Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: koordynator mgr Anna Florek
email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635 46 24, (0 42) 665 59 92
pokój: 4.60, IV piętro bud. B

seminaria doktorskie

Otwarte zebrania naukowe Katedry Postępowania Cywilnego II (tzw.seminaria doktorskie) są zawieszone do  końca lutego 2022 r.  Osoby przygotowujące prace doktorskie proszone są o nawiązanie kontaktów z opiekunami naukowymi za pomocą internetu lub telefonu.

seminarium IV r. prawa st. stac. rok akad. 2021/2022

Pierwsze seminarium z postępowania cywilnego dla IV r. prawa stacjonarnego prowadzone przez prof. M.Michalską-Marciniak odbędzie się w środę (6.10.2021) godz. 14.00.  Link do zajęć będzie zamieszczony w zakładce pod nazwiskiem prof. M.Michalskiej-Marciniak.

seminaria prowadzone przez prof. I.Kunickiego

Ogłoszenie 

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkanie w ramach:  

1/ seminarium magisterskiego dla V roku prawa odbędzie się 20.10.2021 r. (środa) o g. 14.00; 

2/ seminarium dla IV roku prawa wieczorowego - 14.10.2021 r. (czwartek) o g. 16.00 

za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Na pierwszym spotkaniu zostaną ustalone kolejne terminy spotkań. 

Dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ 

Katedra Postępowania Cywilnego (II) 

seminarium

Pierwsze seminarium magisterskie z postępowania cywilnego dla studentów V roku prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka i prof. UŁ dr hab. Roberta Kulskiego odbędzie się w dniu 20.10.2021 (środa) od godz. 18.00.

seminaria

Pierwsze spotkanie grupy seminaryjnej z postępowania cywilnego, V rok prawa wieczorowego prowadzone przez prof. UŁ dra hab. Józefa Jagiełę odbędzie się na platformie Teams, w poniedziałek 11 października 2021 r., godz. 16.30.

Pierwsze seminaria dla Iv i V roku prawa zaocznego odbędzie się na platformie Teams, zgodnie z planem ustalonym przez Dziekanat w terminach Zjazdów.

KONWERSATORIUM METODYCZNE – prawo, III rok studia stacjonarne

 

Pierwsze konwersatorium metodyczne dla studentów III roku prawa – studia stacjonarne prowadzone w Katedrze Postępowania Cywilnego II przez prof. UŁ dra hab. Roberta Kulskiego odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 (środa) o godz. 14.45 poprzez Patformę Teams.  

 

link do spotkania jest na podstronie Prof. Roberta Kulskiego. 

 • Profesor Witold Broniewicz 1923 – 2013

  W dniu 4 listopada 2013 r. zmarł w wieku 90 lat prof. zw. dr hab. Witold Broniewicz, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Odszedł od nas wybitny uczony światowego formatu, prawnik, znawca prawa postępowania cywilnego, ceniony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i kadry naukowej. Ostatni z kilku wielkich polskich procesualistów cywilnych drugiej połowy XX wieku.

