PL

II. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

II. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

Czas i miejsce

12 - 26 kwietnia 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Kontakt: knpeisi@wpia.uni.lodz.pl ; michalpytkowski89@gmail.com

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W II. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „STUDENT I ENERGIA”. KONKURS JEST SKIEROWANY DO WSZYSTKICH STUDENTÓW, A JEGO CELEM JEST POPULARYZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW, A TAKŻE ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ STUDENTÓW W ZAKRESIE REGULACJI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH. GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

 • Informacje Ogólne

  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Kancelarią CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Sp. k., Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa C.H. Beck organizuje II. Ogólnopolski Konkurs „Student i energia”.

  Celem Konkursu jest popularyzacja prawa energetycznego wśród Studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej Studentów w zakresie prawnej regulacji sektorów infrastrukturalnych.

  Uczestnikiem Konkursu może być każdy Student wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Przez Studenta rozumie się osobę studiującą na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia. 

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą test dotyczący wiedzy z zakresu prawa energetycznego za pomocą platformy internetowej
  2. W drugim etapie Uczestnicy przygotowują oraz zaprezentują przed Jury, artykuł naukowy na jeden z tematów podanych przez Organizatora.

  W Konkursie dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:

  PŁATNE PRAKTYKI W KANCELARII CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG POŚNIAK I SAWICKI SP. K.

  RZECZOWE W POSTACI PUBLIKACJI Z ZAKRESU PRAWA ENERGETYCZNEGO WYDAWNICTWA C.H. BECK ORAZ GADŻETÓW KANCELARII CMS

  MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA ARTYKUŁU W „INTERNETOWYM KWARTALNIKU ANTYMONOPOLOWYM I REGULACYJNYM” (CZASOPISMO PUNKTOWANE NA LIŚCIE MNISW – 5 PKT.) LUB MONOGRAFII NAUKOWEJ WYDANEJ PRZEZ CENTRUM STUDIÓW ANTYMONOPOLOWYCH I REGULACJACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

 • Regulamin konkursu

  REGULAMIN KONKURSU

  • 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, zwany dalej Organizatorem.
  2. Konkurs odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który mieści się przy ulicy Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.
  3. Konkurs odbędzie się w okresie 15.03.2018r. do 26.04.2018r. Terminy poszczególnych etapów Konkursu określa Regulamin w dalszych postanowieniach.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz miejsca Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn od Organizatora niezależnych. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do poinformowania każdego Uczestnika o zmianie Regulaminu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby Uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
  7. W przypadku odwołania Konkursu Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Uczestników najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia przyczyny odwołania Konkursu.
  8. Wszelkie informacje o Konkursie są zamieszczane na stronie internetowej Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz stronie internetowej Konkursu: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/organizacje-studenckie/naukowe-kolo-prawa-energetycznego-i-innych-sektorow-infrastrukturalnych
  9. Oficjalnym językiem Konkursu jest język polski.
  10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

   

  • 2. Cel Konkursu

  Celem Konkursu jest popularyzacja prawa energetycznego wśród Studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej Studentów w zakresie prawnej regulacji sektorów infrastrukturalnych.

   

   

  • 3. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Student kierunku prawo wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
  2. Przez Studenta rozumie się osobę studiującą na jednolitych studiach magisterskich.
  • 4. Kapituła Konkursu
  1. Kapituła Konkursu składa się z Przewodniczącej oraz siedmiu Członków.
  2. Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, redaktor planowej książki i numeru „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”, o których mowa w dalszych postanowieniach Regulaminu).
  3. Członkami Kapituły Konkursu są:

  Dr Michał Będkowski-Kozioł (Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

  Dr hab. Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

  Dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki)

  Dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)

  Dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski)

  Dr hab. Rafał Stankiewicz (Uniwersytet Warszawski)

