: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl, tnowak@wpia.uni.lodz.pl
  • Na pytania czekamy również pod numerem telefonu: 42 635 46 04

Ilość uczestników studium:

Minimalna - 20 osób
Maksymalna - 100 osób