dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. UŁ

Aldona Nawój-Śleszyński Aldona Nawój-Śleszyński

Kontakt, dyżury

Kierownik katedry
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

kierownik zakładu
Zakład Prawa Karnego Wykonawczego

Pokój: 4.45
UWAGA

Szanowni Państwo,

egzaminy z prawa karnego wykonawczego, egzaminy licencjakie oraz magisterskie odbywają się tylko online.

Dyżur

Zapraszam na dyżur w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 wyłącznie po wcześniejszym wpisaniu się na listę.
Zapisy: mkostrzewska@wpia.uni.lodz.pl

Dyżury odbywają się za pośrednictwem platformy Teams.
asleszynski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356587

Dyżur

 

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na swój dyżur w każdy wtorek w godz. 16:00-17:00.

Seminarium Prawo karne wykonawcze dla IV i V roku prawa

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

zapraszamy serdecznie na seminaria z Prawa karnego wykonawczego, które prowadzone są w roku akademickim 2020/2021 przez panią dr hab. Aldonę Nawój-Śleszyński, prof. UŁ (IV rok prawa studia dzienne i wieczorowe), dr hab. G. Wicińskiego, prof. UŁ (IV i V rok prawa studia zaoczne).

Konwersatorium Międzynarodowe standardy wykonywania kar i innych środków penalnych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konwersatorium "Międzynarodowe standardy wykonywania kar i  środków penalnych" wszystkich studentów. Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim 2020/2021 we wtorki w godz. 14.15-15.45 (szczegóły do uzgodnienia). 

Aldona Nawój-Śleszyński

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne

Drodzy Studenci,

Osoby zainteresowane braniem udziału w przedsięwzieciach Koła prosimy o obserwowanie zapowiedzi i terminów pod adresem

https://pl-pl.facebook.com/kolopenitencjarne.ul

 • Biografia

  Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1998 r. W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych i została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego i penitencjarystyki. Autorka książki pt. „Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowego oddziaływania”. Uczestniczyła w III i IV, V Kongresie Penitencjarnym oraz w wielu sympozjach i seminariach z dziedziny penitencjarystyki. Od 2009 r. jest członkiem Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. W latach 2005-2008 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego przy Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ. Od 2007 r. jest opiekunem naukowym Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego. Od 2013 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Więziennictwa Polskiego". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego wykonawczego, penitencjarystyki, polityki karnej i penitencjarnej oraz kryminologii. Na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Przeludnienie więzień w Polsce - przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego  2013r.) Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ w dniu 16 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność naukowa: prawo karne. W dniu 14 października 2015 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe. W dniu 14 października 2017 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną stopnia drugiego za osiągnięcia organizacyjne. 

  Z dniem 1 grudnia 2015 r. została kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego. Od 2016 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW na kadencję 2017–2020. Od 22 czerwca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego https://penitencjarysci.pl/

   

  Publikacje

  Monografie:

  1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 299.

  2. Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, ss. 508.

   

  Redakcje książek:

  1. A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.) Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 306.

   2. A. Nawój-Śleszyński, A. Leszczyńska (red.), Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 389.

  3. A. Nawój-Śleszyński, M. Niewiadomska-Krawczyk (red.) Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100 lecie więziennictwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020, ss. 274.

   

  Rozdział w monografii:

  1. Problemy realizacji systemu programowanego oddziaływania. W: W. Ambrozik, P. Stępniak (red.) Służba Więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. UAM w Poznaniu, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Poznań – Warszawa – Kalisz 2004, s. 341 – 356

  2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania w świetle badań empirycznych. W: K. Indecki (red.) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 521 – 537.

  3. System programowanego oddziaływania w teorii i w praktyce. W: B. Urban (red.) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2004, s. 121 – 140.

  4. Sprawcy przestępstw seksualnych a polityka penitencjarna. W: B. Urban (red.) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2004, s. 104 – 118.

  5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. W: T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik (red.) Więziennictwo na początku XXI wieku. IPSiR UW, Warszawa 2007, s. 133- 153 [współautor S. Lelental]

  6. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw seksualnych w opinii wychowawców penitencjarnych. W: W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Kongres Penitencjarny. Wyd. UAM w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Poznań – Gdańsk- Warszawa – Kalisz 2008, s. 571 – 586.

  7. Mediacja i porozumienie pomiędzy sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym w polskim prawie karnym. W: J. Gabzdyl (red.) Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2009, s. 299 – 304.


  8. Problemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osobom pozbawionym wolności przez administrację więzienną w warunkach przeludnienia jednostek penitencjarnych. W: S. Lelental, G.B. Szczygieł (red.) X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Temida 2, Białystok 2009, s. 229 – 258.

