Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Czas i miejsce

23-24 maja 2019 roku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

 

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE 

STRONA INTERNETOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DOSTĘPNA JEST TUTAJ (kliknij)

 

KONTAKT

email: konferencja.energetyczna@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT KONFERENCJI: 

Agnieszka Czernek (e-mail:aczernek@uni.lodz.pl)

tel.: (42) 635 40 38
fax: (42) 66 55 999
pokój: 3.13 bud.A, IIIp.

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. W Konferencji udział wezmą niekwestionowani znawcy prawa energetycznego z europejskich ośrodków naukowych oraz wybitni praktycy związani z sektorem energetycznym. Uczestnicy Konferencji będą reprezentować siedem europejskich państw: Polska, Belgia, Łotwa, Norwegia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 • informacje ogólne

  Pozytywne recenzje dotychczasowych konferencji „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” organizowanych na szczeblu krajowym oraz prowadzona współpraca europejska skłoniły Organizatorów Konferencji do zorganizowania pierwszej w Polsce konferencji naukowej dotyczącej funkcjonowania sektora energetycznego o zasięgu międzynarodowym.

   Celem Konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w sektorze energetycznym, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Zmiany zachodzące w prawie energetycznym oraz wyzwania współczesnego świata przemawiają za zorganizowaniem międzynarodowej debaty na temat stanu obecnego oraz przyszłości sektora. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

  Konferencja jest także sposobnością do pogłębienia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a europejskimi ośrodkami akademickimi. Organizatorzy stawiają sobie również za cel zainteresowanie studentów prawa regulacją sektora energetycznego oraz umożliwienie studentom naukowego i zawodowego rozwoju w tym kierunku.

  Dwudniowa konferencja o zasięgu międzynarodowym będzie forum, które zgromadzi wybitnych naukowców z europejskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych i administracji rządowej, a także czołowych ekspertów z branży energetycznej i doradztwa biznesowego.

  Konferencja odbędzie się w dniach 23.-24.05.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12). Bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji odbędzie się uroczysta kolacja dla gości zagranicznych w Pałacu Herbsta (Łódź, ul. Przędzalniana 72). W pierwszym dniu Konferencji zostanie zorganizowana kolacja dla gości zaproszonych przez Organizatorów w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/5).

   

  Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji i Kierownik Konferencji

  prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 

  Sekretarz Rady Programowej Konferencji i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  mgr Marcin Kraśniewski 

 • komitet organizacyjny

  Członkami Komitetu Organizacyjnego są pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego). Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak.

  Skład Komitetu Organizacyjnego:

  Marcin Kraśniewski - przewodniczący

  dr Anna Górczyńska

  dr Łukasz Grzejdziak

  Zuzanna Brocka

  Agnieszka Czernek

  Michał Pytkowski

  Mateusz Czuba

  Wiktoria Pogorzała

  Karolina Jaruga

  Michał Pater 

  Maciej Groblewski

  Michał Wielec 

 • Forma

  Konferencja będzie wydarzeniem dwudniowym składającym się z dnia krajowego oraz dnia międzynarodowego. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne podczas całej Konferencji.

  Dzień krajowy:

  Dzień krajowy będzie składał się z paneli tradycyjnych (prezentacja referatów i dyskusja) oraz paneli dyskusyjnych (bez referatów, dyskusja wokół problemów zaproponowanych przez moderatora). Sesje popołudniowe będą zorganizowane na zasadzie paneli równoległych.

  Dzień międzynarodowy:

  Dzień międzynarodowy będzie składał się z paneli tradycyjnych (prezentacja referatów i dyskusja). Organizatorzy przewidują zorganizowanie w tym dniu maksymalnie czterech paneli tradycyjnych. Przewidywany czas jednego referatu to 25 minut.

  Oficjalny język:

  Dzień krajowy – polski

  Dzień międzynarodowy – angielski, polski

  Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne podczas całej Konferencji.

 • Uczestnictwo czynne (abstrakty i referaty)

  Ogólne:

  Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w Konferencji dokonuje się drogą mailową z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA. Zgłoszenia należy przesłać na adres mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

   

  Abstrakt:

  Abstrakt referatu stanowi element zgłoszenia uczestnictwa czynnego w formularzu zgłoszeniowym. Abstrakt powinien mieć od 5.000 do 8.000 znaków. Abstrakt powinien zawierać: określenie problemu prawnego, tezę, cel referatu, wskazanie powiązania z tematem Konferencji, znaczenie dla programu Konferencji, metodologię badań. Do abstraktu należy załączyć wykaz podstawowej bibliografii. Abstrakty niespełniające powyższych wymagań nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

   

  Język:

  Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim (dzień krajowy) lub języku angielskim (dzień międzynarodowy). Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (w tym abstrakt) na dzień krajowy należy przesłać w języku polskim. Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (w tym abstrakt) na dzień międzynarodowy należy przesłać w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne podczas Konferencji (polski-angielski, angielski-polski).

   

  Uczestnicy:

  Zgłoszenia na Konferencję mogą nadsyłać pracownicy naukowi, doktoranci i studenci, a także pracownicy instytucji publicznych, kancelarii prawnych, spółek energetycznych oraz firm doradczych, etc.

