PL

Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica

Kontakt

Prof. dr hab. Tomasz Bekrycht

Zastępca Redaktora Naczelnego (Deputy Editor) tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl – kontakt z Redakcją/Contact with Editors)                                                                                                                

dr Karolina Krzeszewska – Sekretarz (Secretary) – kontakt z Redakcją/Contact with Editors) karolina.krzeszewska@gmail.com

 

 

 

All the issues (download/free): Repozytorium UŁ (Folia Iuridica on-line) or Publishing House/ Wydawnictwo UŁ

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów za pomocą platformy Open Journal Systems: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/index
Wiąże się to z koniecznością założenia konta i rejestracją na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/user/register

Preferujemy teksty w języku angielskim. Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia tekstu do procedury recenzyjnej podejmowana jest w ciągu 1 miesiąca.

Dear Sir/Madam, we respectfully request to send us the articles using Open Journal Systems: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/index
This involves the registration on the website: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/user/register

The Editorial Board kindly asks authors to send texts written in English (preferable). We make a decision on acceptance or rejection of the article within a period of one month.

 

 • Wydawnictwo/About the Publisher

  ISSN 0208-6069; e-ISSN 2450-2782;

                                                         ERIH+, DOAJ, CEEOL, Index Copernicus, BazHum, BazEkon

                                                                      20 punktów na liście czasopism MNiSW

  Folia Iuridica was established as a book series within Acta Universitatis Lodziensis in 1980. The originator was Professor Jerzy Wróblewski. At present it is a journal edited by University of Łódź Publisher at the initiative of the Dean of Faculty of Law and Administration. At the beginning Folia Iuridica presented only articles of academics from Faculty of Law and Administration UŁ. For several years the articles of other Polish and foreign academics have been published, too. Currently, at the initiative of Folia Editors the articles have been grouped in the thematic structure and include not only jurisprudence issues raised from lawyers` point of view, but also that of philosophers, logicians, sociologists, psychologists, economists. As a result, it has become an interdisciplinary journal.

  Folia Iuridica powstała jako seria wydawnicza w ramach zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1980. Pomysłodawcą był Profesor Jerzy Wróblewski. Obecnie jest czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Początkowo był w niej prezentowany w formie artykułów głównie dorobek naukowy pracowników WPiA. Od kilku lat zamieszczane są również prace spoza naszej Jednostki. Obecnie, z inicjatywy Redaktorów, zeszyty Folii  mają charakter tematyczny i obejmują nie tylko zagadnienia z dziedziny prawoznawstwa podnoszone z perspektywy prawników, ale również filozofów, logików, socjologów, psychologów i ekonomistów, przyjmując tym samym charakter interdyscyplinarny.

  Redaktorzy (Editors):

  Prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (University of Lodz) – Editor-in-chief,
  Prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski (University of Lodz), Prof. dr hab. Tomasz Bekrycht (University of Lodz; tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl/kontakt z Redakcją/contact with Editors), Prof. Martin Krygier (University of New South Wales), Prof. Zenon Bankowski (University of Edinburgh), Prof. dr hab. Karolina M. Cern (Adam Mickiewicz University in Poznan), Piotr W. Juchacz (Adam Mickiewicz University in Poznan)

  Sekretarz (Secretary): dr Karolina Krzeszewska (University of Lodz; karolina.krzeszewska@gmail.com– kontakt z Redakcją/Contact with Editors)

   

  REDAKTORZY TEMATYCZNI (RADA PROGRAMOWA)/SUBJECT EDITORS (PROGRAMME BOARD)

  Anna-Maria Andersen (Lund University), Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki), Adam Czarnota (University of New South Wales), Natalia Danilkina (University of Groningen), Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Indecki (Uniwersytet Łódzki), Janusz Jankowski (Uniwersytet Łódzki), Martin Krygier (University of New South Wales), Martin Škop (Masaryk University), Monika Zalewska (Uniwersytet Łódzki)

 • Wymogi redakcyjne/Editorial requirements

  Editorial requirements and instructions for Authors:

  • First names and surnames should be typed in ordinary print. This principle also applies to initials.
  • All expressions in foreign languages should be typed in italic characters as well as those ones in Latin which are numerous in legal texts. Titles of any publications (books, articles etc.) should also be in an italic typeface.
  • Mind your quotation marks. In Polish, we use apostrophe quotation marks: „ ...". We use: »...« only as the quotation marks of the second degree -i.e. quotation marks in quotation marks.
  • It should be remembered that the author of the text uses parentheses i.e. round brackets: (…) while square brackets are reserved for the text commentator.
  • It is unacceptable to close brackets just one after another: )) or to open a new bracket immediately after closing one: )(.
  • A full stop is always used after a bracket -it finishes a sentence.
  • Please remember about correct affiliation. If Author is a person from outside a scientific centre, the affiliation should include information about a profession or an institution to which the Author is related.
  • Every text must be summarised in Polish (5-7 statements) and its English equivalent must be prepared in a form of an abstract and five keywords must be given.
  • Submitted texts should be not shorter than 0.5 of a writing sheet (20 thousand characters with spaces i.e. about 10 pages of typescript (font of Times Roman 12 and the leading of 1.5).
  • Every article must have footnotes and reference list formatted in line with the Chicago style.
  • A footnote is only to introduce the so-called interjecting (nota bene)