  9. Rola psychologa więziennego w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. W: Современные тенденции констуирования персоногнетическог нарратива на основе элементов сциогенетического феномена. Wyd. Витебски Университет им. Мочерова, Витебск 2009, s. 252 – 259.

  10. Resozialisierung durch den Offenen und Halboffenen Strafvollzug in Polen. W: K. Indecki (red.) Wybrane zagadnienia prawa publicznego „Folia Iuridica” 71, Łódź 2012, s. 55 – 63.

  11. Studencki naukowy ruch penitencjarny Uniwersytetu Łódzkiego – tradycja i teraźniejszość. W: Refleksje i impresje jubileuszowe 1991 – 2011. 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Wyd. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2013, s. 192 -205.

  12. Rola wychowawcy penitencjarnego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. W: Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepania, A. Szecówka (red.) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe. Wyd. IPSiR UW, UWr Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji, Warszawa 2013, s. 526 – 548.

  13. Niektóre problemy wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów w wieku senioralnym. W: A. Jaworska (red.) Senior w obliczu izolacji penitencajrnej. Konteksty praktyczne i empiryczne, Wydawnictwo EM – Oficyna Wydanwicza edwarda Mitek, Bydgoszcz 2013, s. 122- 144.

  14. Zakład terapii społecznej – brakujące ogniwo w polskim systemie penitencjarnym. W: P. Stępniak (red.) Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz - Poznań 2014, s. 328 -345.

  15. Przymus leczenia i rehabilitacji sprawców przestepstw uzależnionych od alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych. Aspekty prawno – kryminologiczne. W: A. Jaworska, P. Kozłowski (red.) Uzależnienia chemiczne i przemoc domowa. Konteksty penitencjarne i terapeutyczne, Wyd. Oficyna Wydaniwcza Edward Mitek, Bydgoszcz 2014, s. 9 – 27.

  16. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności w kontekście zmian kodeksu karnego wykonawczego w latach 2009 - 2014. W: A. Kwieciński (red.) Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 - 2014, C.H. Beck, Warszawa 2014.

  17. Funkcja i rola systemu dozoru elektronicznego w znowelizowanym kodeksie karnym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 rok. W:  S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk - Grącka (red.) Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia Wydawnicza EISet, Olsztyn 2015, s. 408 - 419.

  18. Środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W: B. Sygit (red.) ...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Prof. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, Uniwersytet Łódzki, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", Łódź 2015, s. 431 - 440 [współautor J. Łuczak].

  19. Kształtowanie się modelu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi w polskim systemie penitencjarnym. W: A. Jaworska (red.) Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2015, s. 11-29.

  20. Wybrane problemy czeskiej i polskiej penitencjarystyki. W: T. Bulenda, A. Rzepliński (red.) Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Wyd. Uniwersytet Warszawski IPSIR, CZSW, Warszawa 2015, s. 669 – 689 [współautor: J. Nawój].

  21. Wybrane zagadnienia austriackiego systemu penitencjarnego. W: T. Bulenda, A. Rzepliński (red.) Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Wyd. Uniwersytet Warszawski IPSIR, CZSW, Warszawa 2015, s. 650 – 668.

  22. Execution of Remand and Deprivation of Liberty of Foreigners in Poland. W:  European atomization or integration? Transborder aspects of (multi)pedagogy, Edited by: A. Szerląg, J. Pilarska A. Urbanek, Cambridge 2016 [współautor: S. Lelental], s.406-429 http://www.cambridgescholars.com/atomization-or-integration-transborder-aspects-of-multipedagogy

  23. Rola zatrudnienia więźniów w okresie penalnym w procesie readaptacji po odbyciu kary pozbawienia wolności. W: A. Jaworska (red.) Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych, Oficyna Wydaniwcza Edward Mitek, Bydgoszcz 2016, s. 11 - 24.

  24. Przeludnienie zakładów karnych nadal poważnym problemem polityki karnej i penitencjarnej Polski. W: M. Szwejkowska, K. Ryś (red.) Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Wyd. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2016, s. 68-76.

  25. Pespektywy dekompresji populacji więziennej w Polsce. W: Czy i jakie więzienia są potrzebne?Rozważania na tel zagadnień współczesności. Księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (red. P. Stępniak, T. Kalisz, W. Zalewski), UAM w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Poznań- Gdańsk- Wrocław - Kalisz 2016, s. 

  26. Słowo wstępne. W: A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.) Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 7-15 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/wybrane-problemy-indywidualizacji-wykonywania-kary-pozbawienia-wolnosci-i-srodkow-probacyjnych/

   27. Współpraca Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego z polskim więziennictwem. W: A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.) Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 283 – 300.

