PL

Katedra Prawa Rzymskiego

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: specjalista mgr Anna Makowska-Janowska
email: amakowska@wpia.uni.lodz.pl                         

nr tel.: (42) 635-46-19        pok. nr 4.02, IV piętro bud. A

 

 

 

informacje dotyczące pracowników katedry

Wszystkie informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęć, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

LISTA PAREMII OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE KOŃCOWYM Z PRAWA RZYMSKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU PRAWA

LISTA PAREMII OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE KOŃCOWYM Z PRAWA RZYMSKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU PRAWA

SEMESTR ZIMOWY

 1. Ius est ars boni et aequi.
 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
 2. Salus rei publicae suprema lex esto.
 3. Volenti non fit iniuria.
 4. Ius civile vigilantibus scriptum est.
 5. Non omne quod licet honestum est.
 6. Male nostro iure uti non debemus.
 7. In dubio pro reo.
 8. Audiatur et altera pars.
 9. Actor sequitur forum rei.
 10. Qui iure suo utitur, neminem laedit.
 11. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
 12. Vim vi repellere licet.
 13. Bis de eadem re agere non licet / Ne bis in idem.
 14. Nemo est iudex in propria causa.
 15. Testis unus testis nullus.
 16. Quot generationes tot gradus.
 17. Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
 18. Mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant.
 19. Nuptias non concubitus, sed consensus facit.
 20. Adoptio naturam imitatur.
 21. Ignorantia iuris nocet / Ignorantia facti non nocet.
 22. Quod  ab  initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
 • Ipso iure / ex lege
 • Reformatio in peius

 

SEMESTR LETNI

 1. Accessio cedit principali.
 2. Genus perire non censetur.
 3. Mala fides superveniens non nocet.
 4. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet. 
 5. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.
 6. Prior tempore, potior iure.
 7. Superficies solo cedit.
 8. Impossibilium nulla obligatio est.
 9. Pacta sunt servanda.
 10. Dies interpellat pro homine.
 11. Species  perit  ei cui debetur.
 12. Fur semper moram facere videtur.
 13. Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est.
 14. Nomina ipso iure divisa.
 15. Nemo  pro  parte  testatus, pro parte intestatus decedere potest.
 16. Semel  heres,  semper  heres.
 17. Ex iniuria ius non oritur.

prawo dotyczące osób

Zasady personalności prawa i terytorialności prawa

 Pojęcie osoby, osoba fizyczna (persona), osoby prawne, korporacje, tres faciunt collegium (stowarzyszenie), fundacje

 Początek istnienia osoby fizycznej, skutki żywego urodzenia, moment żywego urodzenia

 Nasciturus pro iam nato… – sens paremii, fikcja żywego urodzenia, ochrona interesu, czy jest to przesunięcie momentu bytu jednostki ludzkiej?

 Koniec bytu jednostki ludzkiej; domniemania – śmierć członków rodziny w jednym zdarzeniu, popadnięcie w niewolę – ius postliminii (fictio legis Corneliae)

 Pojęcie caput; status i inne okoliczności decydujące o zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych (znaczenie tych pojęć) infamia, religia; wiek, płeć, stan psychiczny, marnotrawstwo; krąg osób wyposażonych w obie zdolności; inne kategorie (np. zdolni do czynności prawnych bez podmiotowości prawnej)

 Kategorie w ramach poszczególnych status, pozycja niewolników (powstanie niewoli, ustanie niewoli; wyzwolenie; ograniczenia wyzwoleń, ochrona niewolników, prawo azylu, zakaz srożenia się, favor libertatis); wyzwoleńcy, prawo patronatu; „półwolni” (in mancipio, koloni, addictinexi)

 Capitis deminutiones

 Obywatele; publicznoprawne i prywatnoprawne uprawnienia obywateli, Latyni, peregryni

 Agnacja i kognacja, obliczanie stopni pokrewieństwa (quot generationes tot gradus), linea recta, linea obliqua, powinowactwo

 Małżeństwo, pojęcie, zawarcie (nuptias non concubitus sed consensus facit), przesłanki (dojrzałość, ius conubii, zgoda zwierzchnika), konkubinat, contubernium, matrimonium iuris gentium, conventio in manum, ustanie i rozwiązanie małżeństwa – rozróżnienie pojęć; rozwód, zniesienie manus, żałoba i ponowne małżeństwo; ustawodawstwo małżeńskie Augusta (w szczeg. lex Iulia Papia Poppea – wiek, dzieci; konsekwencje w zakresie prawa spadkowego)

 Skutki małżeństwa zależne od pozycji żony, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami; wspólność i rozdzielność majątkowa, posag i jego funkcje, obowiązek zwrotu posagu

 Władza zwierzchnia: manus, patria potestas, dominica potestas

 Władza ojcowska, źródła (urodzenie w małżeństwie, mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant, domniemanie wzruszalne), przysposobienie (adoptio, adrogatio (sukcesja uniwersalna), legitymacja (małżeństwo, decyzja cesarza); treść władzy ojcowskiej (ius vitae necisque, w tym porzucenie dzieci, ius vendendi, zgoda na małżeństwo), władza nad majątkiem (peculium castrensequasi castrense, bona materna w dominacie), wygaśnięcie władzy ojcowskiej (emancypacja)

