PL

Monografia "Rynek kolejowy-prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania" (2017)

Monografia "Rynek kolejowy-prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania" (2017)

Z dumą informujmy, że wydana została książka dotycząca sektora transportu kolejowego, która jest pokłosiem III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (25.05.2016 r., Łódź). Konferencja była zorganizowana przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytet Łódzkiego.

Książka „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” została wydana pod naukową redakcją Pana Profesora Mirosława Pawełczyka. Recenzję wydawniczą sporządziła Pani Profesor Monika Namysłowska oraz Pan Profesor Paweł Wajda.

Aktywny udział w projekcie udział wzięli doktoranci z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. W książce można znaleźć rozdziały doktorantów: mgr. Marcina Kraśniewskiego, mgr Aleksandry Bogusz oraz mgr. Ochirsurena Badrala.

Jak wskazuje Redaktor książki w wprowadzeniu Podejmowane działania prawodawcze zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym zmierzają do otwarcia rynku kolejowego na konkurencję, utworzenia jednolitego obszaru kolejowego, a także podniesienia jego efektywności, poprawy jakości świadczonych usług oraz eliminację barier i różnic technicznych w systemach kolejowych poszczególnych państw członkowskich. Ważna jest również poprawa stanu świadczonych usług przewozowych konsumentom-pasażerom oraz ochrona ich praw w tym sektorze. Nie można jednak zapominać o regulacyjnej funkcji państwa wobec gospodarki. Obecnie zauważalny jest naturalny trend do zmniejszania się znaczenia mechanizmów gospodarki wolnorynkowej na rzecz silniejszej pozycji państwa, co w dużej mierze wynika z przyczyn geopolitycznych, a w szczególności z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach infrastrukturalnych. Oddana do Państwa rąk książka pt. „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” stanowi różnorodne i wieloaspektowe ujęcie zagadnienia regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór opracowań ukazujących w sposób kompleksowy zagadnienia związane z regulacją, konkurencją oraz ochroną konsumentów-pasażerów w polskim i unijnym prawie kolejowym. Ponadto, w monografii znajdują się fragmenty dotyczące zagadnień ekonomicznych związanych ze świadczeniem kolejowych usług przywozowych. Przedstawiony obraz zmian obejmuje również analizę zmian prawnych wprowadzanych w ramach IV-go pakietu kolejowego oraz nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z listopada 2016 roku.

Niniejsza monografia stanowi kontynuację tematyki będącej przedmiotem obrad prowadzonych podczas III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbyła się 25 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM, Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Partnerem Konferencji był Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. Szczególne podziękowania składam Pani prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak za zaangażowanie, wkład i koordynację merytoryczną, w organizację Konferencji. Organizacja Konferencji oraz dbałość, by jej przebieg spełniał najwyższe organizacyjne standardy to zasługa mgr. Marcina Kraśniewskiego. Moderatorami dyskusji byli prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, dr Jan Walulik, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, dr hab. Monika Namysłowska oraz mgr Marcin Kraśniewski. Wszystkim tym osobom, Autorom wygłoszonych referatów, a także uczestnikom dyskusji chcę gorąco podziękować za interesujące wnioski i postulaty. Referaty i debaty z III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”1 leżą u podstaw idei wydania niniejszej publikacji.

 

Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana publikacja podejmuje tematykę istotną i aktualną, zwłaszcza ze względu na uwzględnienie w niej obszernej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. Monografia wpisuje się w linie dotychczasowych publikacji Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka (…), co świadczy zarówno o wyborze doświadczonego specjalisty na redaktora publikacji i odpowiednim doborze przez wydawnictwo tematyki publikacji. Warto podkreślić, że publikacje Fundacji pozostają wciąż nielicznymi opracowaniami z zakresu omawianej tematyki.

dr hab. Monika Namysłowska, prof. nadzw. UŁ

Recenzowana praca dotyczy materii bardzo ważnej z punktu widzenia obrotu gospodarczego i która to materia wywołuje przy tym liczne problemy i wątpliwości praktyczne, jaką jest regulacja transportu kolejowego. Wybór takiego tematu zasługuje na słowa uznania z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, aktualny rok kalendarzowy [2017 r.] będzie stał pod znakiem problemów wywoływanych przez – do tej pory – największą nowelizację ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (…). Tematyka poruszana w recenzowanej pracy jest zatem z całą pewnością aktualna. Po drugie, z natury pozytywnie należy ocenić każdą inicjatywę prowadzącą do zwiększenia znajomości regulacji prawnych normujących funkcjonowanie rynku transportu kolejowego. Każda taka inicjatywa zasługuje ze swojej natury na słowa uznania, co jest wynikiem w szczególności tego, że regulacja rynku kolejowego jest dopiero niejako odkrywana przez krajową doktrynę. Tym bardziej na uwagę zasługuje to, że Redaktorowi opracowania udało się zaprosić do udziału w jego przygotowaniu tak liczny i znamienity krąg autorów. W tym kontekście na uwagę zasługuje również to, że znaczna część Autorów to osoby bardzo młode, co pozwala domniemywać, że w najbliższych latach krąg osób zajmujących się naukowo regulacją rynku transportu kolejowego ulegnie istotnemu zwiększeniu.

dr hab. Paweł Wajda, prof. nadzw. UW

 

Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” podzielona jest na cztery części:

Część I. Publicznoprawne aspekty kształtowania rynku przewozów kolejowych

Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

Część III. Ochrona praw konsumentów-pasażerów w sektorze transportu kolejowego

Część. IV. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne i ekonomiczne na rynku kolejowym

 

W publikacji znajdują się następujące opracowania:

Część I. Publicznoprawne aspekty kształtowania rynku przewozów kolejowych

dr Stefan Akira Jarecki

Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów kolejowych

dr Michał Beim

Uwarunkowania prawne w zakresie konkurencji autobusów długodystansowych z koleją długodystansową i regionalną na przykładzie Niemiec

dr Bartosz Mazur

Roszczenia i skargi wobec organizatorów kolejowego publicznego transportu  zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych

dr hab. Katarzyna Wlaźlak

Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu w planach transportowych Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

dr Michał Będkowski-Kozioł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w świetle regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z 11 maja 2016 r.

mgr Marcin Kraśniewski

Przewoźnik kolejowy – definicja w świetle ustawy o transporcie kolejowym

Część III. Ochrona praw konsumentów-pasażerów w sektorze transportu kolejowego

mgr Grzegorz Pilecki

Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alternatywne metody pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym 

mgr Karol Kłosowski

Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym – wybrane problemy

dr Sebastian Gajewski

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w ruchu kolejowym oraz ich ochrona

dr Przemysław Kowalik

Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów

Część. IV. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne i ekonomiczne na rynku kolejowym

mgr Aleksandra Bogusz

Zrównoważony transport kolejowy w prawie Unii Europejskiej: wymiar środowiskowy

Tomasz Mizioch

Administracyjnoprawna analiza decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej

mgr Ochirsuren Badral

Opłata za dostęp do infrastruktury kolejowej

mgr Krystyna Joanna Świdzińska

Bariery i wyzwania transportu kolejowego

Agnieszka Chełmecka

Badanie zależności pomiędzy liczbą pasażerów w transporcie kolejowym a innymi czynnikami 

 

W książce znajduje się także Bibliografia kolejowa Fundacji Ius Publicum (2015–2016) opracowana przez mgr. Marcina Kraśniewskiego.

 

Fragment książki dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.