  28. Modyfikacja systemu pomocy postpenalnej w społecznej readaptacji osób po opuszczeniu zakładów karnych.W:  Małgorzata Kowalczyk (red.) Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i  inkluzji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2017.

  29. Escapes of prisoners from different places of imprisonment-is it a failure of the isolation function-securing the imprisonment. W: Małgorzata Szwejkowska (red.)  The Objectives of the Long-Term Incarceration, Olsztyn 2017, s. 83-97.

  30. Wprowadzenie. W: A. Nawój-Śleszyński, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 9-19.

  31. Wpływ oddziałów penitencjarnych na zachowane osób pozbawionych wolności patalogizujących funkcjonowanie jednostek więziennych. W: A. Nawój-Śleszyński, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 23 – 47, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/wspolczesne-problemy-i-perspektywy-wieziennictwa/

   32. Rozwiązywanie problemów alkoholowych osób pozbawionych wolności w stuletniej historii polskiego więziennictwa, (w:) A. Nawój-Śleszyński, M. Niewiadomska-Krawczyk (red.) Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100 lecie więziennictwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020, s. 117 - 138, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/oddzialywania-wobec-skazanych-na-kare-pozbawienia-wolnosci-w-polskim-systemie-penitencjarnym/

   

  Artykuły w czasopismach naukowych:

  1. Dewianci i przestępcy seksualni w izolacji penitencjarnej, „Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne” 2001, Nr 2, s. 116 – 129 [współautor J. Nawój].

  2. System programowanego oddziaływania w świetle badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” Rok XI:2007, z. 1, Wyd. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 171 – 191.

  3. Überbelegung in den polnischen Straffvollzugsanstalten - das größte Problem polnisches Straffvollzuges, "Teise" 2008, T. 66(1) Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, s. 157-165.

  4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w świetle zasady indywidualnego oddziaływania, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, Nr 64-65, s. 95-109.

  5. Motywacyjna rola systemu programowanego oddziaływania w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osób pozbawionych wolności „Świat Problemów” 2010, Nr 11. Wyd. Ehnaton, s. 32 – 37.

  6. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności a populacja więzienna, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, Nr 71, s. 107 – 119.

  7. Prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem zakładów karny i aresztów śledczych, „Polityka i Bezpieczeństwo” 2012, Tom III, Wyd. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski, s. 59 – 80.

  8. Skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności i ukarani w populacji więziennej – z problematyki redukcji populacji więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2013, Nr 78, s. 53 -81.

  9. Problem przeludnienia więzień w Polsce w świetle Rekomendacji R (99)22 Rady Europy z 30 września 1999 r., "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2013, Nr 81, s. 5 – 32.

  10. Rola środków penalnych związanych z poddaniem sprawcy próbie w kształtowaniu rozmiarów populacji więziennej w Polsce, „Probacja” 2014, Nr 2, s. 5- 30.

  11. Problem indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów w wieku senioralnym, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2014, Nr 83, s. 97 – 119.

   12. Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców w Polsce, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 87, s. 35 - 49 [współautor: S. Lelental].

  13. Rola Opolskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego w kształtowaniu nowoczesnej myśli penitencjarnej w Polsce, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 89, s. 23 - 44 [współautor: J. Nawój].

  14. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w różnych systemach jej wykonywania, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Nr 36, Wrocław 2015, s. 99 - 122.

  15. Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, Nr 92, s. 5-38,  http://sw.gov.pl/assets/94/90/69/4aec57f55a0045502bdaadcc04aa7e614cd971f5.pdf

  16.  Aktywność samorządowa więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Podstawy prawne i praktyka. "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2017, Nr 94, s. 5 – 34,  http://sw.gov.pl/assets/76/34/70/162f63ede91d75db0553b09ceead4a217a87b640.pdf

  17. Polska Bibliografia Penitencjarna. Lata 2015 (uzupełnienie) 2016, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2017, Nr 96, s. 251 - 302 [współautor: S. Lelental].

  18. Populacja więzienna w Polsce po nowelizacji systemu prawa karnego ustawą z 20 lutego 2015 roku, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2018, Tom XLVIII, s. 85-109.

  19. Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa (VI Polski Kongres Penitencjarny, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie 6 – 8 lutego 2019 r.), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2019, Nr 104, s. 127 - 145 http://pwp.edu.pl/view/abstracts/issue_id/462

  20. Rozmiary i zróżnicowanie populacji więziennej w Polsce w okresie obowiązywania ustawodawstwa karno-wykonawczego z 1997 roku, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2019, Nr 54, XX lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego (pod red. Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński), s. 139 – 182 https://wuwr.pl/nkp/article/view/11531/10473.

   

  Recenzje:

  1. Adam Kwieciński (red.naukowa), Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 350 (recenzja książki, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2014, Nr 82, s. 187 -196.

