PL

Ogólnopolski Konkurs pn. "Student i energia"

Ogólnopolski Konkurs pn. "Student i energia"

Czas i miejsce

6 marca - 24 maja 2017 r.

Rozdanie nagród 24 maja 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Kontakt: knpeisi@wpia.uni.lodz.pl

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI PIĘCIOLECIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZUJE I. OGÓLNOPOLSKI KONKURS „STUDENT I ENERGIA”. KONKURS JEST SKIEROWANY DO WSZYSTKICH STUDENTÓW, A JEGO CELEM JEST POPULARYZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW, A TAKŻE ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ STUDENTÓW W ZAKRESIE REGULACJI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH. GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

 • informacje ogólne

  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Kancelarią Baker McKenzie oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje I. Ogólnopolski Konkurs „Student i energia”.

  Celem Konkursu jest popularyzacja prawa energetycznego wśród Studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej Studentów w zakresie prawnej regulacji sektorów infrastrukturalnych.

  Uczestnikiem Konkursu może być każdy Student wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Przez Studenta rozumie się osobę studiującą na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia, która nie ukończyła 26 roku życia. 

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy przygotowują artykuł naukowy na jeden z tematów podanych przez Organizatora.
  2. W drugim etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą test dotyczący wiedzy z zakresu prawa energetycznego.

   

  KONKURS JEST ORGANIZOWANY Z OKAZJI PIĘCIOLECIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEGO KOŁA PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

   

  W Konkursie dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:

  PŁATNE PRAKTYKI W KANCELARII BAKER MCKENZIE (BIURO W ŁODZI).

  MOŻLIWOŚĆ WYGŁOSZENIA REFERATU PODCZAS I. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM” (24 MAJA 2017 R., ŁÓDŹ).

  MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA ARTYKUŁU W „INTERNETOWYM KWARTALNIKU ANTYMONOPOLOWYM I REGULACYJNYM” (CZASOPISMO PUNKTOWANE NA LIŚCIE MNISW – 5 PKT.) LUB MONOGRAFII NAUKOWEJ WYDANEJ PRZEZ CENTRUM STUDIÓW ANTYMONOPOLOWYCH I REGULACJACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

  FINANSOWE (I. miejsce 1500 PLN, II. miejsce 1000 PLN, III. miejsce 500 PLN).

   

  Organizator Konkursu jednocześnie zaznacza, że umożliwi opublikowanie artykułów naukowych Uczestników, którzy nie będą Zwycięzcami Konkursu pod warunkiem uzyskania przez nich pozytywnych recenzji w I. etapie Konkursu.

   

 • I. Etap Konkursu

  W I. etapie Konkursu należy przygotować artykuł naukowy na jeden z tematów zaproponowanych przez Organizatora (lista tematów znajduje się poniżej w zakładce ZAKRES TEMATYCZNY ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH). Uczestnik wybiera jeden temat spośród tamatów zaproponowanych przez Organizatora, ale ma prawo do uszczegółowienia tematu poprzez ograniczenie zakresu do zagadnienia/zagadnień mieszczących się w ramach wybranego tematu.

  Artykuł naukowy winien być napisany zgodnie ze Standardami Redakcyjnymi Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Standardy Redakcyjne znajdują się poniżej w PLIKI DO POBRANIA.

  Artykuły naukowe winny być przesłane do 14 kwietnia 2017 r. drogą mailową na adres: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl (CC: marcin.krasniewski@unilodz.eu). Organizator potwierdza otrzymanie wiadomości e-mail z załączonym artykułem naukowym.

   

  ZASADY OCENY ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

  Przewodnicząca Kapituły Konkursu dokonuje animizacji nadesłanego artykułu oraz jego wstępnej oceny pod względem zgodności tematu artykułu naukowego z jednym z tematów ogłoszonych przez Organizatora oraz pod względem dochowania Standardów Redakcyjnych.

