PL

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych

Kontakt

cbapc@wpia.uni.lodz.pl

p. 3.86

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych

We współczesnym życiu społecznym doszło do bardzo wyraźnego oddzielenia regulacji prawnych odnoszących się do sposobów postępowania podmiotów biorących udział w rozpoznawaniu spraw cywilnych i wykonywaniu wydanych orzeczeń (a więc w różnych rodzajach postępowań cywilnych) od regulacji stosunków prawnych występujących między podmiotami prawa poza postępowaniami cywilnymi (w tzw. zwykłym obrocie prawnym). Wskazuje się nawet w literaturze, że „cechą czasów współczesnych jest proceduralizm” (P. Kaczmarek, Materialne i proceduralne aspekty prawa. Wstęp do rozważań nad przejawami proceduralizacji w prawie europejskim, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, J. Kaczor (red.), AUW nr 2760, Wrocław 2005, s. 129).

O ile jednak instytucje prawa cywilnego materialnego są przedmiotem badań na płaszczyźnie aksjologicznej od dawna, o tyle badanie procedur cywilnych pod kątem realizacji w nich, czy też za ich pomocą, przyjętych standardów (wartości) nie było dotychczas przedmiotem szczególnego zainteresowania w nauce prawa procesowego cywilnego. Jak dostrzeżono w nauce prawa (J. Helios, Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”, AUW nr 3052. Przegląd Prawa i Administracji 2008, nr 77, s. 126), „literatura dogmatyczno-prawna na ogół nie zajmuje się aksjologią procesu sądowego explicité”. W celu zintensyfikowania takich badań powołane zostaje Centrum działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ. Podjęcie działań w ramach Centrum, a więc poza strukturą jednostki Wydziału, jaką stanowi Katedra, pozwala na stworzenie platformy ułatwiającej współpracę w przedmiocie badań z innymi jednostkami naukowymi prowadzącymi działalność naukową w zakresie prawa postępowania cywilnego, prawa konstytucyjnego, etyki i filozofii prawa, jak również z innymi instytucjami życia społecznego.

Celem Centrum jest stałe dokonywanie oceny aksjologicznego uzasadnienia dla przyjętego lub projektowanego sposobu ukształtowania instytucji procesowych występujących w postępowaniach cywilnych, w tym zwłaszcza w okresach wzmożonych zmian legislacyjnych, które wpływają na przekształcanie modelu postępowań cywilnych w Polsce. Znaczenie wyników badań prowadzonych w Centrum powinno się ujawniać przede wszystkim w przygotowywanych opiniach na temat projektów zmian kodeksu postępowania cywilnego. Następstwem realizacji wskazanego celu powinno być również integrowanie środowiska procesualistów cywilnych w Polsce wokół szczególnie ważnych i aktualnych problemów dla praktyki postępowania cywilnego.

Założony cel powinny być osiągany przez realizację następujących zadań:

  • wskazywanie i definiowanie wartości procesowych rozumianych jako standardy, ze względu na które można oceniać proces w kategoriach jakościowych jako dobry niezależnie od „skuteczności dobrego wyniku” ( Helios, op. cit., s. 127);
  • określanie relacji zachodzących między wartościami procesowymi oraz wartościami chronionymi prawem materialnym stosowanym w procedurach cywilnych;
  • pozyskiwanie i realizacja grantów badawczych;
  • organizacja seminariów i konferencji naukowych, jak również organizacja wykładów i staży naukowych gości zapraszanych z innych ośrodków naukowych w Polsce i z zagranicy;
  • sporządzanie opinii prawnych na temat projektów nowelizacji ustaw procesowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi standardami, o których mowa w pkt 1;
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych oraz szkoleń z zakresu postępowania cywilnego;
  • integracja środowiska naukowego procesualistów cywilnych i tworzenie przestrzeni do wymiany poglądów.

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I

Rada Wykonawcza:

Dr Anna Barańska

Dr Agata Harast-Sidowska

Dr Michał Kostwiński

Dr hab. Michał Krakowiak

Dr hab. Maciej Muliński

Dr Tomasz Strumiłło

Rada Naukowa (w trakcie tworzenia):

Prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski – przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.