  2. Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wyd. Wolters Kluwer a business, Warszawa 2014, ss. 470 (recenzja książki „Palestra” 2014, Nr 5-6, s. 267 – 268).

  3. Sławomir Grzesiak, Praca penitencjarna z więźniami seniorami, Wyd. ATUT, Wrocław 2013, ss. 438 (recencja ksiązki, Praca socjalna 2014, Nr II, s. 5 – 30).

  4. Alicja Ornowska, "Kara ograniczenia wolności", Wyd. LEX a Wolters Kluwer 2013, ss. 208 (recenzja książki "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 88, s. 181-188).

  5. D. Kowalczyk, I. Mudrecka (red.), Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywnia kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (recenzja książki "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 87, s. 171-179).

  6. Pawlak K. (red.), Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej w latach 1918 - 2012, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2014, ss. 94 (recenzja książki "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 86, s. 181-188).

  7. Piotr Stępniak, Środki penalne we Francji i w Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 472 (recenzja książki "Państwo i Prawo" 2015, z. 8, s. 116 - 119).

  8. D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.) Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, ss. 374 (recenzja wydawnicza).

  9. E. Kotecka, J. Łuczak (red.) Współczesne wyzwania prawa publicznego, Łódź 2015, ss. 171 (recenzja wydawnicza).

  10.J. Konikowska – Kuczyńska, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2015, ss. 217 (recenzja książki "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2015, Nr 89, s. 117-125).

  11. M. Urbanek, Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, Nr 90, s. 165-174.

  12. M. Małolepszy (red.), Reforma sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrecht in Deutschland, Österreich und Polen, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, Nr 92, s. 191-200.

  13. D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, Nr 93, s. 155 – 164.

  14. Anna Jaworska - Wieloch, Odwołanie warunkowego zwolnienia, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2017, Nr 95, s. 175 – 184.

  15. Adam Kwieciński, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2018, Nr 100, s. 189 - 197.

  16.  Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Adam Kwieciński, Prawo wobec wyzwań współczesności. Z zagadnień nauk penalnych. E-Wydawnictwo, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019 (recenzja wydawnicza)  file:///C:/Users/donia/Downloads/95949_Prawo_wobec_wyzwan_wspo_czesnosci_Z_zagadnien_nauk.pdf

   

  Sprawozdania:

  1.Sprawozdanie z V Kongresu Penitencjarnego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, Nr 71, s. 163 – 174.

  2. Współczesne problemy penitencjarystyki. Człowiek stary w obliczu izolacji więziennej (Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna. Czarne 9 – 10 maja 2013 roku), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2013, Nr 79, s. 191 – 199.

  3. Sprawozdanie z konferencji „Wyzwania penitencjarystyki u progu XXI wieku” (Katowice, 15 października 2013 r.), "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2014, Nr 82, s. 161 – 168.

  4. Sprawozdanie z konferencji "Nowe instytucje prawa karnego wykonawczego stosowane wobec skazanych na karę pozbawienia wolnosci" (Łόdź 21 kwietnia 2015 r.) [współautor: J. Łuczak]., "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, Nr 93, s. 165– 182.

   

   

  Inne:

  1. Mediacja po wyroku - piękna idea czy kupiecka transakcja, „Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne” 2003, Nr 1, s. 181 - 184 [współautor: J. Nawój]

  2. Mediacja po wyroku, czyli problemy więziennictwa z mediacja, „Mediator” 2003, Nr 2, s. 61 – 63 [współautor: J. Nawój]

  3. Potrzeba czy moda? „Forum Penitencjarne” 2003, Nr 3, s. 21 [współautor: J. Nawój]

  4. Jubileusz Profesora „Forum Penitencjarne” 2005, Nr 9, s. 4 [współautor J. Nawój]

  5. Seniorzy za kratami, rozm. E. Szlęzak - Kawa, "Forum Penitencjarne" 2015, Nr 7, s. 14-15.

  6. Powierzchnia celi mieszkalnej osób pozbawionych wolności nadal nierozwiązanym problemem, Opinia dostępna w 2016 r. pod adresem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego : http://www.ptpeniten.pl/strona-glowna/stanowiska-opinie/powierzchniaceli-mieszkalnej-osob-pozbawionych-wolnosci-nadal-nierozwiazanym-problemem/    https://penitencjarysci.pl/opinie-i-ekspertyzy/
   

   

  Dr. habil. Aldona Nawój-Śleszynski 

  Leiter des Lehrstuhls für Strafvollzugsrecht

  Fakultät des Internationalen Strafrechts / Lehrstuhl für Strafvollzugsrecht

   

