Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: starszy specjalista mgr Małgorzata Urbańska
email: murbanska@wpia.uni.lodz.pl  (preferowany kontakt mailowy).

tel.: (42) 635-46-14
pokój: 3.77, III piętro bud. C

informacje dotyczące pracowników katedry

Wszystkie informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęć, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

 • Podręczniki i akty prawne

  PODRĘCZNIKI 

  Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2020 

  1. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020 
  2. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2020 

  Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, Białystok 2020 

  Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski, Warszawa 2018 

  Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015 

   

  Prawo konstytucyjne. Testy, pytania  i odpowiedzi, red. M. Florczak-Wątor, Warszawa 2020 

  Prawo konstytucyjne. Kazusy, red. M. Florczak-Wątor, Warszawa 2020 

  1. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018 

   

   

  AKTY PRAWNE 

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

   

  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.)

  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.)

  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169)

   

  Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.)

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.)

  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 303 z 2007 r., s. 1)

   

  Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) 

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 127) 

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) 

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 851) 

  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 741) 

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 580) 

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120) 

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) 

  Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799) 

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024) 

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220) 

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 r. poz. 920)

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. poz. 1668 ze zm.)

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U z 2019 r. poz. 1464)

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r. poz. 825) 

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2216 ze zm.) 

  Ustawa z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1422) 

  Ustawa z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) 

  Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2122) 

  Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) 

  Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2020 r. poz. 141) 

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1200) 

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805) 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1810 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1932) 

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928) 

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897) 

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. Nr 233, poz. 1955) 

   

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1028 ze zm.) 

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 846 ze zm.) 

  Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1006 ze zm.) 

   

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.