Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Katedra Prawa Karnego

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT:  koordynator  mgr Anna Florek
email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635 46 24, (0 42) 665 59 92
pokój: 4.60, IV piętro bud. B

seminarium dla IV r. st. stac. kierunek prawo

Seminarium dla IV roku prawa st. stac. prowadzone przez Pania Prof. A.Liszewską, pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na dzień 5.10.2021 r. godz. 10.00 zdalnie w aplikacji Teams.

Link do spotkania zostanie wysłany przez Panią Profesor, do osób zapisanych na seminarium w systemie USOS

seminarium dla V roku prawa st. stac.

Seminarium dla V roku prawa st. stac. prowadzone przez prof. W.Kuleszę , pierwsze spotkanie zostało wyznaczone  na dzień 4.10.2021 r. godz. 13.00-14.30 zdalnie w aplikacji Teams

Link do spotkania zostanie wysłany przez Pana Profesora, do osób zapisanych na seminarium w systemie USOS

seminarium dla IV i V roku prawa zaocznego

Seminarium dla IV i V roku prawa st. zaoczne prowadzone przez prof. R.Kubiaka , pierwsze spotkanie organizacyjne zostało wyznaczone  na dzień 23.10.2021 r. godz. 10.30-12.00 zdalnie w aplikacji Teams

Link do spotkania zostanie wysłany przez Pana Profesora, do osób zapisanych na seminarium w systemie USOS

seminarium dla IV roku USM st. stac.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium dla IV roku  USM administracja  st. stac. prowadzonym przez prof. R.Dębskiego , proszone sa o kontakt z prof. R.Debskim w terminie jego dyżuru zdalnego - wtorki godz. 10.00-11.00

Link do spotkania zostanie wysłany przez Pana Profesora, do osób zapisanych na seminarium w systemie USOS

konwersatorium metodyczne dla studentów prawa zaocznego z prawa karnego materialnego.

Konwersatoriu metodyczne dla studentó w prawa zaocznego z prawa karnego materialnego, będzie odbywało się w soboty w godz. 16.15-17.45, począwszy od dnia 19 marca 2022 r., przez 5 kolejnych zjazdów.

 • Doktor Justyna Badziak (1980-2020)

   

  Sprzeczne z naturą rozwoju nauki i naturalnym w niej następstwem pokoleń jest, żeby, miast być świadkami kolejnego naukowego sukcesu, w postaci habilitacji, żegnać Ją, zgasłą u szczytu twórczego potencjału.

  W dniu 20.12.2020 r. zmarła dr Justyna Badziak, adiunktka w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ceniona przez studentki i studentów dydaktyczka, poważana naukowczyni, nasza Koleżanka.

  Wszyscy należący do zespołu Katedry Prawa Karnego UŁ, mamy poczucie wielkiej straty, jaką jest to, że żegnamy przynależną do łódzkiej szkoły prawa karnego jej Członkinię, a z Nią i to, co naturalnym biegiem zdarzeń powstałoby, jako owoce Jej dalszych naukowych dociekań.

  Obroniona w 2004 r. przez Nią pod kierunkiem prof. Witolda Kuleszy praca magisterska, wpisywała się w jeden z głównych wątków badawczych naszej Katedry, tj. nie ulegających przedawnieniu zbrodni przeciwko ludzkości. Praca ta wyróżniała się rzetelnością historycznych studiów nad zbrodniami dokonanymi przez sowieckich najeźdźców na wysiedlanej od początku II Wojny Światowej polskiej ludności, deportowanej w głąb rosyjskiego terytorium. Ukazanie pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości w oparciu o starannie zgromadzoną faktografię i dokumenty sprawiło, że praca ta została zgłoszona do finału konkursu im. Prof. Jana Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Podczas narady kapituły tej nagrody, zasiadający w niej wówczas dziennikarze wyrazili niezwykłą i zapadająca w pamięć opinię wskazującą, że jednym z wielu walorów ocenianej pracy jest także precyzyjny język przekazu o ustalonych przez Autorkę faktach, określając go „wzorem historyczno - prawniczego dziennikarstwa”.

  Justyna Badziak z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze, po których odbyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, zyskując dodatkowe cenne kompetencje prawnicze, widoczne następnie w Jej osiągnięciach naukowych.

  Po odbyciu stacjonarnych studiów doktoranckich obroniła w 2012 r. dysertację doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Agnieszki Liszewskiej, wydaną drukiem w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r. [Przestępstwo z art. 258 Kodeksu karnego z 1997 r. (studium prawnodogmatyczne)]. Pracą tą wpisała się dr Justyna Badziak w kolejny, stale obecny w naszej Katedrze wątek badań, jakim są studia nad współdziałaniem przestępnym. Praca stanowiła wnikliwie przeprowadzoną analizę zasad, na których opiera się konstrukcja odpowiedzialności karnej za branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i dlatego zaznaczyła Autorka w tytule, że stanowi ona „studium prawnodogmatyczne”. Przesłaniem tego studium było wskazanie ustawodawcy, jak rozwiązać można dylemat powstający przy kryminalizacji zachowania określanego jako „branie udziału w grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa”, a wymiarowi sprawiedliwości pokazanie drogi racjonalnej wykładni treści przepisu karnego. Istotą tego dylematu jest, z jednej strony dogmat zakazujący stanowienia odpowiedzialności zbiorowej i ustawowa gwarancja odpowiedzialności tylko za własny czyn, a z drugiej strony konieczność prawnokarnego przeciwdziałania zachowaniom osób tworzących grupę przestępczą, choćby własnoręcznie nie popełnili oni przestępstwa, stanowiącego cel grupy. To złożone zagadnienie rozłożyła dr Justyna Badziak na części, z zegarmistrzowską precyzją dogmatyki prawa karnego, z porównawczym uwzględnieniem rozwiązań prawa niemieckiego, składając całość w podsumowaniu wywodu, w formie przemyślanych postulatów de lege ferenda. Książkowe wydanie tej pracy jest stale i przez wielu autorów powoływane w piśmiennictwie przedmiotu.