  Sprechstunde: Freitag 16.00 – 18:00

  Samstag 13.00-15.00

  Zimmer 4.104

  Studium der Rechtswissenschaften an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Lodz schloss Sie im Jahre 1998 ab. Im Jahre 2005 erhalt Sie einen Doktortitel der Rechtswissenschaften und wurde als Dozentin auf dem Lehrstuhl für Strafvollzugsrecht beschäftigt. Sie ist ein Autor mehrerer Publikationen über Strafvollzugsrecht und Strafvollzug. Sie ist Autorin des Buches mit dem Titel „Ausführung der Freiheitsstrafe im System der programmierten Einwirkung“.Sie nahm am III und IV Strafvollzugskongress, vielen Symposien und Seminaren im Bereich des Strafvollzuges teil. Seit 2009 ist Sie Mitglied des Programmausschusses der Polnischen Gesellschaft für Strafvollzug. In den Jahren 2005-2008 war Sie Ombudsmann für Studenten- Disziplinarfragen bei der Disziplinarkommission des Universitäts- Lodz. Seit 2007 ist Sie wissenschaftliche Betreuerin des Studententischen Strafvollzugs- Interessenkreises. Seit 2013 ist Sie Mitglied des Redaktionskollegium des „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“. Ihre wissenschaftlichen Interessen konzentrieren sich auf dem Gebieten des Strafvollzugsrechts, des Strafvollzuges, der Bestrafungspolitik und der Kriminologie. Auf der Grundlage der Bewertung ihrer wissenschaftlichen Leistung und Habilitations- Abhandlung mit den Titel „Überbelegung der Gefängnisse in Polen - Ursachen, Folgen und Möglichkeiten der Gegenmaßnahmen“ (Hrsg. Universität Lodz 2013) hat der Rat der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Lodz am 16. Januar 2015 eine Resolution verabschiedet, ihr den wissenschaftlichen Titel des Dr. habil. der Rechtswissenschaften im Bereich des Rechts, der wissenschaftliche Spezialisierung: Strafrecht zu verleihen.

  Seit den 01 Dezember 2015 ist Sie Leiterin des Lehrstuhls für den Strafvollzugsrecht an der Universität Lodz geworden. 

  Seit 2016 ist Sie Universitäts-  Professorin der Universität Lodz.

   Seit den 22 Juni 2017 ist Sie die Obfrau des Polnischen Strafvollzug- Interesenvereins.

  Publikationen

  Monographien:

  Ausführung der Freiheitsstrafe im System der programmierten Einwirkung, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007, Herausgeber Universität Lodz 2007, 299 Seiten.

  Überbelegung der Gefängnisse in Polen - Ursachen, Folgen und Möglichkeiten der Gegenmaßnahmen, Herausgeber Universität Lodz 2013, 508 Seiten.


  Artikeln in Sammelwerken:


  Umsetzungsprobleme des Systems der programmierter Einwirkung W: W. Ambrozik, P. Stępniak (Redaktion) Strafvollzugsbediensteten angesichts Resozialisierungs- Problemen im Strafvollzug. UAM in Posen, Die zentrale Leitung des Strafvollzuges, Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal, Posen – Warschau – Kalisz 2004, Seite 341-356.


  Ausführung der Freiheitsstrafe im System der programmierten Einwirkung laut empirischer Daten. W: K. Indecki (Redaktion.) Aktuelle Probleme des Strafrechts, der Kriminologie und des Strafvollzuges. Das Buch ist gewidmet Herrn Professor Stefan Lelental. Herausgeber: Universität Lodz, Lodz 2004, Seite 521 – 537.


  System der programmierten Einwirkung in Theorie und Praxis. W: B. Urban (Redaktion) Soziale Prävention und Resozialisierung der Jugend. Oberschlesische Pädagogische Hochschule namens Kardinal August Hlond, Myslowice 2004, Seite 121 – 140.


  Sexualtäter und Strafvollzugspolitik. W: B. Urban (Redaktion) Soziale Prävention und Resozialisierung der Jugend. Oberschlesische Pädagogische Hochschule namens Kardinal August Hlond, Myslowice 2004, Seite 104 – 118.


  Ausführung der Freiheitsstrafe im System der programmierten Einwirkung. W: T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik (Redaktion) Strafvollzug zu Beginn des XXI. Jahrhunderts. IPSiR UW, Warschau 2007, Seite 133- 153 [Mitautor S. Lelental].


  Freiheitsstrafenausführung der Sexualtäter, Meinung der Strafvollzugspädagogen. W: W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (Redaktion.) Die Mission der Strafvollzugsbediensteten und ihre Aufgaben angesichts der aktuellen Strafpolitik und der sozialen Erwartungen. IV Strafvollzugskongress. Herausgeber: UAM in Posen, Universität Danzig, Die Zentrale Leitung des Strafvollzuges. Posen – Danzig- Warschau – Kalisz 2008, Seite 571 – 586.


