PL

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Prawa Karnego

Pokój: 4.48
środa 14-15.30

W dniu 16.10 dyżur odbędzie się w godzinach 15.15-16.00
aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354631

Egzamin dla studentów, którzy uzyskali zgodę dziekana na wyznaczenie dodatkowego terminu, odbędzie się w niedzielę 13 października o godz. 12.15, w pok. 2.40 (dziekanat).

 • Biografia

  Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1988 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Prawa Karnego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy pt.:Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej. W roku 2004 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna.

  Zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zagadnień przestępstw indywidualnych, odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione w stanie odurzenia, przedmiotu prawnokarnej ochrony, przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, modelu odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie w ujęciu prawnoporównawczym, a także prawa medycznego. Staże naukowe na Uniwersytecie UIA w Antwerpii oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (stypendium Fundacji Thomasa Berbericha). Autorka około 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, podręcznika do nauki prawa karnego oraz szeregu artykułów.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  Odpowiedzialność karna i zawodowa za błędy medyczne, w: Meritum. Prawo medyczne, pod red. J. Zajdel, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 363-406., 2016
  2. Rozdział II. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego, w: System Prawa Karnego, tom 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, pod red. Ryszarda Dębskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013., 2013
  3. Komentarz do art. 13-24 k.k., Legalis, Komentarze on-line, red. R. Stefański, 2011
  4. Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Wyd. UŁ., Łódź 2004, ss. 231., 2004
  5. AIDS a tajemnica lekarska, Poznań 2001, ss. 94 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2001
  6. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Zakamycze 1998, ss. 268., 1998
 • Podręczniki, skrypty

  1. ABC Samorządu Terytorialnego (red. A. Korzeniowska), rozdz. VIII - Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, Bydgoszcz-Łódź 2004, s. 217 - 230., 2004
  2. Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, ss.378 (współautor Krzysztof Indecki)., 2002
 • Artykuły

