Projekt DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt

Kierownik projektu:
dr Izabela Florczak

Biuro Projektu (pok. 3.72):
dr Katarzyna Kuszewska;
mgr Karol Mordel;
Hanna Swaczyna
E: dobrystaz-dobrystart@wpia.uni.lodz.pl
T: 42 6356374

Zespół Projektu dostępny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00:

Hanna Swaczyna, pok. 2.06, tel. 42 635 47 05 – przyjmowanie dokumentów projektowych
Dr Katarzyna Kuszewska, pok. 2.37, tel.  42 635 46 20 – przyjmowanie dokumentów projektowych
Mgr Karol Mordel, pok. 2.13, tel. 42 635 63 48 - informacje dot. refundacji, wypłat, rozliczeń (z wyłączeniem poniedziałków).

Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie proszone są o pisanie wiadomości mailowych, w których każdorazowo będą podawane dane:
numer porządkowy oraz nazwa instytucji, do której zostaliście Państwo przyjęci.

Spotkanie podsumowujące projekt

Kiedy: 7 listopada
Godzina: 17.00
Gdzie: aula czerwona

Szanowni Państwo.

Z uwagi na to, że niebawem nastąpi moment, w którym ostatni Stażysta zakończy odbywanie stażu, chcielibyśmy zaprosić Państwa na uroczyste podsumowanie Projektu. Podczas tej uroczystości będzie Państwo mieli jedyną możliwość odebrania dyplomów zaświadczających o udziale w Projekcie. Wiemy też, że niektóre instytucje planują przygotowanie i wręczenie swoich dyplomów/zaświadczeń/listów gratulacyjnych. Przedstawiciele Instytucji, w których odbywaliście Państwo staże również będą brali udział w tym wydarzeniu. Będzie to zatem świetna okazja do spotkania.

Aby móc przygotować się do uroczystości musimy wiedzieć, ile osób spośród Państwa będzie mogło wziąć w Niej udział. Planujemy ją na dzień 7 listopada (środa) na godzinę 17.00. Bardzo prosimy o potwierdzanie obecności na uroczystości do dnia 19 października (piątek) za pomocą formularza dostępnego poniżej. W formularzu tym macie Państwo możliwość przedstawienia uwag w zakresie realizacji projektu. Jak wiecie – tego typu przedsięwzięcie organizowaliśmy po raz pierwszy i (dosłownie!) na wagę złota są dla nas Wasze uwagi/sugestie/wskazówki.

Liczymy na Państwa przybycie na uroczystość!

W imieniu Zespołu
Izabela Florczak

Rejestracja zakończona

Informacja o Projekcie na stronnie Biura Prasowego UŁ

 • O projekcie

  Projekt DOBRY STAŻ – DOBRY START . Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 3.1. Zakłada on organizację płatnych staży dla  studentów studiów stacjonarnych WPiA UŁ. Budżet projektu wynosi łącznie 2 427 360, 77 zł. Główne cele projektu to ułatwienie Studentom wejścia na rynek pracy, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego oraz, od strony pracodawców – możliwość rekrutacji przyszłych kadr.

  Projekt przewiduje 4 płatne programy stażowe:

  • Specjalista ds. polityki społecznej

  Program kierowany jest do studentów II roku polityki społecznej na I stopniu (studia stacjonarne).

  • Junior administracji

  Program kierowany jest do studentów II roku administracji na I stopniu (studia stacjonarne).

  • Senior administracji

  Program kierowany jest do studentów I roku administracji na II stopniu (studia stacjonarne).

  • Będę prawnikiem

  Program kierowany jest do studentów  IV roku prawa (studia stacjonarne).

  Staże będą odbywać się w okresie VI-X 2018 r. Długość trwania staży wynosić będzie do 16 tygodni przy uwzględnieniu ich łącznego wymiaru - 360 godzin. Wynagrodzenie stażysty wynosić będzie 18,50 zł brutto brutto za godzinę stażu. Warunkiem rozpoczęcia stażu są odbyte obowiązkowe praktyki studenckie.

  Rekrutacja studentów do programów stażowych będzie trwać w okresie III-V 2018 r. 

 • FAQ

  1. Czy odbyte praktyki, które są warunkiem uczestnictwa w Projekcie, muszą mieć związek z kierunkiem studiów i miejscem odbywania stażu?
  Nie. Warunkiem uczestnictwa jest odbycie obowiązkowych praktyk studenckich bez względu na miejsce ich odbywania.

  2. W jaki sposób będzie weryfikowany warunek odbycia praktyk?
  Warunek odbycia praktyk będzie weryfikowany wydrukiem z USOS bądź zaświadczeniem wystawionym przez uczelnię/podmiot, w którym odbyły się praktyki.

  3. W jaki sposób będzie następowała refundacja kosztów zakwaterowania?
  Zwrot kosztów zakwaterowania, w przypadku odbywania stażu w odległości powyżej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania Stażysty (odległość liczona poprzez stronę https://www.viamichelin.pl/), będzie następował na podstawie przedstawionego rachunku poniesionych kosztów oraz formularza refundacji. Maksymalna kwota miesięcznego zwrotu wynosi 1350 zł. (Procedura ta może ulec zmianie na rzecz bezpośredniego pokrywania kosztów przez UŁ.)