  Mediation und Vereinbarung zwischen dem Täter und Opfer im polnischen Strafrecht. . W: J. Gabzdyl (Redaktion.) Kommunikation in der Bildung. Bedingungen und Eigenschaften. Herausgeber: Staatliche Fachhochschule in Raciborz 2009, Seite 299 – 304.


  Probleme der Gefängnisverwaltung bei Gewährleistung der persönlichen Sicherheit, Personen, denen die Freiheit entzogen wurde in überfüllten Strafvollzugseinheiten. . W: S. Lelental, G.B. Szczygieł (Redaktion.) Temida 2, Białystok 2009, Seite. 229 – 258.

  Rola psychologa więziennego w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. W: Современные тенденции констуирования персоногнетическог нарратива на основе элементов сциогенетического феномена. Wyd. Витебски Университет им. Мочерова, Витебск 2009, s. 252 – 259.

  Die Rolle des Gefängnispsychologen bei Individualisierung des Strafvollzuges im polnischen Strafvollzugssystem.
  Herausgeber: Universität Wiltebsk, Witebsk 2009, Seite 252 – 259.

  Resozialisierung durch den offenen und halboffenen Strafvollzug in Polen, Herausgeber: K. Indecki (Redaktion) Ausgewählte Themen des öffentlichen Rechts „Folia Iuridica” 71, Lodz 2012, Seite 55 – 63.


  Studentischer wissenschaftlicher Strafvollzugskreis der Universität Lodz - Tradition und die Gegenwart. Herausgeber: Das Jubiläum 1991 – 2011, Reflexionen und Eindrücke. 20 Jahre des polnischen Gesellschaft für Strafvollzug. Herausgeber:Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal in Kalisz der polnischen Gesellschaft für Strafvollzug. Kalisz 2013, Seite 192 -205.
   

  Die Rolle der Strafvollzugserzieher bei der Ausführung der Freiheitsstrafe im System der programmierten Einwirkung. W: Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepania, A. Szecówka (Redaktion) Soziale Prävention und Resozialisierung bei der Einflussnahme durch Trends. Erfahrungen, Probleme, internationale Perspektiven. Herausgeber: IPSiR UW, Universität Warschau, Institut für Pädagogik, Lehrstuhl für Resozialisierung Warschau 2013, Seite 526 – 548.


  Einige Probleme bei der Ausführung einer Freiheitsstrafe an älteren Gefangenen.. W: A. Jaworska (Redaktion) Senioren angesichts der Strafvollzugsisolation. Praktische und empirische Zusammenhänge. Herausgeber: EM – Oficyna Wydawnicza Edwarda Mitek, Bydgoszcz 2013, Seite. 122- 144.


  Abteilung für Sozialtherapie - das fehlende Bindeglied im polnischen Strafvollzugssystem. Herausgeber: P. Stępniak (Redaktion). Licht und Schatten des modernen Strafvollzuges. Der Mensch und das System. Herausgeber Universität namens Adam Mickiewicz, Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal der Polnischen Gesellschaft für Strafvollzug. Kalisz – Posen 2014, Seite 328-345.

  Behandlungs- und Rehabilitationszwang bei abhängigen von Alkohol, Betäubungs- oder Psychopharmakologischen Mitteln Straftätern. Rechtlich - Kriminologische Aspekte. Herausgeber: A. Jaworska, P. Kozłowski (Redaktion). Chemische Abhängigkeit und häusliche Gewalt. Zusammenhänge im Strafvollzug und Therapie. Herausgeber EM – Oficyna Wydawnicza Edwarda Mitek, Bydgoszcz 2014, Seite 9- 27.

  Individualisierung der Freiheitsstrafe im Zusammenhang mit Veränderungen im Strafvollzugsgesetzbuch in den Jahren 2009 - 2014 . Redaktion: A. Kwieciński. Die Änderungen im Strafrechtvollzugsgesetz in den Jahren 2009 bis 2014, Herausgeber: CH Beck, Warschau 2014.

  Die Funktion und die Rolle des elektronischen Überwachungssystems in dem überarbeiteten Strafgesetzbuch durch das Gesetz vom 20. Februar 2015. Herausgeber: S. Pikulski, W. Cieslak, M. Romanchuk - Gracka (Redaktion). Die Zukunft des polnischen Strafrechts. Alternative Reaktionen auf Straftaten, Herausgeber Werkstatt EISet, Olsztyn 2015, Seite 408 - 419.

