PL

Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny

Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny

W marcu 2018 roku wydano monografię naukową pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny”. Redaktorem książki jest prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski). Najnowsza publikacja dotyczy sektora gazowego i energetycznego. Książka dotyczy zakresem tematycznym rozważań podjętych podczas I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (24 maja 2017 r.). Monografia należy do serii książek Monografie IUS PUBLICUM, której redaktorem jest Marcin Kraśniewski (Prezes Koła). Wśród autorów książki: Marcin Kraśniewski (Prezes Koła), Wojciech Modzelewski (Wiceprezes Koła).

 • Z wprowadzenia:

  Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym dominuje dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego, traktowanego jako dobro stanowiące fundament bezpieczeństwa zarówno publicznego jak i bezpieczeństwa obywateli. Wynika to głównie z sytuacji geopolitycznej Polski, Europy, jak i świata oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych. Ponadto nowe wyzwania polityki z obszaru bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności nacisk na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, połączone z postępem technologicznym powodują, iż konieczna jest stała debata z udziałem naukowców oraz praktyków celem wypracowania nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych (…)

  Oddana od Państwa rąk publikacja pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny” jest wynikiem prowadzonych od wielu lat badań w obszarze bezpieczeństwa sektora energetycznego i gazowego, uwieńczonych dyskusją jaka miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 24 maja 2017 roku podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa energetycznego oraz praktyków reprezentujących kluczowe dla sektora energetycznego organy administracji publicznej, organizacje oraz przedsiębiorców sektora gazowego i energetycznego.

  prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk

   

  Z recenzji wydawniczych

  Monografia dotyczy niezwykle istotnego i żywotnego z zagadnienia z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Sektor energetyczny pełni obecnie rolę „krwioobiegu” dzięki któremu możliwe jest nie tylko prawidłowe pod względem ekonomicznym funkcjonowanie gospodarki, ale również, co jest nie mniej istotne urzeczywistnianie rozwoju społecznego. Z natury rzeczy więc energetyka, a zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne musi stale leżeć w obszarze szczególnego zainteresowania właściwych organów państwa. (…) Monografia jest odpowiedzią na wciąż niesłabnące zainteresowanie tak doktryny jak i praktyki prawa problematyką prawnego aspektu bezpieczeństwa energetycznego. Podjęcie tego tematu jest więc z całą pewnością zasadne, tym bardziej, że zmiany jakie zachodzą w ramach sektora energetycznego stawiają coraz to nowe wyzwania także w obszarze prawnym. Kontynuowanie rozważań w tej dziedzinie prowadzonych przez doktrynę prawa przy udziale przedstawicieli organów administracji, przedsiębiorstw energetycznych oraz przedstawicieli korporacji prawniczych daje możliwość rzetelnego identyfikowania najważniejszych problemów prawnych w obszarze szeroko pojętej energetyki.

  dr hab. Michał Domagała

  (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

  Monografia wpisuje się w nurt publikacji poświęconych bieżącym wyzwaniom, przed jakimi stoi polska gospodarka. Już z tego powodu publikacja zasługuje na uwagę, gdyż świadczy o zaangażowaniu Redaktora i poszczególnych autorów na rzecz rozwiązywania problemów współczesnych, przy poważnym potraktowaniu zmian układu geopolitycznego i zmian technologicznych. Recenzowana publikacja stanowi zatem dowód na poważne podejście przez jej autorów do wyzwań, jakie stawia przed polską energetyką przyszłość. (…) Trudno taki temat jak bezpieczeństwo energetyczne ująć całościowo. Redaktor podołał jednak temu zadaniu, gromadząc liczną grupę znanych w swoich dziedzinach autorów, którzy podjęli wątki stare (jak choćby obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu czy rola odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego) czy nowe (takie jak elektromobilność, budowa rynku mocy, pakiet zimowy). (…) Książka „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny” stanowi bogatą kolekcję rozważań poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu i instrumentom jego realizacji, stanowiąc z jednej strony znakomite podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa energetycznego i jego uwarunkowań.

  dr hab. Adam Szafrański

  (Uniwersytet Warszawski)