  Instructions for moderating a reference list and footnotes are placed on the website of The Chicago Manual of Style: Website 

  Published volumes of Folia from no 77 can be an example. Links to be downloaded are in the tab of ‘editorial information’.

             

   Wskazówki redakcyjne dla Autorów:

  • Imiona i nazwiska piszemy zwykłym drukiem. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.
  • Kursywą piszemy wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie, których w tekstach prawniczych nie brakuje. Kursywą piszemy również tytuły wszelkich publikacji (książek, artykułów, itp.).
  • Uwaga na cudzysłów! Używamy w języku polskim cudzysłowu apostrofowego: „...". Jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie: «...».
  • Pamiętać też trzeba, że autor tekstu używa nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
  • Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynaniu po zamknięciu nawiasu nowego: )(.
  • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
  • Proszę pamiętać o poprawnej afiliacji! Jeśli Autorem jest osoba spoza ośrodka naukowego, to w afilicji może znajdować się wskazanie profesji lub instutucji, z którą Autor jest związany.
  • Każdy tekst musi mieć streszczenie w jęz. polskim (5-7 zdań) i jego odpowiednik w jęz. ang. oraz pięć wyrażeń-kluczy (5 keywords).
  • Nadsyłane teksty powinny mieć objętość nie mniej niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 10 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
  • Każdy artykuł musi posiadać przypisy i bibliografię sformatowaną zgodnie ze stylem Chicago. 
  • Przypis służy jedynie do wprowadzenia tzw. wtrąceń myślowych (nota bene).

  Instrukcja do moderowania bibliografii i przypisów znajduje się na stronie internetowej (The Chicago Manual of Style)

  Wzorem mogą być wydane tomy Folii od tomu 77. Linki do pobrania znajdują się w zakładce "informacje wydawnicze"

  Zasady cytowania źródeł prawa, literatury i orzecznictwa/Principles of citing sources of law, literature and court case decisions

  Gdy źródło prawa jest podawane po raz pierwszy należy podać/ When a source of law is set out for the first time it is necessary to give:

  art. 10 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

  art. 15 ustawy z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.)

  Gdy ustawa jest cytowana kolejny raz należy podać/ When the act is cited next time, it is necessary to give:

  art. 10 SwobGospU

  art. 15 PrCel

  Gdy cytowana jest ustawa bez numeru artykułu zawsze należy podać cały tytuł a nie skrót. Nie zaczyna się zdania od skrótu ustawy/ When the act is cited without a number of an article the whole title must be given and not abridged one. A sentence should not begin from a short name of an act.

  Powoływanie orzecznictwa w tekście głównym. Nie stosuje się zapisu sygnatur orzeczeń w przypisach. Zawsze zamieszczane są one w tekście głównym. Powołując dane orzeczenie należy zawsze określić jego charakter (uchwała, wyrok, postanowienie)/ Invoking court case decisions in the main text. File numbers of court decisions are not written down in footnotes. They are always placed in the main text. Invoking a given judicial decision, its character must be mentioned (a resolution, a judgement, an order).

  Przykład/ An example:

  uchw. SN z 22.7.1994 r. (III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5)

  uchw. SN z 15.2.1978 r. (III CZP 1/78, niepubl.)

  Zawsze podajemy skróty/ We always give abbreviations:
  uchw.
  uchw. SN (7)
  orz.
  post.
  wyr.

  Jeżeli orzeczenie cytowane jest w całości w nawiasie, to między datą, sygnaturą a publikatorem stosujemy przecinek/ If a case decision is cited in full in brackets, a comma should be placed between a date, reference number and publication.

  Przykład/ An example:

  (uchw. SN z 22.7.1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5).

  PROCEDURA/PROCEDURE

  Tekst należy przysłać w formie pliku (word) na adres Redakcji. Teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję, a następnie wysyłane do dwóch Recenzentów pochodzących z ośrodków naukowych spoza UŁ. Obowiązuje tryb "double-blind review". Po otrzymaniu pozytywnej recenzji Autorzy zobowiązni są do podpisania umowy. Następnie teksty oddawane są do Wydawnictwa, celem rozpoczęcia procesu redakcyjnego i wydawniczego. Każdy z Autorów otrzymuje ezg. autorski/ The text should be sent in a file as word to the address of the Editor. The texts are subject to preliminary evaluation by the Editor and then sent to two Reviewers coming from scientific centres outside UŁ. “Double blind review” is applied. Having received a positive review Authors are obliged to sign an agreement. Then the texts are submitted to the Publisher to start an editorial process. Every Author receives an author’s copy.