   Mgr Marcin Kraśniewski – sekretarz

  1. Kapituła Konkursu czuwa nad poziomem merytorycznym Konkursu oraz współkształtuje tematykę Konkursu poprzez zgłaszanie wszelkich wątpliwości Organizatorowi.
  2. Kapituła Konkursu przygotowuje propozycje tematów artykułów naukowych.
  3. Kapituła Konkursu przygotowuje propozycje pytań testowych.
  4. Kapituła Konkursu weryfikuje merytoryczny poziom nadesłanych prac oraz testu napisanego przez Studentów.
  5. Proces działania kapituły koordynuje jej sekretarz.
  • 5 Etapy Konkursu
  1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  2. W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą test dotyczący wiedzy z zakresu prawa energetycznego.
  3. W drugim etapie Konkursu Uczestnicy przygotowują artykuł naukowy na jeden z tematów podanych przez Organizatora i zreferują go Komisji złożonej z dwóch przedstawicieli Partnera Strategicznego Kancelarii CMS i trzech członków Kapituły Konkursu.
  • 6 Pierwszy etap Konkursu – test wiedzy z prawa energetycznego
  1. Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, po uprzedniej rejestracji na stronie Internetowej https://cms-cmno.testportal.pl/test.html?t=KWUrA56jvAX3
  2. Do rozwiązywania testu można podejść jednokrotnie w terminie: godzina 19:00 dnia 12.04.2018 r.
  3. Łączna liczba punktów do zdobycia w pierwszym etapie Konkursu wynosi 30 punktów: Pytania jednokrotnego wyboru punktowane są w skali 0-1 pkt.
  4. Test wiedzy z prawa energetycznego przygotowuje przedstawiciel Kancelarii CMS przy udziale Kapituły Konkursu.
  5. Oceny testów dokonuje Organizator niezwłocznie po upłynięciu terminu na przystąpienie do Konkursu.
  6. Zakres materiału w pierwszym etapie konkursu obejmuje:
  • ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
  • ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii
  • ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy
  • ustawę z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych

   

  • 7 Drugi etap Konkursu – artykuł naukowy
  1. Drugi etap konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  2. Do drugiego etapu przechodzi sześcioro uczestników, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu.
  3. W drugim etapie Uczestnicy Konkursu przygotowują i przedstawiają artykuł naukowy na jeden z tematów zaproponowanych przez Organizatora.
  4. Uczestnicy mają prawo uszczegółowienia tematu poprzez ograniczenie zakresu do zagadnienia/zagadnień mieszczących się w ramach wybranego tematu.
  5. Tematy ogłasza Organizator na stronie internetowej Konkursu po konsultacji z Kapitułą Konkursu.
  6. Artykuł naukowy musi być przygotowany tylko przez jedną osobę, o której mowa w § 3. powyżej.
  7. Przedstawienie artykułu przed Komisją nie może przekroczyć 15 minut.Uczestnik Konkursu, który dostał się do II Etapu, winien wysłać drogą mailową abstrakt artykułu który zamierza przedstawić na adres e-mail: michalpytkowski89@gmail.com, najpóźniej do 23 kwietnia 2018 r. (nie ma potrzeby wysyłania całego artykułu). Abstrakt powinien zawierać dane osobowe uczestnika tj. Imię, Nazwisko, nazwę uczelni, rok studiów, numer telefonu do kontaktu oraz tytuł artykułu wraz z opisem.  Abstrakt powinien być nie dłuższy niż 1 strona formatu A4, zapisane czcionką rozm. 12, interlinia 1,0.
  8. Łączna liczba punktów do zdobycia w II etapie Konkursu wynosi 75 punktów.
  9. Organizator lub Przewodnicząca Kapituły Konkursu informuje Uczestnika o liczbie zgromadzonych punktów niezwłocznie po wystąpieniu ostatniego z uczestników 2 etapu.

   

  • 8 Rozstrzygnięcie Konkursu
  1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Konkursie przez Uczestnika wynosi 100 punktów.
  2. Punkty każdego z Uczestników liczone są poprzez sumowanie liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie z liczbą punktów uzyskaną w drugim etapie Konkursu.
  3. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
  4. Zwycięscy Konkursu w zależności od liczby zdobytych punktów zajmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
  5. O wynikach Konkursu Organizator informuje niezwłocznie po dokonaniu oceny wszystkich uczestników po II etapie Konkursu.

   

  • 9 Nagrody   
  • Dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:
  1. Płatne praktyki w Kancelarii CMS
  2. Możliwość opublikowania artykułu w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” (czasopismo punktowane na liście MNiSW – 5 pkt.) lub monografii naukowej wydanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacjach Uniwersytetu Warszawskiego, po ówczesnym dostosowaniu go do standardów redakcyjnych.
  3. Rzeczowe w postaci publikacji ufundowanych przez Partnera Konkursu Wydawnictwo C.H. Beck.

