ZAPROPONUJ ZAKUP KSIĄŻKI

Zachęcamy do zgłaszania propozycji zakupu książek, które Państwa zdaniem nasza biblioteka powinna posiadać w swoich zbiorach. 

FORMULARZ

SKANER W POKOJU NAUKI

Dla potrzeb Czytelników naszej Biblioteki został zakupiony samoobsługowy skaner do skanowania materiałów bibliotecznych. W celu zapisania plików konieczne jest posiadanie pendrive'a.

ZAMAWIANIE KOPII CYFROWEJ

Od 1 listopada 2022 r. zamawianie skanów jest dostępne po zalogowaniu do KATALOGU ON-LINE. Usługa jest świadczona dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KOPII CYFROWEJ

ACADEMICA W BIBLIOTECE WPiA UŁ

Od 2022 roku w Pokoju Nauki jest dostęp do Systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych  ACADEMICA.


 


 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI WPIA UŁ

W poniedziałek 31 października  2022 r. Biblioteka WPiA bedzie zamknięta.

 

W semestrze zimowym 2022/2023

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji  UŁ będzie otwarta:

 

poniedziałek i wtorek:        12.00. – 18.00.

środa, czwartek i piątek:      9.00. – 15.00.

 

Tak jak dotychczas, będziemy pracowali w dwie soboty w miesiącu, w godzinach 9.00. – 15.00.

W semestrze zimowym będą to soboty:

 

8 i 22 października,

5 i 19 listopada,

3 i 10 grudnia,

14 i 21 stycznia 2023 r.

4 i 18 lutego 2023 r.

1

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski

Autor: Marek Zubik

Wydawca: C.H. Beck

Druk: Warszawa, 2022

W publikacji w 17 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono:
- zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej
- formy stanowienia prawa
- miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwie
- organizację życia obywatelskiego.
- problematykę głosowania powszechnego
- trójpodział władzy
- ustrojowe kwestie finansów publicznych.
W 3. wydaniu podręcznika – poprawionym, zaktualizowanym i uzupełnionym w zakresie dotychczasowej treści – dodano m.in. nowe części poświęcone społecznej
gospodarce rynkowej oraz konstytucyjnym zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego.

1

Prawo administracyjne

Redakcja naukowa: Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski

Wydawca: Wolters Kluwer

Druk: 2022

W książce zaprezentowano problematykę prawa administracyjnego, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, integracji europejskiej. Poruszane kwestie poszerzono o najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, ponadto uwzględniono zmiany regulacji prawnych w wyniku zmian przepisów prawa administracyjnego.
W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych tematyką organizacji i działania administracji publicznej.

1

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Wydawca: Wolters Kluwer

Druk: 2022

W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Wykład zawiera systematyczne przedstawienie całości rozwiązań prawnych, od kształtowania praw jednostki wobec organów administracji publicznej, gwarancje ochrony
na drodze sądowej, po konstrukcję prawną przymusu państwowego stosowanego na drodze administracyjnej. Przedstawia pełen obraz regulacji prawnej działań administracji publicznej.
W 20. wydaniu uwzględniono regulacje wynikające z ustawy z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyznaczonych granic trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych.

Ponadto omówiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych.

1

Prawo karne materialne. Kazusy

Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

Wydawca: Wolters Kluwer

Druk: 2022

Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do przepisów, których zastosowanie należy rozważyć podczas rozwiązywania zadania. Większość kazusów została także wzbogacona orzecznictwem sądów powszechnych, w którym należy szukać odpowiedzi na zadane pytania. Niekiedy teza lub uzasadnienie określonego judykatu zawierają rozwiązanie zadania. Nie oznacza to jednak, że stanowisko takie jest prawidło we, a intencją autorów jest zachęcenie czytelnika korzystającego ze zbioru do krytycznej refleksji nad takimi wypowiedziami.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa. Będzie stanowić niezastąpioną pomoc podczas ćwiczeń z prawa karnego oraz w przygotowaniu do egzaminu z tego przedmiotu.

1

Proces karny

Autor: Jarosław Zagrodnik

Wydawca: Wolters Kluwer

Druk: Warszawa, 2022

W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące:
• teorii procesu karnego,
• międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,
• zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także
• przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.