   

  Monografia „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny” podzielona jest na pięć części:

  Część I. Bezpieczeństwo w sektorze gazowym

  Część II. Bezpieczeństwo w sektorze energetycznym

  Część III. Prawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

  Część IV. Szczególna pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

  Część V. Prawnoporównawcze aspekty bezpieczeństwa energetycznego

   

  W publikacji znajdują się następujące opracowania:

  CZĘŚĆ I. BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE GAZOWYM

  Tomasz Długosz

  Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy przedsiębiorstwa energetycznego

  Eryk Kosiński, Marcin Trupkiewicz

  Prawne podstawy wykorzystania biogazu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym – wybrane zagadnienia

  Jacek Kamiński, Piotr Janusz

  Rola magazynowania w zapewnieniu ciągłości dostaw gazu ziemnego – kluczowe wyzwania

  CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

  Mirosław Pawełczyk

  Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament bezpieczeństwa kraju. Zakres pojęciowy

  Marcin Kraśniewski

  Prawna realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w sektorze energetycznym

  Bartłomiej Pikiewicz

  Emanacja zasady bezpieczeństwa energetycznego w przepisach dotyczących ciepłownictwa

  CZĘŚĆ III. PRAWNE INSTRUMENTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

  Michał Będkowski-Kozioł

  Rynek mocy jako nowy instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

  Grzegorz Pawul

  Inwestycje celu publicznego z zakresu energetyki – rola orzecznictwa w procesie konkretyzowania przepisów prawa

  Mateusz Lewandowski

  Wpływ opodatkowania elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Radosław Maruszkin, Maciej Wesołowski

  Elektromobilność czyli dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz jej implementacja w Polsce

  Aleksandra Barwaniec

  Specjalny podatek węglowodorowy – kilka uwag odnośnie celów i konstrukcji

  Paweł K. Domagała

  Służebność gruntowa o treści przesyłu oraz służebność przesyłu, czyli dwie odmiany tytułu prawnego do korzystania z urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości

  Dariusz Michalski, Paweł Hawranek

  Ryzyko otoczenia instytucjonalnego polskiej elektroenergetyki na przykładzie Dyrektywy MiFID II

  Marek Gadowski

  Prawne aspekty funkcjonowania rezerw strategicznych na przykładzie polskiej i europejskiej regulacji prawnej rezerw i zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych a bezpieczeństwo energetyczne państwa

  Tomasz Mizioch

  Długość obowiązywania decyzji koncesyjnej w prawie energetycznym a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

  Wojciech Modzelewski

  Polskie regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego morskich farm wiatrowych

  Adam Madejski

  Dostęp do infrastruktury przesyłowej – uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

  CZĘŚĆ IV. SZCZEGÓLNA POZYCJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

  Zdzisław Muras

  Regulator sektorowy paliw i energii – między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf

  Michał Karpiński

  Uwagi odnośnie zakresu niezależności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako szczególnego podmiotu w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego

  Klaudia Grzebiela

  Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu realizacji postanowień rozporządzenia REMIT

  CZĘŚĆ V. PRAWNOPORÓWNAWCZE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

  Leszek Juchniewicz, Grzegorz Pizoń

  Zamknięte systemy dystrybucyjne – analiza prawnoporównawcza i pożądane kierunki zmian otoczenia regulacyjnego

  Marina Shkrobot

  Tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie w warunkach integracji z Unią Europejską

  Adrian Król

  Regulacyjna ocena rozwoju rynków mocy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Zuzanna Brocka

  Golden power a ochrona strategicznych aktywów w sektorze energetyki na przykładzie Włoch

  Nataliia Strelbitska, Olha Kovalchuk, Marta Kotala

  Ceny energii a energochłonność europejskich gospodarek

  Katarzyna Chojecka

  Pozwolenie lokalizacyjne w procesie inwestycyjnym tworzenia farm wiatrowych typu offshore – analiza i uwagi prawnoporównawcze

   

  Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

  Recenzję wydawniczą sporządzili: dr hab. Michał Domagała oraz dr hab. Adam Szafrański

  Łączna liczba stron książki: 560

  Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.