  Verwendete Schutzmaßnahmen bei Sexualtätern, die auf Grund ihrer Sexualstörung und sexuellen Vorlieben Freiheitsberaubungs- und Sexualtaten begannen. B. Sygit (Herausgeber) ... Aber die Wahrheit sucht man in den Taten. Goldenes Buch des Prof. Dr. habil. Dr. h. C. Bruno Hołyst, Universität Lodz, Stiftung "Ubi societas, ibi jus", Lodz 2015, Seite 431 - 440 [Mitautor J. Luczak].

  Gestaltung eines Modells des Freiheitsstrafvollzuges bei Personen mit unpsychotischen psychischen Störungen im polnischen Strafvollzugssystem. (Herausgeber) A. Jaworska: Soziale Wiedereingliederung der Straftäter mit psychischen und geistigen Behinderungen, Verlag Edward Mitek, Bydgoszcz 2015, Seite 11-29.

  Ausgewählte Probleme des tschechischen und polnischen Strafvollzuges. In T. Bulenda, J. Rzepliński (Herausgeber) Die Modernisierung des Strafvollzuges. V Strafvollzugskongress, (Herausgeber) Universität Warschau IPSIR, CZSW, Warschau 2015, Seite 669 - 689 [Mitautor J. Nawoj].

  Ausgewählte Aspekte des österreichischen Strafvollzuges. T. Bulenda, A. Rzepliński (Herausgeber) Die Modernisierung des Strafvollzuges. V Strafvollzugskongress, Universität Warschau IPSIR, CZSW, Warschau 2015, Seite 650 - 668.

  Ausführung von Untersuchungshaft und Freiheitsentzug bei den Ausländern in Polen. W: Europäische Splitterung oder Integration? Grenzüberschreitende Aspekte der Pädagogik, Herausgeber: A. Szerląg, J. Pilarska A. Urbanek, Cambridge 2015 [Mitautor S. Lelental] (im Druck).

  Das Resozialisierungspotential der Strafvollzugssysteme. Die demoralisierte Gegenwart. (Herausgeber) Universität namens Nicolaus Copernicus, Torun 2015 (im Druck).


  Artikeln in den Fachzeitschriften:


  Abnormale- und Sexualtäter in Strafvollzugsisolierung. „Auxilium Sociale. Soziale Unterstützung” 2001, Nr. 2, Seite 116 – 129. [Mitautor J. Nawój].


  System der programmierten Einwirkung angesichts der empirischen Forschung „Fachzeitschrift für Strafrecht und Strafvollzugsrecht“ Jahrgang XI 2007., z. 1, Herausgeber: Polnische Akademie der Wissenschaften, Krakau, Seite 171 – 191.

  Überbelegung in den polnischen Straffvollzugsanstalten - das größte Problem des polnischen Straffvollzuges, "Teise" 2008, T. 66(1), Herausgeber der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Universität von Vilnius, Seite 157-165 (Herausgabe in der deutschen Sprache).


  Strafvollzug im therapeutischen System im Hinblick auf die Regeln der individuellen Einwirkung. „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2009, Nr. 64-65, Seite 95-109.


  Motivationsrolle des Systems der programmierten Einwirkung auf die Lösung des Alkoholproblems der Insassen, „Die Welt der Probleme“ 2010, Nr. 11. Herausgeber Ehnaton, Seite 32-37.


  Bedingte Aussetzung der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, bedingte vorzeitige Freilassung und die Menge der Insassen. „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2011, Nr. 71, Seite 107-119.


  Die Rechtsgrundlage für das Sicherheitsmanagement der Strafvollzugs- und Strafuntersuchungsanstalten. „Politik und Sicherheit“ 2012, Band III, Universität namens Jan Kochanowski in Kielce, Piotrków Trybunalski, Seite 59 – 80.


  Verurteilte, die eine Ersatz-Freiheitsstrafe ableisten, die Bestraften angesichts der Insassenmengen - Reduzierungsproblematik der Insassenmengen, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2013, Nr. 78, Seite 53-81.


  Das Problem der Überbelegung der Gefängnisse in Polen im Lichte der Empfehlung R (99)22 des Europarates vom 30. September 1999, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2013, Nr. 81, Seite 5-32.


  Die Rolle von Strafvollzugsmaßnahmen auf Täter bei der Gestaltungsprobe der Insassenmengen in Polen.
  „Bewährung“ 2014, Nr. 2, Seite 5-30.


  Das Problem der Individualisierung des Strafvollzuges der älteren Insassen, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2014, Nr. 83, Seite 97-119.

  Ausführung der Untersuchungshaft und Gefängnisstrafen bei Ausländern in Polen, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 87, Seite 35 - 49 [Mitautor S. Lelental].


  Die Rolle des Oppelnschen Strafvollzug- Diskussion Vereins bei der Gestaltung des modernen Denkens im polnischen Strafvollzug, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 89, Seite 23 - 44 [Mitautor J. Nawoj].