  W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącą niezgodności tematu artykułu z tematami ogłoszonymi przez Organizatora odsyła artykuł wraz z tą oceną do członków Kapituły Konkursu, którzy weryfikują zgodność tematyki. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kapituła podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu naukowego, o czym Przewodnicząca Kapituły Konkursu informuje Uczestnika.

  W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącą niezgodności formy artykułu naukowego ze Standardami Redakcyjnymi artykuł jest zwracany Uczestnikowi. Zwrócony artykuł naukowy winien być dostosowany do Standardów w terminie dwóch dni od przesłania – brak dostosowania artykułu do Standardów skutkuje odrzuceniem artykułu.

  Kapituła Konkursu ocenia każdy artykuł naukowy poprzez sporządzenie niezależnych recenzji przez Przewodniczącą i jednego z Członków Kapituły Konkursu. Formularz Recenzji został przygotowany przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego – dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA).

  Łączna liczba punktów do zdobycia w pierwszym etapie Konkursu wynosi 100 punktów.

  Organizator lub Przewodnicząca Kapituły Konkursu informuje Uczestnika o liczbie zgromadzonych punktów do dnia 27 kwietnia 2017 roku.

 • zakres tematyczny artykułów naukowych

  Bezpieczeństwo

  • Stabilność dostaw;
  • Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
  • Cena energii końcowej jej dynamika oraz wpływ na gospodarkę;
  • Wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
  • Wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
  • Niezawodność sieci energetycznych;
  • Efektywność energetyczna;
  • Koncentracja przemysłów energochłonnych;
  • Możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
  • Adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
  • Systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
  • Odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
  • Samowystarczalność energetyczna państwa.

  Regulacja

  • Udzielanie i cofanie koncesji;
  • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
  • Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
  • Operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
  • Certyfikaty niezależności;
  • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • Rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii;
  • Sprzedawca zobowiązany, sprzedawca z urzędu;
  • Nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne;
  • Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  • Współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
  • Regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II.

  Konkurencja i ochrona konsumentów

  • Zmiana sprzedawcy;
  • Oferty dla konsumentów i przedsiębiorców;
  • Polityka cenowa w spółkach energetycznych;
  • Kartele energetyczne;
  • Naruszanie zasad konkurencji w energetyce;
  • Monopol naturalny;
  • Konkurencja na rynku ciepła;
  • Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego;
  • Kompetencje Prezesa URE i Prezesa UOKiK do rozpatrywania sporów z zakresu energetyki;
  • Konsekwencje wprowadzenia pełnej konkurencji na rynku gazu;
  • Wsparcie dla prosumentów;
  • Stosowanie reguł konkurencji w sektorze energetycznym (w zakresie wyznaczania rynków właściwych, zmowy kartelowej, nadużywania pozycji dominującej na rynku energetycznym, koncentracji);
  • Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła;
  • Gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.
 • II. etap Konkursu

  Do II. etapu Konkursu przechodzi dziesięciu Uczestników, którzy w I. etapie zdobyli największą liczbę punktów.

  W II. etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą test składający się z czterdziestu pytań jednokrotnego wyboru oraz jednego zadania otwartego, w którym Uczestnicy rozwiążą kazus z prawa energetycznego.

  DO DNIA 11 KWIETNIA 2017 R. ORGANIZATOR OPUBLIKUJE AKTY NORMATYWNE I INNE AKTY PRAWNE, A TAKŻE LITERATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PRZYGOTOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW DO II. ETAPU KONKURSU. 

  PUNKTACJA

  Łączna liczba punktów do zdobycia w drugim etapie Konkursu wynosi 50 punktów:

  Pytania jednokrotnego wyboru punktowane są w skali 0-1 pkt.

  Zadanie otwarte punktowane jest w skali 0-10 pkt.

   

  Test wiedzy z prawa energetycznego odbędzie się 15 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Oceny testów dokonuje Kapituła Konkursu do 17 maja 2017 roku.

 • Literatura

  Książki:

  Cameron, R. Heffron, Legal Aspects of EU Energy Regulation, Oxford, 2016

  Czarnecka M., Konsument na rynku energii elektrycznej, Warszawa 2014.