W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, zostały przedstawione jasno i zrozumiale.
Trzecie wydanie podręcznika uwzględnia zmiany normatywne wprowadzone głównie przez tzw. ustawy antycovidowe.
Podręcznik został przygotowany przede wszystkim z myślą o osobach studiujących prawo lub administrację oraz aplikantach. Może służyć zaktualizowaniu i usystematyzowaniu wiedzy praktykom wykonującym zawód sędziego, prokuratora, radcy prawnego lub adwokata, zwłaszcza w kontekście istotnych zmian prawa karnego procesowego, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat.

1

Prawo administracyjne materialne

Autor: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska

Wydawca: Wolters Kluwer

Druk: 2022

Podręcznik w sposób kompleksowy wyjaśnia współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, uwzględniając obecnie obowiązujące regulacje prawne.

Wykład obejmuje m.in.:
• regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania;
• kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prawa pomocy społecznej i szeroko pojmowanego wspierania rodziny, w tym sprawy przemocy w rodzinie;
• problematykę prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego;
• tematykę prawną z zakresu kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego, stopni naukowych i tytułu naukowego oraz nabywania uprawnień zawodowych;
• zagadnienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony narodowej.

W najnowszym wydaniu autorzy zwracają uwagę na nowe regulacje dotyczące m.in. wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części kraju w związku z sytuacją na granicy z Republiką Białorusi oraz wynikające z ustawy z 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny.

 

 

Zapisywanie się do Biblioteki WPiA UŁ:

Przed zapisem do Biblioteki, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Po założeniu konta, pracownicy i studenci UŁ, mogą korzystać ze wszystkich bibliotek w sieci UŁ, uzyskując również pełny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki UŁ.

Po aktywowaniu konta legitymacja studencka  staje się również elektroniczną kartą biblioteczną.

Przy zakładaniu konta, Czytelników uwierzytelnia USOS lub Portal Pracowniczy.

Dla poszczególnych grup Czytelników procedura założenia konta w naszej bibliotece wygląda następująco :

- studenci, doktoranci i pracownicy  UŁ muszą wypełnić oświadczenie.

- czytelnicy spoza UŁ mogą korzystać z naszych zbiorów tyko na miejscu.

Osoba, która chce skorzystać z Czytelni, przed wejściem powinna pozostawić torby, plecaki w szafkach depozytowych.

Książki wypożyczane są "do domu" na okres 2 miesięcy. Po tym okresie możliwe jest dokonanie dwóch przedłużeń poprzez katalog on-line (logując się na swoje konto)

Z księgozbioru Czytelni i Czytelni Naukowej można korzystać tylko na miejscu. Dostępne tam czasopisma ułożone są alfabetycznie, a książki dziedzinami prawa.

Zamówienia z magazynu realizowane są maksymalnie w ciągu godziny od ich złożenia.

Biblioteka WPiA UŁ gromadzi, opracowuje i udostępnia wydawnictwa krajowe i zagraniczne o tematyce prawniczej oraz w węższym zakresie z filozofii, ekonomii i historii. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 60.700 woluminów książek oraz ok. 9.470 woluminów czasopism.

Zbiory udostępniane są pracownikom i studentom UŁ, a także (tylko na miejscu) osobom z zewnątrz.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŁ działa w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. System jest nadzorowany przez Bibliotekę UŁ.

Od 1 września 2011 r. wszelkie zamówienia składamy wyłącznie w formie elektronicznej w oparciu o katalog on-line i  katalogi kartkowe (dotyczy czasopism). 

W Pracowni Komputerowej dostępne są dla Czytelników terminale z dostępem do Internetu, umożliwiające m.in. skorzystanie z poniższych baz danych:
KATALOG ON-LINE
LEX OMEGA

Od 2022 roku w Pokoju Nauki jest dostęp do Systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych  ACADEMICA. oraz możliwość skanowania zbiorów bibliotecznych (samoobsługowy skaner).

KONTAKT

BIBLIOTEKA WPiA UŁ
im. prof. Jerzego Wróblewskiego
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Budynek "C", poziom "0"
email: biblioteka@wpia.uni.lodz.pl

Sprawy związane z blokadami kont i przedłużeniami wypożyczeń.
email: monity@wpia.uni.lodz.pl

Wypożyczalnia książek
tel. 42 635 46 55

Kierownik Biblioteki:
Paweł Kopania
pok. 0.43 tel. 42 635 46 56
pawel.kopania@lib.uni.lodz.pl