Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych

Kontakt

cbapc@wpia.uni.lodz.pl

p. 3.86

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych

We współczesnym życiu społecznym doszło do bardzo wyraźnego oddzielenia regulacji prawnych odnoszących się do sposobów postępowania podmiotów biorących udział w rozpoznawaniu spraw cywilnych i wykonywaniu wydanych orzeczeń (a więc w różnych rodzajach postępowań cywilnych) od regulacji stosunków prawnych występujących między podmiotami prawa poza postępowaniami cywilnymi (w tzw. zwykłym obrocie prawnym). Wskazuje się nawet w literaturze, że „cechą czasów współczesnych jest proceduralizm” (P. Kaczmarek, Materialne i proceduralne aspekty prawa. Wstęp do rozważań nad przejawami proceduralizacji w prawie europejskim, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, J. Kaczor (red.), AUW nr 2760, Wrocław 2005, s. 129).

O ile jednak instytucje prawa cywilnego materialnego są przedmiotem badań na płaszczyźnie aksjologicznej od dawna, o tyle badanie procedur cywilnych pod kątem realizacji w nich, czy też za ich pomocą, przyjętych standardów (wartości) nie było dotychczas przedmiotem szczególnego zainteresowania w nauce prawa procesowego cywilnego. Jak dostrzeżono w nauce prawa (J. Helios, Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”, AUW nr 3052. Przegląd Prawa i Administracji 2008, nr 77, s. 126), „literatura dogmatyczno-prawna na ogół nie zajmuje się aksjologią procesu sądowego explicité”. W celu zintensyfikowania takich badań powołane zostaje Centrum działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ. Podjęcie działań w ramach Centrum, a więc poza strukturą jednostki Wydziału, jaką stanowi Katedra, pozwala na stworzenie platformy ułatwiającej współpracę w przedmiocie badań z innymi jednostkami naukowymi prowadzącymi działalność naukową w zakresie prawa postępowania cywilnego, prawa konstytucyjnego, etyki i filozofii prawa, jak również z innymi instytucjami życia społecznego.

Celem Centrum jest stałe dokonywanie oceny aksjologicznego uzasadnienia dla przyjętego lub projektowanego sposobu ukształtowania instytucji procesowych występujących w postępowaniach cywilnych, w tym zwłaszcza w okresach wzmożonych zmian legislacyjnych, które wpływają na przekształcanie modelu postępowań cywilnych w Polsce. Znaczenie wyników badań prowadzonych w Centrum powinno się ujawniać przede wszystkim w przygotowywanych opiniach na temat projektów zmian kodeksu postępowania cywilnego. Następstwem realizacji wskazanego celu powinno być również integrowanie środowiska procesualistów cywilnych w Polsce wokół szczególnie ważnych i aktualnych problemów dla praktyki postępowania cywilnego.

Założony cel powinny być osiągany przez realizację następujących zadań:

  • wskazywanie i definiowanie wartości procesowych rozumianych jako standardy, ze względu na które można oceniać proces w kategoriach jakościowych jako dobry niezależnie od „skuteczności dobrego wyniku” ( Helios, op. cit., s. 127);
  • określanie relacji zachodzących między wartościami procesowymi oraz wartościami chronionymi prawem materialnym stosowanym w procedurach cywilnych;
  • pozyskiwanie i realizacja grantów badawczych;
  • organizacja seminariów i konferencji naukowych, jak również organizacja wykładów i staży naukowych gości zapraszanych z innych ośrodków naukowych w Polsce i z zagranicy;
  • sporządzanie opinii prawnych na temat projektów nowelizacji ustaw procesowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi standardami, o których mowa w pkt 1;
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych oraz szkoleń z zakresu postępowania cywilnego;
  • integracja środowiska naukowego procesualistów cywilnych i tworzenie przestrzeni do wymiany poglądów.

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I

Rada Wykonawcza:

Dr Anna Barańska, radca prawny

Dr Agata Harast-Sidowska, adwokat

Dr Marcin Kostwiński, adwokat

Dr hab. Michał Krakowiak, sędzia

Dr hab. Maciej Muliński

Dr Jarosław Pączek, adwokat

Dr Tomasz Strumiłło, radca prawny

Rada Naukowa:

prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski (UŁ) – przewodniczący

adwokat Laurence Burger (Geneva)

prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak (UŁ)

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS w Lublinie)

prof. dr Johann Kindl (WWU Münster)

prof. dr hab. Krzysztof Knoppek (UAM)

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

prof. dr Ricardo Sichel (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

dr Grzegorz Sikorski (UG)

dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.