  Bedingte vorzeitige Entlassung der Verurteilten, die ihre Freiheitsstrafe in verschiedenen Vollzugssystemen ableisten, Die neue Kodifizierung des Strafrechts, Nummer 36, Breslau 2015, Seite 99 -122.
   


  Die Rezensionen:


  Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał , Das Strafvollzugsrecht und die Strafvollzugspolitik, Herausgeber: Wolters Kluwer a business, Warschau 2014, Seiten 470 (Rezension des Buches zum „Palestra“ 2014, Nr. 5-6, Seite 267-268.

  Adam Kwieciński (Wissenschaftlich Redakteur), Der Umgang mit ausgewählten Gruppen der Verurteilten in dem polnischen Strafvollzugssystem. Die rechtlichen Aspekte. Herausgeber LEX a Wolters Kluwer business, Warschau 2013, Seiten. 350 (Die Rezension des Buches ,„Übersicht des polnischen Strafvollzuges „ 2014, Nr. 82, Seite 187 -196.


  Sławomir Grzesiak, Die Strafvollzugsarbeit mit den älteren Insassen, Breslau 2013 (Rezension des Buches „ Die Sozialarbeit“ 2014, Nr. II, Seite 5-30).

  Alicja  Ornowska "Die Freiheitsstrafe", Herausgeber LEX und Wolters Kluwer 2013, Seiten 208 (Rezension des Buches „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 88, Seite 181-188).


  D. Kowalczyk, I. Mudrecka (Hrsg.), Das Funktionieren des Strafvollzugspersonals im Prozess des Strafvollzuges. Studien und Abhandlungen aus der Rehabilitationspädagogik, Verlag der Universität Oppeln, Oppeln 2013 (Rezension des Buches „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 87, Seite 171-179).


  K. Pawlak (Herausgeber), Weiterbildung des Strafvollzugspersonals in den Jahren 1918 bis 2012,
  Polnische Gesellschaft für Strafvollzug, Kalisz 2014, Seiten 94, (Rezension des Buches „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 87, Seite 171-179).


  Piotr Stępniak, Strafmittel in Frankreich und in Polen. Die Doktrin, die Gesetzgebung, die Praxis, Herausgeber C. H. Beck, Warschau 2012, Seiten 472 (Rezension des Buches "Der Staat und das Recht" 2015, Nummer 8, Seite 116 - 119).


  D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (Herausgeber) Resozialisierung im Strafvollzug, dessen interdisziplinäre Zusammenhänge, Universität Wroclaw, Breslau 2015, Seiten 374 (Verlagsrezension).
  E. Kotecka, J. Luczak (Hrsg.) Moderne Herausforderungen des öffentlichen Rechts, Lodz 2015, Seiten 171 (Verlagsrezension).


  Justyna  Konikowska – Kuczyńska, Vollstreckung einer Freiheitsstrafe im System der therapeutischen Behandlung bei von den Betäubungs- und psychotropischen Stoffen abhängigen Verurteilten, Herausgeber C.H. Beck, Warschau 2015, Seiten 217 , (Rezension des Buches „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2015, Nummer 89, Seite 117-125).


  Berichte:


  Der Bericht des V Strafvollzugskongresses, „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2005, Nr. 71, Seite 163-174.


  Zeitgenössische Probleme des Strafvollzuges. Ein alter Mensch angesichts der Gefängnisisolation. (Nationale Strafvollzugskonferenz. Czarne 9-10 Mai 2013) , „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2013, Nr. 73, Seite 191-199.


  Bericht aus der Konferenz „Herausforderungen im Strafvollzug am Anfang des XXI Jahrhunderts“ (Kattowitz, am 15 Oktober 2013), „Übersicht des polnischen Strafvollzuges“ 2014, Nr. 82, Seite 161-168.


  Andere:


  Schlichtung nach der Urteilsverkündung - eine schöne Idee oder ein kaufmännischer Handel, „Auxilium Sociale. Soziale Unterstützung” 2003, Nr. 1, Seite 181 - 184 [Mitautor: J. Nawój].


  Schlichtung nach dem Urteil, also die Probleme des Strafvollzuges mit der Schlichtung, „Mediator” 2003, Nr. 2, Seite 61-63 [Mitautor: J. Nawój].


  Die Notwendigkeit oder Mode? „ Strafvollzugsforum” 2013, Nr. 3, Seite 21 [Mitautor: J. Nawój].


  Jubiläum des Professors „ Strafvollzugsforum” 2005, Nr. 9, Seite 4 [Mitautor: J. Nawój].
   

  Senioren hinter Gittern, Gespräch E. Szlęzak - Kawa, "Strafvollzugsforum" 2015, Nummer 7, Seite 14-15.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.