   

  • 10 Przystąpienie do Konkursu
  1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć rozwiązanie testu na platformie internetowej, będącego I etapem Konkursu.
  2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się i wyraża zgodę na wszelkie postanowieniami zawarte w Regulaminie oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i w celach informacyjnych związanych z Konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
  3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) Organizator Konferencji nie udostępnia w żaden sposób zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz przesyłania informacji o działalności Organizatora.
 • Kapituła Konkursu

  W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

  dr Marzena Czarnecka - Przewodnicząca Kapituły (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, redaktor planowej książki i numeru „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”)

  Dr Michał Będkowski-Kozioł (Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

  Dr hab. Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

  Dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki)

  Dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)

  Dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski)

  Dr hab. Rafał Stankiewicz (Uniwersytet Warszawski)

   Mgr Marcin Kraśniewski – sekretarz

 • I Etap Konkursu

  Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, zamieszczonego na  specjalnie w tym celu utworzonej platformie Internetowej. Rejestracja pod adresem:

  https://cms-cmno.testportal.pl/test.html?t=KWUrA56jvAX3

   
  Do rozwiązywania testu można podejść jednokrotnie w terminie 12.04.2018 r. o godz. 19:00

  Pytania jednokrotnego wyboru punktowane są w skali 0-1 pkt.
  Test wiedzy z prawa energetycznego przygotowuje przedstawiciel Kancelarii CMS.

  Oceny testów dokonuje Organizator niezwłocznie po zakończeniu I Etapu Konkursu.

  Zakres materiału w pierwszym etapie Konkursu obejmuje:

  • ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
  • ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii
  • ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy
  • ustawę z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • II Etap Konkursu

  Do drugiego etapu przechodzi 6 uczestników, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w pierwszym etapie Konkursu. Drugi etap odbędzie się przy okazji II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym" w dniu 26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


  W drugim etapie Uczestnicy Konkursu przygotowują artykuł naukowy na jeden z tematów zaproponowanych przez Organizatora, a następnie przedstawiają go Jury składającemu się z członków Kapituły Konkursu oraz przedstawicieli kancelarii CMS.

  Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, dokona oceny uczestników, a następnie po zsumowaniu punktów z obu etapów, wyłoni zwycięzcę.


  Uczestnicy mają prawo uszczegółowienia tematu poprzez ograniczenie zakresu do zagadnienia/zagadnień mieszczących się w ramach wybranego tematu.
  Tematy Organizator zamieszcza w zakładce poniżej.

 • Tematyka II Etapu Konkursu

  Bezpieczeństwo

  • Stabilność dostaw;
  • Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
  • Cena energii końcowej jej dynamika oraz wpływ na gospodarkę;
  • Wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
  • Wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
  • Niezawodność sieci energetycznych;
  • Efektywność energetyczna;
  • Koncentracja przemysłów energochłonnych;
  • Możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
  • Adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
  • Systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
  • Odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
  • Samowystarczalność energetyczna państwa.

  Regulacja

  • Udzielanie i cofanie koncesji;
  • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
  • Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
  • Operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
  • Certyfikaty niezależności;
  • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • Rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii;
  • Sprzedawca zobowiązany, sprzedawca z urzędu;
  • Nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne;
  • Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  • Współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
  • Regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II.

  Konkurencja i ochrona konsumentów

  • Zmiana sprzedawcy;
  • Oferty dla konsumentów i przedsiębiorców;
  • Polityka cenowa w spółkach energetycznych;
  • Kartele energetyczne;
  • Naruszanie zasad konkurencji w energetyce;
  • Monopol naturalny;
  • Konkurencja na rynku ciepła;
  • Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego;
  • Kompetencje Prezesa URE i Prezesa UOKiK do rozpatrywania sporów z zakresu energetyki;
  • Konsekwencje wprowadzenia pełnej konkurencji na rynku gazu;
  • Wsparcie dla prosumentów;
  • Stosowanie reguł konkurencji w sektorze energetycznym (w zakresie wyznaczania rynków właściwych, zmowy kartelowej, nadużywania pozycji dominującej na rynku energetycznym, koncentracji);
  • Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła;
  • Gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.

I Etap Konkursu - 12 kwietnia 2018 r. godz. 19:00 (platforma internetowa)

II Etap Konkursu - 26 kwietnia 2018 r. (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.