   

  Zasady oceny abstraktów:

  Do oceny każdego abstraktu Prezydium Rady Programowej Konferencji powołuje dwóch recenzentów spośród Członków Rady Programowej Konferencji. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Ocena ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia abstraktu lub jego odrzucenia. Przy ocenie referatów zgłoszonych do wygłoszenia w dniu międzynarodowym jednym z recenzentów jest przedstawiciel ośrodka naukowego spoza Polski. Sekretarz Rady Programowej odpowiada za cały proces oceny (anonimizacja zgłoszeń i nadanie kodów/formalna ocena/przedstawienie tekstów Członkom Prezydium/informowanie Autorów o wyniku oceny).

   

  Streszczenia referatów:

  Streszczenia referatów zakwalifikowanych na Konferencję winny zostać przesłane do Organizatora do 10 maja 2019 r. Streszczenia zostaną zamieszczone w Księdze Streszczeń, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Konferencji oraz uczestnikom wydarzenia. Organizatorzy przekażą Księgę również wybranym organom administracji rządowej i samorządowej, a także spółkom energetycznym. Autorzy referatów wygłaszanych w języku polskim zostaną poproszeni przez Organizatorów o dołączenie streszczenia w języku angielskim obejmującego najważniejsze założenia referatu. Sekretarz Rady Programowej lub osoba przez niego wskazana poinformuje bezpośrednio Autorów o formie przesłania streszczenia oraz przekaże wytyczne redakcyjne.

   

  Terminy:

  1 kwietnia – zakończenie naboru zgłoszeń

  15 kwietnia – poinformowanie Autorów o ocenie abstraktu i przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia

  29 kwietnia – publikacja pełnej wersji programu Konferencji

  10 maja – przesłanie streszczeń referatów przez Autorów do Księgi Streszczeń

   

  Kontakt:

  Pytania dotyczące udziału czynnego w Konferencji należy kierować drogą mailową do Sekretarza Rady Programowej Konferencji Marcina Kraśniewskiego (mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl).

 • Publikacja tekstów

  Organizatorzy Konferencji gwarantują możliwość bezpłatnego opublikowania tekstu z Konferencji.

  Podobnie jak w ubiegłych latach Organizatorzy zapewnią możliwość opublikowania tekstu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Organizatorzy Konferencji przewidują publikację tekstów w języku angielskim (czasopismo naukowe, monografia naukowa). Publikacja tekstów w języku angielskim zostanie wydana we współpracy z zagranicznym ośrodkiem naukowym.

  Organizatorzy Konferencji  ostateczne decyzje w zakresie publikacji tekstów (wyboru miejsca i wydawcy) podejmą po zakończeniu naboru zgłoszeń uczestnictwa czynnego na Konferencję i wyboru referatów. Wszystkie teksty zostaną opublikowane w uzgodnieniu z Autorami.

  Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” (wersja w języku polskim) oraz “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (wersja w języku angielskim).

 • Biblioteka

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 5(7) 2018

  red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

  autorzy: Tomasz Dąbrowski, Igor Muszyński, Grzegorz Pizoń, Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski, Paweł Ura, Jędrzej Maśnicki, Jakub Faszcza, Michał Domagała, Mateusz Czuba, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski 

  "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 9/2018

  autorzy: Łukasz Grzejdziak, Łukasz Jankowski, Marcin Kraśniewski, Zdzisław Muras, Magdalena Porzeżyńska 

  "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 8/2018

  autorzy: Marcin Kraśniewski, Adrian Król, Radosław Maruszkin, Krzysztof Matan, Wojciech Modzelewski, Mirosław Pawełczyk, Nina Zys

  "Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny"

  red. Mirosław Pawełczyk 

  autorzy: Aleksandra Barwaniec, Michał Będkowski-Kozioł, Zuzanna Brocka, Katarzyna Chojecka, Tomasz Długosz, Paweł K. Domagała, Marek Gadowski, Klaudia Grzebiela, Paweł Hawranek, Piotr Janusz, Leszek Juchniewicz, Jacek Kamiński, Michał Karpiński, Eryk Kosiński, Marta Kotala, Olha Kovalchuk, Marcin Kraśniewski, Adrian Król, Mateusz Lewandowski, Adam Madejski, Radosław Maruszkin, Dariusz Michalski, Tomasz Mizioch, Wojciech Modzelewski, Zdzisław Muras, Mirosław Pawełczyk, Grzegorz Pawul, Bartłomiej Pikiewicz, Grzegorz Pizoń, Marina Shkrobot, Nataliia Strelbitska, Marcin Trupkiewicz, Maciej Wesołowski

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 6(6) 2017

  red. Marzena Czarnecka 

  autorzy: Adam Szafrański, Filip Elżanowski, Piotr Manteuffel, Marcin Kraśniewski, Marta Urbańska-Arendt, Przemysław Zdyb, Jarosław Sroczyński, Magdalena Porzeżyńska, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół, Bartłomiej Nowak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.