  Trzeci kierunek badań, prowadzonych w Katedrze, do którego dr Justyna Badziak, wniosła znaczący wkład publikując cały szereg artykułów, to postępowanie w sprawach nieletnich dopuszczających się czynów karalnych. W opracowaniach poświęconych tej problematyce widoczna jest wielka wrażliwość Autorki, poszukującej odpowiedzi na pytanie o przyczyny zachowań nieletnich i wskazującej na konieczność współdziałania sądów rodzinnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych. Bez zdiagnozowania przyczyn zjawiska nie jest możliwe racjonalne postępowanie w sprawach nieletnich, z proceduralną gwarancją nie pogarszania ich sytuacji prawnej w toku postępowania, której naruszenie niweczyć może założony przez ustawodawcę cel prawnej regulacji.

  Wyróżniające są Jej publikacje, które ukazały się w ostatnim czasie na temat obserwacji psychiatrycznej nieletniego w kontekście odpowiedzialności za pozbawienie wolności człowieka, uzależnienia nieletnich od alkoholu, a także nadmiernego korzystania z internetu przez nieletnich, jako czynniku ryzyka sprzyjającego ich demoralizacji i przestępczości.

  Ważnym, kolejnym kierunkiem badawczym w naszej Katedrze jest prawo medyczne. Wiedza medyczna i wyobraźnia prawnicza widoczne są w niezwykłym artykule dr Justyny Badziak o prawnokarnym zakazie tworzenia chimer i hybryd, w świetle leczenia niepłodności.

  Dr Justyna Badziak zbadała i przedstawiła również, w formie publikacji, rezultaty dociekań nad historią polskiego prawa karnego od Konstytucji RP z 1921 r., a także współczesne zagadnienia przestępczości zawodowej, podobieństwa przestępstw, administracyjnych kar pieniężnych, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, ochrony praw pracowniczych, statusu pracowników socjalnych na gruncie Kodeksu karnego. Ważna była i taką pozostaje, Jej publikacja ukazująca ratio legis wprowadzenia do kodeksu karnego kwalifikowanego typu przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego.

  Dzieło niezwykłe i fascynujące, nagrodzone przez Rektora UŁ w 2017 r., napisała dr Justyna Badziak we współautorstwie z prof. Kazimierzem Badziakiem: Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej. Lektura tej pracy przywołuje na myśl opinię o Jej pracy magisterskiej: jednym z wielu walorów dzieła jest precyzyjny język przekazu o ustalonych faktach, będący także „wzorem historyczno - prawniczego dziennikarstwa”.

  Dr Justyna Badziak była oddana pracy dydaktycznej, prowadziła wszystkie rodzaje zajęć akademickich, z prawa karnego, prawa nieletnich oraz ustroju sądownictwa i prokuratury. Potrafiła zainteresować studentki i studentów przedmiotem zajęć i inspirowała ich do samodzielnego, prawniczego myślenia.

  Była zaangażowaną promotorką oraz wnikliwą recenzentką prac magisterskich, o których sporządzenie często się do Niej w Katedrze zwracaliśmy, jako do osoby niezawodnej. Rolę tę wypełniała z wielkim poświęceniem, nawet w ostatniej dobie swego życia, uczestnicząc w egzaminach magisterskich prowadzonych za pośrednictwem internetu.

  Uznanie dla kwalifikacji prawniczych i etycznych stanowiło podstawę powierzenia przez JM Rektora UŁ dr Justynie Badziak od 2012 r. funkcji rzeczniczki dyscyplinarnej ds. studentów.

  Jakość merytoryczna Jej publikacji i uznanie dla Autorki znajdowały wyraz także w zaproszeniach do udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracowała również z uczelniami niepublicznymi i organizacjami pozarządowymi.

  Dziełami swego naukowego i dydaktycznego talentu wpisała się dr Justyna Badziak na trwałe do dorobku łódzkiej szkoły prawa karnego i jako takie pozostaną one nieprzedawnionymi osiągnięciami, w społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, jak również w polskiej karnistyce.

  Żegnamy naszą Koleżankę, otaczając pamięcią Jej dzieło i myśląc o nieszczęściu jakim jest dla nas wszystkich odejście młodej Autorki i akademickiej Nauczycielki, która tak wiele miała jeszcze przed sobą.

  Zespół Katedry Prawa Karnego, profesorowie: Agnieszka Liszewska, Ryszard Dębski, Rafał Kubiak, Witold Kulesza, Jan Kulesza, dr Krystyna Patora, mgr Anna Florek

  (Wspomnienie zamieszczone w numerze 2 z 2021 r. Państwa i Prawa.)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.