 Opieka (niedojrzali, kobiety SUI IURIS!) kuratela, opieka jako munus, ius trium liberorum, actio tutelae i in.; cura furiosi, cura prodigi, cura minoris (lex Laetoria), kurator spadku leżącego, cura ventris

 

 

 

CZYNNOŚCI PRAWNE I PRAWO RZECZOWE

 

1.Rodzaje czynności prawnych 

2.Przesłanki ważności czynności prawnych 

3.Elementy czynności prawnej, przykłady oświadczeń woli opatrzonych warunkiem i terminem 

4.Wady oświadczenia woli 

5.Pojęcie rzeczy  

6.Podziały rzeczy, w szczeg. rzeczy oznaczone            indywidualnie i gatunkowo, ruchomości, nieruchomości, 

7.Pożytki – pojęcie, kto nabywa ich własność i kiedy 

8.Posiadanie – pojęcie, postaci 

9.Rodzaje posiadania, kryteria podziałów 

10.Nabycie i utrata posiadania 

11.Nabycie pojadania solo animo 

12.Ochrona posesoryjna – ochrona interdyktalna, co to był interdykt? 

13.Pojęcie bona fides 

14.Pojęcie własności, treść prawa własności – ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius disponendi lub uti, frui, abuti 

15.Współwłasność, konstrukcja, pojęcie udziału 

16.Tzw. rodzaje własności 

17.Ograniczenia prawa własności, zasada elastyczności prawa własności 

18.Nabycie prawa własności – pierwotne i pochodne 

19.Sukcesja, sukcesor, sukcesja uniwersalna, syngularna 

20.Zasiedzenie – rozwój instytucji, przesłanki i ich wyjaśnienie, skutki zasiedzenia 

21.Akcesja, accessio cedit prinicpali, superficies solo cedit 

22.Pochodne sposoby nabycia własności 

23.Ochrona własności  

24.Prawa na rzeczy cudzej 

25.Zasady rządzące służebnościami 

26.Habitatio a superficies 

27.Powstanie, wygaśniecie służebności 

28.Ochrona służebności 

29.Emfiteuza, superficies 

30.Służebności osobiste, gruntowe: podmiot, przedmiot, treść 

31.Prawo zastawu, podmiot, przedmiot, treść 

32.Zastaw antychretyczny 

33.Hipoteka, powstanie hipoteki, realizacja hipoteki 

34.Prawo retencji 

35.Wielość zastawów i ich realizacja 

 

 

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ I PRAWO SPADKOWE 

1.Pojęcie zobowiązania 

2.Pojęcia – wierzyciel, dłużnik, wierzytelność, dług , 3.świadczenie

4.Podmiot i przedmiot zobowiązań 

5.Świadczenie – dare, facere, praestare 

6.Cechy świadczenia 

7.Zobowiązanie alternatywne, upoważnienie przemienne 

8.Świadczenie uboczne – odsetki 

9.Pojęcie akcesoryjności 

10.Wielość podmiotów zobowiązań 

11.Zobowiązania solidarne, solidarność bierna, solidarność czynna 

12.Podział zobowiązań na jednostronne i dwustronne – doskonałe i niedoskonałe, 

13.Podział zobowiązań według źródła ich powstania 

14.Zobowiązania z kontraktów, 

15.Kontrakt pożyczki 

16.Synallagma – wzajemność świadczeń 

17.Kontrakt emptio-venditio – towar, cena 

18.Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru 

19.Kontrakt najmu 

20.Prawo rodyjskie o zrzucie morskim  

21.Kontrakt spółki – definicja, relacje miedzy uczestnikami 

22.Korporacja a spółka 

23.Kontrakt zlecenia 

24.Depositum, 

25.Commodatum, 

26.Tak zwane kontrakty nienazwane,  

27.Quasi-kontrakty 

28.Negotiorum gestio  

29.Rodzaje deliktów 

30.Damnum iniuria datum 

31.Odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa 

32.Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej 

33.Szkoda  

34.Wina, stopniowanie winy 

35.Odpowiedzialność dłużnika na zasadzie winy 

36.Zwłoka 

37.Custodia 

38.Siła wyższa 

39.Culpa levissima 

40.Wina akwiliańska 

41.Wygaśnięcie zobowiązania 

42.Umocnienie zobowiązań 

43.Sposoby umorzenia zobowiązania 

44.Skarga pauliańska 

45.Zobowiązania quasi ex delicto 

46.Pojęcia – dziedziczenie, dziedzic, spadek, testament, kodycyl, fideikomis 

47.Przesłanki ważności testamentu 

48.Ustanowienie dziedzica 

49.Podstawienie dziedzica 

50.Zapisy testamentowe – rodzaje 

51.Wydziedziczenie   

52.Legat windykacyjny 

53.Nieważność i nieskuteczność testamentu 

54.Niegodność dziedziczenia 

55.Dziedziczenie przeciwtestamentowe 

56.Zachowek 

57.Ochrona przed pominięciem – materialna i formalna 

58.Dziedziczenie ustawowe, 

59.Kwarta ubogiej wdowy 

60.Ochrona dziedziców przed nadmiernymi zapisami testamentowymi 

61.Transmisja powołania do spadku 

62.Spadek wakujący 

63.Spadek leżący 

64.Dobrodziejstwo inwentarza 

65.Kwarta falcydyjska 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.