  4. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów normalnego biletu miesięcznego imiennego bądź normalnego biletu kolejowego/autobusowego w przypadku odbywania stażu w odległości powyżej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania Stażysty (odległość liczona poprzez stronę https://www.viamichelin.pl/)?
  Nie. Refundacja nastąpi w takim przypadku do wysokości kwoty stanowiącej wartość biletu ulgowego.

  5. Kto będzie ustalał mój rozkład czasu pracy podczas odbywania stażu?
  Ustalenie szczegółów związanych z rozkładem czasu pracy nastąpi z inicjatywy instytucji przyjmującej z uwzględnieniem, że w każdym tygodniu stażysta musi przepracować minimalnie 20 i maksymalnie 40 godzin.

  6. Czy jednocześnie można być uczestnikiem programu DSDS oraz Erasmus+?
  Nie. Aby przystąpić do projektu DSDS należy rozliczyć się z projektem Erasmus+, bądź przystąpić do niego po rozliczeniu projektu DSDS.

  7. Podczas realizacji stażu zachoruję. Co wtedy?
  W przypadku choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, należy je niezwłocznie dostarczyć do Biura Projektu (choćby skanem) - w terminie maksymalnie 3 dni. W takiej sytuacji staż przedłuża się o odpowiedznią ilość godzin (aby wyrobiony został limit 360h) przy uwzględnieniu konieczności dokonania zmiany umowy stażowej oraz braku możliwości wypełnienia warunku min. 20h stażu w tygodniu. W razie braku możliwości wypełnienia limitu godzin stażowych sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

  8. Gdzie mam się zgłosić celem przeprowadzenia wstępnych badań?
  Po uzyskaniu z Biura Projektu skierowania na badania należy umówić wizytę w podmiocie, który przeprowadza wstępne badania lekarskie, tj. NZOZ Profilaktyka i Zdrowie, Zgierska 2/,8,90-001 Łódź (+48426595959, 509175675)

  9. Czy ze stypendium stażowego będą potrącane składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy?
  Tak, wynagrodzenie stażowe jest obciążone składkami zarówno po stronie stażysty jak i płatnika, czyli UŁ. Składki te wynoszą 28,45 %, chyba że student jest osobą pracującą/prowadzącą działalność gospodarczą. Składki różnią się w zależności od tego, czy dochód studenta przekracza czy też nie wynagrodzenie minimalne. W przypadku, w którym student nie jest nigdzie zatrudniony stawka netto za godzinę wyniesie 14,40 zł. Ponieważ Uniwersytet Łódzki, na okres trwania stażu, rejestruje studenta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, studenci będący zarejestrowani np. z rodzicami są proszeni o wyrejestrowanie się na okres trwania stażu. W przypadku pytań związanych ze składkami/rejestracją w ZUS/pobieraniem renty lub innego ubezpieczenia, bardzo prosimy o ich kierowanie na adres mailowy Projektu.

  10. Czy, celem ubiegania się o refundację zakwaterowania, okres obowiązywania umowy najmu musi pokrywać się z okresem stażu?Umowa/umowy najmu nie mogą być zawarte na okres dłuższy niż okres stażu. Mogą natomiast obowiązywać krócej. Zwrot kosztów następuje za okres, który pokrywa się z okresem odbywania stażu.

  11. Czy przez cały okres trwania stażu muszę mieć umowę z jednym podmiotem, aby ubiegać się o refundację?
  Student może mieć więcej niż jedną umowę najmu, ale muszą być zachowane w nich proporcje finansowe (niedopuszczalne są zbytnie rozbieżności w cenie najmu mieszkań).

  12. Okres mojego stażu nie wynosi pełnych trzech miesięcy, jednakże kupiona przeze mnie migawka obejmuje okres 3 pełnych miesięcy. Czy stanowi to przeszkodę do uzyskania refundacji?
  Nie, nie stanowi to przeszkody do otrzymania refundacji, o ile migawka została zakupiona gdy posiadaliście już Państwo status stażysty (status ten nabywa się w dacie podpisania umowy).

  13. Nie mogę pojawić się w Biurze Projektu w godzinach jego pracy? Jak mogę przekazać niezbędną dokumentację?
  Dokumentację można przesłać pocztą bądź pozostawić na portierni wskazując zawsze numer pokoju Biura Projektu (3.72).

   

Projekt „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ”

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie WPiA UŁ - Wydział otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „DOBRY STAŻ –...

Rekrutacja do projektu DOBRY STAŻ-DOBRY START

Ruszyła rekrutacja do projektu "Dobry staż-dobry start. Profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ"

Wyniki rozeznania rynku na ubezpieczenie NNW

Lista rankingowa z dn. 2 maja 2018 r.

Lista rankingowa z dn. 11 maja

Lista rankingowa z dn. 18 maja 2018 r.

Lista rankingowa z dn. 04.06.2018

Lista rankingowa z dn. 05.06.2018 r.

Lista rankingowa z dn. 27.06.2018 r.

Lista rankingowa z dn. 30.06.2018 r.

Lista rankingowa 02.07.2018

Spotkanie podsumowujące Projekt ,,DOBRY STAŻ-DOBRY START

7 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, przy udziale Władz Wydziału, Studentów oraz przedstawicieli pracodawców odbyło się spotkan...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.