  1. La responsabilite penale liee a l'exercise de l'autorite publique en droit polonais, (w:) P. Baleynaud, Ch. Guillard, W. Robaczyński (red.), La responsabilite des autorites publiques en Europe. Point de vue compares de droit francais, polonais et europeen, 2019, Clement Juglar, brak
  2. Ochrona tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym, (w:) R. Olszewski (red.) Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, 2019, Wolters Kluwer, Wyd. UŁ, www.wolterskluwer.pl
  3. Odpowiedzialność karna za wyłudzenie podatku VAT, 2018 nr 6, Kontrola Państwowa
  4. Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej, T. Kalisza, 2017, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII, Wrocław 2017.
  5. Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji kodeksu karnego, 2017, Przegląd Podatkowy 2017, nr 9
  6. Współsprawstwo jako forma współdziałania, w: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie.Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 439-450, 2017
  7. Odpowiedzialność karna lekarza jako gwaranta nienastąpienia skutku, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, pod red. B. Namysłowskiej-Gabrysiak, K. Syroki-Marczewskiej, A. Walczak-Żochowskiej, Warszawa 2016, s. 721-728., 2016
  8. Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych. Zakres podmiotowy ochrony, 2016, Kontrola Państwowa 2016, nr 6.
  9.  Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (wybrane aspekty), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 71-82., 2015
  10.  Zakres bezprawności "korupcji urzędniczej", Kontrola Państwowa 2015, nr 5, s. 149-159., 2015
  11. Usiłowanie tzw. sprawstwa niewykonawczego, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. M. Bojarskiego, J. Brzezińskiej, K. Łucarz, Wrocław 2015, s. 260-268., 2015
  12.  Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego - problemy z wykładnią art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, Kontrola Państwowa 2014, nr 5, s. 79-94., 2014
  13. O projektowanych zmianach kodeksu karnego w zakresie orzekania obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, (w:) T. Grzegorczyk (red.) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014, s. 427-437., 2013
  14. Sporne problemy typizacji przygotowania, (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego pod red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowskiej-Hara, J. Kosonogi, H. Kuczyńskiej, Warszawa 2013, s. 85-96., 2013
  15. Środek karny z art. 46 k.k. a naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, (w:) W. Górowski (red.), P. Kardas (red.), T. Sroka (red.), W. Wróbel (red.) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 228-237., 2013
  16. Z problematyki kodeksowej regulacji współdziałania przestępnego, PiP 2013, nr 7, s. 82-95., 2013
  17. Lekarskie przewinienie zawodowe a przestępstwo, Medycyna Praktyczna 2012, nr 12 (262), s. 131-136., 2012
  18. Strona podmiotowa czynu zabronionego i wina a niepoczytalność, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 635-650., 2012
  19. Usiłowanie przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, PiP 2012, nr 3, s. 20-33., 2012
  20. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, Edukacja Prawnicza 2009 r., Nr 5, s. 3-9., 2009
  21. Problem zbiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem podżegania i pomocnictwa (w:) Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa pod red. J. Majewskiego, Toruń 2007, s. 51-74., 2007
  22. Współdziałanie w odniesieniu do przestępstw nieumyślnych w polskim prawie karnym (w:) Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Bielsko-Biała 2006, s. 35-43., 2006
  23. Wybrane problemy polskiego i niemieckiego prawa karnego materialnego (w:) Związki prawa polskiego z prawem niemieckim pod red. A. Liszewskiej i K. Skotnickiego, Łódź 2006, s. 121-128., 2006
  24. Lichwa w świetle prawa cywilnego i karnego. Kolejny głos w dyskusji, Kontrola Państwowa 2004, nr 6, s. 86 - 99 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2004
  25. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych w polskim prawie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok VIII: 2004, z. 1, s. 5 - 24., 2004
  26. Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody (w:) Aktualne Problemy Prawa Karnego Kryminologii i Penitencjarystyki, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 395-415 (współautor Wojciech Robaczyński)., 2004
  27. Problem odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo łapownictwa biernego, Palestra 2001, nr 7-8, s. 18 - 28 (współautorka Joanna Garus-Ryba)., 2001
  28. Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, Państwo i Prawo 2000, nr 6, s.51 - 62., 2000
  29. O karaniu niesumiennych dłużników, Kontrola Państwowa 1999, nr 3, s. 68 - 80 (współautor W. Robaczyński)., 1999
  30. Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów, Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 74 - 83., 1999
  31. Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 85 - 90., 1999
  32. Zastrzeganie wygórowanych odsetek (Lichwa w ujęciu prawa cywilnego i karnego), Kontrola Państwowa 1998, nr 6, s. 32 - 42 (współautor Wojciech Robaczyński)., 1998
  33. Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Państwo i Prawo 1997, nr 1, s. 36 - 48., 1997
  34. Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy, Palestra 1996, nr 5-6, s. 38 - 47., 1996
  35. Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia, Kontrola Państwowa 1996, nr 3, s. 80 - 89., 1996
  36. Kilka uwag na temat charakteru prawnego czynności leczniczych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 63, 1995, s. 103-114., 1995
  37. Przestępstwo nadużycia zaufania a przestępstwo niegospodarności, Kontrola Państwowa 1995, nr 3, s. 113 - 119., 1995
  38. Przestępne nadużycie władzy (art. 246), Kontrola Państwowa 1994, nr 1, s. 89-96., 1994
  39. Wątpliwości wokół pojęcia błędu w sztuce lekarskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 60, 1994, s. 129-137., 1994
  40. Z problematyki przestępstwa rozboju (zagadnienia przedmiotu ochrony), Przegląd Sądowy 1993, nr 2, s. 62-73., 1993
  41. Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające, Palestra 1992, nr 5-6, s. 37-46., 1992
  42. Z problematyki przestępstw indywidualnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 47, 1991, s. 105-117, 1991
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r., V KK 124/09, (Lex nr 519632), Studia Prawno-Ekonomiczne 2011 r., t. 84 (współautor W. Robaczyński)., 2011
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.06.2009 r., IV KK 11/09, LEX/el. 2010., 2009
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1994 r. (WR 70/94), Palestra 1995, nr 5-6, s. 236 – 240., 1995

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.