  Czarnecka M., Sposoby i formy zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej, [w:] B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa 2015.

  Długosz T., Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015.

  del Guayo Castiella, Energy Law in Europe: National, EU and International Regulation, Oxford 2016

  Johnston, G. Block, EU Energy Law, Oxford, 2013

  Lot G., Energia elektryczna jako produkt. Konsument energii elektrycznej w obliczu wolnego rynku, [w:] T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat, Warszawa 2016.

  Marszałek M., Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy-sprzedawcy energii elektrycznej, Warszawa 2015.

  Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa, 2010

  Palarz H., Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, Warszawa 2016.

  Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Toruń 2011.

  Popowska B., Kosiński E., Lissoń P. (red.), Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, Warszawa 2015.

  Rudnicki M., Sobieraj K. (red.), Nowe prawo energetyczne, Lublin 2013.

  Skoczny T., Karczewska D., Namysłowska M., Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015.

  Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa, 2011

  Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

  Szafrański A., Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Warszawa 2014.

  Szpor G. (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w smart city, Warszawa 2015.

  Talus, EU Energy Law and Policy: A Critical Account, Oxford, 2013

  Walaszek Pyzioł A., Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013.

  Walaszek-Pyzioł A. (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii, Warszawa 2016.

  Ziemski K., Lissoń P., Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Poznań 2014. 

  Czasopisma:

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”  2016, nr 4(5), dostęp: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=35

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”  2015, nr 3(4), dostęp: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=26

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”  2013, nr 6(2), dostęp: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=12

  „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” numer z lat 2013-2017.

  Będkowski-Kozioł M., Obowiązek świadczenia usług magazynowania paliw gazowych. Problematyka prawna, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2013.

  Krzykowski M., Nadużywanie pozycji dominującej na rynku gazu ziemnego Unii Europejskiej – analiza na podstawie postępowania przeciwko spółce Gazprom i wybranych spraw, Europejski Przegląd Sądowy, styczeń 2015. 

  Akty normatywne:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2017 poz. 220)

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. 2016 poz.  566)

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229)

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2007 Nr 52 poz. 343 ze zm.)

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)

  Ponadto podstawowe akty prawne z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i gospodarczego, postepowania administracyjnego, postępowania cywilnego.

 • Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody dla Zwycięzców

  Wyniki Konkursu zostaną podane do dnia 19 maja 2017 r. drogą mailową oraz komunikatem zamieszczonym na stronie Konkursu.

  Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów (trzy najlepsze wyniki).

  W Konkursie dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:

  PŁATNE PRAKTYKI W KANCELARII BAKER MCKENZIE (BIURO W ŁODZI).

  MOŻLIWOŚĆ WYGŁOSZENIA REFERATU PODCZAS I. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM” (24 MAJA 2017 R., ŁÓDŹ).

  MOŻLIWOŚĆ OPUBLIKOWANIA ARTYKUŁU W „INTERNETOWYM KWARTALNIKU ANTYMONOPOLOWYM I REGULACYJNYM” (CZASOPISMO PUNKTOWANE NA LIŚCIE MNISW – 5 PKT.) LUB MONOGRAFII NAUKOWEJ WYDANEJ PRZEZ CENTRUM STUDIÓW ANTYMONOPOLOWYCH I REGULACJACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

  FINANSOWE (I. miejsce 1500 PLN, II. miejsce 1000 PLN, III. miejsce 500 PLN).

   

  Wręczenie nagród obędzie się podczas I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (24 maja 2017 r., Łódź).

   

  Organizator Konkursu jednocześnie zaznacza, że umożliwi opublikowanie artykułów naukowych Uczestników, którzy nie będą Zwycięzcami Konkursu pod warunkiem uzyskania przez nich pozytywnych recenzji w I. etapie Konkursu.

   

  PUNKTACJA ŁĄCZNA W KONKURSIE:

  Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Konkursie przez Uczestnika wynosi 150 punktów. Punkty każdego z Uczestników liczone są poprzez sumowanie liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie z liczbą punktów uzyskaną w drugim etapie Konkursu.

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.