  Profesor Witold Broniewicz urodził się 8 czerwca 1923 r. w Białymstoku. Pochodził z rodziny wywodzącej się północno-wschodnich kresów. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Wilnie, gdzie uzyskał wykształcenie średnie w Gimnazjum OO. Jezuitów (przekształconym rok wcześniej przez władze radzieckie w IX Wileńska Szkolę Średnią) . W szkole tej, w dramatycznych okolicznościach wywózki ludności, złożył maturę, w przededniu zajęcia Wilna w czerwcu 1941 r. przez wojska niemieckie. Następne lata wojenne spędził w rodzinnej posiadłości ziemskiej pod Trokami. Po powtórnym zajęciu tamtych terenów przez wojska radzieckie i krótkim epizodzie partyzanckim, został aresztowany i z narażeniem życia uciekł z konwoju NKWD podczas transportu na wschód Rosji. Fakt ten, w późniejszych latach Profesor wspominał, jako najważniejszy epizod jego życia. Po powrocie do Wilna, pracował jako robotnik przy pracach geologicznych.
  W lipcu 1945, w wyniku sytuacji powojennej przybył wraz z rodzicami do Łodzi i wstąpił na Wydział Prawno-Ekonomiczny założonego właśnie Uniwersytetu Łódzkiego, z którym związał swoje dalsze koleje życiowe. Po uzyskaniu w 1949 r. stopnia magistra prawa podjął pracę w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego jako asystent oraz jako aplikant w Zespole Delegacyjnym Prokuratorii Generalnej, a następnie jako radca prawny Prezydium Rady Narodowej w Łodzi. Przez dziesięć lat łączył pracę naukowo- dydaktyczną z praktyką prawniczą. W 1959 r. uzyskał stopień doktora prawa na podstawie częściowo publikowanej pracy o przyznaniu w polskim procesie cywilnym. Po otrzymaniu stypendium naukowego w Paryżu (1960-1961) skoncentrował się na pracy naukowej. Habilitował się w 1963 r. na podstawie rozprawy pt. Legitymacja procesowa. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1982 r.
  Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę w 1993 r. był kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1967-72 pełnił funkcje Kierownika Studium Zaocznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i prodziekana tego Wydziału. Przez dwie kadencje(1972-1978) Profesor Witold Broniewicz przewodniczył Komisji Prawniczej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Brał również udział w pracach Zrzeszenia Prawników Polskich. Przez ponad dwadzieścia lat kierował redakcja naukowo-dydaktyczną "Folia Iuridica" Uniwersytetu.
  Pod kierunkiem profesora Witolda Broniewicza stopień magistra uzyskało kilkuset absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pod Jego kierunkiem przeprowadzone zostały trzy przewody habilitacyjne oraz pięć przewodów doktorskich.
  Profesor Witold Broniewicz wielokrotnie reprezentował polską naukę postępowania cywilnego poza granicami kraju, biorąc udział w konferencjach i kongresach międzynarodowych. Utrzymywał żywe kontakty z ośrodkami naukowymi Włoch, Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Słowacji. Wygłosił wiele wykładów na kilkunastu uniwersytetach zagranicznych(Kijowie, Tibilisi, Mediolanie, Pawii, Bolonii, Rzymie, Perugii, Katanii, Turynie, Wenecji, Messynie, Sassari, Zurychu, Lyonie, Wiedniu, Bonn, Tokio, Kioto, Atenach).
  Profesor Witold Broniewicz był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Association Henri Capitant, International Association of Procedural Law, Wissenschaftliche Vereinigung fur Internationales Verfahrensrecht, Institut Canadien Inter-American de Recherche.
  W uznaniu zasług Profesor Witold Broniewicz został odznaczony i wyróżniony m.in., Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką m. Łodzi, Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego. W 1988 r. został uhonorowany księgą pamiątkową Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. W 2003 r. Łódzkie Towarzystwo Naukowe dedykowało Profesorowi Witoldowi Broniewiczowi poświecony mu odrębny zeszyt z serii "Sylwetki Łódzkich Uczonych".
  Przez szereg lat Profesor Witold Broniewicz interesował się numizmatyką, co znalazło wyraz w wydaniu ilustrowanego katalogu zgromadzonej przez niego unikalnej kolekcji medali, monet i odznak uniwersyteckich. Kolekcję tę Profesor ofiarował Uniwersytetowi Łódzkiemu.

  Mimo przejścia na emeryturę w 1993 r. Profesor Witold Broniewicz dalej pracował naukowo i przez kilkanaście ostatnich lat prowadził seminarium magisterskie i doktoranckie. Z wielkim zatroskaniem i życzliwością służył ogromną wiedzą i pomocą naukową swoim uczniom i kolegom, poświęcając wiele uwagi metodyce badań naukowych oraz zasadom pisania prac naukowych. Zajęcia dydaktyczne z tego zakresu kończył w każdym roku akademickim następującą wypowiedzią św. Bonawentury: „Trzeba wiedzieć, że są cztery sposoby pisania książki. Są tacy, którzy de facto przepisują tylko myśli innych, nic nie dodając ani nie zmieniając – ci są zwykłymi przepisywaczami. Drudzy „przepisując cudzą książkę" dodają pewne myśli, lecz niestety nie własne – to kompilatorzy. Inni – spisują i swoje i cudze myśli. Cudze jednak stanowią dominantę, a własne są dołączone jako wyjaśnienie. Tych nazywamy komentatorami. I mamy wreszcie takich, który przede wszystkim przekazują własne myśli, a cudzymi posługują się dla wyjaśnienia lub potwierdzenia czy udowodnienia. Ci rzeczywiście zasługują na miano autorów".
  (św. Bonawentura IV, cyt. za Salezy Kafel OFM CAP, Spotkanie z Bonawenturą, Znak Miesięcznik 1974, Nr 12 (246), s.1568).

  Andrzej Marciniak

Konferencja Naukowa - NOTARIAT-TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ

III FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

Komunikat

II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO "Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej "

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowy kształt polskiego procesu cywilnego"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Podział majątku wspólnego małżonków – droga sądowa czy notarialna?"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia" pod patronatem honorowym Krajowej Rady Notarial...

II Ogólnopolski Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA UŁ oraz Izba Notarialna w Łodzi

Konferencja naukowa „Mother of Exiles”: amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej” z siedzibą w Warszawie serdecznie zapraszam na konferencję ...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowy Status Prawny Komornika Sądowego"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowy Status Prawny Komornika Sądowego" pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "NOTARIALNE TYTUŁY EGZEKUCYJNE. MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ".

Spotkanie Autorów Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektronizacja postępowania wieczysto - księgowego"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian"

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.