   

 • Recenzenci od roku 2012 (alfabetycznie) i polityka czasopisma/Reviewers since 2012 (alphabetically) and policy of the journal

  Prof. Anna Barczak (USz), Prof. Janusz Bojarski (UMK), dr Charlene Elsby (Purdue University Frot Wayne), Prof. Wojciech Filipkowski (UwB), Prof. Bogusława Gnela (UEK), Prof. Andrzej Gomułowicz (UAM), Prof. Robert Grzeszczak (UW), Prof. Joanna Helios (UWr), dr Jacek Jaśkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Prof. Wioletta Jedlecka (UWr), Prof. Piotr Juchacz (UAM), Prof. Przemysław Kaczmarek (UWr), Artur Kubacki (UP Kraków), Prof. Tomasz Kuczur (UKW), Prof. Wojciech Lamentowicz (WSAiB), Prof. Jerzy Leszczyński (UŁ), Prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska (USWPS), Prof. Bartosz Liżewski (UMCS), Prof. Tatiana Machalova (Masaryk University), Prof. Anna Machnikowska (UG), Prof. Piotr Mamet (PŚ), Prof. Rafał Mańko (University of Amsterdam), Prof. Tomasz Oczkowski (UMK), Prof. Dmitry Poldnikov (National Research University Higher School of Economics – Moscow), Prof. Tomasz Pietrzykowski (UŚ), Prof. Marek Saj (UKSW), Prof. Andrzej Sakowicz (UwB), Prof. Robert Stefanicki (UWr), dr Michał Stambulski (UWr), Prof. Marek Stokłosa (UKSW), Prof. Ryszard Szałowski (UJD w Częstochowie), Prof. Andrzej Szmyt ( UG), Prof. Sławomir Tkacz (UŚ), Prof. Artur Tomanek (UWr), Prof. Zbigniew Witkowski  (UMK), Prof. Jerzy Zajadło (UG)

  Policy of the journal

  Taking into consideration that ethical issues connected with the publication of articles are foundations of science, the editors of the journal Folia Iuridicia want to provide the highest possible standards. Plagiarism and other abuses are unacceptable and that is why we assume ethical liability for implementing these standards into the publication process. We will do our best to provide a transparent and honest model of reviewing and decision-making.

  It is very essential that everybody that takes part in the publication process of the journal like authors, editors and reviewers, should prove their professionalism in meeting ethical standards. Submitting their text to be published in the journal each author ascertains that this standard in their publication is achieved.

  In the light of the above, the editors of the journal Folia Iuridica fully support and enforce standards developed at 2nd World Conference on Research Integrity which took place in Singapore in 2010.

  Standards for editors

  http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf

  Standards for authors

  https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011_0.pdf

   Licence Creative Commons, Source COPE (Committee of Publication Ethics) https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors (retrieved on 11 December  2017).

  Polityka czasopisma

  Zważywszy, że zagadnienia etyczne związane z publikacją artykułów są fundamentem nauki, redaktorzy czasopisma Folia Iuridicia chcą zapewnić najwyższy standard z możliwych. Plagiat czy inne rodzaje nadużyć uznane są za niedopuszczalne i w związku z tym przyjmujemy na siebie etyczną odpowiedzialność za wprowadzenie tych standardów w życie w procesie publikacji. Zrobimy co w naszej mocy by zapewnić transparentny i uczciwy model procesu recenzyjnego i decyzyjnego.

  Istotnym jest dla nas również, aby ci, którzy biorą udział w procesie publikacji numeru czasopisma, zarówno autorzy, jaki i redaktorzy czy recenzenci wykazali się najwyższym profesjonalizmem w dotrzymaniu standardów etycznych. Zatem każdy autor przesyłając swój tekst do czasopisma jednocześnie stwierdza, że ów standard jest w jego publikacji zachowany.

  W związku z powyższym, redaktorzy czasopisma Folia Iuridica w pełni popierają i kierują się standardami wypracowanymi na 2nd World Conference on Research Integrity, która odbyła się w Singapurze w 2010 r.

  Standardy dla redaktorów

  http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf

  Standardy dla autorów

  https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011_0.pdf

   Licencja Creative Commons, Źródło COPE (Committee of Publication Ethics) https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors (dostęp z dn. 11.12. 2017 r.)

  Standardy dla recenzentów i proces recenzji (plik do pobrania)/ Reviewer Responsibilities (to download)

  Formularz recenzji (plik do pobrania)

   

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.